Top

Legea nr. 1/2000 – La reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se au în vedere doar dispozitiile prevazute de legile fondului funciar privitoare la împroprietarire, nu si calitatea de veteran de razboi a persoanei solicitante.

Domeniu asociat – Legea nr. 1/2000 – La reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se au în vedere doar dispozitiile prevazute de legile fondului funciar privitoare la împroprietarire, nu si calitatea de veteran de razboi a persoanei solicitante.

Calitatea de veteran de razboi a autorului si drepturile ce se cuvin mostenitorilor în virtutea acestei calitati nu pot fi analizate decât în procedura prevazuta de legea 44/1994 privind pe veteranii de razboi, iar eventualele drepturi asupra terenurilor stabilite în urma parcurgerii acestei proceduri pot fi realizate conform dispozitiilor art.15 din Legea 18/1991 republicata si art.17 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin H.G.890/2005.

Potrivit art.6 din Legea 1/2000 republicata, pot obtine reconstituirea dreptului de proprietate doar persoanele care si-au dovedit existenta dreptului de proprietate la momentul preluarii abuzive a terenurilor de catre stat sau mostenitorii acestora, probele admise fiind cele cu înscrisuri sau martori.

Sectia civila. DECIZIA CIVILA NR. 949/25.09.2008 (dosar nr. 648/188/2006)

Prin sentinta civila nr.280 din 04.03.2008 a Judecatoriei Bicaz, a fost admisa plîngerea formulata de petentii T. E., T. P., T. V. si T. V. în contradictoriu cu intimatele Comisia Judeteana Neamt si Comisia locala Bicaz pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.

S-a reconstituit în favoarea petentilor dreptul de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren cu vegetatie forestiera pe raza orasului Bicaz, jud. Neamt.

S-a dispus anularea în parte a Hotarârii Comisiei Judetene Neamt de fond funciar nr.4900/29.06.2006.

Pentru solutionarea cauzei, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Instanta a constatat cererea îndreptatita si a fi admis-o, pe urmatoarele considerente:

Asa cum au aratat petentii, Legea 187/1945 prevedea împroprietarirea participantilor la razboi cu teren în completare pâna la lotul-tip de 5 ha.

Aceste prevederi erau aplicabile tuturor participantilor la razboi.

În aplicarea acestei legi s-au creat situatii diferite: daca unii dintre participanti la razboi au fost trecuti pe tabelele de împroprietarire si au primit teren pâna în completarea lotului-tip de 5 ha prevazut de acea lege, altii au fost omisi din aceste tabele din diferite cauze. Aceasta nu înseamna ca ei sunt mai putin îndreptatiti la împroprietarire. O solutie contrara ar conduce la discriminarea acestor persoane, ceea ce este inadmisibil, în lumina prevederilor constitutionale referitoare la egalitatea cetatenilor în fata legii, dar si a celor privind respectul si garantarea proprietatii. Deci autorul petentilor avea vocatie, ca si toti ceilalti participanti la razboi, în temeiul legii invocate, la lotul-tip de 5 ha.

La toate cele de mai sus, în sprijinul dreptului autorului se adauga si faptul ca a fost mutilat de razboi, apoi stramutat din zona lacului Bicaz.

Mai mult decât atât, în lumina Conventiei Europene a Drepturilor Omului petentii ar avea în mod cert câstig de cauza pentru simplul motiv al discriminarii, iar România s-ar înregistra cu noi procese pierdute la Curtea de la Strassbourg. În plus, deja se pune serios problema raspunderii materiale a persoanelor responsabile pentru despagubirile acordate de CEDO, inclusiv a judecatorilor, ceea ce nu este de dorit pentru nimeni.

Cât priveste categoria de folosinta a terenului cuvenit, este de notorietate ca în zona de munte nu existau disponibile decât terenuri forestiere.

Rationamentul de mai sus conduce la înlaturarea motivului pentru care comisia judeteana de fond funciar a respins cererea petentilor.

Intimata Comisia Judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a declarat recurs împotriva sentintei civile, pe care o considera netemeinica pentru urmatoarele motive:

– art.36 din Legea 1/2000 republicata vizeaza doar persoanele carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietarirea prilejuita cu aplicarea Legii 187/1945, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul sau a caror atribuire a fost anulata, precum si persoanele îndreptatite la împroprietarire înscrise în tabelele nominale, nu face nicio referire la persoanele omise din aceste tabele.

– La reconstituirea dreptului de proprietate se au în vedere doar dispozitiile prevazute de legile fondului funciar privitoare la împroprietarire, nu si calitatea de veteran de razboi a persoanei solicitante.

Recursul este fondat si va fi admis pentru considerentele ce vor fi aratate mai jos:

Potrivit art.6 din Legea 1/2000 republicata, pot obtine reconstituirea dreptului de proprietate doar persoanele care si-au dovedit existenta dreptului de proprietate la momentul preluarii abuzive a terenurilor de catre stat sau mostenitorii acestora, probele admise fiind cele cu înscrisuri sau martori. Art.36 din Legea 1/2000 republicata, asa cum a fost modificat prin Legea 193/2007, reglementeaza situatia persoanelor carora li s-a stabilit dreptul de proprietate ca efect al aplicarii Legii 187/1945, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul sau carora atribuirea le-a fost anulata, precum si situatia persoanelor înscrise în tabelele nominale, în sensul ca acestora li se vor atribui terenurile respective în limita suprafetelor disponibile sau despagubiri.

Prin urmare, în cauza de fata, petentii, mostenitori ai defunctului T. P., trebuiau sa faca dovada dreptului de proprietate a autorului lor în una din modalitatile aratate mai sus.

Or, petentii au invocat în sustinerea pretentiilor doar calitatea de veteran de razboi a autorului si atribuirea în fapt a unei suprafete de teren pe care autorul a stapânit-o pâna la preluarea abuziva de catre stat.

Calitatea de veteran de razboi a autorului si drepturile ce se cuvin mostenitorilor în virtutea acestei calitati nu pot fi analizate decât în procedura prevazuta de legea 44/1994 privind pe veteranii de razboi, iar eventualele drepturi asupra terenurilor stabilite în urma parcurgerii acestei proceduri pot fi realizate conform dispozitiilor art.15 din Legea 18/1991 republicata si art.17 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin H.G.890/2005.

Tribunalul mai constata ca în speta nu poate fi vorba de încalcarea drepturilor constitutionale privind egalitatea cetatenilor în fata legii si garantarea dreptului la proprietate, întrucât asa cum s-a aratat, autorul nu a fost beneficiarul împroprietaririi prin aplicarea reformei agrare din anul 1945, iar în lipsa unui drept de proprietate anterior preluarii terenurilor de catre stat nu poate fi vorba nici de discriminare în raport cu alte persoane ce pot beneficia de procedurile legilor fondului funciar în vigoare la aceasta data.

Prin urmare, tribunalul a constatat ca sentinta atacata nu este temeinica, motiv pentru care, în temeiul dispozitiilor art.312 Cod procedura civila, raportat la 304 pct.9 Cod procedura civila, a admis recursul intimatei, a modificat în totalitate sentinta si a respins ca nefondata plângerea petentilor.

Etichete: