Top

Revendicare imobiliară

Prin sentinţa civilă nr.984/27.03.2009 Judecătoria Oneşti a admis acţiunea civilă în revendicare formulată de reclamanţii D.C. şi D.A., domiciliaţi în judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâţii C.M.D., C.M., C.A., C.R.C., C.R.M. şi C.C., domiciliaţi în judeţul Bacău, a obligat pârâţii să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul casă de locuit situat în judeţul Bacău construit din paiantă şi acoperit cu ţiglă compus din şase camere şi un hol, grajdul cu două încăperi şi fânar precum şi suprafaţă de 2511 mp., teren curte şi grădina şi să achite reclamanţilor suma de 746 lei cheltuieli de judecată cât au fost dovedite.

Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.666 în data de 30.05.2003 de Biroul Notarului Public D.L. cu sediul în municipiul Adjud, D.I. şi D.A. vând reclamantului D.C. teren situat în judeţul Bacău în suprafaţă de 2511 mp, teren curte şi grădina şi una casă de locuit, construită din paiantă acoperită cu ţiglă, compusă din două camere , sală şi chiler şi un grajd cu două încăperi şi fânar la preţul de 30.000.000 lei, preţ ce constă în întreţinere vânzătorilor de către cumpărător pe toată durata vieţii lor, întreţinere ce va consta în hrană, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi suportarea cheltuielilor de înmormântare.

Vânzătorii imobilului teren şi construcţii sunt părinţii reclamantului D.C. pe nume D.I. şi D.A. care şi-au rezervat dreptul de uzufruct asupra bunurilor pe tot restul vieţii.

În data de 6.07.2005 a încetat din viaţă D.I., subzistând dreptul de uzufruct numai pentru reclamanta D.A..

Prin încheierea de rectificare nr. 3664 din data de 4.11.2008 a Biroului Notarilor Publici Asociaţi L. cu sediul în Adjud s-a dispus la cererea părţilor contractante rectificarea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 666/30.05.2003 la Biroul Notarilor Publici D.L. cu sediul în Adjud, jud. Vrancea, în sensul că părţile eronat au declarat la data perfectării contractului compunerea casei de locuit ca având un număr de două camere şi sală şi chiler, corect fiind casă de locuit, construită din paiantă, acoperită cu ţiglă, având şase camere şi un hol,celelalte prevederi ale contractului de vânzare-cumpărare, semnătura.

Pârâţii fiind cu reclamanţii rude au acceptat să folosească o parte din imobil o perioadă scurtă de timp, după care ajunşi la finele acestei perioade au refuzat să părăsească imobilul, încălcând astfel dreptul de proprietar al părţilor reclamante.

În dovedirea acestei situaţii, reclamanţii au depus în copii certificate contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 666 în data de 30.05.2003 întocmit de B.N.P. D.L. cu sediul în Adjud, jud. Vrancea precum şi încheierea de rectificare a contractului de mai sus menţionat cu nr. 3664 din 4.11.2008 a B.N.P. Asociaţi L. cu sediul în Adjud .

Pârâţii C.M.D. şi C.M. formulează întâmpinare solicitând instanţei de judecată respingerea acţiunii, motivând că ei nu locuiesc în casa din contractul invocat ci într-un imobil edificat de vânzătorii D.I. şi D.A., iar ei au mai ridicat şi alte construcţii prin contribuţia exclusivă.

Pe de altă parte, arată că pârâţii locuiesc în imobilul în care sunt în indiviziune succesorală de pe urma defunctului D.I..

De asemenea, mai arată că pârâţii au construit anexe în aceeaşi gospodărie, situaţie arătată cu martorii propuşi în combaterea acestei acţiuni.

Instanţa a reţinut că pentru construcţiile ridicate de pârâţi nu există înscrisuri doveditoare şi nici acţiune în constatare.

În cauză s-a dispus şi o expertiză tehnică de specialitate arătând că terenul în litigiu este amplasat în jud. Bacău .

În urma efectuării măsurătorilor a rezultat o suprafaţă de 2537 mp arabil+curţi-construcţii sunt amplasate casa de locuit cu şase camere şi un hol precum şi un grajd.

În urma constatărilor şi măsurătorilor efectuate în teren au rezultat că pârâţii stăpânesc şi folosesc camera 4 + camera 3 + camera 2 + camera 1( veranda în suprafaţă de 44,46 mp) iar reclamanţii stăpânesc restul construcţiei în suprafaţă de 72,31 mp conform schiţei raportului.

Faţă de actele depuse la dosar de către reclamanţi, instanţa în baza art.480 din Codul civil a admis această acţiune şi a obligat pârâţii să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul casa de locuit (camerele ocupate din contractul de vânzare-cumpărare) situat în jud. Bacău, compus din 6 camere şi un hol, grajdul, precum şi suprafaţa de 2511 mp, teren curte şi grădina.

Pârâţii au fost obligaţi să achite reclamanţilor 746 lei cheltuieli de judecată cât au fost dovedite.

Prin decizia nr.265/16.03.2010 Tribunalul Bacău a admis recursul formulat de pârâta C.M. împotriva sentinţei civile nr.984/27.03.2009 pronunţată de Judecătoria Oneşti şi casând sentinţa recurată a reţinut cauza spre rejudecare, considerând că se impune efectuarea unei expertize în specialitatea construcţii.

A reţinut instanţa de recurs că intimatul-reclamant a dobândit, prin contractul de vânzare-cumpărare nr.666/30.05.2003, nuda proprietate asupra unei case compuse din două camere, sală şi chiler şi un grajd şi un fânar, precum şi suprafaţa de 2511 mp teren, iar intimata-reclamantă D.A. şi-a rezervat dreptul de uzufruct asupra aceloraşi bunuri.

Ulterior, la cererea reclamanţilor, notarul public D.L., care a autentificat contractul de vânzare-cumpărare, a dispus, prin încheierea nr.3664/04.11.2008, rectificarea acestui contract în sensul că părţile, în mod eronat, au declarat compunerea casei de locuit ca având două camere, corect fiind şase camere.

Pârâţii au susţinut că, în realitate, este vorba despre două imobile, dintre care unul este proprietatea lor.

Probele administrate de instanţa de fond nu au lămurit această situaţie, astfel instanţa constată că se impune efectuarea unei expertize specialitatea construcţii, probă care ar fi trebuit să fie avută în vedere de instanţa de fond.

Expertiza a fost efectuată de inginer E.A.(f.101-122), configurându-se structura construcţiei compusă din încăperile 1-10 (schiţă f.111) şi stabilindu-se că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.666/30.05.2003 s-au vândut încăperile cu nr.1-6, în timp ce pârâţii ocupă în întregime încăperile 7-10, executate de ei, astfel cum s-a dovedit cu declaraţiile martorilor N.C.şi N.A., audiaţi de prima instanţă (f.124, 156 dosar judecătorie).

Cum reclamanţii au formulat acţiunea în revendicare doar în ceea ce priveşte construcţiile dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat în 2003, petitul cererii nefiind modificat, chiar dacă au depus la dosar încheierea de rectificare nr.3764/04.11.2008 a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.666/2003 iar din expertiza topocadastrală a rezultat că pârâţii stăpânesc alte camere decât cele revendicate, se impune ca acţiunea referitoare la imobilul-construcţii să fie respinsă.

În ceea ce priveşte acţiunea de revendicare a terenului în suprafaţă de 2511 mp dobândit de reclamanţi prin acelaşi contract încheiat în 2003 (găsit la măsurătoare 2537,42 mp), se constată că probele administrate în cauză nu au dovedit faptul că pârâţii ar stăpâni mai mult decât suprafaţa construită, ocupată în mod firesc de încăperile construite de ei iar aceiaşi martori au arătat că la momentul ridicării acestor încăperi, în anul 1994, pârâţii au avut acordul proprietarilor terenului de la acel moment, respectiv D.I. şi A., aceasta din urmă cerându-i fiicei sale să construiască lângă casa veche (f.124), acord ce a echivalat cu recunoaşterea în favoarea pârâţilor a unui veritabil drept de superficie, astfel încât ulterior, în 2003, aceiaşi soţi D. nu mai puteau înstrăina dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 2511 mp în întregul său, acest drept fiind grevat de dreptul de folosinţă recunoscut în favoarea pârâţilor. Astfel, s-a asigurat continuitatea unui obicei tradiţional, mai ales în mediul rural, prin ridicarea construcţiei nesăvârşindu-se vreo operaţie speculativă cu privire la teren iar ca moştenitor legal, pârâta C.M. îşi putea consolida pe cale succesorală dreptul astfel dobândit.

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că acţiunea în revendicare nu poate fi primită nici în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 2511 mp situat în judeţul Bacău.

Etichete: