Top

Plângere contravenţională OUG 195/2002

Plângere contraventionala OUG 195/2002

Sentinta civila nr. 2750

16.12.2008

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 17.10.2008, sub nr. de dosar xxxx/321/2008, petentul G.I. a formulat plângere contraventionala împotriva procesului-verbal seria CC nr. xxxxxxx din data de 11.10.2008 de catre agent constatator din cadrul Serviciului Politiei Rutiere.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca în fapt, la data de 10.10.2008 în jurul orelor17,29 se deplasa cu autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare OT-xx-xxx pe DN 15 C din directia Tg. Neamt spre com. Baltatesti, iar la un moment dat a fost oprit de catre un lucrator de politie care i-a comunicat faptul ca a depasit viteza legala pe raza comunei Sacalusesti întrucât aparatul radar a indicat viteza de 104 km/h. Prin urmare, s-a întocmit procesul-verbal pe care l-a semnat fara a formula obiectiuni deoarece a crezut ca a condus cu viteza de 104 km/h în localitate. Ulterior, a revenit în locul unde s-a încheiat procesul verbal si a constatat ca era în afara localitatii.

În aceste conditii, petentul apreciaza ca sanctiunea aplicata este nelegala si netemeinica deoarece se deplasa în afara localitatii si nu în localitate. Mai mult decât atât autoturismul pe care il conducea era marca Dacia si dupa urcarea unei pante, din directia Tg. Neamt spre Piatra-Neamt, în dreptul pensiunii Eden, autoturismul nu avea posibilitatea tehnica de a ajunge la viteza înscrisa în procesul-verbal. Este de notorietate faptul ca un autoturism marca Dacia nu are un demaraj atât de puternic pentru ca dupa urcarea unei pante sa ajunga la viteza de 104 km/h.

În concluzie, petentul solicita anularea procesului-verbal si restituirea permisului de conducere.

În drept, petentul nu a indicat dispozitiile legale pe care îsi întemeiaza plângerea.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosarul cauzei procesul-verbal seria CC nr. 1783204 încheiat la data de 11.10.2008 de catre agentul constatator din cadrul Serviciului Politiei Rutiere.

Plângerea contraventionala este scutita de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar în conformitate cu dispozitiile art. 36 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 si art. 1 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

În aparare, intimatul a depus la dosarul cauzei la data de 14.11.2008, prin serviciul Registratura, întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata.

În motivare, intimatul a aratat din cuprinsul procesului-verbal contestat rezulta ca la data de 11.10..2008 petentul a condus pe raza localitatii Sacalusesti auto marca Dacia cu nr. de înmatriculare OT-xx-xxx cu viteza de 104 km/h. Fapta petentului a fost înregistrata pe aparatul radar montat pe auto Dacia Logan cu nr. B-xx-xxx si filmata pe caseta video fiind o încalcare a prevederilor art. 102 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002 motiv pentru care a fost sanctionat contraventional cu amenda de 486 lei si s-a luat masura tehnico-administrativa de retinere a permisului de conducere.

În aceste conditii, din punct de vedere al legalitatii, procesul-verbal contestat este legal întocmit deoarece nu lipseste niciun element care este de natura sa atraga nulitatea absoluta, iar faptele au fost constatate în împrejurarile descrise de agentul constatator care nu sunt de natura sa înlature caracterul contraventional al faptei.

Intimatul mai arata ca din punct de vedere al temeiniciei procesului-verbal, sanctionarea petentului a fost determinata de nesocotirea prevederilor legale referitoare la respectarea vitezei în localitate. Cu ocazia aducerii la cunostinta a celor din procesul-verbal, petentul a semnat pentru luarea la cunostinta a procesului-verbal si a mentionat ca nu are de formulat obiectiuni.

Din cuprinsul plansei foto rezulta ca autoturismul pe care era montat aparatul radar se afla în deplasare cu viteza de 49 Km/h, în sensul opus se deplasa autoturismul condus de petent cu viteza de 104 km/h, B-viteza maxima blocata cu care se deplasa autoturismul condus de petent, iar simbolul T- tinta, adica autoturismul vizat.

In concluzie, intimatul sustine ca încadrarea juridica a faptei a fost realizata corespunzator, sanctiunea aplicata în limitele actului normativ, procesul-verbal contestat este legal si temeinic întocmit, iar plângerea este neîntemeiata si este formulata în ideea de a anula amenda contraventionala.

In drept, intimatul a invocat dispozitiile O.U.G. nr. 195/2002, republicata.

In dovedirea sustinerilor, intimatul a depus la dosarul cauzei, în copie, urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de constatare a contraventiei, registru de evidenta a constatarilor privind depasirea vitezei legale si a altor fapte contraventionale, precum si a masurilor luate, planse foto, atestat de operator radar nr. 10 din 01.05.2007 si buletinul de verificare metrologica nr. 0xxxxxx din 10.09.2008.

In temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta a dispus administrarea probei cu înscrisuri, în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, respectiv buletinul de verificare metrologica, înregistrarea radar, atestatul de operator radar si certificatul de aprobare model.

In cadrul probei cu înscrisuri au fost depuse la dosarul cauzei urmatoarele:

1. Înregistrarea radar ( fila 19);

2. Atestatul de operator radar ( fila 20);

3. Buletinul de verificare metrologica nr. xxxx din 27.08.2008 ( fila 21).

4. Adresa nr. yyyyyy din 11.12.2008.

In conformitate cu prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta a procedat la ascultarea petentului în sedinta publica din data de 25.11.2008, declaratia acestuia fiind consemnata la dosarul cauzei ( fila 23).

Analizând actele si lucrarile dosarului precum si sustinerile partilor, instanta retine urmatoarele:

În fapt, din cuprinsul procesului-verbal seria CC nr. xxxxxxx încheiat la data de 11.10.2008 de catre agent constatator din cadrul Serviciului Politiei Rutiere Neamt rezulta ca petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda în cuantum de 486 lei si s-a luat masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere pentru savârsirea la data de 11.10.2008, ora 17,27 a contraventiei prevazute si sanctionate de art. 102 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002, republicata.

Pentru a dispune sanctionarea contraventionala a petentului, agentul constatator a retinut ca petentul a condus auto Dacia cu nr. de înmatriculare OT-xx-xxx pe DN 15 C în localitatea Sacalusesti cu viteza de 104 km/h, stabilita cu aparatul radar montat pe auto B-05-FJI si filmat pe caseta 55 A.

În drept, potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001 lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a faptei savârsite si a datei comiterii sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

Aplicând aceste dispozitii legale la situatia de fapt retinuta în cauza, instanta verificând procesul-verbal seria CC nr. xxxxxx încheiat la data de 11.10.2008 de catre agent constatator din cadrul Serviciului Politiei Rutiere din punct de vedere al legalitatii, apreciaza ca sunt respectate cerintele imperativ-limitativ prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii, care ar putea fi luate în considerare si din oficiu.

Din punct de vedere al temeiniciei procesului-verbal contestat, instanta retine ca fapta contraventionala pentru care petentul a fost sanctionat este prevazuta si sanctionata de art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002, republicata potrivit caruia depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile.

Totodata, instanta mai retine ca cerintele metrologice si tehnice ale utilizarii cinemometrelor folosite de politia romana la stabilirea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe drumurile publice sunt stabilite prin Norma de metrologie legala NML-021-05 din 23.11.2005 publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 bis din 7.12.2005.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Norma de metrologie legala intitulat Cerinte privind utilizarea cinemometrelor, masurarile si înregistrarile care constituie probe pentru aplicarea prevederilor legislatiei rutiere în vigoare, trebuie sa fie efectuate numai de catre operatori calificati. Instruirea operatorilor se va efectua în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare, elaborate de institutia abilitata sa detina si sa utilizeze cinemometrele. Cinemometrele vor putea fi utilizate legal numai daca au fost verificate metrologic, au fost marcate si sigilate în conformitate cu prevederile prezentei norme si sunt însotite de buletine de verificare metrologica în termen de valabilitate. Masurarile efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe pentru aplicarea legislatiei rutiere daca nu sunt respectate cerintele 4.1…4.3 precum si în urmatoarele cazuri:

– daca masurarile au fost efectuate în conditii de ceata, ploaie, ninsoare sau furtuna;

– daca cinemometrul este destinat numai utilizarii în regim stationar, iar masurarile au fost efectuate cu cinemometrul în miscare;

– daca, în momentul masurarii, în raza de masurare a aparatului se deplaseaza simultan mai multe autovehicule, iar autovehiculul vizat nu poate fi pus clar în evidenta.

Aplicând aceste dispozitii legale la situatia de fapt retinuta în cauza, instanta apreciaza ca cinemometrul utilizat de agentul constatator îndeplineste toate conditiile prevazute în mod imperativ de lege astfel încât constatarea contraventiei sa fie efectuata cu un mijloc tehnic certificat si verificat din punct de vedere metrologic.

Asadar, înregistrarea depusa la dosarul cauzei de intimat ( fila 19) respecta cerintele prevazute de art. 3.5.1 din NML-021-05 din 23.11.2005, respectiv cuprinde data si ora la care a fost efectuata masurarea, valoarea vitezei masurate, sensul de deplasare a autovehiculului, imaginea autovehiculului, în care este pus clar în evidenta nr. de înmatriculare, iar cinemometrul tip Python II este certificat prin Aprobarea Model nr. 185/2001 si masoara în regim stationar si în deplasare si este verificat metrologic fiind în termenul de valabilitate asa cum rezulta din buletinul de verificare metrologica nr. 0xxxxxx din 10.09.2008. În aceste conditii, instanta apreciaza ca înregistrarea poate constitui o proba pentru aplicarea legislatiei rutiere deoarece este respectata si conditia reglementata de art. 4.2 din Norma de metrologie legala. În acest sens, instanta are în vedere atestatul de operator radar nr. 10 din 01.05.2007 ( fila 20) din care rezulta ca agent sef adjunct B.V. este atestat sa foloseasca si sa exploateze echipamentul video de supraveghere a traficului rutier si masurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor. În conditiile în care procesul-verbal seria CC nr. xxxxxxx din data de 11.10.2008 a fost încheiat de catre agent sef adjunct B.V. din cadrul Serviciului Politiei Rutiere, Compartimentul Drumuri Nationale si Europene, având competenta teritoriala pe întreg Judetul Neamt, instanta retine ca agentul constatator este un operator calificat în sensul dispozitiilor legale mentionate precum si cele prevazute de art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata potrivit carora constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier.

Prin urmare, instanta retine ca înregistrarea radar efectuata de catre intimat constituie o proba pentru aplicarea legislatiei rutiere în vigoare deoarece sunt respectate cerintele prevazute în mod imperativ de lege. In aceste conditii, din înregistrarea efectuata coroborata cu mentiunile procesului-verbal seria CC nr. xxxxxx din 11.10.2008, instanta retine ca la data de 11.10.2008, petentul contravenient a circulat cu autovehiculul marca Dacia cu nr. de înmatriculare OT-xx-xxx în localitatea Sacalusesti Judetul Neamt.

În conditiile în care, potrivit dispozitiilor legale, constatarea contraventiilor ce constituie încalcari ale dispozitiilor legale referitoare la circulatia pe drumurile publice se realizeaza cu mijloace tehnice certificate si verificate metrologic, instanta nu poate da eficienta sustinerilor petentului referitoare la faptul ca ar fi circulat cu viteza mai mica si nu se deplasa pe raza localitatii Sacalusesti deoarece din înregistrarea depusa rezulta ca la data de 11.10.2008 ora 17:26:36 autoturismul B-xx-xxx pe care era montat aparatul radar intra în localitatea Sacalusesti, iar la data de 11.10.2008 ora 17,28,22 autoturismul condus pe petent a fost înregistrat cu o viteza de 104 km/h. De asemenea, instanta nu poate da eficienta sustinerilor petentului referitoare la imposibilitatea tehnica a autoturismului de a ajunge la viteza înscrisa deoarece aceasta este contrazisa de înregistrarea depusa la dosar.

Totodata, instanta mai retine ca si aplicând dispozitiile art. 3.1 din Norma de metrologie legala, referitoare la erorile maxime tolerate pentru cinemometrele care masoara în regim de deplasare, petentul a depasit viteza maxima admisa în localitate cu peste 50 km/h.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, elementul material al contraventiei s-a materializat prin actiunea petentul de a conduce autovehiculul marca Dacia cu nr. de înmatriculare OT-xx-xxx în localitatea Sacalusesti cu o viteza de 104 km/h.

Urmarea imediata a faptei savârsite de catre petent, consta în lezarea valorii sociale care asigura desfasurarea fluenta si în siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cât si a mediului.

Legatura de cauzalitate dintre fapta savârsita de petent si urmarea imediata, rezulta, ex re, din însasi savârsirea actiunii incriminate

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea psihica a petentului fata de fapta si urmarile acesteia îmbraca forma vinovatiei în modalitatea intentiei indirecte deoarece a prevazut rezultatul faptei sale si desi nu l-a urmarit, a acceptat posibilitatea producerii acestuia.

Fata de cele expuse, instanta apreciaza ca sunt îndeplinite cumulativ elementele constitutive ale faptei contraventionale prevazuta si sanctionata de art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G nr. 195/2002, iar conduita petentului se situeaza în sfera ilicitului contraventional, ce constituie temei al raspunderii contraventionale a petentului.

În ceea ce priveste sanctionarea petentului, instanta retine ca prin procesul-verbal seria CC nr.1783204 încheiat la data de 11.10.2008 de catre agent constatator din cadrul Serviciului Politiei Rutiere Neamt rezulta ca petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda în cuantum de 486 lei si s-a luat masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere.

Referitor la individualizarea sanctiunii, instanta va avea în vedere criteriile prevazute de art. 21 lin. 3 din O.G. nr. 2/2001 care prevede ca sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa precum si de circumstantele personale ale contravenientului.

În concret, instanta apreciaza ca fapta comisa de petent prezinta un grad de pericol social relativ scazut avându-se în vedere circumstantele reale ale acesteia respectiv, modalitatea de savârsire, depasirea limitei maxime de viteza admisa pe drumul public în localitate cu 54 de km/h, împrejurarile în care a fost comisa, respectiv pe drumul public, de urmarea produsa si anume lezarea valorii sociale care asigura desfasurarea fluenta si în siguranta a circulatiei pe drumurile publice precum si atitudinea petentului.

Fata de aceste criterii de individualizare, instanta apreciaza ca sanctiunea aplicata de agentul constatator este individualizata în mod corect spre minimul special al acesteia. Instanta nu poate da eficienta juridica împrejurarilor invocate de petent referitoare la inexistenta posibilitatii tehnice a autoturismului condus de a circula cu o asemenea viteza deoarece, chiar si în situatia în care exista aceasta posibilitate, conducatorii auto au obligatia de a circula pe drumurile publice cu respectarea dispozitiilor legale pentru a se putea evita orice pericol pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse, instanta apreciaza ca plângerea contraventionala formulata de petent este neîntemeiata si prin urmare o va respinge.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila si al principiului disponibilitatii, instanta va luat act ca intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: