Top

Fond funciar, anulare absoluta partiala titlu de proprietate

Fond funciar, anulare absoluta partiala titlu de proprietate

Sentinta civila nr. 1049/10.04.2009

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. xxx/321/2008, reclamantii: A.C., T.V., M.M., B.I., R.M., D.L., G.S., G.G., M.G. si A.M., au chemat în judecata pe pârâtii C.G., F.E., Comisia Locala Z., Comisia Comunala X. si Comisia comunala Y. de aplicare a legilor fondului funciar si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, pentru constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 5xxx/21.03.2008, emis numai pe numele pârâtilor C.G. si F.E. pentru suprafata de 10 ha teren cu vegetatie forestiera.

În motivarea cererii, reclamantii arata ca partile (ei si pârâtii) sunt mostenitorii legali ai defunctilor G.V. si G.A., în calitate de fiice si de nepoti de fii si fiice decedate ale defunctilor, ca în aceasta calitate au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate la Comisia Comunala X. de aplicare a legilor fondului funciar, ca prin Hotarârea nr. xxxx/15.12.2003, a Comisiei Judetene, s-a invalidat propunerea Comisiei Comunale X. de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 10 ha teren padure, ca împotriva Hotarârii Comisiei Judetene, au formulat plângere la Judecatoria Tg. Neamt, care a fost admisa prin sentinta civila nr. xx/18.01.2005, iar titlul de proprietate nr. 5xxx/21.03.2008, a fost emis numai pe numele pârâtilor C.G. si F.E., ca mostenitori ai defunctilor G.V. si G.A., ca întrucât cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a fost formulata de catre toti mostenitorii îndreptatiti, iar titlul de proprietate a fost emis doar pe numele a doi mostenitori, considera ca ei pot solicita constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate, în conditiile art. III lit. „a” din Legea nr. 169/1997 si emiterea unui nou titlu de proprietate pe numele tuturor mostenitorilor, motiv pentru care au fost nevoiti sa formuleze prezenta cerere.

În dovedirea actiunii, reclamantii au depus în copie: titlul de proprietate nr. 5xxx/21.03.2008, acte de stare civila si acte de identitate (filele 4 – 21).

Cererea a fost motivata în drept pe dispozitiile art. III,lit. „a” din Legea nr. 169/1997, si este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar, conform art. 42 din Legea nr. 1/2000.

Citati legal, pârâtii F.E. si C.G., nu s-au prezentat în fata instantei, însa au depus întâmpinare (filele 37 – 38) prin care au solicitat respingerea cererii formulata de reclamanti, ca fiind netemeinica si nelegala, deoarece ei, în calitate de mostenitori legali, au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate a tuturor mostenitorilor defunctilor G.V. si G.A. si ca nu înteleg sa-si însuseasca terenurile înscrise în T.P. a carui nulitate se solicita , ca recunosc reclamantilor dreptul la mostenire si sunt de acord ca terenul sa fie împartit în cote indivize potrivit dispozitiilor legale, invitându-i, chiar pe reclamanti, sa împarta terenul înscris în titlul de proprietate criticat.

În subsidiar, pârâtii au aratat ca sunt de acord ca prin hotarârea ce se va pronunta, reclamantii sa fie trecuti în titlul de proprietate. La întâmpinare au anexat copia unei scrisori trimise reclamantilor (fila 40).

Comisia Comunala Z. a trimis instantei adresa nr. 4396/8.01.2009, prin care arata ca terenul cu vegetatie forestiera primit de pârâti în baza T.P. nr. 5xxx/21.03.2008, se afla pe raza comunei Y., judetul Neamt, si ea (Comisia) nu are calitate procesuala pasiva – (fila 41).

Comisia Locala Y., prin adresa nr. 3xx/26.01.2009, arata ca reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 10 ha teren cu vegetatie forestiera, s-a facut de catre Comisia Comunala X., judetul Neamt (fila 62).

Pârâtul C.G., a formulat o serie de precizari la întâmpinarea depusa anterior, (filele 64 – 65), la care a atasat copia sent. civile nr. xx/18.01.2005 a Judecatoriei Tg.Neamt, si un arbore genealogic (fila 68).

Comisia Comunala X., a formulat întâmpinare (fila 101), prin care arata ca este de acord cu modificarea partiala a Titlului de proprietate nr. 5xxx/21.03.2008, în sensul includerii si a reclamantilor ca mostenitori, daca, acestia fac dovada vocatiei succesorale si a lasat la aprecierea instantei, modul de solutionare a cauzei. A solicitat judecata în lipsa.

Si Comisia Judeteana a formulat întâmpinare (filele 88 – 89), prin care arata ca este de acord cu actiunea promovata de reclamanti, deoarece în Anexa 53, la rubrica 2 „Numele si prenumele solicitantilor”, la pozitia 22, figureaza toti reclamantii, fapt ce dovedeste ca acestia (reclamantii) au depus cerere de reconstituire, în baza Legii nr. 1/2000, în termenul prevazut de lege. La întâmpinare a anexat în copie: Hotarârea nr. xxxx/15.12.2003 si tabelul nominal cuprinzând fostii proprietari si mostenitorii acestora, persoane fizice, carora li se reconstituie, conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, tabel în care mostenitorii defunctilor, Gorgos Vasile si Adela, figureaza înscrisi la pozitia 22 (filele 90 – 94).

A fost atasat, pentru consultare, dosarul civil nr. 3xxx/2004, având ca obiect plângere împotriva Hotarârii Comisiei Judetene.

Din probatoriul administrat în dosarul cauzei, respectiv înscrisurile depuse de catre parti, sustinerile acestora si întâmpinarile formulate de Comisiile de fond funciar, instanta retien urmatoarele:

Reclamantii: C.A., T.V., M.M., B.I., R.M., D.L., G.L., G.G., M.G. si A.M. si pârâtii C.G. si F.E., sunt mostenitorii legali ai defunctilor G.V. si G.A., în calitate de fiice (C.A., F.E. si T.V.) si de nepoti si nepoate de fiice si fii decedati (M.M., C.G., B.I. si R.M., D.L., G.L., G.G., G.M. si A.M.).

În calitate de mostenitori legali ai defunctilor G.V. si G.A., acestia au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, în baza Legii nr. 1/2000, pentru suprafata de 10,0 ha. teren cu vegetatie forestiera, situat pe raza comunei X., judetul Neamt, în punctul „O.”, în baza Certificatului nr. 26xx/26.10.1993, eliberat de Directia Generala a Arhivelor Statului, judetul Neamt fila 3, din dosarul nr. 3xxx/2004, atasat la dosarul cauzei).

Comisia locala X. a admis cererea formulata de mostenitorii defunctilor G.V. si G.A. si a propus reconstituirea în favoarea acestora a dreptului de proprietate pentru suprafata totala de 10 ha teren padure, acestia (mostenitorii) fiind înscrisi în Anexa nr. 53, la pozitia 22 (fila 93 dosarul cauzei). Propunerea Comisiei Locale X. de reconstituire în favoarea mostenitorilor celor doi defuncti, a dreptului de proprietate pentru suprafata de 10 ha teren padure, a fost invalidata de Comisia Judeteana prin Hotarârea nr. xxxx/15.12.2003, împotriva careia, s-a formulat plângere la Judecatoria Tg.Neamt, numai de catre pârâtii C.G. si F.E., la plângere fiind atasate acte, de stare civila si arborele genealogic (a se vedea filele 11 – 19 din dosarul civil nr. 3xxx/2004 – atasat la dosarul cauzei).

Dar, desi potrivit Arborelui genealogic si actelor de stare civila, depuse la dosarul cauzei, rezulta fara putinta de tagada , ca cei doi petenti, care formulasera plângere împotriva Hotarârii Comisiei Judetene, nu erau singurii mostenitori legali ai defunctilor G.V. si G.A., instanta a admis plângerea formulata de cei doi petenti, care sunt pârâti în cauza de fata, si le-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 10 ha teren cu vegetatie forestiera pe raza comunei X..

Nici Comisia Comunala X., care a întocmit documentatia premergatoare emiterii Titlului de proprietate, nu a tinut cont de faptul ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate fusese formulata si depusa de toti mostenitorii celor doi defuncti si în aceste împrejurari, Comisia Judeteana, a emis T.P. nr. 5xxx/21.03.2008, doar pe numele a doi mostenitori – C.G. si F.E..

Instanta mai retine ca nici pârâtii, nu au semnalat Comisiei Comunale X., în momentul semnarii fisei premergatoare si a procesului verbal de punere în posesie, faptul ca în afara de ei, maia exista si alti mostenitori ai autorilor lor, care sunt îndreptatiti sa fie înscrisi în titlul de proprietate, care urma sa fie emis de Comisia Judeteana.

Coroborând probele administrate în cauza, instanta va admite, cererea reclamantilor, în temeiul art. III, lit. „a” din Legea 18/1991, modificata prin Legea nr. 169/1997, va constata nulitatea absoluta partiala a T.P. nr. 5xxx/21.03.2008, emis pe numele pârâtilor C.G. si F.E. si va dispune emiterea unui nou titlu de proprietate, în care sa fie înscrisi atât reclamantii, cât si pârâtii, în calitate de mostenitori ai defunctilor G.V. si G.A..

Se va lua act ca în cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: