Top

Revendicare imobiliară – pretenţii

SENTINŢA CIVILĂ NR. 447/03.02.2010 – revendicare imobiliară – pretenţii

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamt sub nr. xx reclamanţii xx au solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâţii xx să se dispună obligarea pârâţilor să lase în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 28mp situată in xx, Piatra Neamt – proprietatea reclamanţilor.

In motivarea cererii reclamanţii au arătat că, potrivit sentinţei civile nr. xx pronunţată de Judecătoria Piatra Neamt în dosar nr. xx sunt proprietari ai unei suprafeţe de teren de 1200mp situată in xx, Piatra Neamt. Au arătat mai departe că pârâtul xx deţine in temeiul contractului de vânzare/cumpărare autentificat cu nr. 2512/1971, suprafaţa de 203,5 mp stăpânind insă o suprafaţă excedentară in detrimentul titlului si posesiei reclamanţilor. Au mai solicitat deasemenea ca pârâtii să fie obligaţi la a achita către reclamanţi suma de 150lei reprezentând lipsa de folosinţă a terenului ocupat abuziv de către aceştia.

In drept cererea a fost întemeiată pe dispoz.art.480 Cod civil.

In dovedirea cererii s-a propus administrarea probei cu înscrisuri , a probei cu expertiză tehnică de specialitate şi a probei testimoniale.

In cadrul probei cu înscrisuri reclamanta a depus la dosar: SC nr. xx pronunţată de Judecătoria Piatra Neamt in dosarul nr. xx.

Pârâţii au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii reclamanţilor ca neîntemeiată.

Astfel, au arătat că sunt proprietarii unei suprafeţe de teren de 203,5 mp care se învecineaz? cu suprafaţa stăp?nit? de reclamanti, una din laturi fiind chiar linia de hotar dintre propriet?ti. Pe aceast? suprafat?, p?r?tii au edificat o constructie iar prin SC nr. 4012/1973 s-a hot?r?t, irevocabil, c? aceast? constructie se afl? in intregime pe terenul proprietate a p?r?tilor, fiind totodata linia de hotar dintre proprietatile pârâtilor si reclamantilor.

Au ar?tat astfel c? nu au avut conflicte cu reclamantii cu privire la aceast? suprafat? de teren sau viz?nd aceast? constructie limitrof?, ba mai mult, de peste 35 de ani suprafetele sunt ingr?dite, cu acordul tutoror proprietarilor implicati.

Au invederat astfel că, si in ipoteza in care limitele propriet?tilor s-ar dovedi, in urma administr?rii probatoriului, altele decât cele mentionate, av?nd in vedere trecerea a peste 35 de ani de când, cu acordul reclamantilor, s-au delimitat aceste propriet?ti in aliniamentul in care exist? si ast?zi, inteleg s? invoce in ap?rare, uzucapiunea.

Au depus in dovedire, contractul de vanzare/cumparare autentificat cu nr. 2512/10.06.1971, plan de situatie, autorizatie pentru executare lucruri, certificat de aliniere si regim de constructii nr. 149/1971.

Reclamantii au formulat răspuns la intâmpinare in data de 28.11.2008, prin care au arătat ca prin SC nr.4012/1973 s-a stabilit un aliniament pe o singură linie de hotar si nu pe toate cele patru, că terenul revendicat de reclamanti se află in partea opusă acestui aliniament si ca pe aceasta latura opusa reclamantii au construit in 1985 un gard despărtitor incluzand in stapânirea lor si suprafata de 28 mp, revendicată.

Au arătat deasemenea ca uzucapiunea este necesar a fi fost formulată pe cale reconventională si cu ca o aparare simpla.

La data de 27.01.2010, reclamantii si-au precizat cererea in sensul ca au solicitat exclusiv revendicarea suprafetei de 14mp din str. Codrului nr.36, Piatra Neamt.

In cadrul probei testimoniale, reclamantii au aratat ca renunta la audierea martorilor propusi intrucât proba nu mai era utila, fata de expertiza topo administrata, reclamantii formulând în schimb o cerere de suplimentare a probatoriului cu proba testimoniala, respinsa pentru considerentele mentionate în încheierea sedintei publice din data de 07.10.2009, fila 60 din dosar.

In cadul probei cu expertiza tehnica in specialitatea topografie, s-au depus la dosar, la data de 11.05.2009, raportul de expertiza intocmit de expert Vacarasu Ioan, filele 46, 47 dosar si, la data de 19.01.2010, completarea raportului de expertiza, intocmita de acelasi expert desemnat, fila 63.

La data de 07.10.2010, pârâtii au depus precizari ale intâmpinarii precum si mentiuni cu privire la raportul de expertiza depus prin care au insistat asupra mentiunilor din SC 4012/07.11.1973, fila 57 dosar.

Potrivit acestora- alin 6 al primei file a sentintei- granita dintre proprietatile partilor, granita afectata pendinte prin obiectul revendicarii, a fost stabilita cu acordul actualilor reclamanti, pe aliniamentul indicat de expert prin culoarea albastra din schita.

Analizând cererea reclamantilor prin prisma probatoriului administrat raportat la dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamantii xx, potrivit SC nr. xx, sunt proprietarii terenului in suprafata de 1200 mp situata in xx, Piatra Neamt. Din aceasta suprafata de teren, bunicul reclamantilor vinde iniţial cumpărătorilor Mucute Constantin si Mucute Ana, suprafata de 203,5 mp.

Paratii Ionescu Emil si Ionescu Elena, potrivit contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr. 2512/10.06.1971 de catre BNP Balan Dorina si a planului de situatie ce a stat la baza acestui inscris autentic, sunt proprietarii terenului in suprafata de 203,5mp situat in str. Codrului nr.36, cumparata de la numitii Mucute Constantin si Mucute Ana.

In urma masuratorilor efectuate de exp. Vacarasu Ioan reiese ca reclamantii detin in fapt suprafata de 797,5 mp mp, suprafata relevata pe schita cadastrala cu culoarea rosie, iar pâratii stapânesc in fapt suprafata de 203,5 mp determinata pe schita cadastrala cu punctele 127-128-132-133-134-135-144-113-114-116-117-122-127, culoare albastra, imprejmuita integral.

Suprafata revendicata de 14mp, relevata prin culoarea galbena, este ingradita si stapânita de pârâti, inca din anul 1985, protrivit chiar declaratiei reclamantului.

Instanta constata ca sustinerile pârâtilor cu privire la stabilirea liniei de hotar prin SC 4012/1973, tinand cont si de autorizatia de constructie nr.332/24.02.1973 si constructia edificata de pârâti pe aceasta linie de hotar, sunt sustinute de concluziile raportului de expertiza care indica, in mod clar, ca suprafata stapânita in plus (fata de cea din contractul autentic de vanzare) de catre pârâti este cea identificata de expert pe schita cu culoarea verde, aceasta situandu-se intr-adevar la latura opusa fata de cea revendicata pendente, in suprafata de 14mp.

Potrivit art. 480 din C.civ., dreptul de proprietate este „dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege”, iar actiunea in revendicare este acea actiune reala prin care proprietarul a pierdut posesia bunului sau cere restituirea acelui bun de la posesorul neproprietar.

Pentru admisibilitatea acţiunii în revendicare, art. 480 Cod civil prevede expres că trebuie îndeplinite cumulativ două cerinţe, respectiv aceea ca reclamantul să demonstreze că este proprietarul bunului revendicat şi în acelaşi timp să facă dovada că acest bun este deţinut în mod nelegitim de către pârât.

In cauză, instanţa apreciază că reclamantii nu au făcut dovada acestei din urmă condiţii în sensul că din raportul de expertiză topocadastrală efectuată rezultă că pârâtii nu stapânesc in defavoarea reclamantilor suprafata de 14mp, relevata cu culoare galbena pe schita topo. Acestia, intr-adevar, stapânesc in plus suprafata de 49mp care se afla insa pe aliniamentul 136-138-139-140-141-149-148, culoare verde, in partea opusa suprafetei revendicate de reclamanti prin cauza de fata.

Instanta retine si faptul ca pe aliniamentul 113-114 a fost stabilita irevocabil prin SC 4012/07.11.1973, cu acordul reclamantilor pendinte, granita dintre cele doua proprietati, astfel cum au sustinut pârâtii prin intâmpinare.

Astfel, pârâtii deţin în vecinătatea reclamantilor o suprafaţă de 203,5mp tot atât cât au in proprietate potrivit contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr. 2512/10.06.1971 de catre BNP Balan Dorina şi cum rezultă şi din concluziile expertizei topo efectuata in cauza.

Suprafata de 49mp deţinută de pârâti fara acte nu afecteaza proprietatea reclamantilor pendinte.

Se reţine pe cale de consecinţă că pârâtii, raportat la vecinatatea cu reclamantii, detin în fapt suprafaţa consemnată în actele lor de proprietate.

Dealtfel, din chiar declaratia reclamantilor, din 1985 cel putin, pârâtii nu au schimbat amplasamentul împrejmuirii înspre proprietatea reclamantilor.

Cu privire la uzucapiunea invocata in aparare de pârâti, instanta constata ca poate fi invocata si pe calea apararilor intr-o actiune in revendicare, nefiind absolut necesar ca aceasta sa faca obiectul unei cereri reconventionale. Pe de alta parte insa, instanta constata ca, fata de concluziile raportului de expertiza coroborate cu inscrisurile din dosar, pârâtii nu sunt in situatia de a fi nevoiti a invoca uzucapiunea ca mod de dobândire a suprafetei de 14mp revendicata pendinte, aceasta fiind in stapânirea lor de drept, potrivit actului autentic de vanzare/cumparare si SC 4012/07.11.1973.

Faţă de cele ce preced, instanţa constată că reclamantii nu au făcut dovada deţinerii de către pârâti în mod nelegitim a vreunei suprafete de teren ce le aparţine.

Raportat la cele de mai sus, instanta urmează să respingă ca neîntemeiată cererea reclamantilor iar în privinţa cheltuielilor de judecată se va dispune obligarea acestora la plata sumei de 500lei către pârâti(contravaloare onorariu avocat potrivit chitantei nr.270/2010) în conformitate cu dispoz. art. 274 C.p.civ.

Etichete: