Top

Revendicare imobiliara

Î N C H E I E R E nr. 905

Se examineaza cauza civila formulata de reclamanta M.A. împotriva pârâtilor S.C.,S.M. având ca obiect-revendicare,sistare si demolare constructie.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamanta, prin av. Ionita Rodica , pentru pârâtul S.C. prin procuratorul Sandu Costache, asistat de av. T.I.,a lipsit pârâta S.M..

Procedura de citare, legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta , dupa care;

Partile arata ca nu mai au de formulat cereri sau probe de administrat si solicita cuvântul la fond.

Nemaifiind de formulat cereri sau probe de administrat se constata cauza în stare de judecata si se acorda cuvântul la fond.

Av. I.R. arata ca M.A. si-a dovedit calitatea de proprietara asupra suprafetei de 522 m.p. prin sentinta civila nr. 1826/2004. Prin comparare de titluri sa se admita actiunea , hotarârea judecatoreasca sa fie opozabila sotilor Sandu , art.489,494 Cod civil sa fie avute în vedere la pronuntarea cu privire la capatul de cerere privind demolarea . Solicita amânarea pronuntarii cauzei pentru a depune la dosar certificatul de solutie pronuntat de Tribunalul Neamt si concluzii scrise.

Av. T.I. pentru pârâti solicita respingerea actiunii cu toate capetele de cerere aratând ca, primul capat de cerere a ramas fara obiect cauza fiind disjunsa ,în prezent se afla spre solutionare la Tribunalul Neamt. Respingerea celui de al doilea capat de cerere deoarece a fost respinsa ordonante presedintiala pentru sistarea lucrarilor astfel ca în prezent imobilul este finalizat. Actul de proprietate invocat de catre reclamanta este de fapt o sentinta civila care trebuia respinsa ca inadmisibila , fiind admisa fara o documentatie cadastrala sau o expertiza tehnica, suprafata de teren face parte din terenul vândut de P. .În concluzie ,solicita respingerea actiunii cu toate capetele de cerere.

I N S T A N T A :

Pentru ca aparatoarea reclamantei sa depuna certificatul de solutie si concluzii scrise , pentru a fi atasat spre studiu dosarul cu nr. 2025/2004

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E :

Amâna pronuntarea la data de 22.mai.2007,ora 11,00 pentru

Pronuntata în sedinta publica de la 08.mai.2007.

SENTINTA CIVILA Nr. 906

La ordine venind pronuntarea cauzei civile formulata de reclamanta M.A. împotriva pârâtilor S.C.,S.M. având ca obiect-revendicare,sistare si demolare constructie.

Dezbaterile fondului au avut loc în sedinta publica din data de 08.mai.2007, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta hotarâre , când s-a amânat pronuntarea pentru astazi – 22.mai.2007.

I N S T A N T A

Dupa deliberare asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub numarul 274/321/2006 reclamanta M.A. în contradictoriu cu pârâtii S.C. si S.M. a revendicat suprafata de teren de 522 mp situata în comuna Agapia, jud. Neamt având ca vecinatati N-drum comunal, E –B.M., S-B.M., V – Ocolul Silvic Varatec.

S-a solicitat si constatarea nulitatii absolute a autorizatiei de construire nr.44/2004 si a certificatului de urbanism nr.136/2004 motivat de faptul ca acestea au fost emise cu încalcarea dispozitiilor imperative ale Legii 50/1991 si sistarea lucrarilor de construire si demolarea constructiei executata de pârâti pe cheltuiala acestora iar în cazul în care acestia nu se supun dispozitivului hotarârii demolarea sa se faca de reclamanta pe cheltuiala pârâtilor.

În motivarea actiunii reclamanta M.A. a aratat ca este proprietara suprafetei de teren 522 mp asa cum reiese din sentinta civila nr.1826/21.10.2004 pronuntata în dosar nr.2025 /2004 de Judecatoria Tg.Neamt.

Sentinta a fost pronuntata în contradictorii cu sotii P. care au vândut terenul pârâtilor din cauza. Sentinta a fost pusa în executare în mai multe rânduri prin somarea sotilor P. , sens în care a fost întocmit dosarul de executare nr.161/2005 al Biroului Executorului Judecatoresc ”D.G”.

Reclamanta a aratat ca opune un titlu de proprietate mai bine caracterizat întrucât sentinta civila nr.1669/06.10.2004 pronuntata în dosar nr.2395/2004 pe care o invoca pârâtii nu s-a dat în contradictoriu cu M.A. si mai mult decât atât actiunea în constatarea vânzarii cumpararii a fost promovata în timp ce reclamanta se judeca în contradictoriu cu înstrainatorii P. în revendicare.

Mai arata ca trebuie retinuta reaua credinta a pârâtilor , ca suprafata de 522 mp teren a fost o zona cooperativizata si pentru locuitori comunei Agapia iar sotii P. nu pot invoca acte de vânzare cumparare facute în perioada 1974-1991.

Pârâtii solicita respingerea actiunii întrucât în anul 1954 P.I. C-tin a vândut lui B.M. suprafata de 1790 mp iar în anul 1960 lui P. Gheorghe si Ana.

Prin sentinta civila nr.1669/2004 a Judecatoriei Tg. Neamt s-a constatat vânzarea dintre sotii P. a suprafetei de 800 mp catre pârâtii S.C. si S.M. împreuna cu o casa. Rezulta ca terenul revendicat de reclamanta a fost proprietatea pârâtilor.

Au mai aratat ca adevaratul titlul de proprietate al reclamantei este sentinta civila nr.2478/11.10.2002 a Judecatoriei Tg. Neamt prin care s-a constat ca M.A. este proprietara suprafetei de 49 ha fara sa se arate vecinatatile.

În dovedirea actiunii s-a solicitat proba cu înscrisuri si expertiza tehnica judiciara.

Din analiza întregului material probator administrat în cauza instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.2478/11.10.2002 pronuntata în dosar nr.3256 /2002 al Judecatoriei Tg.Neamt s-a constatat ca reclamanta M.A. este proprietara suprafetei de 49 ha teren situat în comuna Agapia învecinat la N, S, E si V. cu padurea statului administrata de Ocolul Silvic Varatec , terenul reprezentând vatra satului Agapia si cuprinde incinta propriu-zisa , terenul înconjurator cu casele maicilor si zona de protectie.

Ulterior , ca urmare actiunii introduse la data de 20.07.2004 de catre reclamantii –pârâti P. Gheorghe si P. Ana în contradictoriu cu parata reclamanta M.A. s-a pronuntat sentinta civila nr.1826/21.10.2004 în dosar nr.2025/2004 al Judecatoriei Tg.Neamt prin care reclamantii pârâti P. Gheorghe si P. Ana au fost obligati sa lase M.A. în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 522 mp teren situata în Agapia jud.Neamt având ca vecini: la N-drum comunal, E-B.M. , S-B.M., V- Ocol Silvic Varatec.

Prin încheierea nr.2032/08.31.2004 (fila 8) s-a dispus intabularea suprafetei de 522 mp teren sub numarul cadastral 350 proprietatea M.A. .

Din adresa nr.2/4106 din 1.04.2004 emisa de Ministerul Administratiei si Internelor –Oficiul Judetean de Cadastru , Geodezie si Cartografie Neamt rezulta ca nu s-a putut elibera documentatia cadastrala pentru pârâtii din prezentul dosar întrucât s-a receptionat documentatia cadastrala cu NCP 350 având ca proprietar M.A..

La data de 28 iulie 2004 între P. G. si P. A. si S.C. si S.M. s-a încheiat o promisiune bilaterala de vânzare cumparare autentificata sub numarul 1909 iar în baza acestui act s-a pronuntat sentinta civila nr.1669 din 06.10.2004 pronuntata în dosar nr.2356/2004 al Judecatoriei Tg.Neamt prin care s-a perfectat vânzarea cumpararea între numitii P. G. si P. A. în calitate de reclamant si S.C. si S.M. în calitate de cumparatori având ca obiect suprafata de teren de 800 mp de teren situata în intravilanul satului Agapia , com.Agapia , jud. Neamt împreuna cu un imobil compus din doua camere , bucatarie si baie având ca vecinatati : la N-ulita satului, N-drum comunal, E –B.M., S-B.M., V – Ocolul Silvic Varatec.

Prin comparatia celor doua titluri de proprietate , instanta de judecata constata ca titlul de proprietate al reclamantei este mai bine caracterizat decât cel al pârâtilor, având în vedere ca pârâtii au încheiat promisiunea de vânzare-cumparare la data 28 iulie 2004 deci la 7 zile dupa ce tocmai vânzatorii introdusesera actiunea în revendicare în contradictoriu cu M.A. si în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 1826/21.10.2004 .

Mai mult decât atât pârâtii aveau obligatia ca la momentul la care se solutiona dosarul nr.2356/2004 având ca obiect perfectare vânzare cumparare sa aduca la cunostinta instantei ca exista un litigiu privitor la suprafata de teren de 522 mp. Ori vânzatorii au fost de rea-credinta si au ascuns acest lucru.

Având în vedere ca ambele parti au un titlu de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren, asa cum s-a aratat si în practica judiciara se va acorda preferinta aceleia care a îndeplinit prima cerintele de publicitate imobiliara.

Reclamanta a respectat dispozitiile legale si a înscris suprafata de teren în Cartea funciara si astfel, dreptul de proprietate al reclamantei M.A. îsi produce efectele erga omnes.

Având în vedere ca actiunea în revendicare este actiunea proprietarului neposesor împotriva posesorului neproprietar si ca proba dreptului de proprietate incumba reclamantului iar potrivit art.1169 C.civ. „cel ce face o propunere înaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca”.

În raportul de expertiza efectuat în cauza (fila 55) se conchide ca terenul revendicat de reclamanta si specificat în sentinta civila nr.1826/21.10.2004 se suprapune cu suprafata de teren de 800 mp din sentinta civila nr.1169/06.10.2004.

Prin încheierea din data de 21.11.2006 s-a declinat competenta Judecatoriei Tg. Neamt în favoarea Tribunalului Neamt-sectia contencios administrative privind anularea autorizatia de construire nr.44/28.12.2004 precum si a certificatul de urbanism nr.136/15.12.2004 emise de Comuna Agapia.

Cat priveste constructia a carei demolare se solicita, se concluzioneaza în raportul de expertiza ca este ridicata pe suprafata de teren de 522 mp revendicata de reclamanta.

Prin sentinta civila nr.93/CA din 11.05.2007 pronuntata de Tribunalul Neamt –Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ în dosarul nr.533/103/2007 s-a anulat autorizatia de construire nr.44/28.12.2004 precum si certificatul de urbanism nr.136/15.12.2004 emise de Comuna Agapia.

Pârâtii au dat dovada de rea-credinta întrucât aveau cunostinta de existenta litigiului înca din anul 2005 când a fost introdusa prezenta actiune(11 noiembrie 2005) insa ei au continuat sa construiasca, nemanifestând vigilenta.

În aceste conditii , instanta constata ca imobilul a fost ridicat de pârâti în mod ilegal , fara a avea o autorizatie de construire valabila si în consecinta va admite capatul de cerere privind obligarea pârâtilor sa demoleze constructia iar în cazul în care se va opune dispozitivului hotarârii demolarea sa se faca de reclamanta pe cheltuiala pârâtilor.

Comparând cele doua titluri de proprietate, instanta de judecata constata ca reclamanta are un titlu mai vechi si ca a îndeplinit primul cerinta publicitatii imobiliare si în consecinta va admite actiunea si va obliga pârâtii sa lase reclamantei în deplina proprietate si pasnica folosinta suprafata de teren de 522 mp situat în intravilanul com. Agapia, având ca vecinatati N-drum comunal, E –B.M., S-B.M., V-Ocolul Silvic Varatec.

Obliga pârâtii se demoleze constructia aflata pe suprafata de teren de 522 mp iar în caz de neîndeplinire încuviinteaza reclamantei sa demoleze constructia pe cheltuiala pârâtilor.

În temeiul art.274 C.pr civ obliga pârâtii sa plateasca reclamantei suma de 100 Ron cu titlul de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea reclamantei M.A. cu sediul în comuna Agapia, jud. Neamt în contradictoriu cu pârâtii S.C. si S.M. , ambii cu domiciliul în comuna Agapia , jud.Neamt.

Obliga pârâtii sa lase reclamantei în deplina proprietate si pasnica folosinta suprafata de teren de 522 mp situat în intravilanul com. Agapia, având ca vecinatatii N-drum comunal, E –B.M., S-B.M., V – Ocolul Silvic Varatec.

Obliga pârâtii se demoleze constructia aflata pe suprafata de teren de 522 mp iar în caz de neîndeplinire încuviinteaza reclamantei sa demoleze constructia pe cheltuiala pârâtilor.

În temeiul art.274 C.pr civ. obliga pârâtii sa plateasca reclamantei suma de 100 RON cu titlul de cheltuieli de judecata.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 22.05.2007

Etichete: