Top

Revendicare

DOSAR NR.923/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.115

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 17.02.2010

Complet format din :

PREŞEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER – BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”revendicare” formulată de reclamanţii M. V., M. M., M. N. M. V., Z. V., S. M., în contradictoriu cu pârâtul A. A..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamanta M. M., asistată de avocat Bouroş Angela Searfina şi pârâtul A. A., lipsă fiind reclamanţii M. V., M. N., M. V.,

Z. V., S.M..

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, menţiuni privitoare la îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual, după care:

La întrebarea instanţei părţile, având cuvântul pe rând, arată că nu mai au cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Bouroş Angela Serafina, pentru reclamanţi, având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii, în sensul de a fi lăsată reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 16 mp. teren gădită la măsurători de către expert, motivat de faptul că din depoziţia martorului şi interogatoriul pârâtului reiese clar că pârâtul stăpâneşte acel triunghi de 16 mp.

De asemenea avocat Bouroş Angela Serafina, depune la dosar chitanţa seria ADA nr.000030 din 17.02.2010, reprezentând onorariu avocat şi solicită obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată (onorariu expert, taxă timbru şi onorariu avocat).

Pârâtul, având cuvântul pe fond solicită respingerea acţiunii, motivat de faptul că nu are altă cale de acces şi este dispus să cumpere de la reclamanţi această suprafaţă de teren.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

-deliberând-

Prin cererea inregistrata sub nr 923 la data de 19.11.2008 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamantul M. V. a chemat in judecata pe paratul A.A., solicitand instantei revendicarea suprafetei de teren de 500 mp teren arabil extravilan situat in com D.M., jud Bacau.

Cauza a fost legal timbrata cu suma de 300 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei .

La termenul din data de 24.06.2009 ,s-a constatat decesul reclamantului motiv pentru care in baza art 243 pct 1 Cod procedura Civila au fost introdusi in cauza mostenitorii acestuia in persoana sotiei supravietuitoare M. M. si a descendentilor M. N., M. V., S. M. si Z.V..

Paratul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulate de catre reclamanti.

In cauza a fost administrata proba cu acte ,martori ,interogatoriu si expertiza tehnica de specialitate in specialitatea cadastru.

Au fost atasate la filele 20-26 din dosar ,actele de stare civila ale mostenitorilor reclamantului si certificatul de deces al acestuia .

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

Reclamantii au revendicat suprafata de 500 mp teren intravilan de la paratul A. A. .

Conform Titlului de proprietate nr 17898 atasat la fila 3 din dosar rezulta ca reclamantii detin prin autorul lor suprafata de 7,68 ha teren arabil situat in com Dealu Morii.

Paratul detine in aceeasi comuna suprafata de 1,22 ha teren intravilan, categoria curti constructii conform Titlului de proprietate nr 18340 atasat la fila 62 din dosar.

Conform raportului de expertiza in specialitatea cadastru intocmit de catre expertul Socaci Stefan si atasat la filele 54-60 din dosar rezulta ca din suprafata de teren revendicata de reclamanti este stapanita de catre parat doar 16 mp pe care acesta ii foloseste ca o cale de acces catre locuinta sa.

Din depozitia martorului B.I. consemnata si atasata la fila 66 din dosar rezulta ca paratul a modificat amplasamentul gardului care desparte proprietatea sa de cea a reclamantilor construindu-si o poarta de acces dispre DJ 2357 spre locuinta sa, prin terenul reclamantilor.

Avand in vedere dipozitiile art 480 Cod Civil,precum si situatia de fapt reflectata de probele din dosar instanta urmeaza sa admita cererea reclamantilor si sa oblige paratul sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantilor suprafata de 16 mp teren intravilan situat in com D. M.. jud Bacau cu vecinatatile indicate in raportul de expertiza in specialiatatea cadastru .

In baza art 274 Cod Procedura Civila va obliga paratul la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanţii M. V., domiciliat în comuna D.M., judeţul Bacău – decedat, M. M.,domiciliată în comuna Dealu Morii, judeţul Bacău, M. N. domciiliat în comuna Dealu Morii, sat. Hazu, judeţul Bacău, M. V., domiciliat în mun.Bacău, str. Aprodu Purice, nr. 13, sc.C,ap.11, jud. Bacău, Z. V., domiciliată în comuna Căiuţi, judeţul Bacău şi S. M.,domiciliată în loc. Videle, str. Piersicilor, nr. 17, judeţul, Teleorman, în contradictoriu cu pârâtul A. A., domiciliat în comuna Dealu Morii, judeţul Bacău.

Obligă pârâtul să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 16 mp. teren situat în comuna D. M., judeţul Bacău cu următorii vecini: la Nord drum judeţean, la Sud Angheluţă Alexandru, la est DJ2537 şi curţi construcţii Angheluţă Alexandru, la Vest Mardare Marghioala.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1030 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17.02.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD;

Ex.9

09.03.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 01.04.2010.

Etichete: