Top

Evacuare

Prin actiunea adresata Judecatoriei S. la data de 14.03.2008, reclamantul J. S. în nume propriu si în calitate de mandatar al reclamantei B. I. au chemat în judecata pe pârâta SC”A.”SRL., solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna evacuarea acesteia din imobilul situat în mun. S., str. I.V.V., fn., compus din casa de locuit si teren în suprafata de 410 m.p. cu nr. cadastral 6531 din CF nr. 18.754 a mun. S.

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca sunt proprietarii imobilului în baza deciziei civile nr. 85 din 12.05.2006 a C.A.S. si ca dupa ce aceasta a ramas definitiva, respectiv la data de 30.01.2007, au luat legatura cu pârâta în vederea încheierii unui contract de închiriere, demers nematerializat, astfel ca la data de 27.04.2007 au trimis o notificare pârâtei pentru a elibera imobilul, având în vedere refuzul de a încheia contractul de închiriere.

Prin precizarile la actiune, reclamantii au aratat ca obiectul actiunii îl constituie evacuarea pârâtei de pe teren si din casa si ca nu solicita revendicarea acestor bunuri. Au mai aratat ca între parti exista relatii contractuale, respectiv un contract verbal si fara termen.

Prin întâmpinarea depusa la dosar, pârâta SC”A.”SRL. a invocat exceptia litispendentei fata de cauza înregistrata sub nr. ….. pe rolul Judecatoriei S., iar pe fondul a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

Judecatoria S. prin sentinta nr. 5299 din 13.12.2007, respins ca nefondata exceptia litispendentei, deoarece aceasta opereaza doar când ambele cauze sunt pe rol, în speta în dosarul nr. …., judecata fiind suspendata.

Prin sentinta civila nr. 5299/13.12.2007, Judecatoria S. a respins ca nefondata actiunea în evacuare formulata de reclamanti.

S-a retinut sustinerea reclamantilor conform careia contractul de închiriere este în vigoare, astfel ca pâna la încetarea efectelor sale, acestia trebuie sa-si îndeplineasca propriile obligatii contractuale conform principiului obligativitatii contractelor si sa asigure folosinta imobilelor.

Împotriva sentintei sus mentionate au declarat în termen legal apel reclamantii, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Tribunalul Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscala prin decizia nr. 9 din 09.04.2008 a admis apelul, a anulat sentinta atacata cu retinerea cauzei pentru solutionarea fondului.

Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante – pentru solutionarea fondului, la data de 13.05.2008.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza cererea ca întemeiata pentru cele ce urmeaza:

Înscrisurile de la dosarul cauzei îi recomanda pe reclamanti ca proprietari ai imobilelor în litigiu, situate în mun. S., str. I.V.V., fn, compus din casa de locuit si terenul aferent în suprafata de 410 mp., nr. cadastral 6531 din C.F. nr. 18.754 a mun. S.

Pârâta a detinut imobilele în litigiu în temeiul unui contract de închiriere cu SC”PSIPS”SA., care nu a avut niciodata vreun drept de proprietate asupra acestora.

Aspectele semnalate rezulta si din procesul – verbal în care se mentioneaza expres : „cu data procesului – verbal înceteaza valabilitatea contractului de închiriere între SC”PSIPS”SA. si SC”A.”SRL.”.

Prin actul aditional la contractul de închiriere perfectat între ”PSIPS”SA. si pârâta se stipuleaza: „Contractul se încheie pentru o perioada de 5 ani începând cu 01.09.2003. în cazul în care, din motive neimputabile locatorului, imobilul „Casa Mortuara” îsi schimba proprietarul, locatarul va încheia contract de închiriere cu noul proprietar”.

Conform precizarilor depuse de reclamanti la dosar, dupa pronuntarea deciziei nr. 792 din 30.01.2007 de catre ICCJ, acestia au luat legatura cu reprezentantul pârâtei în vederea încheierii unui contract de închiriere.

Reprezentantul pârâtei a fost de acord cu ramânerea în imobil fiind în interesul activitatii societatii si desi nu au fost încheiat un act scris, s-au înteles cu privire la achitarea lunara a sumei de 2.000 lei cu titlu de chirie.

La data de 15.03.2007, pârâta le-a platit reclamantilor suma de 2.000 lei cu titlu de chirie pentru luna februarie 2007 si desi ulterior a ramas în spatiu, a refuzat sa mai achite alta suma cu titlu de chirie sau sa elibereze imobilul.

Astfel, pârâta are calitatea de tolerat , detine imobilul în litigiu, desi constant recunoaste reclamantilor dreptul de proprietate.

Prin notificare reclamantii i-au solicitat pârâtei eliberarea imobilului, notificare pe care pârâta a primit-o astfel cum rezulta din recunoasterea facuta cu ocazia formularii întâmpinarii depuse la dosar.

Conform disp. art. 1438 Cod civil: „Când s-a notificat concediul (denuntarea), locatarul chiar daca ar fi continuat a se servi de obiectul închiriat sau arendat, nu poate opune relocatiunea tacuta (reînnoirea tacita a locatiunii).

Cum conform înscrisului de la fila 10 dosar , reclamantii au pus în vedere pârâtei sa elibereze imobilele detinute de acesta din urma în absenta oricarui titlu, iar ei au refuzat sa se conformeze, Tribunalul Suceava, în temeiul disp. art. 1431 si urmatoarele Cod civil, urmeaza a admite cererea si a dispune evacuarea pârâtei din imobilul situat în Mun. S., str. I.V.V., f.n., jud. S., compus din casa de locuit si terenul aferent în suprafata de 410 m.p., cu nr. cadastral 6531 din C.F. nr. 18754 a mun. S.

Ca parte cazuta în pretentii, în temeiul disp. art. 274 Cod procedura civila, pârâta urmeaza a fi obligata la plata cheltuielilor de judecata în suma de 15 lei.

Etichete: