Top

Rectificare carte funciară

Prin actiunea înregistrata la Judecatoria Vatra Dornei la data de 18.03.2009 sub nr. 545/334/2009, reclamantii S. G. si G. T. au chemat în judecata pe pârâtii Parohia Ortodoxa „Sf. Treime” Vatra Dornei, Comuna Ciocanesti – prin primar solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna radierea înscrierii în cartea funciara 665 a comunei cadastrale Ciocanesti a parcelei 1042/51 padure pentru Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, în temeiul art. 34-35 din Legea nr. 115/1938, iar ulterior acestei înscrieri, în baza procesului verbal din 30.08.1928 a Comisiei de expropriere de pe lânga Judecatoria Vatra Dornei a parcelei 1042/1, din care a provenit parcela 1042/51 a fost expropriata de la fondul Bisericesc, terenul aflându-se pe teritoriul comunei Ciocanesti la locul „Lehaci”.

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca, conform sentintelor civile nr. 790/28.05.2008 si nr. 791/28.05.2008 precum si din planurile de situatie care stau la baza dobândirii dreptului de proprietate asupra a doua suprafete de teren care fac parte din parcela 1042/51 – cartea funciara 665 a comunei cadastrale Ciocanesti, terenurile sunt situate pe teritoriul comunei Cârlibaba dar în comuna cadastrala Ciocanesti.

Parcela cadastrala 1042/51 are categoria fânat, nicidecum padure, astfel încât proprietarul acesteia nu este FBORB care apare înscris din 1873, dar ulterior în 1928 în baza procesului verbal anexat la cerere, terenul a fost expropriat, astfel ca proprietar a devenit Statul român, reprezentat prin comuna Ciocanesti prin primar.

Prin adresa nr. 118/3.03.2009 , Catedrala „SF. Treime” din Vatra Dornei a aratat ca nu mai are calitatea de reprezentant al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor – Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei si a solicitat ca actele de procedura sa fie comunicate direct Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor.

Fata de adresa sus mentionata, prin încheierea de sedinta din 9.04.2009 instanta în virtutea rolului activ reglementat de art. 129 pct. 4, 5 Cod procedura civila a pus în discutia reclamantilor si a pârâtei Comuna Iacobeni – prin primar, necesitatea de a fi introdus în cauza, în calitate de pârâta Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor pentru Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei.

Prin aceeasi încheiere instanta a dispus introducerea în cauza în calitate de pârâta în loc de Parohia Ortodoxa „Sf. Treime” Vatra Dornei, a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor pentru Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei.

Prin concluziile scrise depuse la dosar la 4 mai 2009 reclamantii au solicitat admiterea actiunii în rectificare tabulara si radierea înscrierii Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei asupra parcelei 1042/51 din cartea funciara 665 a comunei cadastrale Ciocanesti, teren care are categoria de fânat si nu padure si provine din parcela 1042/1, care a fost expropriata în baza procesului verbal din 30.08.1928 ulterior înscrierii FBORB care a avut loc în 1873, astfel ca proprietar al acestei parcele a devenit Statul român.

Prin întâmpinarea depusa la dosar de pârâta Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor – Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, a solicitat respingerea actiunii reclamantilor, cu motivarea ca sentintele civile nr. 790/2008 si 791/2008 nu sunt opozabile proprietarului tabular – Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, nu pot fi opuse cu titlul de putere de lucru judecat FBORB si aceste hotarâri, obtinute fraudulos, cu încalcarea unor reguli elementare de procedura si de drept material, nu pot sta la baza radierii dreptului de proprietate.

A mai aratat pârâta ca potrivit extrasului de carte funciara, proprietarul tabular al pf 1042/51 înscrisa în CF 665 a comunei cadastrale Ciocanesti este FBORB iar prin sentinta civila 538/13.03.2007 a Tribunalului Suceava a fost admisa actiunea în revendicare formulata de pârâta cu privire la terenul identic cu pf.1042/51, procesul verbal invocat de reclamanti nefacând dovada exproprierii.

Astfel, potrivit legii pentru reforma agrara în Bucovina, aprobata prin Decretul nr. 3608 din 23.07.1921, toate sentintele definitive de expropriere se vor adnota în cartile funciare. Dupa plata pretului, conform art. 55, 56 se va înscrie Statul ca proprietar al terenurilor expropriate. Toate organele însarcinate cu executarea reformei agrare vor fi obligate a cere judecatoriilor de ocol si tribunalelor ca în cartile funciare sa se treaca operatiunea exproprierii., iar conform art. 51 alin. 3, judecatorul de ocol va trece în cartile funciare hotarârile definitive de expropriere intabulând dreptul de proprietate al statului.

Pârâta a mai aratat ca întrucât în cartea funciara 665 a comunei cadastrale Ciocanesti este înscris dreptul de proprietate al RBORB si nu al Statului, în baza unei hotarâri judecatoresti definitive de expropriere, actiunea este nefondata si urmeaza sa fie respinsa.

Prin precizarea la actiune depusa la dosar la 3 decembrie 2009 reclamantii au solicitat radierea doar a celor doua suprafete de teren ce formeaza obiectul sentintelor civile nr. 790/28.05.2008 si nr. 791/28.05.2008, ambele suprafete facând parte din parc.1042/51 din CF 665 a comunei cadastrale Ciocanesti înscrisa în cartea funciara pentru Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, cu categoria de folosinta padure, terenurile cu categoria de folosinta fiind situate pe teritoriul comunei Cârlibaba dar comuna cadastrala Ciocanesti si având suprafetele de 9594 mp (sentinta civila 790/2008) si 4875 mp (sentinta civila 791/2008).

Prin sentinta civila nr. 1504 din 10 decembrie 2009 Judecatoria Vatra Dornei a admis actiunea si a dispus radierea înscrierii în CF 665 a comunei cadastrale Ciocanesti a dreptului de proprietate cu privire la suprafata de 9594 mp teren identic cu parc. nou formata 1 F divizata din parc. 1042/51 a UAT Ciocanesti.

A dispus radierea înscrierii în cartea funciara 665 a comunei cadastrale Ciocanesti a dreptului de proprietate cu privire la suprafata de 4875 mp teren identic cu parcela nou formata 2 F divizata din parcela 1042/51 a UAT Ciocanesti.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca prin sentinta civila 791/28.05.2008 a Judecatoriei Vatra Dornei s-a constatat ca G. T. a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra suprafetei de 4875 mp teren situat în comuna Ciocanesti, identic cu parcela nou formata nr. 2 F divizata din parcela 1042/51 din cartea funciara 665 a comunei cadastrale Cârlibaba, s-a dispus înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate astfel dobândit.

Prin sentinta civila nr. 790/28.05.2008 a Judecatoriei Vatra Dornei s-a constatat ca S. G. a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra suprafetei de 9594 mp teren identic cu parc. nou formata 1 F divizata din parc. 1042/51 din cartea funciara 665 a comunei cadastrale Ciocanesti si s-a dispus înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate astfel dobândit.

Sentintele sus mentionate au ramas definitive si irevocabile prin nerecurare.

Potrivit prev. art. 1890 Cod civil, uzucapiunea este un mod original de dobândire a proprietatii reglementat ca o sanctiune a proprietarului pasiv care pe parcursul a peste 30 de ani a permis altuia sa se manifeste fata de teren ca adevarat proprietar, o dovada certa în acest sens fiind plata impozitului pe toata durata posesiei.

Desi în cartea funciara 665 Ciocanesti, parcela. 1042/51, este înscrisa pentru Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei în baza Legii 8/1873,asa cum rezulta din procesul verbal întocmit în 1922 luna august ziua 30, si a hotarârii data de comisiunea de ocol de expropriere de pe lânga Judecatoriei Ocolului Vatra Dornei, parcela 1042/ 1 din care s-a divizat parc. 1042/51 a fost expropriata de la FBORB si trecuta în proprietatea statului, fara a se opera însa scriptic în cartea funciara noul proprietar.

Aceasta situatie de fapt este recunoscuta si de pârâta FBORB, care prin actiunile formulate la Curtea de Apel Galati în dosarul nr. 2105/2003 si Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4954/86/2006, solicita în contradictoriu cu Statul român, radierea dreptul de proprietate al acestuia in mai multe carti funciare între care figureaza si cartea funciara 665 Ciocanesti, drept de proprietate care, asa cum s-a mentionat mai sus, scriptic nu a fost operat pentru Statul român.

Din aceste considerente, sentintele civile prin care s-a constatat dobândirea dreptul de proprietate prin uzucapiune pentru reclamanti s-au pronuntat în contradictoriu cu actualul proprietar al terenului din litigiu, respectiv Statul Român.

Astfel, toate sustinerile pârâtului FBORB în sensul ca sentintele civile nr. 790/2008, 791/2008 nu-i pot fi opozabile, întrucât în dosarele în care s-au pronuntat aceste hotarâri nu a fost chemat în judecata sunt nefondate.

Sub un alt aspect, potrivit prev. art. 26 din Decretul lege nr. 115/1938, preluat în art. 28 din Legea 7/1996, dreptul de proprietate dobândit prin uzucapiune este opozabil fata de terti fara înscriere în cartea funciara.

În ceea ce priveste fondul problemei de drept referitoare la admisibilitatea sau inadmisibilitatea dobândirii de catre reclamanti a dreptul de proprietate prin uzucapiune, acest aspect nu poate face obiectul unor discutii în prezenta cauza, câta vreme instanta de judecata s-a pronuntat în acest sens, prin cele doua hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile.

Potrivit prev. art. 34 pct. 3, 4 din Decretul lege nr. 115/1938 preluat si în Legea 7/1996, în art. 36 pct. 3, 4 rectificarea înscrierilor din cartea funciara poate avea loc daca nu mai sunt întrunite conditiile de existenta a dreptului înscris, au încetat efectele actului juridic în temeiul caruia s-au facut înscrierea, sau înscrierea nu mai este în concordanta cu situatia reala a imobilului.

Fata de cele retinute mai sus, instanta a constatat ca în speta sunt îndeplinite prev. art. 36 pct. 4 din Legea 7/1996 republicata, fiind dovedit ca situatia reala actuala a suprafetelor de teren de 9594 mp si respectiv 4875 mp teren reclama alti proprietari, conform sentintelor civile 790 si 791/2008, ale Judecatoriei Vatra Dornei, motiv pentru care a admis actiunea, asa cum a fost formulata a dispus dispuna radierea dreptului de proprietate cu privire la aceste terenuri in cartea funciara 665 a comunei cadastrale Ciocanesti.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâta Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei – Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor– prin Î.P.S. Pimen, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În motivarea recursului a aratat ca sentintele civile nr. 790/2008 si nr. 791/2008 sunt inopozabile proprietarului tabular Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei.

Nefiind parte în acele procese, hotarârile pronuntate nu pot fi opuse cu titlu de putere de lucru judecat Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei.

În consecinta, acele hotarâri judecatoresti (obtinute de altfel fraudulos cu încalcarea unor reguli elementare de procedura si de drept material) nu pot sta la baza radierii dreptului sau de proprietate.

Potrivit extrasului de carte funciara, proprietarul tabular al p.f. nr. 1042/51 înscrisa în cartea funciara nr. 665 a comunei cadastrale Ciocanesti este Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei.

Prin sentinta civila nr. 538/13.03.2007 pronuntata de Tribunalul Suceava a fost admisa actiunea în revendicare formulata de Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei cu privire la terenul identic cu p.f. nr. 1042/51.

Acest teren nu a fost expropriat, procesul-verbal de reclamanti, nefacând dovada exproprierii.

Cum în cartea funciara nr. 665 a comunei cadastrale Ciocanesti este înscris dreptul de proprietate al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei si nu al statului în baza unei hotarâri definitive de expropriere, sustine recurenta ca, actiunea este nefondata si pentru acest motiv.

Este inexacta afirmatia primei instante, potrivit careia Statul Român, ar fi avut sau ar avea înscris dreptul de proprietate în cartea funciara nr. 665.

Sustine recurenta ca, asa cum rezulta din înscrisul cartii funciare, statul nu avut si nu va avea niciodata în cartea funciara nr. 665 a comunei cadastrale Ciocanesti vreun drept de proprietate iar prin sentinta civila nr. 538/13.03.2007 a Tribunalului Suceava se probeaza ca nu a solicitat radierea statului din aceasta carte funciara, pentru simplul motiv ca statul nu are înscris un drept de proprietate în aceasta carte funciara.

Legal citati, reclamantii intimati s-au prezentat în fata instantei prin aparator si au solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Desi legal citate, celelalte parti nu s-au prezentat în fata instantei si nu au formulat întâmpinare.

Examinând recursul, ce se încadreaza prevederilor art. 304 pct. 9 art. 3041 Cod procedura civila, prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, a considerentelor sentintei recurate si a criticilor invocate, tribunalul retine urmatoarele:

Conform art. 34 din Decretul-lege nr. 115/1938, rectificarea cartii funciare se poate cere de orice persoana interesata: 1. daca înscrierea sau titlul nu au fost valabile; 2. daca dreptul a fost gresit calificat; 3. daca nu sunt întrunite conditiile de existenta ale dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul caruia s-a facut înscrierea. Art. 35 stipuleaza ca, rectificarea se va putea savârsi numai în temeiul unei hotarâri judecatoresti desavârsite.

Conform art. 34 din legea nr. 7/1996, orice persoana interesata poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciara, daca printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si revocabila, s-a constatat ca: 1. înscrierea sau actul în temeiul caruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil; 2. dreptul înscris a fost gresit calificat; 3. nu mai sunt întrunite conditiile de existenta a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul caruia s-a facut înscrierea; 4. înscrierea din cartea funciara nu mai este în concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.

Deci, trebuie sa existe o hotarâre judecatoreasca irevocabila care, pe fond, sa invalideze dreptul persoanei înscrise în cartea funciara.

În speta, prima instanta a avut în vedere doua hotarâri judecatoresti, sentinta civila nr. 790/2008 si 791/2008 ale Judecatoriei Vatra Dornei, având ca obiect uzucapiune, dosare în care recurenta nu a figurat ca parte, deci nu-i sunt opozabile si nu pot fi luate în considerare în prezentul dosar.

În prezentul litigiu, nu pot fi luate în considerare aspectele privind fondul cauzei, ca respectivele suprafete de teren au fost expropriate de la recurenta si trecute în proprietatea statului, fara a se opera scriptic însa în cartea funciara noul proprietar, Statul Român.

Rectificarea cartii funciare trebuie sa aiba la baza o hotarâre judecatoreasca irevocabila, în contradictoriu cu recurenta, care a transat deja fondul cauzei, astfel cum rezulta expres din textele de lege aratate mai sus, fondul cauzei neputând fi analizat direct în dosarul de rectificare carte funciara, fara a exista un capat de cerere prealabil, în acest sens.

Într-adevar, dreptul de proprietate dobândit prin uzucapiune este opozabil tertilor fara înscrierea în cartea funciara, dar acesta nu înseamna ca un drept de proprietate înscris în beneficiul unei persoane poate fi radiat în baza unor hotarâri judecatoresti, chiar având obiect uzucapiune, care nu au fost pronuntate în contradictoriu cu respectiva persoana, pentru ca s-ar încalca prevederile exprese ale art. 34 din Decretul-lege nr. 115/1938, respectiv Legea nr. 7/1996.

În mod gresit prima instanta a aratat ca dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate de catre reclamanti nu poate fi pusa în discutie de pârâta pentru ca s-au pronuntat hotarâri judecatoresti irevocabile.

Hotarârile judecatoresti sunt opozabile doar partilor care s-au judecat, deci nu si recurentei.

În consecinta, în baza art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, tribunalul va admite recursul, va modifica în tot sentinta, în sensul ca va respinge actiunea ca nefondata.

Etichete: