Top

Modificare titlu de proprietate

Modificare titlu de proprietate

Sentinta civila nr. 437/09.02.2009

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.1xxx/321/2007, reclamanta Comisia locala X. de aplicare a legilor fondului funciar a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia locala Y. de aplicare a legilor fondului funciar, Comisia locala Z. de aplicare a legilor fondului funciar, Comisia judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si C.E., modificarea titlului de proprietate nr. 43/733 din data de 06.06.2000 emis pe numele pârâtei C.E. si obligarea acesteia sa-si ridice gardul edificat pe drumul de exploatare.

În motivarea cererii se arata ca s-a emis TP. criticat în baza documentatiei Comisiei locale Z. , pentru o suprafata de teren în pct. „J.” situat pe raza com. X. , pe baza procesului verbal de punere în posesie al Comisiei locale Y. .

Terenurile din pct. „J.” porneau din drumul de exploatare de la nord la sud, care înainte de colectivizare era amplasat mai spre nord cu 3-4 metrii liniari, motiv pentru care în prezent s-au diminuat suprafetele de teren si mai mult acest drum s-a îngustat la o latime de 2,5 ml prin ocuparea de catre pârâta C.E. a 1,5 ml.

Terenurile din pct. „J.” sunt situate în intravilanul satului X. , situatie în care unii din proprietari intentioneaza sa-si edifice locuinte în acea zona, ori drumul fiind îngustat, nu au posibilitatea de a circula cu utilaje si vehicule pe acest drum.

S-au depus la dosar TP. nr. xx/xxx/06.06.2000 emis pe numele pârâtei C.E., planul cadastral al terenurilor din zona J., procesul verbal al Comisiei locale X. încheiat în urma masuratorilor cadastrale din acest pct., hotarârea comisiei locale Y. , nr.13/05.02.2007, registrul agricol al def. C.M..

Comisia locala Z. pentru aplicarea legilor fondului funciar a depus întâmpinare prin care se arata ca sotul pârâtei, defunctul C.M. este înscris în registrul agricol cu suprafata de 3,14 ha teren din care 1800 mp. teren în pct. „C.” si 1600 mp teren în pct. „T.” ambele suprafete fiind situate pe raza com. Y. .

Pârâtei i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru întreaga suprafata de teren pe care o avea înscrisa în registrul agricol si i s-a eliberat TP. nr. xx/xxx/06.06.2000 de catre Comisia Z. unde a fost depusa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate si unde îsi avea domiciliul pârâta.

Respectându-se competenta administrativ teritoriala Comisia locala Y. a pus în posesie petenta cu cele doua suprafete de teren situate pe teritoriul acestei comune respectiv 1800 mp. teren în pct. „C.” si 1600 mp teren în pct. „T.”, astfel este de competenta acesteia sa dea relatii cu privire la temeinicia solicitarii reclamantei, urmând ca pe baza sentintei civile ce se va pronunta Comisia Z. sa procedeze în consecinta.

S-a atasat întâmpinarii TP.nr. xx/xxx//06.06.2000 si copia registrului agricol al defunctului C.M..

Prin întâmpinarea depusa Comisia locala Y. de aplicare a legilor fondului funciar a aratat ca punerea în posesie a pârâtei C.E. s-a facut cu respectarea Lg. Nr.18/1991, ca aceasta nu a îngradit si delimitate o suprafata de teren mai mare decât cea pe care o are înscrisa în titlul de proprietate si solicita respingerea cererii reclamantei.

Comisia judeteana a depus întâmpinare prin care a aratat ca asupra legalitatii si temeiniciei cererii formulata de reclamanta, instanta se va pronunta dupa administrarea unui probatoriu din care sa rezulte daca la punerea în posesie s-a respectat hotarul dintre comuna Y. si X. .

În termen legal C.I. a formulat cerere de interventie în interesul reclamantei prin care a solicitat admiterii actiunii reclamantei aratând ca este proprietarul suprafetei de 3600 mp în pct. J. care se învecineaza pe latura de nord cu drumul de exploatare. Prin îngustarea acestui drum cu 1,5 ml proprietarii vecini, neavând pe unde trece au facut drum pe proprietatea lui. A mai aratat intervenientul ca doreste ca pe acel teren sa construiasca pentru cei doi fii ai sai case de locuit.

În cauza s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în topografie care a avut ca obiectiv principal sa se stabileasca daca suprafata de teren reconstituita pârâtei C.E. ocupa vreo suprafata din drumul de exploatare care desparte com. X. de com. Y. .

Din probatoriul administrat în cauza instanta retine urmatoarele:

Sotul pârâtei C.E., defunctul C.M. este înscris în registrul agricol cu suprafata de 3,14 ha teren din care face parte si suprafata de 1500 mp teren în litigiu sola 17/419/6, pct. „T.” pe raza com. Y. cu vecinii la N- drum judetean, E si S drum exploatare, V- D.N..

Pârâtei i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru întreaga suprafata de teren pe care o avea înscrisa în registrul agricol si i s-a eliberat TP. nr. xx/xxx/06.06.2000 de catre Comisia Z. unde a fost depusa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate si unde îsi avea domiciliul pârâta.

Respectându-se competenta administrativ teritoriala Comisia locala Y. a pus în posesie pârâta cu aceasta suprafata de teren de 1500 mp teren în pct. „T.., suprafata pe care o avea înscrisa în rol.

În fapt în aceasta parcela pârâta detine suprafata de 1432 mp. prin suprapunerea acestei suprafete cu schita cadastrala din evidenta com. Y. , rezulta ca acest teren ocupa în partea de sud suprafata de 203 mp. din drumul de exploatare între punctele 29– 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 22 – 24 – 26 – 28 – 29, marcata cu coloarea rosie pe schita anexa.

Prin ocuparea acestei suprafete drumul s-a îngustat de la 4 ml cât este normal cu dimensiunile indicate pe schita anexa a raportului de expertiza în diferite puncte.

Având în vedere ca drumul de exploatare ocupat în parte de pârâta este de interes public si apartine din punct de vedere teritorial-administrativ com. Z. , comuna pe a carei raza pârâta nu a detinut anterior colectivizarii vreo suprafata de teren

Instanta în baza art. III pct. b din Legea nr. 169/1997 care stabileste ca actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor, oraselor sau municipiilor sunt lovite de nulitate absoluta, va admite în parte actiunea reclamantei si va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. xx/xxx/06.06.2000 emis pe numele C.E. si dispune radierea din acest titlu a suprafetei de 203 mp situat în intravilan sat si com. X. , jud. Neamt, drum exploatare, sola 17, parcela 419/6 pct. J. între punctele 29,10,11,12,13,14,15,22,24,26,28,29, suprafata hasurata evidentiata în schita anexa a raportului de expertiza.

În baza art.1073 va obliga pârâta C.E. sa elibereze suprafata de 203 m din drumul de exploatare, pentru a permite proprietarilor de teren din pct. „J.” sa aiba acces la terenurile lor cu utilaje agricole si alte vehicule.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: