Top

Pretenţii

Prin cererea adresata Judecatoriei Suceava la data de 18.06.2009 si înregistrata sub nr. 4820/314/2009, reclamantul ……, prin Sucursala Suceava a chemat în judecata pe pârâta Societatea … SA – Sucursala Suceava si pe intervenientul fortat C.V. solicitând instantei ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea asiguratorului la plata sumei de 6662,60 lei reprezentând: despagubiri pentru prejudiciul material efectiv cauzat de intervenientul fortat în accidentul de circulatie produs din vina exclusiva a acestuia în data de 07.07.2006; obligarea asiguratorului la plata penalitatilor de întârziere legale calculate potrivit prevederilor art. 45 pct. 3 din normele CSA nr. 3108 din 10.12.2004, aplicabile pentru anul 2006 cu obligarea asiguratorului la plata cheltuielilor cu acest proces, actualizate în conformitate cu dobânda legala, conform OG 9/00 de la data exigibilitatii pâna la achitarea integrala.

În motivarea cererii, reclamantul arata ca, la data de 07.07.2006, C.V. în timp ce conducea pe str. Ana Ipatescu din mun. Suceava, autoutilitara Iveco înregistrata în circulatie sub nr. …, nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul ce rula în fata sa – Mercedes Benz Sprinter, înmatriculat cu nr. …, intrând în coliziune cu acesta în momentul în care s-a oprit la un semafor, rezultând avarierea ambelor autoturisme.

Vinovatia în producerea accidentului a fost stabilita de Politia Suceava, în culpa exclusiva a intervenientului fortat, asa cum rezulta si din procesul verbal seria AY nr. 0309374, necontestat de cei implicati.

A mai precizat reclamanta ca autoturismul Mercedes Benz Sprinter, avariat în accident, detinea asigurare facultativa pentru avarii si accidente, valabila de la data producerii evenimentului iar pentru lichidarea daunelor prilejuite de accident, s-a deschis la … SA dosarul de daune auto nr. 06/177/01034/HR/0043/AAF.

În conformitate cu prevederile contractului de asigurare, socitatea a achitat în total pentru reparatiile efectuate, suma de 6662,60 lei la 18.01.2007, bani ce urmeaza ca în temeiul art. 22 din legea 136/1995 sa fie recuperati de la persoana ce se face vinovata de producerea accidentului, sau de la societatea la care aceasta persoana detine o asigurare de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie. Cum pârâtul a dovedit faptul ca avea încheiata asigurare RCA valabila la SC … SA prin … SA, reclamanta s-a adresat acesteia pentru recuperarea sumelor pretinse, pârâta neluând nici un fel de masura pentru a-si îndeplini obligatia legala de plata.

În drept, si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 998, 999 Cod civil, coroborate cu cele ale art. 22 din Legea 136/1995; art. 274 C.p.c., art. 46 din normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru anul 2004 – M.of. 858/03.12.2003.

În temeiul art. 7201 C.proc.civ. reclamanta a convocat pârâta la conciliere directa în vederea rezolvarii pe cale amiabila a litigiului, demersuri care nu au avut rezultat, asa cum reiese din înscrisurile de la f. 17.

Pârâta, legal citata, nu s-a prezentat în instanta dar a formulat întâmpinare prin care a solicitat sa se constate faptul ca recunosc debitul în valoare de 6662,6 lei solicitat de reclamanta dar nu datoreaza cheltuieli de judecata, solicitând sa se dispuna respingerea celorlalte capete de cerere ca nelegale.

La solicitarea reclamantei, instanta a încuviintat si admnistrat proba cu înscrisuri în cadrul careia au fost depuse la dosar: proces verbal de contraventie f.4, dosar dauna f. 6-9, cerere de despagubire f.15, avizare daune f.5, comanda de reparatie f.13, factura fiscala nr. 3054289/20.11.2006 f.14, polita de asigurare nr. 3547652/27.03.2006. f.10, OP nr. 127/18.01.2007 f.16,fisa calcul penalit.f.25.

La primul termen de judecata a fost introdus, în cauza, în calitate de intervenient fortat, în conformitate cu dispozitiile art. 54 din Legea 136/1995, numitul C.V.

La termenul din data de 23.04.2010 reclamanta si-a precizat actiunea în sensul caa solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor cu acest proces, fara a mai fi actualizate în conformitate cu dobânda legala.

Prin sentinta civila nr. nr.2002 din 23.04.2010, Judecatoria Suceava a admis cererea formulata de reclamanta SC … SA Bucuresti – Sucursala Suceava, prin reprezentantii sai legali, în contradictoriu cu pârâta … SA (fosta … SA)- prin sucursala Suceava, a obligat pârâta sa plateasca reclamantei suma de 6662,60 lei cu titlu de despagubiri si suma de 6180,48 lei reprezentând penalitati de întârziere precum si la plata catre reclamanta a sumei de 887 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a hotarî în acest fel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Între SC … SA Bucuresti – Sucursala Suceava, în calitate de asigurator si SC …SRL, în calitate de asigurat, s-a încheiat un contract de asigurare în baza caruia a fost emisa polita de asigurare nr. 3547652/27.03.2006. f.10 valabila pentru perioada 29.03.2006 – 23.03.2007 f.10.

Evenimentul asigurat s-a produs la data de 07.07.2006, când autoutilitara Iveco cu nr. de înmatriculare …, condusa de catre intervenientul C. V. în timp ce rula pe str. Ana Ipatescu din mun. Suceava, a intrat în coliziune cu autoturismul Mercedes Benz Sprinter, înmatriculat cu nr. … în momentul în care acesta din urma s-a oprit la un semafor, rezultând avarierea ambelor autovehicule.

Potrivit procesului verbal de contraventie seria AY nr. 0309374 întocmit de catre IPJ Suceava f. 4, vinovat de producerea accidentului este intervenientul C. V., care nu a nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul ce se afla în fata sa – Mercedes Benz Sprinter, înmatriculat cu nr. ….

Pe cale de consecinta, s-a procedat la notificarea daunei produse catre asiguratorul SC … SA Bucuresti – Sucursala Suceava (f.5), întocmindu-se dosarul de daune auto nr. 06/177/01034/HR/0043/AAF.

Prevalându-se de asigurarea încheiata, asiguratul, SC … SRL a obtinut despagubiri de la asiguratorul sau, SC … SA Bucuresti – Sucursala Suceava, în data de 18.01.2007, asa cum se evidentiaza prin OP nr. 127/18.01.2007 f.16. Suma acordata cu titlu de despagubire reise din coroborarea înscrisurilor de la dosar: , dosar dauna f. 6-9, cerere de despagubire f.15, avizare daune f.5, comanda de reparatie f.13, factura fiscala nr. 3054289/20.11.2006 f.14, polita de asigurare nr. 3547652/27.03.2006. f.10, OP nr. 127/18.01.2007 f.16.

Examinând fondul cauzei, instanta a retinut ca potrivit disp. art.998-999 C.civ. orice fapta a omului, care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara, fiind responsabil nu numai de prejudiciul cauzat cu intentie, dar si pentru cel produs din culpa sa.

De asemenea, conform art.22 alin.1 din Legea nr.136/1995 în limitele indemnizatiei platite în asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea pagubei.

Art. 54 din Legea nr.136/1995 stipuleaza ca despagubirea se stabileste si se efectueaza conform art. 43 si 49, iar în cazul stabilirii despagubirii prin hotarâre judecatoreasca, drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercita împotriva asiguratorului de raspundere civila, în limitele obligatiei acestuia, stabilita în prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului în calitate de intervenienti fortati.

Pentru a se da relevanta textelor normative sus-enuntate, trebuie sa fie întrunite conditiile acordarii de despagubiri. Astfel, reclamanta a reusit sa faca dovada existentei prejudiciului încercat ca urmare a savârsirii faptei ilicite de catre intervenient, prejudiciu constând în despagubirile platite în baza politei de asigurare nr. 3547652/27.03.2006. f.10, în cuantum de 6662,60 lei. În ce priveste stabilirea vinovatiei intervenientului, aceasta a fost dovedita prin probele administrate în cauza.

Prin urmare, în masura în care s-a facut probat vinovatia persoanei responsabile de producerea accidentului, persoana care, în speta, este asigurata RCA la pârâta- prin intermediul SC … SA-, sunt incidente prevederile Legii nr.136/1995 care stabileste un caz de subrogare legala si permite celui a platit daunele produse sa fie despagubit de catre asigurator.

Potrivit art. 46 din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3113/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare în anul 2004, asiguratorul va efectua plata despagubirilor în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii de catre persoana pagubita a ultimului document necesar finalizarii dosarului de daune. Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul în care în drepturile persoanei pagubite s-a subrogat asiguratorul acesteia, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare. Fata de termenele prevazute mai sus asiguratorul de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule va reactualiza cuantumul despagubirii cu o cota procentuala de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere în efectuarea platilor.

Asadar în concordanta cu art. 46 din normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru anul 2004 – publicate în M.Of. 858/03.12.2003, reclamanta a stabilit cuantumul penalitatilor de întârziere ce trebuie achitate de catre pârâta, respectiv suma de 6180,48 lei, asa cum rezulta din fisa calcul penalitati aflata la f.25 din dosar.

S-a remarcat faptul ca pârâta si-a îndeplinit obligatia de a o convoca la conciliere directa în temeiul disp. art. 7201 C.pr. civ.(potrivit înscrisurilor de la f. 17), careia pârâta nu i-a dat curs.

În ceea ce priveste sustinerile pârâtei referitor la faptul ca în speta sunt aplicabile dispozitiile art. 275 C.proc.civ., acestea nu au putut fi retinute. Astfel desi este adevarat ca pârâta a recunoscut debitul principal- nu si penalitatile- aceasta achiesare partiala a intervenit la al patrulea termen de judecata, nicidecum la prima zi de înfatisare. Împrejurarea ca pârâta si-a schimbat denumirea, în cursul judecatii, iar recunoasterea s-a produs la al doilea termen la care pârâta, a fost legal citata, cu noua denumire nu a fost de natura a conduce la o alta concluzie.

Pentru considerentele aratate, instanta a admis cererea reclamantei si a obligat pârâta la plata sumei de 6662,60 lei cu titlu de despagubiri si a sumei de 6180,48 lei reprezentând penalitati de întârziere.

Având în vedere si disp. art. 274 C.proc.civ., instanta a obligat pârâta la plata catre reclamanta a sumei de 887 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, constând în taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Împotriva sentintei de mai sus a declarat recurs pârâta SC … SA BUCURESTI- SUCURSALA SUCEAVA , criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate

Recursul este nefondat.

La termenul din 27.11.2009 a fost introdusa în cauza în calitate de pârâta SC … – Sucursala Suceava, succesoarea SC … SA, care a fost citata la sediul din Suceava, …cu duplicat de pe cererea introductiva (f.27,29). La termenul din 29.01.2010 s-a dispus emiterea unei adrese catre SC … – Sucursala Suceava prin care a fost invitata sa îsi expuna punctul de vedere fata de actiunea reclamantei (f.30-32).

Prin urmare, contrar sustinerilor recurentei, instanta de fond nu a încalcat formele de procedura, iar dreptul la aparare a fost asigurat.

Este adevarat ca cererea de chemare în judecata nu a fost timbrata anterior sesizarii instantei, dar la prima zi de înfatisare instanta a stabilit timbrajul si a pus în vedere achitarea lui, sub sanctiunea corespunzatoare, fiind astfel respectate dispozitiile Legii nr. 146/1997.

În consecinta, achitarea ulterioara a taxelor de procedura s-a circumscris prevederilor legale.

Deoarece pârâta este de drept în întârziere si în considerarea faptului ca achiesarea la pretentiile reclamantei s-a facut de abia la termenul din 05.03.2010, se observa ca în mod just aceasta a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta.

Fata de cele expuse, constatând ca nu sunt motive de nelegalitate care pot fi invocate din oficiu, în temeiul art. 312 alin. 1 C.p.c., tribunalul va respinge ca nefondat recursul astfel formulat.

Etichete: