Top

Actualizare pensie serviciu personal auxiliar de specialitate, momentul aplicarii dispozitiilor OUG 100/2008.

Prin O.U.G. 100 intrata în vigoare la data de 08.10.2007, s-a modificat art.68 din Legea 567/2004 stabilindu-se printre altele ca pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate si pensiile de urmas se actualizeaza ori de câte ori se majoreaza salariul brut lunar al personalului auxiliar de specialitate în activitate, în conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului cu mentinerea numai a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu.

Este corecta data începerii actualizarii – 01.10.2007, întrucât în raport de data ordonantei – 08.10.2007, în calculul pensiei actualizate de are în vedere toata luna octombrie 2007.

Sectia civila. SENTINTA CIVILA NR. 682/17.10.2008 (dosar nr. 2478/103/2008)

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.2478/103/2008, reclamanta J.G.M. a chemat în judecata pe pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII NEAMT, solicitând anularea dispozitiei nr.584/14.07.2008 si suspendarea executarii acestei dispozitii ce are caracter de titlu executoriu.

Reclamanta arata în motivare ca prin adresa nr.137610/28.12.2007 Curtea de Apel Bacau a dispus Tribunalului Neamt actualizarea pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate, începând cu data de 01.10.2007, în baza O.G. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti aprobata cu modificarile prin Legea 247/2007. A beneficiat astfel de decizia nr.219564/25.07.2006 emisa de pârâta, prin care s-a stabilit acordarea pensiei de serviciu conform prevederilor art.68 din Legea 564/2004.

Ulterior, intimata a emis dispozitia 584/2008 pentru recuperarea sumei de 2.532 lei, în motivarea acestei dispozitii aratându-se ca a beneficiat de actualizarea pensiei începând cu data de 01.10.2007, iar O.U.G. 100/2007 a intrat în vigoare la data de 08.10.2007, data la care salariile de baza ale personalului auxiliar nu au mai fost modificate.

În raport de cele aratate, contestatoarea invoca nulitatea dispozitiei contestate întrucât, potrivit art.187 din Legea 19/2000, intimata nu putea emite decât dispozitii de recuperare a sumelor platite cu titlu de asigurari sociale si mai invoca faptul ca dispozitia este sumar motivata.

Pe fondul cauzei contestatoarea sustine ca, potrivit adeverintei nr.1360/8.04.2008 emisa de C.N.P.A.S. Bucuresti se defineste notiunea de actualizare a pensiilor ca fiind modificarea bazei de calcul avuta în vedere la stabilirea initiala a pensiei de serviciu. În acest sens, recalcularea presupune o noua stabilire a pensiilor de serviciu prin aplicarea altei metodologii de calcul prevazuta într-un alt act normativ, altul decât cel aplicat la starea initiala.

Prin urmare, atât actualizarea cât si recalcularea privesc aceeasi problema a metodologiei de calcul a pensiei de serviciu si au natura juridica a unei dispozitii legale interpretative cu privire la modul de stabilire a cuantumului pensiei, fiind fara relevanta faptul ca este vorba de o metodologie initiala sau care rezulta dintr-un alt act normativ.

Întrucât norma juridica interpretativa deroga de la regula neretroactivitatii legii civile, dispozitia emisa a C.N.P.A.S. prin care se stabileste ca dispozitiile O.U.G. 100/2007 nu au un caracter retroactiv astfel ca nu exista temei legal pentru actualizarea pensiei începând cu data de 01.10.2007 este nelegala. Mai arata contestatoarea ca, potrivit art.68 alin.12 din O.U.G. nr.100/2007, pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate actualizeaza la fiecare negociere a salariului brut lunar ceea ce înseamna ca are loc doar modificarea bazei de calcul avuta în vedere la stabilirea initiala a pensiei de serviciu.

În dovedire contestatoarea a depus copia dispozitiei nr.584/14.07.2008 si adeverintei nr.4505/28.12.2007 înaintata de Ministerul Justitiei Curtii de Apel Bacau.

La termenul din 19.09.2008, contestatoarea si-a precizat actiunea ca fiind o contestatie la executare.

Intimata Casa Judeteana de Pensii Neamt a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestatiei pentru urmatoarele motive:

– contestatoarea se afla în eroare de drept cu privire la competenta Casei Judetene de Pensii Neamt de a emite dispozitia de recuperare a debitelor în raport cu dispozitiile art.187 din Legea 19/2000;

– potrivit adeverintei nr.58/42 A/10.01.2008 eliberata de Tribunalul Neamt, actualizarea pensiei de serviciu se face începând cu data de 01.10.2007 conform O.U.G. 100/2007, cu toate ca, la acea data ordonanta nu era în vigoare;

– dispozitia O.U.G. 100/2007 se interpreteaza ca, dupa data de 08.10.2007ata intrarii în vigoare, pensiile de serviciu se actualizeaza odata cu majorarea salariului lunar brut lunar al personalului auxiliar în activitate, iar potrivit O.G. nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, modificarea salariilor se face din data de 01.01.2007, 01.04.2007, 01.10.2007;

– în conditiile în care legea civila nu retroactiveaza, nu exista temei legal pentru actualizarea pensiilor de serviciu începând cu data de 01.10.2007 si pentru aceste motiv s-a anulat decizia nr.219564/7.03.2008 prin care au fost actualizate drepturile din data de 1.10.2007 si s-a emis decizia cu acelasi numar din 25.07.2008 în care drepturile au fost actualizate începând cu data de 01.04.2008;

– O.U.G. 100/2007 nu are caracter interpretativ al Legii 547/2004, ci este o norma de modificare a acestui act normativ si în aceste conditii, conform art.1 din Codul civil si art.15 alin.2 din Constitutia României nu retroactiveaza.

Intimata a anexat întâmpinarii în copie, decizia contestata, decizia de pensie nr.219564/25.07.2008, adeverinta nr.875/2008, decizia de pensie nr.219564/7.03.2008, adeverinta nr.58/42 A/10.01.2008, adeverinta nr.618/10.04.2007, toate aceste adeverinte fiind emise de Tribunalul Neamt.

Analizând primul capat de cerere prin care contestatoarea invoca nulitatea dispozitiei contestate, tribunalul constata ca acesta nu este fondat.

Astfel, potrivit art.187 alin.1 din Legea 19/2000 republicata, sumele încasate necuvenit cu titlul de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani. Aceste sume, cu exceptia pensiilor, se recupereaza de angajator sau de institutia care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale – alin.2, iar casele teritoriale de pensii recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la alin.2, mai mult, potrivit alin.4 al aceluiasi articol, sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recupereaza de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

Cu alte cuvinte, angajatorul recupereaza prestatiile de asigurari sociale, altele decât pensiile, acestea din urma fiind recuperate de catre casele judetene de pensii.

Prin urmare, tribunalul constata ca motivul de nulitate invocat nu este fondat, intimata având calitatea de a emite decizii de recuperare decizii de recuperare a pensiilor necuvenite.

Pe fondul cauzei, tribunalul constata ca cererea contestatoarei este întemeiata pentru considerentele ce vor fi aratate mai jos.

Potrivit art. 3 alin.1 din O.G. 8/2007, salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe lânga acestea se stabilesc pe baza valorii de referinta sectoriala si a coeficientilor de multiplicare, iar potrivit alin.4, coeficientii de multiplicare sunt prevazuti în anexe, pentru perioadele ianuarie – 31.03.2007, aprilie – 30 septembrie 2007 si de la 1 octombrie.

Ulterior, prin O.U.G. 100 intrata în vigoare la data de 08.10.2007, s-a modificat art.68 din Legea 567/2004 stabilindu-se printre altele ca pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate si pensiile de urmas se actualizeaza ori de câte ori se majoreaza salariul brut lunar al personalului auxiliar de specialitate în activitate, în conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului cu mentinerea numai a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu.

În aplicarea acestei ordonante, Ministerul Justitiei a înaintat curtilor de apel adresa nr.4905/18/A/22.12.2007 prin care se solicita dispunerea masurilor necesare în vederea actualizarii pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate, începând cu data de 01.10.2007, iar Tribunalul Neamt a eliberat contestatoarei adeverinta nr.58/42 A/10.01.2008 potrivit careia aceasta îndeplineste cerintele Legii 567/2004 pentru actualizarea pensiei de serviciu, începând cu data de 01.10.2007, conform O.U.G. 100/2007.

Analizând sustinerile contestatoarei cu privire la caracterul de norma de interpretare legala, tribunalul constata ca acestea nu sunt fondate.

Astfel, potrivit art.67 din Legea 27/2000, prin normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, clarificarea sensului unor norme legale se realizeaza printr-un act normativ interpretativ de acelasi nivel cu actul vizat.

Or este evident ca O.U.G. 100/2007 nu interpreteaza Legea 567/2004 ci o modifica potrivit art.57 din Legea 24/2000 republicata.

De altfel, chiar în titlul acestei ordonante se vorbeste de modificarea si nu de interpretarea unor acte normative din domeniul justitiei.

Cu privire la momentul aplicarii dispozitiei O.U.G. 100/2007, tribunalul constata ca anterior acceptarii acestui act normativ, prin art.68 alin.7 al Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, asa cum a fost modificata prin Legea 17/2006, s-a stabilit actualizarea anuala a pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar în raport cu media salariilor brute realizate în ultimele 12 luni ale personalului auxiliar de specialitate în activitate.

La momentul adoptarii O.U.G. 100/2007 care a schimbat modalitatea de actualizare a pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar , salariile personalului auxiliar în activitate erau deja indexate conform O.G. 8/2007, ultima indexare având loc la data de 01.10.2007 iar efectul aplicarii acestui act normativ este ca actualizare pensiilor aflate în plata nu se mai realizeaza începând cu anul imediat urmator, ci de la data adoptarii, respectiv 01.10.2007.

Prin urmare, se constata ca în actualizarea pensiei contestatoarei conform adeverintei nr.5842 A/10.01.2008 emisa de Tribunalul Neamt, adeverinta care a avut la baza adresa Ministerului Justitiei înaintata Curtii de Apel Bacau tocmai în aplicarea dispozitiilor O.U.G. 100/2007, intimata si-a îndeplinit obligatia prevazuta de lege eliberând decizia de pensie nr.219564/7.03.2008.

Tribunalul nu va retine sustinerile intimatei privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr.100/2007, întrucât prin calcularea drepturilor cuvenite contestatoarei începând cu data de 01.10.2007 nu s-a încalcat principiul nerectroactivitatii legii civile, ci dimpotriva a respectat principiul aplicarii imediate si pe viitor a legii civile.

Adoptarea punctului de vedere al contestatoarei ar avea drept efect privarea contestatoarei de drepturile ce i se cuvin ca urmare a majorarii salariilor personalului auxiliar în activitate, dat fiind ca dispozitiile privind actualizarea anuala au fost abrogate si ar alterna scopului vadit al legiuitorului care prin acest act normativ, a înlaturat intervalele mari de timp între majorare si actualizare, stabilind ca orice majorare salariala sa se reflecte de îndata în cuantumul pensiei.

Sustine intimata ca prevederile O.U.G. 100/2007 se aplica la urmatoarea majorare salariala, care în cazul de fata a avut loc în aprilie 2008.

S-ar întelege astfel ca dispozitiile O.U.G. 100/2007 ar avea un caracter aleatoriu, urmând a fi aplicate sau nu în functie de existenta sau inexistenta unor acte normative prin care se majoreaza salariile personalului auxiliar în activitate.

Evident, interpretarea este gresita, în primul rând pentru ca actele normative sunt adoptate în scopul aplicarii lor imediate, si apoi, în succesiunea prevederilor privind actualizarea pensiilor s-ar crea contestatoarei, care anterior a beneficiat de actualizarea anuala, a situatiei total nefavorabila, chiar neconstitutionala, or asa cum s-a aratat intentia legiuitorului ca toti beneficiarii pensiilor de serviciu sa se bucure de orice majorare salariala care sa se reflecte deîndata în cuantumul pensiilor încasate.

Prin urmare, s-a constatat ca J. G. M. nu datoreaza nicio suma intimatei, astfel ca dispozitia pentru recuperare a debitului nu este legala.

Fata de cele aratate, tribunalul a admis contestatia precizata, a anulat dispozitia contestata si a dispus repunerea în plata a deciziei nr.219564/7.03.2008.

Etichete: