Top

Pretentii, evacuare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4782/270/2010

Înreg. 15.07.2010 – pretentii, rez. contract,evacuare –

SENTINTA CIVILA NR.2884

Sedinta publica din data de 15.10.2010

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE – ADAM DANIEL EUGEN

GREFIER – IONESCU LAURETA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect pretentii, rezolutiune contract si evacuare formulata de reclamantul Municipiul ……, prin primar împotriva pârâtului ……..

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns c.j. ……

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, c.j. .. depune la dosar împuternicire de reprezentare judiciara.

Instanta acorda cuvântul pentru formulare de probatorii.

C.j. ………. formuleaza proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Instanta încuviinteaza proba cu înscrisurile existente la dosar si nemaifiind cereri de formulat si exceptii de invocat constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

C.j. …….. solicita admiterea actiunii, obligarea pârâtului la plata debitului restant, rezilierea contractului de închiriere si evacuarea pârâtului din imobil. Cât priveste cheltuielile de judecata, arata ca renunta la obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.07.2010 sub nr. 4782/270/2010, reclamantul Municipiul ….., reprezentata prin Primar ing. …. cu sediul în …… a chemat în judecata pe pârâtul …., cu domiciliul în ……., solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa oblige pârâtul la plata sumei de 1.595,18 lei, din care 1.149,91 lei reprezinta chirie restanta si penalitati de întârziere, ambele aferente perioadei 28.11.2009 –28.06.2010,

iar 445,27 lei reprezinta cheltuieli pentru întretinere pentru perioada septembrie 2009 – aprilie 2010, conform prevederilor art. 5, ale art. 8 si ale art. 10, lit. d din contract, rezilierea contractului de închiriere nr. 390 din data de 08.12.2009, conform art. 14 din contract, evacuarea pârâtului din spatiul închiriat, precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, s-a aratat ca reclamantul Municipiul …. în calitate de locator, a încheiat cu pârâtul …….. în calitate de locatar, contractul de închiriere nr. 390 din data de 08.12.2009 pentru spatiul situat în ….., în baza caruia locatarul avea obligatia de a achita contravaloarea chiriei si cheltuielile pentru întretinere, obligatii care, desi a fost somat si pus în întârziere, nu au fost respectate de catre acesta. Fata de acest aspect, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 24 din Legea nr. 114/1996, cele ale art. 1429, pct. 2, ale art. 969, art. 1021 si cele ale art. 480 C.civ.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, contractul de închiriere nr. 390 din data de 08.12.2009, adresa nr. 9971 din 17.05.2010, situatia debitului la întretinere pentru debitor în perioada septembrie 2009-aprilie 2010, situatia debitelor reprezentând chirie pentru perioada 28.11.2009-28.06.2010, adresa de notificare nr. 11660 din 09.06.2010.

Potrivit art. 17 din Legea nr. 146/1997 si art. 1, alin. 2 din O.G. nr. 32/1995, actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

S-a solicitat de catre reclamant judecarea cauzei în lipsa, potrivit art. 242, alin. 2 din codul de procedura civila.

Pârâtul, desi legal citat, nu s-a prezentat în instanta si nici nu a formulat întâmpinare în cauza.

La cererea reclamantului, instanta a încuviintat proba cu înscrisurile existente la dosar, apreciind-o utila, concludenta si pertinenta solutionarii cauzei.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Între reclamantul Municipiul .., în calitate de locator, si pârâtul Autu ……, în calitate de locatar, a fost încheiat contractul de închiriere nr. 390 din data de 08.12.2009 pentru spatiul situat în ……, în baza caruia locatarul avea obligatia de a achita contravaloarea chiriei si cheltuielile pentru întretinere (filele 4-6).

Obiectul contractului l-a constituit închirierea locuintei situata în …… Bacau, apartinând municipiului ….., compusa dintr-o camera în suprafata utila de 17,10 mp plus dependinte, conform art. 1 din contractul de închiriere.

Conform art. 5, alin. 1 din contract, pârâtul se obliga sa achite o chirie lunara în cuantum de 64,41 lei, începând cu data de 01.01.2010 pâna la data de 28 a fiecarei luni, pentru luna în curs, iar conform art. 10, lit. d (prima litera d) din contract, se obliga sa plateasca toate cheltuielile pentru întretinerea locuintei.

Pârâtul nu si-a îndeplinit, însa, obligatiile contractuale, acumulând un debit total în cuantum de 1.595,18 lei, din care 1.149,91 lei reprezinta chirie restanta si penalitati de întârziere, ambele aferente perioadei 28.11.2009 – 28.06.2010, iar 445,27 lei reprezinta cheltuieli pentru întretinere pentru perioada septembrie 2009 – aprilie 2010, conform prevederilor art. 5, ale art. 8 si ale art. 10, lit. b si lit. d (prima litera d) din contract.

Retinând aceasta situatie de fapt, instanta constata incidenta dispozitiilor art. 24 lit. b din Legea 114/1996 republicata, si cele ale art. 14 din contractul de închiriere nr. 390 din 08.12.2009, potrivit carora rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face la cererea proprietarului, atunci când chiriasul nu a achitat chiria sau cheltuielile pentru servicii si întretinere cel putin 3 luni consecutiv, astfel ca apreciaza drept întemeiata cererea reclamantei, urmând sa o admita si sa dispuna rezilierea contractului de închiriere nr. 390 din 08.12.2009 încheiat între parti.

Pe cale de consecinta, vazând si prevederile art. 25 din Legea nr. 114/1996 republicata si pentru a restabili situatia anterioara, instanta urmeaza sa dispuna si evacuarea pârâtului din imobilul situat în ………, la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti.

Întrucât pârâtul nu si-a îndeplinit obligatiile de a achita contravaloarea chiriei si cheltuielile pentru întretinere, instanta urmeaza sa oblige pârâtul sa plateasca reclamantei suma totala de 1.595,18 lei, din care 1.149,91 lei reprezinta chirie restanta si penalitati de întârziere, ambele aferente perioadei 28.11.2009 – 28.06.2010, iar 445,27 lei reprezinta cheltuieli pentru întretinere pentru perioada septembrie 2009 – aprilie 2010.

Instanta de judecata, având în vedere dispozitiile art. 246 din codul de procedura civila si principiul disponibilitatii, urmeaza sa ia act de renuntarea reclamantei la capatul de cerere privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta Municipiul … reprezentata prin Primar ing. …. cu sediul în …… în contradictoriu cu pârâtul Autu Mihai Stefan, cu domiciliul în ……. judetul Bacau.

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantei suma totala de 1.595,18 lei, din care 1.149,91 lei reprezinta chirie restanta si penalitati de întârziere, ambele aferente perioadei 28.11.2009 – 28.06.2010 si 445,27 lei care reprezinta cheltuieli pentru întretinere pentru perioada septembrie 2009 – aprilie 2010.

Dispune rezilierea contractului de închiriere nr. 390 din 08.12.2009.

Dispune evacuarea pârâtului din spatiul situat în …….

Ia act de renuntarea reclamantei la capatul de cerere privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 15.10.2010.

Etichete: ,