Top

Obligarea comisiei judetene de aplicarea a legii fondului funciar la solutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate

Sentinta civila nr. 2419/27.05.2008

Obligarea comisiei judetene de aplicarea a legii fondului funciar la solutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 6406/279/24.10.2007, reclamanta I.T.I. a chemat în judecata pe pârâtele Comisia locala P. Neamt si Comisia judeteana Neamt pentru aplicarea Legii nr. 18/1991, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna obligarea pârâtelor la solutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul legii fondului funciar.

In motivarea cererii formulate reclamanta a aratat urmatoarele: Ca urmare a cererii de reconstituire formulate în anul 1991 în baza Legii nr. 18/1991, în calitate de mostenitoare a defunctului sau tata, M T. C si defunctului bunic, M.T., i s-au eliberat titlurile de proprietate nr. 1/1853/28.05.2002 si nr. 1/1623/28.05.2002, pentru suprafata de 1 ha teren în punctul „Livada Frasinel” din Piatra-Neamt Dupa eliberarea titlurilor mentionate a facut numeroase demersuri pentru recunoasterea dreptului de proprietate si asupra altor suprafete de teren, respectiv de 0,03 ha si 0,04 ha din intravilan.

Prin cererile formulate (nr. 46867/6.09.2007 – la Comisia locala Piatra-Neamt si nr. 1365/6.09.2007 — la Comisia judeteana Neamt) a solicitat eliberarea titlului de proprietate pentru suprafata de 150 rn.p. teren intravilan situat în Piatra-Neamt, str. Mihai Eminescu, nr. 12, jud. Neamt, detinut în proprietate de defunctul sau tata de peste 30 de ani, înscris în rolul agricol si fiscal, pentru care platesc impozit. Nici aceasta cerere nu a fost solutionata.

In dovedirea actiunii reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri (filele 5-13).

Comisia locala Piatra-Neamt a formulat întâmpinare (filele 53-55) prin care a învederat instantei urmatoarele:

Defunctii M T. C si M.T au depus în baza Legii nr. 18/1991 cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, eliberându-se titlurile de proprietate: nr. 1/1853/28.05.2002 – pentru suprafata de 5000 m.p. în cartier Darmanesti – si nr. 1/1623/28.05.2002 — pentru suprafata de 5000 m.p. în cartier Ciritei.

Suprafata de 0,04 ha solicitata de reclamanta, situata pe str. Darmanesti, nr. 14 (fosta Stalingrad), înscrisa în registrul agricol din anii 1959-1963, voi. 27, filai, a fost expropriata prin Decretul nr. 223/1972. Deci aceasta suprafata nu face obiectul Legii nr. 18/1991, ci al Legii nr. 10/2001.

Cu privire la suprafata de 0,03 ha ce a apartinut defunctului M T. C, comisia locala a solicitat mai multe date cu privire la domiciliul acestuia în perioada 1959-1963.

Cu privire la terenul de 150 m.p. de pe str. Mihai Eminescu, nr. 12, Piatra-Neamt, comisia locala a aratat ca defunctul M. T. C nu detinea acte de proprietate, ocupându-1 în mod abuziv. Acest teren apartine domeniului public, în ciuda faptului ca este înscris în rolul fiscal al reclamantei.

Cele doua cereri adresate de reclamanta comisiei locale au fost solutionate astfel: cererii nr. 37061 din 14.09.2005 i s-a raspuns prin adresa nr. 37061/20.10.2005, iar cererii nr. 1365/6.09.2007, prin adresa nr. 46867/6.12.2007 (filele 56-58).

Comisia locala Piatra-Neamt a înaintat instantei documentatia premergatoare eliberarii titlurilor de proprietate nr. 1/1853/28.05.2002 si nr. 1/1623/28.05.2002 (filele 36-46, 121-154).

Comisia judeteana Neamt a formulat întâmpinare (filele 92-93), aratând ca cererile de reconstituire formulate de reclamanta pentru terenurile litigioase nu au fost solutionate de comisia locala de fond funciar în conformitate cu procedura prevazuta de Legea nr. 18/1991, comisia judeteana nefiind sesizata în vederea pronuntarii hotarârii de validare/invalidare si, respectiv, pentru emiterea titlului de proprietate. In consecinta, cererea formulata în contradictoriu cu comisia judeteana este prematur formulata.

In aparare, au fost depuse la dosar înscrisurile indicate în întâmpinare (filele 94-112).

Prin precizarile la întâmpinare depuse la data de 28.02.2008 (filele 119-120), Comisia locala Piatra-Neamt arata ca cererea reclamantei înregistrata sub nr. 37061/14.09.2005 a fost solutionata prin Hotarârea nr. 156/22.08.2008.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Comisiei locale Piatra-Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor sub nr. 37061/14.09.2005 (fila 121), reclamanta a solicitat în temeiul Legii nr. 247/2005 de modificare a legilor fondului funciar nr. 18/1991 si 1/2000, eliberarea titlului de proprietate pentru urmatoarele suprafete de teren: cele expropriate în anul 1977; 150 m.p. teren situat în Piatra-Neamt, str. Mihai Eminescu nr. 12, si 475,4 m.p. teren situat în Piatra-Neamt, str. Carpati (actualmente str. 1 Decembrie 1918).

O alta cerere de reconstituire a dreptului de proprietate a fost formulata de reclamanta în baza aceleiasi legi la data de 6.09.2007, fiind înregistrata pe rolul

Comisiei locale Piatra-Neamt sub nr. 46867/2007, cu privire la terenurile de 0,03 ha, 0,04 ha si 150 m.p. de pe strada Mihai Eminescu, nr. 12, Piatra-Neamt (fila 123).

La data introducerii prezentei actiuni, 24.10.2007, cele doua cereri de reconstituire nu fusesera solutionate de comisia locala de fond funciar potrivit procedurii obligatorii prevazute de Legea nr. 18/1991 si HG nr. 890/2005, prin pronuntarea unei hotarâri de admitere sau respingere si înaintarea propunerii spre validare comisiei judetene.

Cele doua adrese invocate de comisia locala nr. 37061/20.10.2005 si nr. 46867/6.12.2007 nu produc efecte juridice, neputând fi nici contestate în justitie. In nici un caz ele nu pot fi asimilate hotarârii prevazute de HG nr. 890/2005 de solutionare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

Astfel, abia în cursul procesului a fost pusa în discutie cererea de reconstituire nr. 37061/14.09.2005, care a fost solutionata prin Hotarârea nr. 156/22.08.2008 (fila 125).

In consecinta, instanta va respinge actiunea formulata de reclamanta privind obligarea Comisiei locale Piatra-Neamt la solutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului de 150 m.p. din str. Mihai Eminescu, nr. 12, ca ramasa fara obiect.

Eventualele nemultumiri fata de modul de solutionare a cererii vor putea fi valorificate de reclamanta pe calea contestatiei la comisia judeteana, potrivit art. 27 alin. 3 din HG nr. 890/2005.

Cât priveste cererea de reconstituire formulata de reclamanta la data de 6.09.2007, înregistrata pe rolul Comisiei locale Piatra-Neamt sub nr. 46867/2007, cu privire la terenurile de 0,03 ha, 0,04 ha, aceasta nu a fost nici pâna în prezent solutionata, iar comisia locala nu a oferit nici o justificare pentru aceasta situatie.

Instanta retine ca procedura solutionarii cererii de reconstituire pe care persoana interesata o adreseaza comisiilor de fond funciar este subsumata exercitarii unui drept subiectiv civil, are caracter necontencios, dar obligatoriu, si, în cazul în care este temporizata, deschide celui vatamat accesul la jurisdictia civila, pentru a fi finalizata.

In consecinta, în temeiul art. 5 din HG nr. 890/2005, instanta va obliga pârâta Comisia locala Piatra-Neamt sa solutioneze cererea de reconstituire formulata, prin emiterea unei hotarâri pe care sa o înainteze spre solutionare, împreuna cu documentatia aferenta, Comisiei judetene Neamt.

In ceea ce priveste exceptia de prematuritate a actiunii invocata de Comisia judeteana Neamt, instanta o va respinge, având în vedere ca reclamanta a depus, pâna la aceasta data numeroase demersuri pentru recunoasterea dreptului sau de proprietate, de asemenea pentru a se evita posibilele litigii ulterioare având ca obiect obligatia de a i se emite titlu de proprietate cu consecinta trenarii raporturilor juridice litigioase si având în vedere ca aceste capete de cerere formulate de catre reclamanta sunt indisolubil legate între ele.

Asa fiind, în temeiul art. 6 din acelasi act normativ, instanta va obliga Comisia judeteana Neamt sa emita o hotarâre de validare sau invalidare a propunerii comisiei locale.

Etichete: