Top

Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

R O M A N I A

INSTANTA

Sub nr. 189 din 14.08.2009 a fost înregistrata la instanta plangerea formulata de Comisia com. C, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, împotriva Hotararii nr. 221/17.07.2009 a Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

În motivarea plangerii, petenta a aratat ca terenul aflat pe raza comunei C, jud. V, administrat de Agentia Domeniilor Statului (ADS) este rezervat pentru punererea în posesie a cetatenilor care au solicitat terenuri conform legilor fondului funciar, înscrisi în anexele 22 si 30 si validate de Comisia Judeteana V. S-a mai aratat ca terenul aflat pe raza comunei C este insuficient pentru a rezolva toate cererile aprobate pe plan local si ca pe rolul instantelor judecatoresti se afla litigii de fond funciar.

În dovedirea plangerii, petenta a depus, în copie, Hotararea nr. 221/17.07.2009 si Hotararea nr. 103/21.02. 2006 ale Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Tabelul nominal cu persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de 10 ha teren- anexa nr. 22 la regulament.

Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a formulat întampinare (fila 30 dosar), prin care a aratat ca ea a facut aplicarea prev. art. 10 din H.G. nr. 890/2005 urmare a propunerii Comisiei com. P, motivata prin aceea ca aceasta din urma comisie nu mai detinea în rezerva teren disponibil. În cauza de fata, s-a propus atribuirea suprafetei de 44 ha teren pe raza comunei C din administrarea Agentiei Domeniilor Statului – SC A SA B, aceasta fiind comuna învecinata comunei P, dar mai ales pentru motivul ca petenta Comisia com. C are validate cererile a 92 de persoane pentru acordarea de despagubiri si nu a facut propuneri de atribuire, în natura, a terenului catre persoane.

Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei documentatia în baza careia a fost întocmita Hotararea nr. 221/17.07.2009 a Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

La termenul din 12 nov.2009, s-a dispus citarea în proces a lui B G, mandatarul numitei R M – încheierea de sedinta din 12 nov.2009, fila 51 dosar.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

R M este cetatean roman si locuieste în Germania.

Prin cererea înregistrata cu nr. 358/21.09.2005 la Primaria com. P, jud. V, B D, mandatar al numitei R M, a solicitat sa se reconstituie numitei R M dreptul de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren padure, 28 ha teren arabil si 16 ha teren pasune, terenuri care anterior au fost proprietatea defunctului Carp Dumitru (bunicul numitei RM).

În dovedirea cererii, au fost anexate: Copia-extras de pe „Tabelul de proprietatile agricole de la 50 ha în sus al Prefecturii jud. T din anul 1948”, emisa de Arhivele Nationale-Directia Judeteana V; certificatul de mostenitor nr. 172/26.06.2001 emis de biroul notarului public D M din sectorul 3 B.

Prin procura speciala din data de 11.08.2008, întocmita de Notariatul orasului K din Germania, R M l-a împuternicit pe B D sa o reprezinte pe aceasta „…în Romania în fata autoritatilor administratiei de stat centrale si locale, notariat, instante de judecata si oricarei persoane fizice sau juridice pentru întocmirea fisei funciare si vanzarea celor 44 ha teren agricol si pasune”, proprietatea ei din com. C, jud. V.

Astfel, din Copia-extras de pe „Tabelul de proprietatile agricole de la 50 ha în sus al Prefecturii jud. T din anul 1948”, emisa de Arhivele Nationale-Directia Judeteana V, rezulta ca defunctul C D a avut în proprietate în anul 1948, pe raza comunei P, plasa P, jud. T, suprafata totala de 58 ha teren, din care: suprafata de 28 ha teren arabil; suprafata de 16 ha teren cu pasuni si fanete; 14 ha teren padure.

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 172/26.06.2001 emis de biroul notarului public D M din sectorul 3 B, C D a decedat la data de 26.02.1970, cu ultimul domiciliu în B, iar mostenitorii acestuia sunt C E, sotie supravietuitoare, si C G, fiica.

C G a decedat la data de 8.01.1976, cu ultim domiciliu în Bucuresti, iar mostenitoarea acesteia este RM, în calitate de fiica.

C E a decedat la data de 19.06.1976, cu ultim domiciliu în B, iar mostenitoarea acesteia este RM, în calitate de nepoata de fiica.

Initial, Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a înscris-o pe RM cu suprafata de 44 ha teren în Tabelul nominal cuprinzand persoanele fizice pentru care nu exista suprafete de teren agricol suficiente, carora li se vor acorda despagubiri – anexa nr.23.

Prin adresa nr. 1253/24.03.2009, Primaria com. P a solicitat Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa o radieze pe RM din anexa nr. 23 pentru suprafata de 44 ha teren, deoarece aceasta suprafata de teren a fost vanduta catre SC Mopan SA Suceava, conform antecontractului de vanzare-cumparare din data de 27.08.2008, prin mandatarul B G.

Prin Hotararea nr. 221/17.07.2009, Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a validat propunerea Comisiei com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor privind radierea din anexa nr. 23 a numitei RM si înscrierea ei în anexa nr.30 cu suprafata de 44 ha teren, cu atribuirea terenului pe raza com. C, jud. V, din administrarea ADS- SC A SA B.

Hotararea nr. 221/17.07.2009 a fost comunicata Primariei com. C la data de 22.07.2009, astfel ca plangerea dedusa judecatii a fost formulata în cadrul termenului de 30 de zile, prev. de art. 53 alin.2 din Legea nr. 18/1991, republicata.

În conditiile de mai sus, Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a înscris-o pe RM cu suprafata de 44 ha teren în Tabelul nominal cuprinzand persoanele carora li se reconstituie la cerere terenurile agricole pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta în proprietate- anexa nr.30.

Prin adresa nr. 5392/3.11.2009 (fila 45 dosar), Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei ca, din cauza ca terenul pe care îl avusese în proprietate C D nu era liber, RM a fost înscrisa în anexa nr. 23 cu suprafata de 44 ha teren, urmand ca aceasta sa primeasca despagubiri. Ulterior, Comisia com. P a primit de la ADS o adresa în care se arata ca o serie de societati, care au cumparat active, vor sa cumpere si terenul pe care erau facute investitiile. RM a încheiat cu mandatarul ei B G un antecontract de vanzare-cumparare cu SC Mopan SA Suceava, prin care se obliga sa vanda dreptul de proprietate asupra suprafetei de 44 ha teren. În baza acestui antecontract, Comisia com. P s-a adresat Comisiei Judetene V pentru a o radia pe RM din anexa nr. 23 si a o înscrie în anexa nr.30. În aceste conditii, Comisia Judeteana V a emis Hotararea nr. 221/17.07.2009, prin care s-a atribuit catre RM suprafata de 44 ha teren pe raza com.C din administrarea ADS- A SA B.

În cauza sunt incidente prev. art. 3 alin.3 din Legea nr. 1/2000, modificata si completata, conform carora: „În cazul în care în localitate nu exista suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în conditiile prevazute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, orasului sau municipiului, conform art.49 din Legea nr. 18/1991, republicata, din terenul comunelor limitrofe pe raza carora se afla terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judetene, precum si prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile”.

Prin Hotararea nr. 103/21.02. 2006, Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a validat propunerea Comisiei com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform anexelor care fac parte din hotarare, respectiv: anexa nr.22-222 de pozitii cu suprafata de 432 ha teren din rezerva comisiei locale; anexa nr. 23-92 pozitii cu suprafata de 101 ha- despagubiri; anexa nr.30- 3 pozitii cu suprafata de 11 ha – teren ADS.

Hotararea nr. 103/2006 a Comisiei Judetene V nu este de natura sa dovedeasca temeinicia plangerii formulate de petenta Comisia com. C, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor deoarece, asa cum a sustinut si Comisia Judeteana V, petenta nu a dovedit ca si ea ar fi facut propuneri de a i se atribui terenuri din proprietatea comunelor limitrofe, propuneri care sa nu fi fost solutionate favorabil.

Pentru motivele aratate si în limita probelor pe care a înteles petenta sa le foloseasca în proces, plangerea pe care petenta a formulat-o este apreciata ca nedovedita, neîntemeiata, urmand sa fie respinsa.

În consecinta, potrivit art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, se va mentine Hotararea nr. 221/17.07.2009 a Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Etichete: