Top

CADASTRU.INTABULARE

UZUCAPIUNE Cod civil Bucovinean– sentinţa civilă nr. 1299/21.09.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin acţiunea civilă formulată la această instanţă, reclamantul VG a chemat în judecată pe pârâţii GA, GV, BI, AN, AI, FE, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că prin prescripţia achizitivă prevăzută de art. 1468, 1470, 1493 Cod civil bucovinean a dobândit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 8.887 mp şi să se dispună intabularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară.

Reclamantul şi-a motivat acţiunea arătând că la data de 01 iulie 1998, potrivit antecontractului de vânzare – cumpărare încheiat în formă autentică cu promitenta MP, a intrat în posesia terenului în litigiu cu care s-a înscris în registrul agricol şi îl foloseşte şi în prezent ca adevărat proprietar, achitând impozitul la zi.

S-a precizat de către reclamant că numita MP a fost mătuşa sa, decedată încă din data de 16 mai 2008, iar aceasta a exercitat posesia asupra imobilului în litigiu încă din data de 20 iulie 1958 atunci când l-a dobândit în urma unui schimb cu numita VP, schimb consemnat în înscrisul intitulat „Convenţie de schimb”, aceasta având terenul de la părinţii săi, respectiv II şi II care la rândul lor îl dobândiseră încă din data de 09 aprilie 1947 de la numita HS potrivit actului de vânzare – cumpărare din data de 21 aprilie 1947.

Totodată menţionează că posesia lui HS şi posibil a altor persoane se întindea încă înainte de anul 1938, astfel încât prin unirea posesiilor exercitată în condiţiile art. 1460 şi urm. Cod civil bucovinean, timp de peste 30 de ani a condus la dobândirea dreptului său de proprietate.

În cauză a formulat cerere de intervenţie IZ prin care solicită respingerea acţiunii formulată de reclamant cu motivarea că terenul ce face obiectul prezentului dosar a fost proprietatea mamei sale MP decedată la data de 16 mai 2008, iar în prezent este dobândit de ea prin moştenire, fiind şi în posesia sa şi cu toate că este moştenitoarea persoanei de la care reclamantul pretinde că a primit posesia terenului, consideră că din rea credinţă reclamantul nu a chemat-o în judecată în acest dosar.

S-a precizat de către IZ că mama sa a dobândit terenul în litigiu printr-un act de schimb din data de 20 iulie 1958 de la proprietarul anterior, VP – persoană în viaţă şi care de asemenea nu a fost chemată în judecată, tot cu rea credinţă, cu toate că se invocă joncţiunea posesiei şi cu această persoană. De asemenea precizează că reclamantul nu poate invoca dobândirea dreptului de proprietate pentru el, prin uzucapiune, prin unirea posesiilor aşa cum pretinde întrucât termenul pentru uzucapiune s-a împlinit în mâna mamei sale MP, cu mult înainte de anul 1998 când el a încheiat antecontractul de vânzare – cumpărare cu mama sa, însă când a încercat să-l valideze, acţiunea sa a fost respinsă prin sentinţa civilă nr.683/26.05.1999 şi tot de atunci mama sa a continuat să folosească terenul până la decesul său.

Prin – sentinţa civilă nr. 1788/30.11.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamantul VG, ca nefondată şi s-a admis cererea de intervenţie formulată de IZ.

Instanţa reţine că pentru terenul în suprafaţă de 8.887 m.p. din C.F.VB, dreptul de proprietate este înscris pentru GG, cu 4/32 părţi, GV, cu 4/32 părţi, în baza unor acte de vânzare cumpărare din 1947, DA, cu 8/32 părţi, BE cu 2/32 părţi, în baza unor acte de vânzare cumpărare din 1948, AM cu 5/32 părţi, AI, cu 5/32 părţi, în baza unui act de adjudecare emis de Tribunalul Câmpulung Moldovenesc şi GA, cu 4/32 părţi, în baza unui act de vânzare cumpărare din anul 1951.

În cauză reclamantul a solicitat constatarea dobândiri dreptului de proprietate pentru această suprafaţă de teren, prin prescripţia achizitivă reglementată de Codul Civil Bucovinean, ceea ce presupune că posesia a început înainte de anul 1938, când a intrat în vigoare Decretul-Lege Nr.115/1938.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţia achizitivă, indiferent de actul normativ invocat, legea prevede să existe o posesie utilă, adică neviciată, calităţile posesiei, cerute şi pentru uzucapiune, fiind acelea ca posesia să fie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi exercitată sub nume de proprietar, care să fie exercitată într-un termen fixat de lege.

Uzucapiunea apare ca o sancţiune împotriva vechiului proprietar care dă dovadă de lipsă de diligenţă, iar în cazul drepturilor tabulare, posesia cerută în termenul prevăzut de lege se exercită împotriva celor înscrişi în cartea funciară.

Art. 1498 Cod civil bucovinean, act normativ invocat în dovedirea uzucapiunii prevede că cel ce a dobândit prin uzucapiune un bun sau un drept poate să urmărească prin justiţie recunoaşterea dreptului său de proprietate în contra vechiului proprietar.

În anul 1938 în această zonă a intrat în vigoare Decretul-Lege Nr.115/1938, iar pentru terenul în cauză înscrierile în cartea funciară datează din anii 1947, 1948, 1951, neputând fi invocate împotriva acestora o uzucapiune cu începere dinainte de anul 1938, care trebuia introdusă contra vechilor proprietari, întrucât art.1500 Cod civil Bucovinean, stabileşte că dreptul dobândit prin uzucapiune sau prescripţie nu poate să aducă nici un prejudiciu aceluia care încrezându-se în registre a dobândit un bun sau un drept înaintea încorporării dreptului din uzucapiune.

Distinct de această problemă, instanţa reţine că în cauză, s-a invocat joncţiunea posesiilor cu începere de la 1938, însă prin probatoriul administrat nu s-a făcut dovada posesiei şi transmisiunilor terenului până la această dată, martorii audiaţi în cauză făcând referiri până cel mult în jurul anilor 1951, când acest teren ar fi fost dat spre folosinţă numitei MP.

De altfel, pentru perioada anterioară reclamantul invocă un act din 09 aprilie 1947 prin care HS ar transmite posesia terenului – care însă se referă la terenul înscris într-o altă carte funciară, după care precizează că posesia lui HS şi posibil a altor persoane se întinde încă înainte de 1938, fără nici o dovadă în acest sens.

Mai mult decât atât, reclamantul solicită dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, ceea ce presupune o posesie utilă, invocând pentru dobândirea posesiei antecontractul de vânzare cumpărare încheiat în formă autentică cu promitenta MP la data de 01 iulie 1998, însă prin sentinţa civilă nr.628/1999 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, definitivă şi irevocabilă, s-a respins acţiunea acestuia pentru validarea antecontractului.

Etichete: