Top

Aplicarea art.69 alin.2 din Legea nr.85/2006.

Sentinta civila nr.271/F din 21.05.2008.

Prin cererea înregistrata în cauza la data de 13.11.2007, debitorul SC Umaro SA a contestat creanta declarata de AVAS Bucuresti cu adresa nr. 29367/25.10.2007 rezultata din transformarea în lei a creantei exprimata în tabelul creditorului în USD (filele 288 – 289, vol. 28) si a solicitat ca prin hotarârea judecatoreasca sa se constate ca creditorul AVAS si-a supraevaluat creanta de 203.078,97 USD, cu suma de 447.278,97 lei, ca dintr-o eroare esentiala a platit în plus suma de 215.486,39 lei si sa fie obligat creditorul AVAS sa restituie la masa credala suma încasata în mod necuvenit.

În sustinerea contestatiei, invoca urmatoarele:

Adresa nr. 29367/25.10.2007 a fost emisa anterior distribuirii efectuate conform planului de distribuire din 23.07.2007. Conform acestui plan, creditorului i s-a distribuit suma de 675.952,84 lei, rezultata din transformarea în lei a creantei ramasa în tabelul creditorilor de 297.428,44 USD, la cursul valutar din data întocmirii Planului de distribuire, de 2,2720 lei/l USD.

Ca fata de creanta preluata de la Bancorex SA, de 203.078,57 USD, creditoarea a transformat în 623.686,36 lei creanta de 203.078,57 USD, utilizând, în mod nelegal, cursul valutar de 3,1204 lei/l USD, valabil la data de 12.11.2001 (o data aleasa absolut aleatoriu) si nu cel de 0,70 lei/l USD, de la data deschiderii procedurii (07.04.1997).

În conformitate cu dispozitiile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 (fostul art. 83 alin. 2 din Legea nr. 64/1995), „Creantele exprimate sau consolidate în valuta vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul Bancii Nationale a României existent la deschiderii procedurii.”

Ca asa cum a decis Înalta Curte de Casatie si Justitie în Decizia nr. XII din 20.03.2006, aceste dispozitii sunt aplicabile si în cazul creantelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. În speta, procedura a fost deschisa prin Sentinta civila nr. 197/E/07.04.1997. Cursul Bancii Nationale Române din acea data era 0,70 lei (RON)/l USD, conform extrasului de pe internet depus la dosar. Prin urmare, anterior distribuirii conform planului din 23.07.2007, creanta A.V.A.S preluata de la Bancorex SA era de 142.155 lei (203.078,57 USD x 0,70 lei) si nu 633.686,36 lei, cât pretinde creditorul.

Ca potrivit ordinului de plata nr. 946/30.10.2007 a achitat suma de 357.641,39 lei, deci cu 215.486,39 lei mai mult decât datora în mod legal.

Cu privire la creanta preluata de la Casa de Asigurari de Sanatate în suma de 99.951 USD, arata ca creditorul si-a exprimat aceasta creanta în 347.389,45 lei, conform Sentintei civile nr. 8/F din data de 12.01.2005, dar nu a diminuat-o corespunzator platilor efectuate prin planurile de distribuire din 10.02.2005, 25.04.2005 si 23.01.2007. Anexeaza Sentinta civila nr. 8/F/l2.01.2005, precum si ordinele de plata nr. 220/15.03.2005, nr. 424/30.05.2005 si nr. 436/31.05.2007, din care rezulta ca ulterior Sentintei nr. 8/F/l2.01.2005 a efectuat plati în suma de 29.079 lei (1.490 lei + 1.639 lei + 25.950 lei).

Prin urmare, anterior distribuirii conform planului din 23.07.2007, creanta A.V.A.S preluata de la Casa de Asigurari de Sanatate era de 318.310,45 lei (347.389,45 lei – 29.079 lei) si nu 347.389,45 lei, cat pretinde creditorul.

Cu ordinul de plata nr. 946/30.10.2007, a achitat suma datorata de 318.310,45 lei.

În drept invoca art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Prin întâmpinare (filele 46 – 52, vol. 29) creditorul AVAS a solicitat respingerea contestatiei debitorului, aratând ca detine fata de S.C. UMARO S.A. Roman urmatoarele creante, stabilite prin hotarâri definitive si irevocabile pronuntate de judecatorul sindic în prezentul dosar, respectiv:

– 203.078,57 USD, reprezentând creanta preluata de la Bancorex SA, prin Contractul de cesiune de creanta nr. 100/483/24.06.1999;

– 347.389,45 lei, echivalentul a 99.951 USD, reprezentând creanta preluata de la Casa de Asigurari de Sanatate Neamt, prin Protocolul nr. 12/12.11.2003.

Urmare solicitarii Tribunalului Neamt, a depus la dosarul cauzei precizarile A.V.A.S. cu privire la transformarea în lei a creantei detinute fata de S.C. UMARO S.A. Roman, creanta declarata în USD.

Societatea debitoare a formulat contestatie la creanta declarata de A.V.A.S. prin adresa nr. C.B./29.367/25.10.2007, rezultata din transformarea în lei a creantei detinute, contestatie pe care solicita a se respinge, ca fiind, în principal, inadmisibila si, în subsidiar, nelegala si neîntemeiata.

Pe cale de exceptie a invocat exceptiile inadmisibilitatii contestatiei si a autoritatii de lucru judecat.

În motivarea exceptiei inadmisibilitatii contestatiei arata ca actiunea societatii debitoare este inadmisibila întrucât, prin adresa nr. C.B./29.367/25.10.2008, nu si-a declarat creanta detinuta fata de S.C. UMARO S.A. Roman, ci a efectuat o operatie matematica de transformare în lei a creantei declarate în USD, tinând cont de hotarârile judecatoresti pronuntate în cauza în aceasta privinta. În acest mod, prin transformarea în lei a creantei detinuta fata de debitor, A.V.A.S. nu a facut altceva decât sa puna în aplicare dispozitiile obligatorii ale instantei.

Având în vedere ca, prin adresa depusa la dosarul cauzei, în care a precizat valoarea în lei a creantei detinute, nu a declarat o creanta noua fata de societatea debitoare, este evident ca aceasta precizare nu poate fi calificata drept o declaratie de creanta, care sa fie susceptibila de a fi contestata în conditiile art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, temei juridic invocat de contestatoare în sustinerea actiunii sale.

Ca, contestatia introdusa în conditiile art. 75 alin. 1 din lege este permisa numai în doua situatii:

– în cazul descoperirii, ulterioare definitivarii tabelului, a existentei unui fals, a unui dol sau a unei erori esentiale, care au determinat înscrierea acelei creante în tabelul definitiv;

– în cazul descoperirii, ulterioare definitivarii tabelului, a unor titluri hotarâtoare, care pâna atunci nu au fost cunoscute.

Or, precizarea creantei nu a intervenit urmare descoperirii unui fals, unui dol sau a unei erori esentiale si asa fiind, contestatia este inadmisibila.

Cu privire la exceptia autoritatii de lucru, sustine ca în speta, sunt îndeplinite conditiile existentei autoritatii de lucru judecat, prevazute de dispozitiile art. 1201 C. civil, respectiv tripla identitate de parti, obiect si cauza.

Astfel, în cadrul procedurii insolventei S.C. UMARO S.A. Roman, societatea debitoare a mai contestat creantele declarate de AVAS, iar aceste actiuni au fost solutionate de instanta în mod definitiv si irevocabil.

Învedereaza ca cererea A.V.A.S. de înscriere a creantei preluate de la Casa de Asigurari de Sanatate Neamt, în cuantum de 160.761 USD, a fost contestata de societatea debitoare la data de 20.04.2004, contestatie admisa de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr. 2898/26.11.2003, pronuntata în prezentul dosar, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia civila nr. 262/13.08.2004, pronuntata de Curtea de Apel Bacau. Prin aceste hotarâri judecatoresti s-a stabilit ca S.C. UMARO S.A. Roman datoreaza AVAS urmatoarele sume:

– 49.458,67 lei (consolidata în USD la valoarea de 14.230 USD) – creanta prioritara;

– 297.930,78 lei (consolidata în USD la valoarea de 85.721 USD) – creanta bugetara înscrisa potrivit dispozitiilor art. 111 din Legea nr. 64/1995, în vigoare la data respectiva.

Prin actiunea formulata la data de 08.11.2007, debitoarea a contestat din nou creanta pe care a preluat-o de la Casa de Asigurari de Sanatate Neamt, fara sa tina cont de faptul ca, în cauza, a mai fost pronuntata o hotarâre definitiva si irevocabila cu privire la aceasta creanta, prin care a fost stabilit cuantumul debitului S.C. UMARO S.A. Roman fata de AVAS.

Este evident ca, cea de-a doua actiune cu care a fost învestita instanta de judecata are acelasi obiect, acelasi fundament juridic si este între aceleasi parti, în aceeasi calitate.

Precizeaza ca, potrivit literaturii de specialitate, „pentru a exista identitate de obiect nu este nevoie ca obiectul sa fie formulat în ambele actiuni în acelasi mod, ci este suficient ca, din cuprinsul actiunilor, sa rezulte ca sunt aceleasi” (Gabriel Boroi, „Codul de procedura civila comentat si adnotat”).

Referitor la fondul cauzei, arata urmatoarele: prin adresa nr. C.B./29367/25.10.2007, a precizat valoarea în lei a creantei cu care A.V.A.S. a fost înscrisa în tabelul definitiv al creditorilor S.C. UMARO S.A. Roman, tinând cont de hotarârile judecatoresti pronuntate în cauza, prin care s-a stabilit creanta AVAS.

1. Referitor la creanta pe care a preluat-o de la Bancorex S.A., prin Contractul de cesiune de creanta nr. 100/483/24.06.1999, arata ca, în conformitate cu precizarile la declaratia de creanta, înregistrate sub nr. 1153/12.11.2001, a fost înscris în tabelul creditorilor cu suma de 203.078,57 USD, reprezentând creanta bancara neperformanta preluata de la Bancorex S.A., la pozitia creditorilor garantati.

Urmare încheierii din data de 28.03.2007, pronuntata de Tribunalul Neamt în prezentul dosar, si-a transformat în lei creanta preluata de la Bancorex S.A., în cuantum de 203.078,57 USD, în urma acestei operatii echivalentul în lei al creantei fiind de 633.686,36 lei (RON).

Transformarea în lei a soldului creantei bancare s-a efectuat utilizând cursul valutar de referinta comunicat de Banca Nationala Româna, valabil la data de 12.11.2001 (1USD = 3,1204 RON).

Insa, ignorând dispozitia judecatorului sindic în privinta transformarii în lei a creantei bancare declarate în USD, societatea debitoare apreciaza faptul ca aceasta transformare în lei a creantei a fost facuta în mod nelegal, întrucât nu a fost utilizat cursul de la data deschiderii procedurii.

În sustinerea afirmatiilor sale, contestatoarea invoca dispozitiile art. 69 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 (fostul art. 83 alin. 2 din Legea nr. 64/1995, republicata), precum si Decizia nr. XII/20.03.2006, pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Învedereaza ca dispozitiile legale invocate nu sunt aplicabile în situatia descrisa, întrucât, la data formularii declaratiei de creanta, respectiv data de 12.11.2001, legea aplicabila era Legea nr. 64/1995, nerepublicata, care nu contine astfel de dispozitii legale. Articolul 83 alin. 2, la care face referire contestatoarea, în conformitate cu care „creantele exprimate sau consolidate în valuta vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul Bancii Nationale Române, existent la data deschiderii procedurii”, a devenit aplicabil odata cu republicarea Legii nr. 64/1995.

Or, având în vedere ca Legea nr. 64/1995, republicata, invocata drept temei juridic al sustinerilor de fond ale contestatoarei, a intrat în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial, Partea I, respectiv data de 17.11.2004 si a devenit aplicabila la 60 de zile de la data intrarii ei în vigoare, iar declaratia sa de creanta a fost formulata la data de 12.11.2001, este evident ca prevederile legale aplicabile pentru înscrierea creantei preluate de la Bancorex S.A, în tabloul obligatiilor debitoarei, sunt prevederile Legii nr. 64/1995, nerepublicata. Cum acest act normativ nu reglementeaza înregistrarea în lei, în tabloul obligatiilor unei debitoare, a creantelor exprimate în valuta, utilizând cursul B.N.R. de la data deschiderii procedurii, considera ca solutia legala într-o astfel de situatie este transformarea în lei a creantei declarate în USD, la cursul leu/dolar valabil la data înscrierii creantei.

Considera ca aceasta este solutia legala, întrucât, în virtutea principiului neretroactivitatii legii civile noi, o lege civila se aplica numai situatiilor ce se ivesc în practica dupa adoptarea ei, iar nu si situatiilor anterioare. Pe cale de consecinta, înscrierea în tabel a creantei preluata de la Bancorex S.A. este guvernata de Legea nr. 64/1995, nerepublicata.

Legislativ, acest principiu este consacrat, expres, în chiar articolul 1 din Codul civil, astfel: „Legea dispune numai pentru viitor; ea nu are putere retroactiva”.

De asemenea, si prevederile imperative ale art. 15 alin. 2 din Constitutie se refera la principiul neretroactivitatii legii, astfel: „Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile”.

Învedereaza ca aplicarea în speta de fata a Legii nr. 64/1995, republicata, ar constitui exceptia de la principiul enuntat mai sus, exceptie care îsi gaseste aplicarea numai daca este consacrata în mod expres în legea noua, deoarece exceptiile nu se prezuma, fiind de stricta interpretare si aplicare.

Însa, având în vedere ca Legea nr. 64/1995, republicata, nu stipuleaza expres faptul ca dispozitiile sale s-ar aplica si pentru anumite situatii juridice deja existente în momentul intrarii sale în vigoare, este evident ca legea aplicabila înscrierii în tabel a creantei preluate de la Bancorex S.A, este Legea nr. 64/1995, în forma existenta înainte de republicarea sa, aceasta fiind legea în vigoare la data respectiva.

Fata de cele precizate, este evident faptul ca societatea debitoare este în eroare în privinta normelor legale aplicabile transformarii în lei a creantei preluata de la Bancorex S.A., declarate în USD.

Având în vedere ca transformarea în lei a creantei a respectat atât dispozitiile legale aplicabile în materie, cât si dispozitia judecatorului sindic, S.C. UMARO S.A. Roman este obligata sa achite AVAS suma de 633.686,36 lei.

În aceste conditii, întrucât debitoarea si-a recunoscut datoria catre AVAS, în cuantum de 203.078,57 USD, reprezentând creanta preluata de la Bancorex S.A., apare nelegala si nejustificata si cererea acesteia de obligare a AVAS sa restituie suma de 215.486,39 lei, apreciata ca fiind achitata în plus, din eroare, motiv pentru care solicita respingerea acesteia.

2. În ceea ce priveste creanta preluata de AVAS de la Casa de Asigurari de Sanatate Neamt prin Protocolul nr. 12/12.11.2003, considera ca valorile în lei ale creantei preluate de la C.A.S. Neamt sunt cele stabilite de instanta prin Sentinta civila nr. 2898/26.11.2003, pronuntata în prezentul dosar, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia civila nr. 262/13.08.2004, pronuntata de Curtea de Apel Bacau, respectiv:

• 49.458,67 lei – pentru creanta prioritara în valoare de 14.230 USD, înscrisa în tabloul definitiv al obligatiilor debitoarei;

• 297.930,78 lei – pentru creanta bugetara în suma de 85.721 USD, înscrisa în tabloul definitiv al obligatiilor debitoarei potrivit dispozitiilor art. 111 din Legea nr. 64/1995, în vigoare la data respectiva.

Pe aceasta cale, precizeaza ca, în cursul procedurii insolventei debitoarei, în contul creantei preluate de la Casa de Asigurari de Sanatate Neamt, s-a încasat suma de 347.89,45 lei.

Prin cererea formulata în cauza la data de 23.04.2008 (filele 131 – 135), Cont Deri IPURL, administratorul judiciar al debitorului a solicitat instantei sa stabileasca cuantumul creantei în lei cuvenit creditorului AVAS Bucuresti la data de 25.10.2007, data la care creditorul a comunicat echivalentul în lei a creantei sale, în raport de platile efectuate la 30.10.2007, creanta ramasa de plata catre AVAS sau suma pe care acest creditor a încasat-o necuvenit, cu obligarea acestuia la restituirea sumei încasate necuvenit la masa credala.

În motivare a aratat ca în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006, administratorul judiciar este abilitat sa efectueze calcularea creantelor constând în obligatii care nu au fost calculate în valoare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii, precum si transformarea în lei a creantelor exprimate sau consolidate în valuta.

Având în vedere însa conditiile concrete atipice ale procedurii reorganizarii judiciare în cazul SC UMARO SA, considera ca este necesar ca judecatorul sindic sa stabileasca prin hotarâre cursul valutar ce trebuie utilizat pentru transformarea în lei a creantei consolidate în valuta pe care AVAS a preluat-o de la creditoarea initiala BANCOREX SA: cursul BNR de la data deschiderii procedurii conform art. 83 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 si art. 69 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 sau cursul BNR de la data declararii creantei, ori cel de la data cesiunii creantei.

Prin încheierea de sedinta din data de 28.03.2007, judecatorul – sindic a dispus din oficiu ca AVAS Bucuresti sa-si transforme în lei creanta înregistrata în dolari în tabelul de creante. Cu adresa din 17.04.2007 s-a comunicat ca transformarea creantei consolidate în USD sa se faca la cursul BNR de la data declararii creantei.

În speta, data declararii creantei preluate de AVAS de la BANCOREX SA este fie data declararii creantei de catre BANCOREX, fie data cesiunii sau a comunicarii ei, fie data când AVAS si-a precizat creanta în valuta, cu mentiunea ca aceasta s-a facut dupa doi ani de la data preluarii creantei, cursul de schimb utilizat fiind cel de la data cesiunii.

Considera ca si în cazul AVAS se aplica dispozitiile imperative ale art. 69 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, data declararii creantei neavând relevanta, cu atât mai mult cu cât este controversata.

La data de 23.07.2007 s-a întocmit un plan de distribuire finala, prin care creditoarei AVAS i-am distribuit suma de 675.951,84 lei RON. Întrucât creditoarea nu comunicase creanta în lei, conform încheierii din data de 28.03.2007, cu ocazia întocmirii acestui plan, s-a avut în vedere creanta în USD, utilizând cursul valutar de la data întocmirii planului de distribuire, de 2,2720 lei RON/1 USD.

La acea data, AVAS figura în tabelul creditorilor cu:

– creanta garantata preluata de la Bancorex SA: 203.078,57 USD

– creanta tardiva preluata de la Casa de Asigurari de Sanatate Neamt: 297.930,78 lei (consolidata în 85.721 USD),

– creanta bugetara preluata de la Casa de Asigurari de Sanatate Neamt: 2.453,34 USD (sau 20.379,67 lei, daca din creanta de 49.458,67 înregistrata în lei se deduc platile efectuate conform planurilor de distribuire anterioare, de 29.079 lei RON).

Totodata, precizeaza ca prin Sentinta civila nr. 8/F/12.012005, irevocabila, s-a dispus înregistrarea AVAS Bucuresti cu creanta preluata de la CAS Neamt, atât în lei cât si în USD: 494.586.699 lei ROL (consolidata în 14.230 USD) creanta prioritara si 2.979.307.789 lei ROL (consolidata în 85.721 USD), creanta tardiva. Conform planurilor de distribuire din 10.02.2005, 25.04.2005 si 23.01.2007 a achitat din creanta preluata de la CAS Neamt, înregistrata în termen, suma de 29.079 lei RON, sau 11.776,66 USD la cursul de la data efectuarii platilor astfel:

– 1.490 lei (554,21 USD la cursul valabil în data platii, respectiv 15.03.2005, de 2,6885 lei/l USD);

– 1.639 lei (567,99 USD la cursul valabil în data platii, respectiv 30.05.2005 de 2,8856 lei/l USD);

– 25.950 lei (10.654,46 USD la cursul valabil în data platii, respectiv 31.05.2007 de 2.4356 lei/l USD).

Dupa întocmirea planului de distribuire din data de 23.07.2007, cu adresa nr. 29367/25.10.2007 creditoarea îsi precizeaza creanta în lei ca fiind de 981.075,81 lei, din care:

– creanta preluata de la Bancorex S.A.: 633.686,36 lei (RON)

– creanta preluata de la CAS Neamt: 347.389,45 lei, din care: 49.458,67 lei creanta prioritara, 297.930,78 lei creanta prezentata tardiv.

Tinând seama de existenta comunicarii creantei în lei si având în vedere ca prin Sentinta civila nr. 8/F/12.01.2005 creanta preluata de la Casa de Asigurari de sanatate Neamt a fost înregistrata nu numai în valuta, ci si în lei, cu ocazia efectuarii platilor conform planului de distribuire din 23.07.2007, s-a luat în calcul creanta înregistrata în lei, din care s-au dedus platile efectuate tot în lei si, cu ordinul de plata nr. 945/30.10,2007, s-am achitat diferenta ramasa de 318.310,45 lei, constituita din:

– 297.930,78 lei, creanta tardiva

– 20.379,67 lei, creanta înregistrata în termen (creanta de 49.458,67 lei

înregistrata conform Sentintei nr. 8/2005, diminuata cu suma de 29.079 lei,

platita conform planurilor de distribuire anterioare).

Prin urmare, creanta preluata de la Casa de Asigurari de Sanatate Neamt a fost achitata integral.

Cu ordinul de plata nr. 946/30.10.2007 s-a achitat suma de 357.641,39 lei, creanta preluata de la Bancorex S.A.

Cu privire la creanta AVAS Bucuresti preluata de la BANCOREX SA, solicita a se avea în vedere aspectele relevante pentru stabilirea cuantumului în lei.

Deschiderea procedurii reorganizarii judiciare la SC UMARO SA s-a facut prin Sentinta civila nr. 197/F/07.04.1997. La acea data cursul valutar era de 6.950 lei ROL/1 USD.

Cu cererea nr. 732/30.09.1997 (fila 160 din vol. III) BANCOREX SA declara o creanta garantata cu garantii reale în suma de 4.047.011.829 lei ROL, reprezentând credite bancare acordate prin conventiile nr. 5189/09.11.1995 si nr. 6119/25.10.1996, cu dobânzi aferente.

Creanta a fost înregistrata în tabelul de creante prin încheierea din 03.11.1997 (fila 360 din vol. III).

Prin contractul de cesiune de creanta nr. 100483/24.06.1999, BANCOREX SA a cesionat Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare (devenita Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului) creanta ramasa în urma platilor, efectuate conform planurilor de distribuire din 29.12.1997, 03.03.1998 si 18.03.1999.

La art. 2.2. din contractul de cesiune se precizeaza: „Valoarea nominala totala a creantei este de 3.454.124.650, 60 lei (sau echivalent lei la cursul BNR din data de 23 iunie 1999)”. Cursul BNR valabil la acea data era de 15.706 lei ROL/1 USD.

Cesiunea a fost notificata conform art. 1393 din Codul civil prin Notificarea nr. 271/25.06.1999 si adresa Bancorex nr. 425/26.07.1999 (fila 268 din vol. 10).

Conform art. 9 din O.U.G. nr. 51/15.12.1998, modificata si completata prin O.U.G. nr. 64/18.05.1999, AVAS s-a subrogat prin efectul legii în drepturile si obligatiile creditoarei BANCOREX SA.

Cu ordinele de plata nr. 614/29.09.1999 si nr. 462/3.07.2000, s-au efectuat plati catre AVAS, pe baza de planuri de distribuire, în suma de 300.000.000 lei (ROL): la 29.09.1999 – 200.000.000 lei si la 03.07.2000 – 100.000.000 lei. Creanta AVAS ramasa în tabel dupa aceste distribuiri era de 3.154.124.650,60 lei ROL.

Cu adresa nr. 1153/12.11.2001 (fila 54 din vol. XVI), A.V.A.S. îsi precizeaza creanta în valuta de 203.078,57 USD.

Suma de 203.078,57 USD reprezinta echivalentul în USD al sumei în lei preluate de la BANCOREX la cursul de schimb de 15.706 lei ROL/1 USD la data cesiunii creantei (conform art. 181 alin. 2 din O.U.G. nr. 51/15.12.1998 si art. 2.2 din contractul de cesiune) diminuat cu echivalentul în USD la cursul de la data platilor al sumelor achitate în lei:

Creanta preluata de 219.923,89 USD diminuata cu suma de 16.845,32 USD platita [12.163,23 USD (curs valabil la data de 29.09.1999: 16.443 lei/l USD) + 4.682,09 USD (curs valabil la data de 03.07.2000: 21.358 lei/l USD)] = 203.078,57 USD.

Întrucât înscrierea în tabel a creantei consolidata în USD era permisa conform art. 2.2 din contractul de cesiune citat anterior si în acelasi timp era impusa prin art. 18 alin. 2 din O.U.G. nr. 51/1998, iar Legea speciala nr. 64/1995 nu continea prevederi derogatorii, judecatorul sindic nu a pronuntat o încheiere de înscriere a creantei în valuta. De altfel, nici nu a fost întocmit un tabel nou de creante cu creanta modificata în USD.

Cu adresa nr. 29367/25.10.2007 creditoarea îsi precizeaza creanta în lei ca fiind de 633.686,36 lei, utilizând cursul de 3,1204 lei/l USD, de la data de 12.11.2001.

Administratorul judiciar Cont Deri IPURL considera ca aplicarea acestui curs nu este corecta, art. 69 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 prevazând expres cursul la care se calculeaza paritatea leu/valuta, utilizarea oricarui alt curs decât cel de la data deschiderii procedurii constituind o încalcare a prevederilor legale.

Având în vedere ca la data de 30.10.2007 s-a achitat suma de 357.641,39 lei, solicita instantei a se pronunta cu privire la creanta cuvenita AVAS anterior distribuirii si suma de restituit (sau suma ramasa de plata, în situatia în care se considera ca fiind corect calculul AVAS), expunând în acest sens urmatoarele variante de calcul posibile:

Varianta 1

Diferenta dintre creanta în lei preluata de la BANCOREX SA (345.412,47 lei) si suma achitata (30.000 lei), transformata în USD la cursul de la data cesiunii (23.06.1999) si apoi transformata în lei la cursul de la data deschiderii procedurii (07.04.1997):

345.412,47 lei – 30.000 lei = 315.412,47 lei

315.412,47 lei : 15.706 lei/l USD (curs la data cesiunii) = 200.822,91 USD

200.822,91 USD x 0,70 lei/l USD (curs la data deschiderii procedurii) = 140.576,04 lei.

În acest caz, AVAS trebuie sa restituie suma de 217.065,35 lei.

Varianta 2

Creanta precizata de AVAS în USD, cu adresa nr. 1153/12.11.2001 transformata la cursul de la data deschiderii procedurii (07.04.1997): 203.078,57 USD x 0,70 lei/l USD = 142.155 lei.

În acest caz, AVAS trebuie sa restituie suma de 215.486,39 lei.

Varianta 3

Creanta precizata de AVAS în USD cu adresa nr. 1153/12.11.2001 transformata în lei la cursul de la data declararii creantei de catre BANCOREX SA (30.09.1997): 203.078,57 USD x 0,771ei/l USD = 156.370,50 lei.

În acest caz, AVAS trebuie sa restituie suma de 201.270,89 lei.

Varianta 4

Creanta precizata de AVAS în USD cu adresa nr. 1153/12.11.2001 transformata în lei la cursul valabil la data cesiunii (23.06.1999):

203.078,57 USD x 1,5706 lei/l USD = 318.955,20 lei.

În acest caz, AVAS trebuie sa restituie suma de 56.686,19 lei.

Varianta 5

Creanta în lei preluata de la BANCOREX SA neconsolidata în USD (345.412,47 lei), diminuata cu suma de 30.000 lei achitata: 345.412,47 lei – 30.000 lei = 315.412,47 lei. În acest caz, AVAS trebuie sa restituie suma de 42.228,92 lei.

Varianta 6

Creanta precizata de AVAS în USD cu adresa nr. 1153/12.11.2001 transformata în lei la cursul valabil la data notificarii cesiunii de catre AVAS (25.06.1999): 203.078,57 USD x 1,5761 lei/l USD = 320.072,13 lei. În acest caz, AVAS trebuie sa restituie suma de 37.569,26 lei.

Varianta 7

Creanta precizata de AVAS în USD cu adresa nr. 1153/12.11.2001 transformata în lei la cursul valabil la data notificarii cesiunii de catre BANCOREX SA (26.07.1999):

203.078,57 x 1,5761 lei / 1 USD = 323.646,32 lei.

În acest caz AVAS trebuie sa restituie suma de 33.995,07 lei.

A anexat cererii cursurile valutare pentru fiecare varianta si O.P. nr. 614/29.09.1999 si nr. 462/3.07.2000.

La termenul de judecata din 14.05.2008 debitorul, prin consilier juridic Preda Maura si administratorul judiciar al acestuia, Cont Deri IPURL au aratat ca prin cererile formulate la 13.11.2007 (filele 288 – 289, vol. 28) si la 23.04.2008 (filele 131 – 135, vol. 29), solicita ca judecatorul sindic sa stabileasca în lei, la cursul de schimb al B.N.R. din data deschiderii procedurii, cuantumul creantei de 203078,57 USD, creanta preluata de creditorul AVAS de la BANCOREX SA, exprimata în tabelul creditorilor si în planul de distribuire din 23.07.2007 (fila 290, vol. 28) în valuta (203078,57 USD) si sa oblige creditorul AVAS sa restituie la masa credala suma de 215.486,39 lei, încasata de acesta necuvenit.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine:

I. Sub aspectul inadmisibilitatii contestatiei formulate de debitor:

În substanta ei, adresa nr. CB/29367/25.10.2007 emisa de creditorul AVAS este în legatura directa cu precizarile nr. 1153/12.11.2001 referitoare la creanta preluata de acesta de la BANCOREX SA, predecesorul sau în cauza pendinte.

În baza precizarilor sus indicate, creditorul AVAS a fost trecut în tabelul

definitiv al creantelor înregistrate la grefa instantei la data de 20.06.2005 cu o creanta de 203.078,57 USD (filele 5, vol. 24).

Prin adresa nr. CB/29367/25.10.2007 (filele 232 – 233, vol. 28), creditorul AVAS comunica valoarea în lei a creantei exprimata în tabelul de mai sus, în valuta, dupa cursul B.N.R. din data de 12.11.2001 (fila 232, vol. 28).

Întrucât participantilor la procedura insolventei debitorului SC Umaro SA nu le este indiferent daca creanta creditorului AVAS, transformata în lei, este sau nu corecta, instanta apreciaza ca o eventuala greseala de calcul a creantei acestuia reprezinta o eroare esentiala în sensul dispozitiilor art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, ce îndreptateste orice persoana interesata, inclusiv pe debitor, sa faca uz de dispozitiile legale sus indicate.

Sintetizând, instanta apreciaza ca contestatia formulata la data de 13.11.2007 de catre debitorul SC Umaro SA este justificata si admisibila, urmând ca, în continuare, în raport de probatoriu, sa se stabileasca si daca aceasta este sau nu fondata.

II. Cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat:

Prin contestatia sa, debitorul nu a contestat ceea ce, cu autoritate de lucru

judecat, s-a stabilit în cauza prin Sentinta civila nr. 2898/2003, irevocabila prin Decizia civila nr. 262/13.08.2004 a Curtii de Apel Bacau (filele 66 – 84, vol. 29), asa cum, fara temei, sustine creditorul AVAS, ci invoca si dovedeste prin înscrisurile depuse la dosar acoperirea prin plata a creantei preluata de acelasi creditor de la C.A.S. Neamt, ulterior pronuntarii Sentintei civile nr. 8/F/12.01.2005, irevocabila prin decizia civila nr. 872/2005 (filele 85 – 95, vol. 29).

Astfel, ulterior pronuntarii Sentintei civile nr. 8/F/12.01.2005, cu O.P. nr. 220/15.03.2005, nr. 424/30.05.2005 si nr. 436/31.05.2007 (filele 298 – 300, vol. 28), debitorul din creanta preluata de AVAS de la C.A.S. Neamt, exprimata de acesta în 347.389,45 lei, a platit suma de 29.079 lei.

Urmare acestor plati, anterior distribuirii conform planului de distribuire din 23.07.2007 (fila 290, vol. 28), creanta ramasa de plata era de 318.310,45 lei si nu de 347.389,45 lei, cât a sustinut creditorul AVAS, care din total creanta nu a dedus suma de 29.079 lei, pe care a încasat-o de la debitor pâna la data de 31.05.2007.

Cu O.P. nr. 946/30.10.2007 (fila 295, vol. 28) debitorul a achitat si restul de creanta de 318.310,45 lei si drept urmare, creanta preluata de AVAS de la C.A.S. Neamt a fost acoperita integral, prin plata.

În raport de cele sus expuse, exceptia autoritatii de lucru judecat, invocata de creditor, nu este fondata.

Pe fondul contestatiei debitorului SC Umaro SA si a cererii administratorului judiciar Cont Deri IPURL, desemnat sa administreze procedura insolventei:

În speta, procedura reorganizarii judiciare si a falimentului debitorului SC Umaro SA s-a deschis prin Sentinta civila nr. 197/F pronuntata la data de 7.04.1997 (filele 292 – 294, vol. 28).

În raport de dispozitiile Legii nr. 64/1995, a O.G. nr. 38/2002 si nr. 149/2004, retine urmatoarele:

La data consolidarii în USD a creantei în lei preluata de creditorul AVAS de la BANCOREX SA în temeiul art. 18 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 51/1998, Legea nr. 64/1995 în nici o dispozitie a ei, nu dispunea înregistrarea în lei a creantelor exprimate în valuta.

Legea nr. 149/2004, pentru completarea si modificarea Legii nr. 64/1995, la art. 58 9 introdus prin O.G. nr. 38/2002, a introdus un nou alineat dispunând ca „Creantele exprimate în valuta vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii”.

În cazul procedurilor deschide înainte de intrarea în vigoare a O.G. nr. 38/2002, cum este si cazul în speta, dispozitiile Legii nr. 64/1995, republicata, se completeaza cu cele cuprinse în Legea nr. 149/2004, însa fara modificarile din O.G. nr. 38/2002, întrucât art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 38/2002, neabrogat de Legea nr. 149/2004, prevedea ca procedurile deschise pâna la intrarea în vigoare a ordonantei, vor continua sa fie administrate si lichidate conform prevederilor legale în vigoare anterioare modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 64/1995, prin O.G. nr. 38/2002.

Legea nr. 64/1995, republicata, fiind o lege speciala, în raport cu O.U.G. nr. 51/1998, se aplica cu prioritate si, drept urmare, dispozitiile imperative ale art. 58 9, contrare art. 18 alin. 2 din O.U.G. nr. 51/1998, introdus prin Legea nr. 409/2001, fiind norme de procedura, sunt de aplicare imediata.

Sustinerile creditorului AVAS, potrivit carora cazul în speta se supune dispozitiilor Legii nr. 64/1995, în forma ei initiala, nu pot fi retinute de instanta în favoarea acestuia pentru urmatoarele considerente:

La cererea creditorului Bancorex SA nr. 732/30.09.1997 (fila 160, vol. III), prin încheierea pronuntata la data de 3.11.1997 (fila 360, vol. III), acesta a fost înscris în tabelul creditorilor cu o creanta de 404.701,1829 lei.

În temeiul art. 9 din O.U.G. nr. 51/1998, creditorul AVAS care prin contractul de cesiune de creanta nr. 100483/24.06.1999 (filele 104 – 106, vol. 29) a preluat creanta creditorului Bancorex SA, s-a subrogat, de drept, în drepturile si obligatiile acestuia.

Urmare platilor efectuate de debitor cu O.P. nr. 614/29.09.1999 si nr. 462/3.07.2000 (filele 112 – 115, vol. 29), creditorul AVAS, prin adresa nr. 1153/12.11.2001 (fila 54, vol. XVI), a formulat precizare la declaratia de creanta, indicând creanta ramasa de plata ca fiind de 203.078,57 USD.

Drept urmare, administratorii judiciari Deri IPURL si Ralcons SPRL desemnati sa administreze procedura insolventei debitorului SC Umaro SA, în tabelul definitiv al creantelor înregistrat în cauza la data de 20.06.2005 (fila 8, vol. 26), au înscris în valuta, creanta de 203.078,57 USD si nu în lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 7.04.1997, cu toate ca Legea nr. 64/1995, republicata în Monitorul Oficial, Partea I, din data de 17.11.2004, se aplica din data de 17.01.2005.

Pentru considerentul ca exprimarea în valuta a creantei creditorului AVAS în tabelul definitiv al creantelor din data de 20.06.2005 nu a fost dispusa printr-o hotarâre judecatoreasca, aplicarea în speta a dispozitiilor art. 58 9 din Legea nr. 64/1995, republicata, devenit art. 69 alin. 2 din Legea privind procedura insolventei, nu aduce atingere unui act de procedura încheiat anterior datei de 17.01.2005, nu modifica efectele unor acte îndeplinite anterior acestei date si nu impune refacerea unor acte de procedura întocmite în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare la data întocmirii acestora.

Prin urmare, nu încalca principiul neretroactivitatii legii, consacrat de art. 1 Cod civil si art. 15 alin. 2 din Constitutie, asa cum sustine creditorul AVAS, ci face ca tabelul definitiv al creantelor sus indicat, întocmit de administratorul judiciar cu nerespectarea Legii nr. 64/1995, republicata, sa fie conform cu legea în vigoare la data întocmirii lui.

Referitor la data în raport de care, la cursul BNR, creanta creditorului AVAS de 203.078,57 USD trebuie sa fie transformata în lei, decizia civila nr. XII pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie în dosarul nr. 27/2006, având ca obiect recurs în interesul legii, cu putere de lege, a stabilit data deschiderii procedurii. În speta, aceasta data este data de 07.04.1997.

În raport de decizia sus indicata adresa emisa de instanta si înregistrata la institutia creditorului sub nr. 11415/26.04.2007, invocata de creditor în aparare, este neavenita si, ca atare lipsita de orice relevanta juridica.

Privitor la data indicata de creditorul AVAS – 12.11.2001 – retine:

Data avuta în vedere de creditorul AVAS în adresa nr. 29367/25.10.2007 (fila 232 – 233, vol. 28) si anume 12.11.2001 este total gresita, întrucât, pe de o parte, nu reprezinta data deschiderii procedurii, iar pe de alta parte, nu constituie data declararii creantei, asa cum sustine creditorul AVAS.

Si aceasta, pentru ca în cauza, creditorul AVAS s-a subrogat în drepturile si obligatiile predecesorului sau BANCOREX SA, care si-a declarat creanta împotriva debitorului prin adresa nr. 732/30.09.1997 (fila 160, vol. III).

Asa fiind, în raport de normele de procedura civila referitoare la parti, care în masura compatibilitatii lor, completeaza normele referitoare la procedura insolventei, creditorul AVAS, succesor în cauza în drepturile si obligatiile creditorului BANCOREX SA, nu poate invoca în favoarea sa, o data diferita a declararii creantei, de cea la care creditorul BANCOREX SA si-a declarat creanta (30.09.1997).

Referitor la cererea debitorului SC Umaro SA si a administratorului judiciar Cont Deri IPURL, referitoare la restituirea sumei de bani încasata de creditorul AVAS fara sa i se cuvina, retine:

În conditiile în care, potrivit datelor preluate de pe internet, cursul BNR la data deschiderii procedurii era de 0,70, cu O.P. nr. 946/30.10.2007 debitorul SC Umaro SA a platit în plus creditorului AVAS suma de 215.486,39 lei (fila 136, vol. 29).

Pentru toate cele sus expuse, în temeiul art. 75 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, va respinge exceptiile invocate de creditor, va admite contestatia debitorului SC Umaro SA, precum si cererea administratorului judiciar Cont Deri IPURL si va obliga creditorul AVAS sa restituie la masa credala suma de bani încasata fara sa i se cuvina.

Pentru aceste considernete, instanta:

Respinge exceptia inadmisibilitatii contestatiei si exceptiei autoritatii de lucru judecat invocate de creditorul AVAS;

Admite contestatia formulata de debitor la data de 13.11.2007 si cererea administratorului judiciar Cont Deri IPURL, cu sediul în Piatra Neamt, str. Darmanesti, nr. 3 – 5, bl. K 2, ap. 7, jud. Neamt, desemnat sa administreze procedura insolventei debitorului SC Umaro SA, cu sediul în Roman, str. Mihai Viteazul, nr. 3 – 5, jud. Neamt, nr. de înmatriculare în registrul comertului J 27/2/1991, CIF RO 2053877, formulata la data de 23.04.2008;

Stabileste ca valoarea în lei, a creantei creditorului AVAS exprimata în 203.078,57 USD în tabelul definitiv de creante înregistrat în cauza la data de 20.06.2005, este de 142.155 lei;

Obliga creditorul AVAS, cu sediul ales în Bucuresti, str. Promoroaca, nr. 9 – 11, sector 1 sa restituie la masa credala suma de 215.486,39 lei, reprezentând suma încasata de acesta, necuvenit.

Etichete: