Top

Anulare act – constatare nulitate absoluta contract întretinere

Sentinta civila 2631 din 25.05.2009 – anulare act – constatare nulitate absoluta contract întretinere

Prin cererea inregistrata initial pe rolul acestei instante la data de 13.03.2007, sub nr.1650/279/2007 reclamantul G.O. a chemat in judecata pe parata P.A., solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa constate nulitatea absoluta a contractului de intretinere nr.89/14.01.2003, in subsidiar obligarea paratei la plata sumei de 1000 lei, actualizata in raport cu indicele de inflatie la data platii, precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare a aratat ca prin antecontractul de vanzare-cumparare din 03.07.1998 defunctii G.G. si G.M. i-au instrainat imobilul compus din doua camere, hol, bucatarie si anexe, impreuna cu terenul in suprafata de 1900 mp, din care 700 mp teren curti/constructii si 1200 mp arabil, situat in intravilanul satului Serbesti, Comuna Stefan cel Mare, jud Neamt, in schimbul sumei de 1000 lei, pe care a achitat-o integral.Ulterior, dupa decesul defunctului G.G. a aflat ca acesta a incheiat cu parata la data de 14.01.2003 contractul de intretinere nr.89, care avea ca obiect prestarea intretinerii in schimbul bunurilor care fusesera deja instrainate lui inca din data de 03.07.1998. De asemenea, reclamantul solicita a se constata nulitatea absoluta a contractului de intretinere, intrucat la data intocmirii acestuia, defunctul G.G. nu mai avea calitatea de proprietar al bunurilor, el fiind proprietarul acestora inca din 1998 si nu si-a dat consimtamantul in vederea incheierii respectivul act.

In drept, a invocat prev.art.948 Cod civil.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 191 lei si 3 lei timbru judiciar.

Anexat cererii, in cadrul probei cu inscrisuri, reclamantul a depus la dosarul cauzei, urmatoarele:contractul de intretinere autentif sub nr.89/14.01.2003 de BNP Rodica Botu, antecontractul de vanzre-cumparare din 03.07.1998, imputernicire avocatiala.

In termen legal, in cf cu prev.art.115 si urm.C.pr.civ parata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.In motivare, a aratat ca la data incheierii contractului de intretinere a fost de buna credinta, ca defunctul G.G. era proprietarul bunurilor pe care i le-a instrainat in schimbul intretinerii , ca l-a ingrijit pe defunct si a efectuat o serie de imbunatatiri la bunurile dobandite.Totodata, a aratat ca de la defunct a luat la cunostinta de existenta unui antecontract de vanzare-cumparare , dar despre care defunctul i-a spus ca nu a fost semnat de el, iar la data intocmirii respectivului act acesta se afla internat in spital.De asemenea, a aratat ca contractul de intretinere atacat in prezenta cauza este in mod valabil incheiat.

La solicitarea instantei, la dosarul cauzei au fost depuse copiile certificate care au stat la baza incheierii contractului de intretinere nr.89/14.01.2003(f.21-39).

La data de 12.06.2007, reclamantul a depus la dosarul cauzei raspuns la intampinare(f.44).

Instanta, in temeiul prev.art.167 C.pr.civ a incuviintat partilor proba cu inscrisuri.

Prin Sent.civ nr.3147/11.09.2007 instanta a respins ca neintemeiata actiunea reclamantului.Impotriva acestei sentinte, in termen legal reclamantul a formulat recurs, care prin Decizia civila nr.391/RC/08.04.2008, pronuntata de Tribunalul Neamt Sectia Civila, a admis recursul, a casat in totalitate sentinta recurata si cauza a fost trimisa spre rejudecare Judecatoriei Piatra Neamt, unde a fost reinregistrata la data de 04.07.2008 sub nr.1650./279/2007.

Instanta, potrivit considerentelor deciziei de casare a dispus intregirea cadrului procesual, prin introducerea in cauza a mostenitorilor defunctului G.G., conform anexei 23 depusa la dosar, la solicitarea instantei de catre Primaria Comunei Stefan cel Mare, respectiv pe paratii:G.V., B.V., P.A. si C.I.

Prezenti in fata instantei, paratii au aratat ca nu au cunostinta de existeta vreunui antecontract de vanzare-cumparare incheiat de defunctul lor frate, G.G. cu reclamantul, dar ca au cunostinta de contractul de intretinere incheiat de defunct paratei, care s-a preocupat de ingrijirea lui pana la data decesului si ca nu sunt de accord cu prezenta actiune.

Totodata, instanta a incuviintat reclamantului proba testimoniala cu martorii C.I. si M.N., iar paratei proba testimoniala cu martorii T.C. si R.E., declaratiile acestora luate sub prestare de juramant fiind consemnate si atasate la dosar(.f.38-39) si (f.40-52) si cu interogatoriul reclamantului(f.53).

Analizand intreg materialul probator administrat, instanta retine urmatoarele:

Prin inscrisul sub semnatura privata intitluat contract de vanzare-cumparare din 03.07.1998 defunctul G.G. s-a obligat catre reclamantul G.O. sa ii instraineze o casa compusa din 2 camere, hol, bucatarie si anexe, precum si terenul in suprafat de 1900 mp situat in intravilanul satului Serbesti, comuna Stefan cel Mare, jud.Neamt, in schimbul sumei de 1000 lei, achitata integral de catre reclamant.

Astfel, acest inscris are semnificatia juridica a unei promisiuni de vanzare-cumparare ,prin care partile s-au obligat sa constituie în viitor un drept real asupra unui bun imobil ,care da nastere doar la un drept de creanta, promitentul –vanzator obligandu-se fata de cealalta parte sa ii vanda un anumit bun, iar cealalta parte poate sa incheie respectivul contract. In ipoteza in care promitentul-vanzator nu-si respecta obligatia si instraineaza bunul catre o alta persoana, beneficiarul cumparator nu poate cere predarea bunului intrucat nu a devenit proprietar al acestuia, ci doar despagubiri, iar vanzarea incheiata cu noul cumparator este valabila.

Instanta nu poate retine apararea reclamantului, in sensul ca la data incheierii contractului de intretinere atacat,respectiv 14.01.2003 defunctul G.G. nu mai avea calitatea de proprietar al bunurilor instrainate, intrucat devenise proprietar inca din 1998, intrucat antecontractul de vanzare-cumparare nu este de natura a realiza transmiterea proprietatii, atata vreme cat aceasta operatiune juridica nu s-a concretizat prin intocmirea unui act autentic, raportat la prev.art.2alin.1 titlul X din Legea 247/2005, privind reforma in domeniile proprietatii, justitiei, precum si unele masuri adiacente.

Prin contractul de intretinere autentificat sub nr.89/14.01.2003 de BNP Rodica Botu, defunctul G.G., promitentul-vanzator a transmis paratei dreptul de proprietate asupra bunurilor care au facut obiectul antecontractului de vanzare-cumparare din 1998, iar parata s-a obligat sa ii presteze intretinere in timpul vietii, iar dupa moarte sa il inmormanteze si sa suporte costurile praznicelor ulterioare.

Totodata instanta nu poate retine apararea reclamantului in sensul ca contractul de intretinere ce face obiectul prezentei cauze este nul absolut, datorita lipsei consimtamantului sau la incheierea sa, intrucat la data intocmirii acestuia defunctul avea calitatea de proprietar al bunurilor, asa cum rezulta fara dubiu si din inscrisurile care au stat la baza intocmirii acestuia, existente la dosar(f. 21-39), astfel ca nu se impunea acordul reclamantului la incheierea contractului de intretinere.

In ce priveste apararea reclamantului in sensul ca respectivul contract de intretinere ar avea o cauza imorala, instanta o considera neintemeiata pentru urmatoarele considerente:

Asa cum rezulta din declaratiile martorilor , parata si-a indeplinit in totalitate obligatia de intretinere asumata prin contractul atacat,asa cum rezulta din declaratiile martorilor T.C. si R.E. , coroborate cu sustinerile mostenitorilor defunctului G.G., aceasta prestand in mod regulat, cu caracter de continuitate intretinere defunctului, iar ulterior s-a preocupat de pomenirile care se organizeaza conform traditiei.

Astfel,contractul de intretinere este perfect valabil, intrucat la data incheierii, proprietar al bunurilor instrainate in schimbul intretinerii era defunctul G.G., conform inscrisurilor aflate la dosarul cauzei(f.21-39), acesta avea capacitatea de a contracta, consimtamantul sau exprimat a fost valabil, iar cauza acestuia morala si licita.

Totodata , desi parata asa cum a aratat prin intampinarea depusa la dosar, a cunoscut de existenta acelui antecontract despre care defunctul G.G. a afirmat ca nu a fost intocmit in prezenta sa si nici nu si-a manifestat acordul in vederea incheierii acestuia, prin semnarea lui, acest lucru nu este de natura a afecta valabilitatea contractului de intretinere.

Asa cum rezulta din declaratia martorului propus de reclamant, G.I., care figureaza ca semnatar al actului sub semnatura privata din 03.07.1998, rezulta ca acesta nu stie daca sau ce a semnat si a aratat ca la data semnarii, cei doi defuncti, G.M. si G.G. , nu erau de fata, intrucat G.G. se afla internat in spital, fapt confirmat de insusi reclamantul prin raspunsurile la interogatoriul ce a fost administrat.

In ce priveste cererea reclamantului de obligare a paratei P.A. la restituirea sumei de 1000 lei, reprezentand contravloarea pretului achitat de catre reclamant, instanta o apreciaza ca fiind neintemeiata, intrucat consecintele nerespectarii obligatiilor contractate nu pot fi suportate decat de parti sau succesorii in drept ai acestora, or in cauza de fata parata este tert fata de respectivul antecontract.

Intrucat este un culpa procesuala, in cf cu prev.art. 274 C.pr.civ, instanta va respinge cererea reclamantului de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata, urmand ca pe cale de consecinta sa fie obligat la plata catre parata a sumei de 1900 lei, reprezentand cheltuieli de judecata(onorariu avocat).

Etichete: