Top

Somaţie de plată

Prin cererea adresata Judecatoriei Radauti la data de 21.07.2009 înregistrata sub nr. 4619/285/2009, creditoarea „…” a solicitat emiterea unei ordonante de plata prin care sa se dispuna obligarea debitoarei „…” la plata sumei de 2469,82 lei reprezentând debit total, din care suma de 1208,85 lei reprezentând contravaloare rate contractuale neachitate si suma de 1260,97 lei cu titlu de penalitati, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca între parti s-a încheiat contractul cu nr. 3304 din 15.06.2006 având ca obiect achizitionarea rovinietelor cu plata de catre beneficiar în 4 rate trimestriale, respectiv 576 Euro pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare SV-07-GXW.

A mai aratat ca în conformitate cu art. 3 alin. 1 din contract, debitorul datoreaza si penalitati de întârziere de 0,15 % pentru fiecare zi de întârziere.

În drept, creditoarea a invocat dispozitiile OG nr. 5/2001 si art. 969 Cod civil.

Debitoarea desi legal citata, nu a formulat întâmpinare.

Prin sentinta nr. 3266 din 21.10.2009, Judecatoria Radauti a admis exceptia necompetentei materiale invocata din oficiu si a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal.

Pentru a se dispune astfel s-a retinut ca în speta este vorba despre un contract administrativ încheiat între o persoana juridica si o autoritate publica în sensul reglementat de art. 1 alin. 2 lit. b din Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ.

Prin urmare, potrivit legii, plata taxei de utilizare a retelei nationale de drumuri si eliberarea rovinietei care atesta acest lucru are caracter obligatoriu întrucât este prevazuta printr-o dispozitie a legii, astfel ca si contractul având ca obiect plata acestei taxe este unul de aderare, în care partile nu pot negocia cuantumul sumei, din aceasta perspectiva ele nesituându-se pe pozitie de egalitate, creditoarea exprimându-si acordul de vointa în calitate de autoritate publica.

Fiind un contract administrativ, acesta este asimilat actului administrativ potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 544/2004 si retinându-se disp. art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001, conform carora instanta competenta sa solutioneze fondul cauzei în prima instanta apartine Tribunalului Suceava – Sectia comerciala.

Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante la data 23.11.2009 sub nr. 4619/285/2009.

Prin întâmpinarea formulata, debitoarea a solicitat respingerea cererii, motivat de faptul ca autovehicul nu se mai afla în proprietatea sa, fiind înstrainat altei societati, astfel ca nu datoreaza tariful de utilizare a retelei de drumuri.

Analizând cererea formulata, Tribunalul Suceava o considera întemeiata pentru urmatoarele considerente:

Între parti s-a încheiat la data de 15.06.2006 contractul nr. 3304 având ca obiect eliberarea rovinietelor, odata cu plata de catre beneficiar, în patru rate, a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare SV-07-GXW.

În conformitate cu dispozitiile art. 1 al. 1 din OG nr. 5/2001 „Procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, în scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

În speta, prin contractul nr.3304 din 15.06.2006, debitoarea si-a asumat plata contravalorii în lei a sumelor datorate cu titlu de tarif de utilizare la termenele prevazute în anexa 2B, anexa care face parte integranta din contract, iar la art. 3 din acelasi contract s-a stipulat plata de penalitati de întârziere în suma de 0,15% pe zi întârziere.

Cum nu au fost achitate sumele asumate prin contract, debitoarea datoreaza astfel suma de 1208,85 lei reprezentând contravaloare rate contractuale neachitate si suma de 1260,97 lei cu titlu de penalitati calculate pâna la 31.05.2009.

Astfel, instanta constata ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de dispozitiile legale mentionate mai sus, creanta fiind certa, lichida si exigibila si aceasta rezulta dintr-un înscris însusit de parte prin semnatura si stampila.

Vor fi înlaturate apararile debitoarei care a sustinut ca data fiind radierea din circulatie a mijlocului de transport ce a facut obiectul contractului, nu mai datoreaza tariful de utilizare întrucât acestea exced OG nr. 15/2002 si prevederilor contractului.

Justificam punctul de vedere afirmat prin prisma dispozitiilor din OG nr. 15/2002 care prevad ca împrejurarea radierii autovehiculului din circulatie trebuie adusa la cunostinta CNADR.

Cum debitoarea nu s-a conformat acestei cerinte a legii,

Fata de cele ce preced, instanta a admis cererea privind procedura somatiei de plata si a obligat debitorul sa achite creditoarei suma de 1208,85 lei reprezentând contravaloare rate contractuale neachitate si suma de 1260,97 lei cu titlu de penalitati.

Etichete: