Top

Grăniţuire

SENTINŢA CIVILĂ NR. 5862 din 02.12.2010 – grăniţuire –

Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ la data de 30.06.2008, sub nr. xx, reclamanta xx a chemat în judecată pe pârâtul xx, solictând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună stabilirea liniei de hotar dintre cele două proprietăţi învecinate şi ca urmare a grăniţuirii, obligarea pârâtului să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie făşia de teren pe care acesta o ocupă fără drept, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că este proprietarul suprafeţei de teren de 3111 mp situată în intravilanul satului Neguleşti, com. Piatra Şoimului, în punctul „acasă”, învecinată cu: xx.

Între terenul reclamantei şi cel al pârâtului, deşi există semne exterioare de delimitare, pârâtul are îndoieli că acestea ar fi amplasate pe traseul hotarului dintre cele două proprietăţi limitrofe.

Reclamanta a mai precizat că terenul său a aparţinut din strămoşi autorilor săi, a căror unică moştenitoare este, iar anul trecut a introdus pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ o acţiune ce a făcut obiectul dosarului nr.xx în care fost pronunţată sentinţa civilă nr.xx prin care s-a constatat că prin efectul uzucapiunii reclamanta a dobândit în proprietate terenul în suprafaţa de 3111 mp.

Până la momentul de faţă, aceasta nu a avut nicio problemă cu vecinii proprietari, însă în prezent pârâtul a ameninţat-o şi continuă să o facă că are un act mai vechi de la părinţii săi în baza căruia consideră că ar avea dreptul la o fâşie de teren din proprietate reclamantei.

Urmare a admiterii acţiunii în constatare în baza probatoriului pe care l-a administrat (documente cadastrale, adeverinţă de rol agricol, martori), reclamanta a procedat la înscrierea în cartea funciară a acestui teren sub nr.928/N, NCP 1136, aşa cum atestă încheierea nr.3953 din 18.02.2008 aparţinând OCPI Neamţ.

Luând cunoştinţă de demersurile reclamantei, în mod abuziv pârâtul a scos stâlpii de gard desfiinţând semnele vizibile de hotar care separau proprietăţile vecine între punctele 110-114 (conform documentaţiei cadastrale în baza căreia s-a efectuat intabularea) şi i-a amplasat în sensul diminuării proprietăţii reclamantei, acaparând din suprafaţa de 60 mp.

Suprafaţa ocupată pe nedrept va putea fi determinată cu precizie în urma efectuării unei expertize topografice.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.554 Cod civil.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 39 lei taxă judiciară de timbru şi 1 lei timbru judiciar.

În susţinerea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie, sentinţa civilă nr.xx pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul nr.xx, adeverinţa nr.355 din 17.01.2008 emisă de primăria comunei Piatra Şoimului, documentaţia cadastrală nr.2/1960 din 26.03.2007, plan de încadrare în zonă, încheierea nr.3953 din 05.03.2008 a Oficiului de Cadastru şi publicitate imobiliară neamţ, tabel de mişcare parcelară, extras de carte funciară nr.928/N, adeverinţa nr.4594 din 24.06.2008 a primăriei Piatra Şoimului.

La data de 23.10.2008, reclamanta şi-a precizat acţiunea, arătând că înţelege să cheme în judecată în calitate de pârâţi şi pe numiţii xx deoarece alături de pârâtul xx, au calitate de coproprietari ai terenului cu care se învecinează terenul în suprafaţă de 3111 mp.

Legal citaţi, pârâţii nu au formulat întâmpinare, dar au arătat oral că sunt de acord cu grăniţuirea însă nu şi cu pretenţiile referitoare la revendicare.

Au depus la dosar, în copie, contractul de schimb nr.244/1956, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.117/1954, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.494/1953.

În temeiul art.167 alin.1 Cod de procedură civilă, instanţa a încuviinţat probele cu înscrisuri şi cu expertiză topografică, apreciindu-le pertinente, concludente şi utile în dezlegarea pricinii.

La dosar a fost depus raportul de expertiză întocmit de expertul xx (filele 65-66), contestată de către reclamantă conform obiecţiunilor depuse la fila 81 dosar.

În şedinţa publică din data de 11.03.2010, instanţa a dispus, la solicitarea reclamantei, efectuarea unei contraexpertize motivate de faptul că, potrivit susţinerilor reclamantei, expertul nu a măsurat terenul, s-a prezentat doar cu o ruletă pentru efectuarea probei, a măsurat câteva lăţimi şi a dat cotele din documentaţia cadastrală.

Noul raport de expertiză a fost întocmit de expertul xx (filele 100-101), obiecţiunile formulate de pârâţi fiind respinse de instanţă.

Apărătorul pârâţilor a arătat însă, în cadrul concluziilor pe fondul cauzei, că primul raport de expertiză reflectă realitatea, fiind întocmit în mod corect.

La termenul de astăzi, reclamanta a precizat că, faţă de concluziile raportului de expertiză, primul capăt de cerere privitor la revendicare vizează suprafaţa de 12 mp.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.xx pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul nr. xx, rămasă irevocabilă, reclamanta a devenit proprietar prin efectul uzucapiunii asupra terenului în suprafaţă de 3111 mp situat în intravilanul satului Neguleşti, comuna Piatra Şoimului, judeţul Neamţ, învecinat cu xx. Terenul în discuţie a fost întabulat în cartea funciară, conform încheierii nr. 3953 din 05.03.2008 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ.

Potrivit contractului de schimb nr.244/1936 încheiat între autorul pârâţilor şi numitul xx, aceştia deţin terenul în suprafaţă de 1322 mp, învecinat cu cel al reclamantei.

În privinţa probatoriului administrat, instanţa va reţine ca fiind corect întocmită şi în mod judicios argumentată expertiza topografică întocmită de expertul xx. Din conţinutul expertizei rezultă în mod neechivoc faptul că s-a deplasat la faţa locului, efectuând o măsurare efectivă a terenurilor, în prezenţa părţilor. Astfel a măsurat ambele suprafeţe de teren, spre deosebire de primul expert care nu a consemnat în raportul întocmit suprafaţa de teren deţinută de pârâţi.

Conform lucrării efectuate de expertul xx, în care sunt notate cu acurateţe datele din teren, rezultă că terenul reclamantei a fost determinat conform schiţei anexă la raport cu culoare albastră, între punctele 116-115-114-113-112-111-110-109-108-104-129-128-127-126-125-122-121-120-119-118-117-116.

Suprafaţa deţinută de pârâţi este determinată în schiţa anexă între punctele 114-103-214-213-212-211-110-111-112-113-114, culoare galbenă. De asemenea, expertul a consemnat că între punctele 114-104-106-110-108-109, pârâtul xx a plantat stâlpi metalici în vederea construirii unui gard, iar prin plantarea acestora a încălcat proprietatea reclamantei cu suprafaţa de 12 mp determinată în schiţa anexă a raportului de expertiză pe aliniamentul 114-104-106-110-206-113-204-114. Astfel, prin plantarea stâlpilor, pârâtul a intrat în proprietatea reclamantei, după cum urmează: în punctul 204 cu 0,19 m, în punctul 113 cu 0,54 m, ar în punctul 206 cu 0,27 m. Punctul 109 este un stâlp metalic plantat pe terenul reclamantei, nerespectându-se punctul 110, punct de trei hotare dintre proprietarii xx.

Faţă de această situaţie de fapt, instanţa, având în vedere că acţiunea în revendicare este acea acţiune reală prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului său cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar, instanţa apreciază că cererea este fondată, aşa încât în temeiul art.480 şi art.554 Cod civil, o va admite, va obliga pârâţii să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 12 mp identificată în schiţa anexă raportului de expertiză ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe aliniamentul 114-104-106-110-206-113-204-114 şi va stabili linia de hotar dintre proprietăţile părţilor pe aliniamentul 114-113-112-111-110.

În temeiul art.274 alin.1 Cod de procedură civilă, va obliga pârâţii să plătească reclamantei suma de 1027,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, ţinând seama că în ceea ce priveşte grăniţuirea, proprietarii fondurilor vecine suportă în cote egale cheltuielile acestei operaţiuni.

Etichete: