Top

Daune

Prin sentinta nr.2445 din 22 mai 2008, Judecatoria Radauti a respins actiunea reclamantei C.N……. SA în contradictoriu cu pârâtul PF “…….” Radauti.

Împotriva sentintei de mai sus a declarat recurs reclamanta criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate aratând ca, în ceea ce priveste clauza de renegociere, aceasta se refera la o prerogativa a societatii reclamante de care aceasta poate dispune sau nu, nefiind obligatorie, fiind favorabila reclamantei iar în ceea ce priveste rezolutiunea de drept a contractului, în speta este vorba despre reziliere, contractul de închiriere fiind un contract cu executare succesiva.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de nelegalitate si netemeinicie invocate, tribunalul constata ca recursul este întemeiat.

Astfel, la data de 01.07.2004 între parti s-a încheiat contractul de închiriere nr. 4294 prin care reclamanta a închiriat pârâtei spatiul situat în statia CF R. în suprafata de 8 mp iar pârâta s-a obligat sa achite chiria reprezentata din echivalentul sumei de 29,41249 Euro + TVA lunar.

Pentru perioada februarie 2006 – iunie 2006 reclamanta a emis facturi pentru chiria pe care pârâta o datora pentru spatiul închiriat, conform clauzei contractuale din art. 4 alin. 3 care prevede ca valoare în lei a chiriei se va se va stabili si se va fac tura la cursul oficial valutar al monedei euro din ziua emiterii facturii. Termenul contractului a fost stabilit la doi ani, de la data de 01.07.2004 pâna la data de 01.07.2006. Au fost emise un numar de 5 facturi pentru chiria aferenta lunile februarie 2006 – iunie 2006 care nu au fost achitate în totalitate de catre pârâta ramânând de achitat suma de 589,9 lei. Practic, pârâta a achitat partial factura emisa pentru luna februarie 2006 ramânând de achitat suma de 98,85 lei si nu a achitat nici una din facturile emise pentru lunile martie – iunie 2006.

De asemenea, în art. 25 din contract a fost prevazuta o clauza penala aplicabila în cazul în care pârâta nu ar fi achitat la scadenta facturile emise pentru chirie. Partile au stabilit ca neplata la termen a chiriei atrage penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere calculate la suma datorata pâna la data platii.

În conformitate cu dispozitiile art. 969 alin. 1 din Codul civil „conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante” iar dispozitiile art. 970 alin. 1 din acelasi act normativ stabilesc ca „Conventiile trebuie executate cu buna-credinta.”

În situatia în care una dintre parti nu-si îndeplineste obligatiile asumate prin contract, în conformitate cu dispozitiile art. 1021 din Codul civil, cealalta parte are alegerea între actiunea în executarea obligatiei ori cea în rezolutiunea ori rezilierea acestuia.

Reclamanta a ales actiunea în executarea obligatiei si si-a dovedit pretentiile iar pârâta nu a facut dovada ca a achitat integral chiria aferenta lunilor februarie 2006 – iunie 2006.

Fata de cele aratate, actiunea reclamantei este întemeiata asa încât, în mod eronat a fost respinsa de catre prima instanta.

Nu pot fi retinute motivele din considerentele sentintei civile recurate întrucât clauza prevazuta în contract la art. 4 alin. 9 de renegociere a chiriei anual a fost stabilita strict în favoarea reclamantei asa cum rezulta din teza finala a acestei clauze iar cea din art. 19 este stabilita tot în favoarea reclamantei. De altfel, asa cum s-a precizat mai sus, art. 1021 din Codul civil lasa la alegerea celui care si-a îndeplinit obligatia alegerea între actiunea în rezilierea contractului si cea în executarea acestuia.

Cât priveste cererea de obligare a pârâtei la plata penalitatilor de întârziere, si aceasta este întemeiata întrucât cuantumul acestora a fost calculat conform art. 25 din contract si nu au fost încalcate dispozitiile art. 4 alin. 3 din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru întarirea disciplinei contractuale.

În considerarea celor aratate, tribunalul, în temeiul art. 312 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila, va admite recursul si va modifica sentinta civila recurata în sensul admiterii actiunii reclamantei asa cum a fost formulata.

Etichete: