Top

Somaţie de plată

Prin cererea adresata acestei instante la data de 22.04.2010 înregistrata sub nr. 4588/86/2010, creditoarea SC”…”SRL. – Bucuresti a chemat în judecata pe debitoarea Comuna Bilca – prin primar, solicitând ca prin ordonanta de plata ce se va emite sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 390.014,09 lei reprezentând debit restant (341.314,26 lei) si penalitati calculate conform art. 11.2 din contract pâna la data de 19.04.2010 (48.699,83 lei).

În motivarea cererii a aratat ca la data de 14 mai 2009 între parti a fost încheiat Contractul de furnizare nr. 1136 si ca în conformitate cu art. 9 si 10 din acesta, a livrat debitoarei bunuri, conform caietului de sarcini asumat, fiind emise facturi fiscale ce au fost comunicate în timp util debitoarei, care însa nu a respectat obligatiile asumate în privinta platii, efectuând doar o plata partiala pentru lucrarile de service.

A mai aratat ca si-a executat întocmai obligatiile asumate, dar cu toate acestea, în ciuda demersurilor întreprinse, debitoarea nu a procedat la plata contravalorii facturilor restante, aceasta recunoscând debitul principal în sensul ca a receptionat în mod neconditionat si fara obiectiuni bunul livrat , semnând si stampilând procesul verbal aferent.

De asemenea, a aratat ca în conformitate cu disp. art. 11.2 din contract, debitoarea datoreaza si daune interese reprezentând penalitati de 0,01 % si respectiv 0,1 % din suma datorata / zi de întârziere.

În drept a invocat dispozitiile OUG nr. 119/2007.

Debitoarea, legal citata, nu a depus la dosar întâmpinare.

Analizând cererea formulata, Tribunalul Suceava o considera întemeiata, pentru cele ce urmeaza:

Între parti a fost încheiat Contractul de furnizare nr. 1136 din 14.05.2009 si ca în conformitate cu art. 9 si 10, creditoarea a livrat debitoarei bunuri, conform caietului de sarcini asumat, fiind emise facturi fiscale ce au fost comunicate în timp util debitoarei, însa acesta nu a respectat obligatiile asumate în privinta platii, efectuând doar o plata partiala pentru lucrarile de service, ramânând de achitat un debit în suma de 341.314,26 lei.

Important de precizat apare faptul ca debitul principal a fost recunoscut chiar si de debitoarea autoritate contractanta.

Acest aspect a rezultat inclusiv din faptul ca a înteles sa receptioneze neconditionat si fara obiectiuni bunul livrat , semnând si stampilând procesul verbal aferent si din faptul ca a efectuat o plata partiala pentru lucrarile de service efectuate în temeiul contractului.

În conformitate cu art. 11.2 din contract, pentru plata cu întârzierea a produselor achizitionate, creditoarea a calculat penalitati de întârziere de 0,01 % pe zi si respectiv 0,1 % din suma datorata / zi de întârziere, cuantumul acestora fiind de 48.699,83 lei.

Conform disp. art. 2 alin. 1 din OUG nr. 119/2007: „Prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale”.

Astfel, creanta este certa deoarece ea consta în suma de bani rezultata prin totalizarea sumelor reprezentând debit restant si penalitati de întârziere calculate conform prevederilor contractuale.

Totodata, creanta este lichida si consta în debit si penalitati calculate ca procent din pretul ce trebuia achitat de debitoare pentru bunurile livrate de creditoare si consemnate în facturile emise .

Creanta este exigibila deoarece obligatia de plata a debitoarei, asa cum rezulta din prevederile contractelor de furnizare, trebuia îndeplinita în termen de 30 de zile de la emiterea facturilor.

Cum creanta pretinsa de creditoare, întruneste exigentele cerute de textul legal sus citat, vazând si disp. art. 3 din OUG nr. 119/2007, va admite cererea si va soma debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 390.014,09 lei cu titlu de pret si penalitati de întârziere.

Etichete: