Top

Fond funciar

Constată că prin decizia civilă nr. … pronunţată în dosarul civil nr…. al Tribunalului…, înregistrată sub nr. … din …, a fost trimisă spre rejudecare plângerea formulată de reclamantul B.Â., domiciliat în oraş …, str. …, nr…, judeţul…, în contradictoriu cu pârâtele: Comisia Locală … pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor reprezentată prin primar în calitate de preşedinte şi Comisia judeţeană …pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, împotriva Hot. nr. … .

Acţiunea este scutită de taxe judiciare de timbru, iar în motivarea plângerii iniţiale, reclamantul arată că este unicul moştenitor al defunctului B.A. care a avut în proprietate mai multe suprafeţe de teren, obţinute prin împroprietărirea din 1945 sau prin cumpărare de la principele N.D.Ghica şi că deşi a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru aceste terenuri cele două comisii i-au respins cererea.

în cauză s-au depus acte, s-au ataşat ds. nr…. al acestei instanţe şi ds.nr…. al Tribunalului… şi s-a luat interogatoriu din oficiu reclamantului, probatorii din analiza cărora, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin Sentinţa civilă nr. … pronunţată în dosarul nr. … al acestei instanţe s-a respins ca nefondată plângerea formulată de reclamant. S-a reţinut că reclamantul nu a făcut dovada că terenurile solicitate au fost în proprietatea tatălui său şi că în condiţiile în care mare parte din acestea sunt stăpânite de alte persoane are calea unor acţiuni împotriva acestor deţinători, dacă dovedeşte că este proprietar.

Prin Decizia civilă nr. … Tribunalul… a admis recursul formulat de reclamantul-recurent, a casat sentinţa civilă nr…. şi a trimis cauza la rejudecare. S-a reţinut ca motiv de casare, faptul că instanţa de fond nu a analizat toate înscrisurile depuse în cauză şi nu a stabilit dacă reclamantul a formulat cereri şi anterior apariţiei Lg.247/2005, în baza celorlalte legi referitoare la stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, pentru a se stabili dacă s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru vreo suprafaţă de teren din cele solicitate, în scopul evitării dublei reconstituiri.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine următoarele: reclamantul este moştenitorul defunctului B.A., şi în această calitate a formulat după apariţia Lg.nr.247/2005, cererea înregistrată sub nr. … la Comisia locală …. prin care solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de 95 prăjini teren agricol situat în punctul …,25 prăjini teren fânaţ în punctul…» 5,5 ha teren arabil în punctul… şi 8 ha teren cu vegetaţie forestieră situat în punctul….

Prin referatul nr. … din … (fila 41ds.fond) Comisia locala a propus respingerea cererii deoarece nu s-a dovedit proprietatea.

Această soluţie a fost comunicată reclamantului la data de …(fila 39 ds. fond).

Prin Hot. nr. … a fost soluţionată, prin respingere numai contestaţia reclamantului înregistrată sub nr. …, privind suprafaţa de 1 ha teren pădure, alături de alte contestaţii de acelaşi fel ale mai multor locuitori ai oraşului….

în răspunsurile la interogatoriul din oficiu, reclamantul a precizat că nu are titlu de proprietate pentru nici una din suprafeţele solicitate şi nu deţine alte acte pentru a dovedi proprietatea asupra acestor terenuri. Pentru a dovedi că autorul său a avut

în proprietate terenurile solicitate, reclamantul a depus mai multe chitanţe fiscale prin care autorul său plătea anual moşiei Ghîca arendă pentru suprafeţele arendate şi, în instanţă, a susţinut că plătind arendă a cumpărat terenurile.

Prin această susţinere se confirmă că reclamantul este în eroare când consideră că plata arenzii a conferit un drept de proprietate şi nu doar unul de folosinţă asupra terenurilor.

Expertiza tehnică topo a identificat toate terenurile arendate pentru care s-a plătit arenda prin cele 12 chitanţe depuse în cauză şi a stabilit că suprafaţa totală este de 8,4431 ha.

Reclamantul a mai susţinut că autorul său a fost împroprietărit cu suprafaţa de 25 prăjini teren situat la punctul… sau …, la reforma din 1945 şi depune ca dovadă un tabel cu mai multe nume şi un proces verbal încheiat în …, din care reiese că locuitorii din comuna… au hotărât să-şi împartă între ei terenuri(fîlele 68-69 ds. fond). Aceste documente nu constituie titluri de proprietate şi mai mult reclamantul nici nu a putut indica expertului terenul folosit de autorul său ca urmare a acestei acţiuni a cetăţenilor.

Expertiza tehnică a constatat că nu există procese verbale de punere în posesie a reclamantului pe vreuna din aceste suprafeţe de teren solicitate, că nu există carte funciară sau alte documente care să ateste proprietatea şi că majoritatea terenurilor sunt folosite de alte persoane, iar reclamantul foloseşte o suprafaţă de 3,0797 ha teren la punctul acasă, care a fost arendat de autorul său de la moşia Ghica, în anii 1933-1937.

De asemenea reclamantul nu a putut preciza în instanţă,până când a folosit tatăl său aceste terenuri.

în raport de aceste considerente.instanţa reţine că, reclamantul nu a dovedit că autorul său a avut în proprietate terenurile solicitate şi că a fost deposedat abuziv de acestea.

Urmează ca instanţa să respingă ca nefondată plângerea formulată de reclamant în contradictoriu cu cele două comisii.

Va respinge şi plângerea împotriva Hot. nr…. pentru considerentele reţinute.

Etichete: