Top

Fond funciar

La data de 13.04.2009, pe rolul Judecatoriei Suceava, sub nr. 2666/314/2009 a fost înregistrata actiunea civila a reclamantului D. C. – primarul comunei Darmanesti, jud. Suceava care a cerut ca în contradictoriu cu pârâtii Comisia Judeteana Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si C. D. sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 2746 din 09.03.2007 emis pe numele lui C.D. si emiterea unui nou titlu de proprietate pe numele lui C. D..

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca în anul 2006, pârâtului C. D. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate prin sentinta civila nr. 2078 din 5.06.2006, fiind admisa cererea de anulare titlul de proprietate nr. 761 din 24.01.1995 emis pe numele V. Al. N.. Ulterior, pârâtul C. D. a încheiat o întelegere cu Comisia Comunala de Fond Funciar Darmanesti prin care a renuntat la terenul pe care îl detinea în vatra satului în hotar cu numitul B. N., în favoarea acestuia din urma, iar în urma acestei întelegeri, Comisia Comunala de Fond Funciar Darmanesti – prin Hotarârea nr.11/28.03.2007 – a dispus punerea în posesie a pârâtului C. D. cu o suprafata de 1700 m.p. teren parcelat din satul Danila.

A mai aratat reclamantul ca în baza tuturor documentelor înaintate de Comisia Comunala de Fond Funciar Darmanesti catre Comisia Judeteana Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a fost întocmit titlul de proprietate nr. 2746 din 09.03.2007, iar pe lânga suprafata de 1700 ha atribuita prin Hotarârea susmentionata a fost trecuta în mod gresit si suprafata de 600 m.p. care are destinatia de izlaz comunal si face parte din domeniu privat al com. Darmanesti.

În drept au fost invocate prevederile Legii nr. 169/1997 modificata si completata prin Legea nr. 247/2005, art. 242 Cod procedura civila.

Pârâtul C. D. a formulat întâmpinare (f.10) prin care a solicitat respingerea actiunii si mentinerea titlului de proprietate nr. 2746/09.2007, motivat de faptul ca prin sentinta civila nr. 2078/05.06.2006 i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 2600 m.p. teren gradina situata în intravilanul satului Maritei, com. Darmanesti si suprafata de 800 m.p. teren situata la locul numit „Maritei – Vagala„ si întrucât detinea o suprafata de 600 m.p. în vecinatatea gospodariei sale pentru care nu avea acte de proprietate, a acceptat sa i se întocmeasca titlul de proprietate pentru suprafata de 1700 m.p. teren parcelat în satul Danila si 600 m.p. teren din vecinatatea gospodariei sale în suprafata totala de 2300 m.p.

Prin sentinta civila nr. 630 din data de 9 februarie 2010, Judecatori Suceava a respins cererea având ca obiect „fond funciar” formulata de reclamantul C. D. – primarul comunei Darmanesti, în contradictoriu cu pârâtii Comisia Judeteana Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si C. D., ca nefondata.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca prin titlul de proprietate nr. 2746/09.03.2007 emis de Comisia Judeteana Suceava (f.4) s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea pârâtului C. D., dupa defuncta C. I., pentru suprafata totala de 1,07 ha teren, între care si suprafata de 600 m.p. cu vecinatatile: DS 462, DS 464, C. D., DC 618.

Acest titlu este emis în conformitate cu procesul verbal de punere în posesie din 24.01.2007 întocmit de Comisia Locala de fond funciar Darmanesti (f.26), pentru aceleasi suprafete de teren.

Potrivit art. 36 alin. 1 din H.G. nr. 890/2005, pe baza documentatiilor înaintate de Comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele – verbale de punere în posesie si schitele terenurilor, Comisia Judeteana emite titlurile de proprietate.

Aceste dispozitii au fost respectate în speta, inclusiv în ceea ce priveste suprafata de 600 m.p.

Pe de alta parte, nici prin cerere, nici prin modificarile depuse la cerere (filele 29 – 30), reclamantul nu a invocat incidenta vreunui caz de nulitate, dintre cele prev. de art. III alin. 1 din Legea nr. 18/1991 si nici instanta nu a considerat incidenta vreunui asemenea caz.

De altfel, potrivit unui principiu general de drept, nimeni nu poate solicita anularea unui înscris invocând propria turpitudine (culpa).

Or, în speta, reclamantul, în calitatea sa de presedinte al Comisiei Locale de fond funciar Darmanesti, a invocat tocmai culpa acesteia la stabilirea amplasamentului suprafetei de 600 m.p. pe islazul comunal.

Aceasta din urma aparare, cum ca suprafata de 600 m.p. ar fi de fapt suprafata de 577 m.p. de la pozitia 13 din inventarul pasunilor apartinând comunei Darmanesti (filele 34- 40), ramâne o simpla afirmatie, în lipsa producerii unor dovezi în conditiile art. 1169 Cod civil.

Declaratia martorei R. L. în acest sens (f.62) este irelevanta, întrucât este vorba despre amplasamente ce pot fi identificate doar printr-o expertiza tehnica, pe care reclamantul nu a înteles sa o solicite.

Pentru aceste motive, instanta a respins cererea, ca nefondata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul prin care a solicitat admiterea acestuia si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, pentru a fi administrata proba cu expertiza tehnica în specialitatea topografie cadastru.

În motivare a aratat ca instanta de fond a pronuntat o hotarâre lipsita de temei legal, în sensul neaprecierii întregului probatoriu administrat în cauza, a înlaturarii declaratiilor de martori, fara a motiva în vreun fel si a retinerii a unor împrejurari de fapt inexistente.

Apreciaza reclamantul ca prima instanta în mod gresit a respins actiunea în constatarea nulitatii absolute si partiale a titlului de proprietate nr. 2746/2007, în sensul excluderii suprafetei de 600 m.p. teren intravilan, apartinând domeniului privat al Comunei Darmanesti, apreciind în mod eronat „ca nu este dat nici un caz de nulitate absoluta, iar referitor la suprafata de teren de 600 m.p., ca aceasta corespunde din punct de vedere al vecinatatilor cu procesul verbal de punere în posesie si nu rezulta ca aceasta suprafata de teren ar fi identica cu cea din inventarul pasunilor Darmanesti, fiind o diferenta între 577 m.p. si 600 m.p., iar reclamantul, în calitate de Presedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Darmanesti nu si-ar putea invoca, într-o astfel de actiune, propria culpa la stabilirea amplasamentului acestei suprafete. De asemenea s-a retinut ca în cauza nu s-a administrat proba cu expertiza tehnica în specialitatea topografie cadastru pentru a fi identificate amplasamentele parcelelor de 600 m.p.si 577 m.p.

Reclamantul a invocat pe cale de exceptie necercetarea fondului cauzei, motivat de faptul ca în baza rolului activ instanta de judecata avea posibilitatea, în conditiile aplicarii dispozitiilor art. 138 al. 2 C.p.civ. sa puna în discutie administrarea probei cu expertiza în specialitatea topografie cadastru, pentru identificarea amplasamentului parcelei de 600 m.p., pentru care s-a solicitat anularea titlului de proprietate al pârâtului C. D. si pentru a verifica veridicitatea declaratiei martorei R. L., care a participat la întocmirea inventarului Comunei Darmanesti, referitor si la identitatea dintre cele doua parcele de 577 m.p. din inventar si 600 m.p. din titlul pârâtului C. D.

Astfel apreciaza ca, daca nevoia administrarii dovezii a reiesit din dezbateri, întrucât înscrisurile si declaratiile martorei R. L. referitoare la identitatea dintre cele doua terenuri de 577 m.p. si 600 m.p., în cauza se impunea administrarea acestei probe si apreciaza ca instanta de fond a omis sa puna în discutia partilor nevoia administrarii acestei probe, cu care reclamantul era de acord, astfel ca aceasta omisiune de aplicare a dispozitiilor art. 138 al. 2 C.p.civ. echivaleaza cu o necercetare a fondului cauzei dedus judecatii.

Separat reclamantul a invocat nelegalitatea hotarârii pronuntate de prima instanta motivat de pronuntarea unei hotarâri lipsite de temei legal.

Prima instanta a apreciat în mod gresit faptul ca reclamantul Primarul Com.Darmanesti si-a invocat propria culpa în acest dosar solicitând anularea titlului de proprietate a lui C. D., întrucât toate actele de reconstituire a dreptului de proprietate care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 2746/2007, inclusiv procesul verbal de punere în posesie, au fost îndeplinite sub regimul vechiului primar, care a semnat toate aceste acte, respectiv G. G., iar noul primar sesizând faptul ca pârâtul C. D. a fost pus în posesie cu o suprafata de 600 m.p. care constituie proprietatea domeniului privat al Comunei Darmanesti, a formulat prezenta actiune pentru a apara domeniul privat al Comunei Darmanesti si pentru a recupera aceasta suprafata care se regaseste in inventarul acesteia.

De altfel, asa cum rezulta si din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv din Registrul Agricol si chiar din întâmpinarea pârâtului C. D., suprafata de teren de 600 m.p. cu vecinii din t.p. 2746/2007, DS 462, DS 464, C. D., Drum Comunal, pe acest amplasament nu a fost niciodata proprietatea pârâtului, astfel ca nu se poate vorbi despre vreo punere în posesie pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament în conditiile în care amplasamentul trecut în titlul de proprietate este teren proprietatea domeniului privat al comunei Darmanesti, teren care nu a iesit niciodata prin nici un act din domeniul privat al comunei Darmanesti.

Toate înscrisurile administrate drept proba în acest dosar, respectiv Hotarârile Consiliului Local Darmanesti nr. 11/2007, nr. 26/31.07.2007 ca si Hotarârea de modificare a Hotarârii nr. 26/2006 nu se refera la aceasta suprafata de teren de 600 m.p., care este proprietatea domeniului privat al Comunei Darmanesti.

Apreciaza reclamantul ca nu se poate retine ca referitor la aceasta suprafata de teren, referitor la regimul sau juridic, înscrisurile depuse nu constituie probe în temeiul dispoz. art. 1169 C. civil, iar declaratia martorei R. L., inginer agricol, membru al Comisiei Darmanesti de fond funciar Darmanesti, nu putea fi apreciata ca nefiind relevanta în conditiile în care în calitate de membru al Comisiei aceasta a participat la punerea în posesie – deci la identificarea în teren a parcelei de 600 m.p. ca si la inventarierea bunurilor apartinând domeniului privat al Comunei Darmanesti, deci aprecierile facute referitor la terenul de 600 m.p. si de 577 m.p. erau pertinente, facute de un specialist în materie si nu au fost contrazise nici de pârâtul însusi, care confirma faptul ca a fost pus în posesie pe domeniul privat al Comunei Darmanesti, dar apreciaza ca punerea în posesie s-a facut în baza Hotarârilor de Consiliu Local indicate anterior, prin care acest teren ar fi iesit din domeniul privat al Comunei Darmanesti.

Interpretarea instantei de fond referitoare la aprecierea acestor înscrisuri –Hotarâri de Consiliu Local, extras din Registrul Agricol lipseste cu desavârsire, instanta având în vedere doar declaratia martorei R. L., pe care o înlatura în mod nejustificat, iar referitor la celelalte probe, inventarul domeniului privat al comunei Darmanesti, actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carui anulare s-a solicitat , acestea nu sunt analizate în nici un fel, desi toate aceste probe se coroborau perfect si puteau forma convingerea instantei referitor la identitate a dintre terenuri, de 600 m.p. si 57 m.p. si faptul ca terenul de 600 m.p. este proprietatea privata a domeniului public al comunei Darmanesti, fara ca vreodata sa fi fost schimbat regimul juridic al acestei suprafete de teren.

În ceea ce priveste regimul juridic al suprafetei de 600 m.p., nici macar pârâtul nu a formulat vreo aparare, acesta recunoscând ca terenul pentru care s-a întocmit procesul verbal de punere în posesie si titlul de proprietate nr. 2746/2007 sunt proprietatea domeniului privat al comunei Darmanesti, neexistând acte de iesire din acest patrimoniu.

Considera ca si omisiunea instantei de fond de a aprecia probatoriul administrat în cauza, în integralitatea sa constituie o necercetare a fondului cauzei.

Referitor la sustinerea instantei legata de neincidenta vreunui caz de nulitate absoluta în prezenta cauza din cele prev. de dispoz. art. 111 din Legea nr. 169/1997, apreciaza ca, în calificarea actiunii, se impunea ca instanta de fond sa aprecieze obiectul cauzei dedus judecatii si nu titulatura actiunii, astfel ca, în conditiile legii se putea aprecia ca instanta de fond a fost investita cu o actiune în modificarea titlului nr. 2746/2007 .

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 312 pct. 5 rap. la 304 pct. 9 C.p.civ.

Pârâtii, desi legal citati, nu au formulat întâmpinare.

Examinând recursul, ce se subsumeaza prevederilor art.304 pct.9 si art.3041 Cod procedura civila prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, a considerentelor sentintei si a criticilor invocate, tribunalul îl apreciaza ca nefondat, pentru considerentele ce succed:

Titlul de proprietate nr.2746/09.03.2007, contestat în prezenta cauza, a fost emis în favoarea intimatului C. D., dupa defuncta C. I., pentru suprafata totala de 1,07 ha teren, din care face parte si suprafata în litigiu de 600 mp cu vecinatatile : DS-462, DS-464, C. D., DC-618.

Din documentatia ce a stat la baza titlului de proprietate reiese ca s-a avut în vedere la reconstituirea dreptului de proprietate registrul agricol din perioada 1959-1962 pe numele C. I. si I., dreptul de proprietate fiind validat prin Hotarârile Comisiei judetene nr. 526/2006 si 2591/2006.

Punerea efectiva în posesie cu suprafata validata s-a dispus prin procesul verbal de punere în posesie datat 24.01.2007, semnat atât de catre membrii comisiei locale cât si de intimat.

În ceea ce priveste amplasamentul efectiv, reiese cu evidenta din actele si lucrarile dosarului, în ceea ce priveste suprafata în litigiu de 600 mp, ca nu s-a respectat vechiul amplasament, aspect recunoscut de altfel si de catre intimat, având în vedere ca era pretins si de catre numitul B. N. .

În acest sens a fost depusa la dosar adresa nr.6582/13.12.2006 emisa de primarul localitatii Darmanesti din continutul careia rezulta ca se propune punerea în posesie a intimatului cu terenul în litigiu ca solutie alternativa acceptata de acesta din urma având în vedere litigiul dintre numitul B. N. si comisia locala de fond funciar cu privire la vechiul amplasament al intimatului.

Compensarea cu un alt amplasament nu s-a dispus în afara cadrului legal întrucât, asa cum rezulta din dispozitiile art. 5 lit.”c” din H.G.890/2005 coroborat cu art.14 al.2 din legea nr.18/1991, art.2 al.1 din legea nr.1/2000 si cu art.10 din H.G 890/2005, punerea în posesie este atributul exclusiv al comisiei locale, putându-se face pe vechiul amplasament ca regula, daca nu este atribuit altor persoane.

Sustinerea recurentului în sensul ca intimatul nu putea primi acest amplasament dar fiind ca facea parte din domeniul privat al comunei Darmanesti nu poate fi retinuta.

Pe de o parte, nu s-a facut dovada dincolo de orice dubiu ca amplasamentul contestat ar fi identic cu cel înscris în inventarul pasunilor apartinând domeniului privat al comunei, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr.4/26.01.2009, cum de altfel corect a retinut si prima instanta, în conditiile în care ele difera atât ca întindere (577 mp fata de 600 mp în litigiu ), cât si ca numar de tarla ( 7 fata de 9).

Pe de alta parte, chiar admitând ca terenurile sunt identice, este de observat ca trecerea în domeniul privat s-a realizat ulterior punerii în posesie a intimatului, la 26.01.2009.

Apreciaza tribunalul ca fara temei s-a aprobat trecerea terenului în domeniul privat al comunei, fiind încalcate astfel dispozitiile art. III al.1 1 din legea nr.169/1997 modificata prin legea nr.247/2005 care stipuleaza ca „ actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public s-au privat al statului sau al localitatilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata îsi suspenda efectele cu privire la aceste terenuri pâna la solutionarea cererii de catre Comisia de fond funciar, cu exceptia terenurilor intrate deja în circuitul civil. Dupa validarea cererii de reconstituire, terenul tece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie”.

Câta vreme legea însasi lipseste de efecte juridice un astfel de act administrativ încheiat în timpul procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate, cu atât mai mult el devine inoperant daca este încheiat dupa finalizarea procedurii de retrocedare.

Or, în speta, actul administrativ invocat este încheiat la mult timp dupa punerea în posesie a intimatului cu terenul în litigiu .

În consecinta, în mod corect prima instanta nu a dat eficienta probatoriului administrat, nici testimonial si nici cu înscrisuri .

În acest context, apreciaza tribunalul ca nu se impune administrarea probei cu expertiza topometrica pentru a se stabili cu exactitate împrejurarea ca terenul în litigiu ar fi cuprins în inventarul sus mentionat, neconcludenta sa rezultând tocmai din incidenta în cauza a dispozitiilor art. III al.1 1 din legea nr.169/1997.

Cât priveste calificarea actiunii, este adevarat ca general în situatia în care în litigiu se afla amplasamentul, iar nu dreptul de proprietate efectiv, s-ar pune problema unei modificari a titlului de proprietate.

În speta, s-a invocat însa atât în fapt cât si în drept nulitatea absoluta partiala a titlului, astfel ca instanta a analizat-o din aceasta perspectiva, calificare în care recurentul a insistat si în recurs invocând ca în mod gresit s-a respins actiunea în constatare a nulitatii absolute si partiale a titlului de proprietate nr. 2746/2007.

În fine, este adevarat ca adagiul folosit de catre prima instanta nu are incidenta în cauza având în vedere tocmai prevederile art. III al.2 din legea nr.169/1997 care dau posibilitatea primarului de a invoca nulitatea absoluta a oricarui act de reconstituire sau constituire, indiferent de împrejurarile în care a fost încheiat si daca a fost în culpa sau nu, însa aceasta critica nu are relevanta în cauza, câta vreme si prima instanta si instanta de recurs au statuat asupra fondului pretentiilor .

Pentru toate considerentele mai sus expuse ,în baza art. 312 al.1 Cod procedura civila, tribunalul va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: