Top

Fond funciar

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2918 -Fond funciar

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 619/279/2007 în data de 29.01.2007, petentul B.D.E. a solicitat în contradictoriu cu P.E., D.A., A.J., Comisia judeţeană Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia locală D-va Ro?ie pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, constatarea nulită?ii absolute par?iale a titlului de proprietate nr. 28/1084/29.08.1996 emis pe numele mo?tenitorilor lui A.G.I. ?i emiterea unui nou titlu de proprietate în care să fie men?iona?i în mod corect mo?tenitorii printre care se numără ?i acesta.

A mai solicitat deasemenea petentul desfiin?area hotărârii nr.5167/6.11.2006 emisă de Comisia Jude?eană de aplicare a Legii 18/1991 prin care i-a fost respinsdă ultima cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după defunctul A.I.

În motivare, reclamantul arată că terenul de 5 ha ?i 1700 mp men?ionat în titlul de proprietate criticat a apar?inut so?ilor A. ?i că la decesul lui A.I. au rămas mo?tenitori acceptan?i sora sa A.E. ?i so?ia A.A. ?i că A.E. a fost mo?tenită de cele trei pârâte P.E., D.A. ?i A.J.

Acesta precizează că la decesul lui A.A. ( în acte men?ionată ?i A.A.) a devenit unic mo?tenitor în baza testamentului lăsat de aceasta ?i autentificat sub nr. 146/14.01.1976 ,act ce-i conferea calitatea de legatar cu titlu universal. Deasemenea invederează că în anul 1991 a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul din D-va ro?ie ce a apar?inut so?ilor A., că a revenit cu acestă cerere în anul 1998 ?i deoarece nu a primit nici un răspuns , a formulat o alta în anul 2005.La această ultimă cerere I s-a adus la cuno?tin?ă că a fost emis titlul de proprietate nr. 28/1084/29.08.1996 pentru A.I.

Reclamantul arată că titlul a fost emis pe numele mo?tenitoarelor A.E. ?i H.R. care erau decedate la data emiterii actului,că H.R. renun?ase în mod expres la succesiunea fratelui său, A.I. ?i că nu era îndreptă?ită să solicite reconstituirea.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar, în copie, titlul de proprietate nr. 28/1084/29.08.1996, declara?ia nr. 857/1.04.1998 , cererea nr. 857/1.04.199, cererea nr. 92/12.09.2005,adresa nr. 11181/22.11.2006,hotărârea nr. 5167/6.11.2006, certificat de mo?tenitor nr. 886/3.07.1998, certificat de mo?tenitor suplimentar nr. 34/2.03.2004, testament autentificat sub nr. 146/14.01.1976 , acte de stare civilă, certificat de mo?tenitor nr.200/12.06.1974.

Prin întâmpinarea depusă, pârâta P.E. a arătat că odată cu apari?ia L 18/1991, defuncta sa mamă ?i sora acesteia, defuncta H.R.,în calitate de mo?tenitoare ale lui A.I. au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafa?a de 5,17 ha teren ,că la data de 29.08.1996 a fost eliberat titlul de proprietate nr. 28/1084/29.08.1996, că a fost efectuat partajul ?i că H.R. a primit 10.000 mp teren arabil intravilan iar P.E. a primit suprafa?a de 4,17 ha extravilan.

Pârâta arată totodată că nu are cuno?tin?ă despre existen?a unui testament însă dacă acesta se va dovedi valabil ,titlul de proprietate nu este lovit de nulitate ci poate fi modificat în sensul introducerii la rubrica mo?tenitori ?i pe legatarul B.D.E. iar la defunct ,pe lângă A.G.I. ?i pe A.A.

A anexat sentin?a civilă nr. 3927/1992, sentin?a civilă nr. 11724/1992, act de partaj voluntar, titlu de proprietate .

Comisia judeţeană Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a formulat întâmpinare arătând că referitor la capătul de cerere vând ca obiect modificarea titlului de proprietate,de ?i a solicitat Comisiei locale D-va Ro?ie să depună înscrisurile cantonate la sediul său ,aceasta nu a dat curs solicitării ?i lasă solu?ia la aprecierea instan?ei .

Apreciază totodată că hotărârea nr.5167/6.11.2006 a Comisiei Jude?ene Neam? este temeinică ?i legală.

Au fost anexate : hotărârea nr.5167/6.11.2006, hotărârea nr.7/27.03.2006 cu anexe,cererea nr.92/12.09.2005,acte de stare civilă.

La termenul de judecată din data de 7.03.2007 au fost introdu?i în cauză în calitate de pârâ?i mo?tenitorii defunctei H.R. : H.C., H.M., H.D., H.I., E.A. ?i O.E.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta E.M. a solicitat respingerea cererii ca nefondată arătând în esen?ă că reclamantul nu a formulat cerere de reconstituire că cererea acestuia este lipsită de interes legitim ?i că H.R. a formulat cerere chiar de la apari?ia legii 18/1991 ,fiind repusă de drept în termenul de acceptare a succesiunii.

Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor D-va Ro?ie a depus la dosarul cauzei documenta?ia ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate ( filele 63-73 dosar).

Prin întâmpinarea depusă la data de 25.07.2007 ,pârâ?ii E.M., H.C. ?i H.I. au invocat lipsa calită?ii procesuale active a reclamantului pentru lipsa voca?iei succesorale ?i lipsa calită?ii de mo?tenitor fa?ă de defunctul A.I. Au solicitat totodată înlăturarea sus?inerilor reclamantului conform cărora H.R. nu ar fi fost îndreptă?ită la reconstituire. Au fost anexate arbore genealogic ?i acte de stare civilă.

Prin încheierea din data de 26.07.2007 s-a dispus suspendarea cauzei în temeiul art.155 ind.1 din Codul de procedură civilă.

La data de 28.05.2008 ,cauza a fost repusă pe rol.

Reclamantul ?i-a precizat cererea de chemare în judecată (fila 204 dosar) arătând că solicită modificarea titlului de proprietate în sensul excluderii numitei H.R. ,în prezent decedată ?i includerea sa în cuprinsul acestuia.

Prin încheierea din data de 8.10.2008 ,instan?a a respins excep?ia lipsei calită?ii procesual active a reclamantului invocată de pârâ?i.

La termenul de judecată din data de 25.02.2009 , în cauză a fost introdus în calitate de pârât V.G.,so? supravie?uitor al lui V.A. ( fiica lui H.R.).

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea precizată la termenul de judecată din data de 9.07.2008 (fila 204 dosar), reclamantul B.D.E. a solicitat modificarea titlului de proprietate nr. 28/1084/1996 emis pentru mo?tenitorii defunctului A.G.I. în sensul excluderii lui H.G.R. ?i respectiv includerea acestuia în cuprinsul înscrisului men?ionat.

Reclamantul are calitatea de legatar cu titlu universal al defunctei A. (A.) A. a?a cum rezultă din testamentul autentificat sub nr. 146/14.01.1976 precum ?i din certificatele de mo?tenitor aflate la dosarul cauzei (filele 15-16) iar aceasta este succesoarea în calitate de so?ie supravie?uitoare a lui A.I.

Având în vedere toate aceste aspecte ,voca?ia succesorală a reclamantului B.D.E. la mo?tenirea lui A.I. este de netăgăduit.

Pentru a acesta să poată figura înscris în calitate de mo?tenitor al defunctului în titlul de proprietate a cărui modificare se solicită ,trebuie analizat dacă în cauză sunt întrunite disp. art.13 din Legea 18/1991, respectiv dacă reclamantul a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că acesta a solicitat atât în anii 1991( cerere fila 69 dosar ) , 1998 ( cerere fila 8 dosar) cât ?i în anul 2005 (cerere fila 9 dosar) reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile care au apar?inut defunctului A.I. iar prin hotărârea nr.7/27.03.2006 a Comisei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor D-va Ro?ie, validată prin hotărârea Comisiei jude?ene Neam? pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr. 5167/6.11.2006 , cererea sa a fost respinsă motivat de faptul că terenul solicitat a apar?inut lui A.G.I. ?i a fost emis titlul de proprietate nr. 28/1084/1996.

De altfel, în adresa nr. 405/22.02.1996 (fila 67 dosar ) emisă de Comisia locală D-va Ro?ie la pozi?ia 12 figurează ca mo?tenitor al lui A.I. ?i B.E.

Potrivit art. 8 din Legea nr. 18/1991, „Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite.

Atât timp cât reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se realizează la cererea persoanelor îndreptăţite, iar reclamantul a formulat o astfel de cerere în anul 1991 ?i apoi a reiterat solicitarea sa în anul 1998 ?i anul 2005, cererea sa de modificare a titlului de proprietate nr.28/1084/1996 în sensul înscrierii numelui său la rubrica ”cetă?enii ” este întemeiată urmând a fi admisă.

În ceea ce prive?te solicitarea de radiere a înscrierii defunctei H.R. din cuprinsul titlului de proprietate men?ionat anterior ,aceasta urmează a fi privită prin prisma Deciziei în interesul legii nr. XI/5.02.2007 potrivit căreia în accepţiunea prevederilor Legii nr. 18/1991 de repunerea în termenul de acceptare a succesiunii, beneficiază numai moştenitorii care nu au acceptat succesiunea în termenul prevăzut de art. 700 din Codul civil, iar nu şi cei care au renunţat la moştenire.

Or , în spe?a de fa?ă Humă Ruxandra a renun?at la succesiunea lui A.I. prin declara?ia nr.502/1974 a?a cum rezultă din cuprinsul certificatului de mo?tenitor nr. 209/12.06.1974(fila 19 dosar) iar în conformitate cu disp.art.969 din Codul Civil ”eredele ce renun?ă este considerat că nu a fost niciodată erede”.

Având în vedere considerentele expuse instan?a va considera că voca?ia succesorală a lui H.R. este retroactiv desfiinţată ,aceasta figurând în mod gre?it pe titlul de proprietate nr. 28/1084/1996 ?i va dispune radierea de la rubrica ”cetă?enii ” a acesteia.

Pe cale de consecin?ă ,instan?a va admite ac?iunea reclamantului a?a cum a fost aceasta precizată ?i va lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Etichete: