Top

Asigurări sociale

Prin contestaţia formulata s-a solicitat de contestatoarea S.M. in contradictoriu cu C.J.P. Bacău, anularea deciziei de pensionare nr. 156359/2009 întrucât nu s-a luat in considerare dispoz. Art. 48 ind.2 Lg 19/2000 de asemeni nu s-a calculat corect vechimea in câmpul muncii si cuantumul pensiei.

La dosar s-a depus decizia contestata si documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei.

Prin întâmpinarea depusă la dosar se solicita de către C.J.P.Bacău respingerea contestaţiei întrucât reclamantei i s-a reţinut un stagiu de cotizare realizat de 33 ani , 8 luni, 16 zile din care 26 ani 7 luni 6 zile – activitate desfăşurata in condiţii normale, 6 ani 8 luni 6 zile , stagiul asimilat(perioada de invaliditate).

Prin calcularea punctajului s-au respectat disp. art. 76,77,,164 Lg 19/2000.

Acţiunea s-a depus in termen, motivata legal scutita de plata taxei de timbru.

In cauza s-a dispus efectuarea unei expertize contabile având ca obiectiv cerificarea modului de calcul funcţie de actele care au stat la baza emiterii deciziei.

Verificând actele dosarului, instanţa constată:

Potrivit cererii depuse de reclamantă la 2.02.2009 pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă s-a emis decizia 156359/15.04.2009 pentru pensie de asigurări sociale in cuantum de 621 lei.

Potrivit documentaţiei care a stat la baza emiterii deciziei, reclamanta avea la data acordării pensiei pentru limita de vârsta un stagiu de cotizare realizat de 33 ani 8 luni si 6 zile, vârsta 58 ani si 6 luni.

Întrucât reclamanta a născut 4 copii are dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 2(doi) ani (având in vedere stagiul complet de cotizare)

Conform dispoz. Art.48(2) al.1 lit.b din Lg 19/2000 si astfel vârsta minima de pensionare in cazul reclamantei este de 55 ani.

Potrivit documentaţiei depuse , intimata nu a luat in considerare la emiterea deciziei aceste dispoziţii.

In ce priveşte celelalte critici, instanţa urmează sa le înlăture întrucât: reclamanta a realizat un punctaj de 24.60073 care raportat la 27 ani stagiul complet de cotizare – rezultă un punctaj de 0.91114 puncte care înmulţit cu valoarea punctului 697,5 ron rezulta o pensie de 636 lei ron.

Calculele punctajului mediu s-a făcut cu respectarea dispoz. Art.76,77 din Lg 19/2000.

La determinarea punctajelor anuale s-au avut in vedere dispoz. art. 164 Lg 19/2000 conform înscrierilor efectuate in carnetul de munca astfel:

perioada 10.08.1967 – 1.04.1992- salariile nete plus sporul de vechime;

perioada 1.04.1992 – 1.04.2001 – salariile brute;

perioada 1.04.2001 – 30.04.2002 – venitul asigurat pentru care s-a calculat si virat contribuţia de asigurări sociale;

perioada 7.06.2002- 13.02.2009 cuantumul pensiei de invaliditate .

Fata de considerentele expuse, instanţa având in vedere dispoz. Art. 48(2),76,77,154,164,Lg 19/2000,va admite contestaţia.

Etichete: