Top

Principiul contributivitatii reglementat de art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, principiul egalitatii prevazut de art. 2 lit. b din acelasi act normativ.

Sectia civila. Sentinta civila nr. 766/C/14.11.2008

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.2781/103/2008 din 28 august 2008, contestatoarea F.M., domiciliata în Piatra Neamt, str. Costache Negri nr.3, bl.D1, sc.B, ap.16, judetul Neamt a chemat în judecata civila pe intimata Casa Judeteana de Pensii Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, str. Calistrat Hogas nr.24, solicitând ca prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta aceasta sa fie obligata la recalcularea pensiei, cu luarea în calcul a veniturilor realizate din adaosul pentru munca prestata în acord global si primele acordate din fondul de premiere de 2% la fondul de retributie planificat, conform datelor din adeverinta nr.400 din 17.04.2008 emisa de SC „ E.” SA Piatra Neamt.

In motivarea actiunii, contestatoarea a aratat ca, prin adresa nr.37709 din 31.07.2008 intimata i-a respins, în mod nejustificat si nelegal, cererea de recalculare a pensiei conform adeverintei nr.400 din 17.04.2008 emisa de SC „ E.” SA în care au fost mentionate veniturile realizate în acord global si premii în perioada în care a fost angajata acestei unitati, în functia de inginer proiectant; ca, în conformitate cu Decizia Curtii Supreme nr.389/1972, care a produs efecte juridice pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr.19/2000, angajatorii plateau bugetului asigurarilor sociale de stat, contributii asupra câstigului brut realizat de personalul salariat indiferent de forma în care s-au realizat veniturile, adaosul de acord si premiile nefiind mentionate printre sumele exceptate de la plata acestor contributii potrivit art.2 din decizie; ca, prin adeverinta salariala dedusa judecatii s-a facut si dovada contributivitatii la bugetul asigurarilor sociale de stat si ca, este inadmisibil si inechitabil ca baza de calcul a contributiei de asigurari sociale sa fie constituita si din sumele datorate pentru veniturile precizate în adeverinta ce formeaza obiectul prezentei contestatii, iar la stabilirea pensiei acestea sa nu fie luate în consideratie.

În dovedirea sustinerilor, contestatoarea a depus la dosar adeverinta nr.400 din 17.04.2008 emisa de SC” E. „ SA, adresa de raspuns emisa de intimata sub nr.37709 din 31.07.2008 si copii de actul de identitate, carnetul de munca si un cupon de pensie, practica judiciara, decizia de pensie nr.196661 din 13.06.2008, precum si o serie de alte înscrisuri ( f.7-32, 47, 51-55).

Prin întâmpinarea formulata, intimata a solicitat, respingerea contestatiei, ca nefondata, motivat de faptul ca primele acordate si sumele provenite din munca prestata în acord global nu fac parte din categoria sporurilor cu caracter permanent astfel încât sa poata fi avute în vedere la stabilirea punctajului mediu anual si ca, nici în legislatia anterioara si nici în Legea nr.19/2000, adaosurile, din categoria carora fac parte adaosul pentru munca în acord, precum si premiile acordate din fondurile de premiere, nu sunt prevazute ca facând parte din baza de calcul a pensiei; ca, în conformitate cu art.47 din Constitutie, cetatenii au dreptul la pensie în conditiile stabilite de lege, legiuitorul având libertatea sa stabileasca drepturile de asigurari sociale cuvenite, raportat la resursele financiare disponibile si ca, principiul contributivitatii nu poate fi pus în discutie decât pentru perioada de activitate de dupa data de 01 aprilie 2001, motivat de principiul neretroactivitatii legii civile .

În aparare, intimata a înteles sa se prevaleze de proba cu înscrisuri ( f.40-46).

Procedura de citare a partilor procesuale a fost legal îndeplinita.

Analizând probatoriul administrat în cauza, instanta constata ca actiunea formulata este întemeiata, motivat de urmatoarea situatie de fapt si de drept :

Contestatoarea beneficiaza de pensia pentru munca depusa si limita de vârsta stabilita în baza deciziei nr.199438/20.10.2003 emisa de intimata, în baza Legii nr.19/2000, ulterior drepturile sale de pensie fiind recalculate printr-o serie de alte decizii de pensionare .

La data de 21.04.2008, contestatoarea a depus la dosarul de pensie adeverinta nr.400/17.04.2008 eliberata de angajatorul SC ”E.” SA ( fostul Institut de Proiectare” Piatra Neamt), cu privire la drepturile salariale platite în acord global si la primele acordate în intervalul 01 ianuarie 1970 – 31 decembrie 2004, adeverinta în baza careia aceasta s-a adresat intimatei Casa Judeteana de Pensii Neamt solicitând recalcularea pensiei.

Prin adresa nr.37709 din 31.07.2008, intimata Casa Judeteana de Pensii Neamt a respins cererea de recalculare a pensiei în baza acestei adeverinte cu motivarea ca sporurile din continutul acesteia nu pot fi luate în calcul întrucât nu sunt prevazute de OG nr.4/2005 ( f.11).

Referitor la forma de salarizare a contestatoarei, respectiv acordul global, intimata a sustinut ca , nici în legislatia anterioara si nici în Legea nr.19/2000, sumele în acord global, precum si premiile nu fac parte din baza de calcul a pensiei, fiind adaosuri la salariu, cu caracter aleatoriu.

Se constata astfel ca refuzul intimatei de luare în calcul a veniturilor atestate de sus mentionata adeverinta pleaca de la premisa ca sumele platite în acord global si premiile contestatoarei reprezinta un adaos la salariul de baza, adaos, care nu poate fi avut în vedere la recalcularea pensiei reale,întrucât nu face parte din baza de calcul a pensiei.

Aceasta sustinere a intimatei este însa eronata, având în vedere ca veniturile încasate pentru activitatea desfasurata în acord global nu reprezentau adaosuri sau sporuri cu caracter sporadic ce se acordau salariatilor, ci acestea reprezentau o forma de salarizare.

Astfel, în Legea nr.57/1974 privind retribuirea dupa calitate si cantitatea muncii( aplicabile si contestatoarei din cauza de fata), la art.12 lit.a) penultima liniuta este reglementata retribuirea în acord global ca forma de retribuire, fiind lipsita de relevanta modalitatea concreta în care se calculau si se repartizau sumele corespunzatoare activitatii desfasurate în aceste conditii.

Cât timp ne aflam în prezenta unei forme de retribuire distincte, expres reglementata de legislatia în vigoare la acel moment, nu subzista nici un argument juridic pentru a considera ca sumele acordate în cadrul acestei modalitati de salarizare ar reprezenta doar un adaos ce nu intra în categoria celor prevazute de OUG nr.9/2005 ce pot constitui temei al recalcularii pensiei.

Mai mult decât atât, în privinta contestatoarei( fosta salariata al Institutului de Proiectare) sunt de mentionat si dispozitiile art.120 din Legea 57/1974 conform carora „în activitatea de proiectare se va utiliza cu precadere forma de retribuire în acord global”, textul legal prevazând în continuare modalitatea concreta de plata a drepturilor banesti cuvenita în cadrul acestei forme de salarizare ce se concretiza prin acordarea unor avansuri lunare ce reprezentau 80% din retributie tarifara de încadrare, suma totala stabilita pe fiecare lucrare în parte repartizându-se ulterior membrilor colectivului, în functie de contributia acestora.

Niciunde în acest act normativ nu se prevedea ca sumele obtinute în acord global erau exceptate de la plata contributiilor datorate la bugetul de stat(inclusiv deci la bugetul asigurarilor sociale), legea precizând doar fondurile din care se realiza plata drepturilor banesti cuvenite în raport de fiecare forma de salarizare si respectiv de fiecare ramura în parte.

În legatura cu acest aspect sunt de mentionat si dispozitiile art.1 din Decretul nr.389/1972( act normativ ce a fost abrogat prin art.198 al Legii 19/2001, dupa ce în prealabil fusese modificat prin Legea 49/1992 – deci cu aplicabilitate deplina în cauza de fata), conform careia, „unitatile socialiste de stat, organizatiile cooperatiste,(…) orice alte persoane juridice sunt datoare sa verse la bugetul asigurarilor sociale de stat o contributie de 15% asupra câstigului brut realizat de personalul lor salariat(…), indiferent de forma în care se realizeaza aceste venituri, din fondul din care se platesc si de durata contractului de munca”.

Coroborând aceste dispozitii cu cele ale art.2 din acelasi decret unde sunt mentionate, expres si limitativ sumele asupra carora nu se datoreaza contributia pentru asigurarile sociale de stat, între care nu se regasesc si drepturile banesti acordate pentru activitatea desfasurata în acord global, reiese cu evidenta ca pentru sumele acordate contestatoarei în aceasta forma de retribuire, precum si cu titlu de prime s-au retinut si platit de unitatea angajatoare contributiile datorate la bugetul asigurarilor sociale de stat, astfel cum se mentioneaza expres si în adeverinta nr.400/17.04.2008 emisa de SC”E.”SA (vezi filele 5-6 dosar).

De mentionat ca, prin aparitia Legii nr.49/1992 dispozitiile acestui decret nu au fost modificate, ci doar s-a majorat procentual contributia respectiva.

Intimata Casa Judeteana de Pensii Neamt, care în subsidiar a aratat ca oricum asupra sumelor platite în acord si cu titlu de prime contestatoarei, nu s-a retinut si platit contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat, nu a prezentat nicio dovada pertinenta în acest sens, de natura a infirma atât dispozitiile legale anterior enuntate cât si mentiunile exprese din adeverinta nr.400/17.04.2008 la care s-a facut referire mai sus.

Plecând de la aceste premise(caracterul permanent al drepturilor banesti platite în acord global si achitarea CAS-ului pentru acestea), se retine ca Legea nr.19/2000, la art.1 lit. e, reglementeaza principiul contributivitatii, conform caruia „fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite”, precum si principiul egalitatii prevazut la litera b a aceluiasi articol ce „asigura tuturor participantilor la sistemul public,contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveste drepturile si obligatiile stabilite de lege.”

Ori conform art.23 alin 1 din Legea 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale în cazul asiguratilor o constituie venitul brut realizat lunar, deci salariul individual inclusiv sporurile, premiile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contracte individuale de munca ce se au în vedere la stabilirea punctajului de pensie prevazut de art.78 din aceeasi lege.

Prin urmare intimata Casa Judeteana de Pensii Neamt este obligata sa asigure respectarea celor doua principii anterior enuntate, chiar daca formele de retribuire în acord si primele acordate din fondul de premiere de 2% la fondul de retributie planificat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform Legii nr.3/1977.

Aceasta concluzie se impune întrucât desi conform acestui act normativ, baza de calcul se constituie din retributii tarifare, drepturile de pensie erau recunoscute celor care platisera aceste asigurari sociale dar care se stabileau si se achitau în raport de câstigul brut realizat, iar nu de cel tarifar( a se vedea referirile anterioare la Decretul 389/1972), întrucât prin retinerea unei solutii contrare s-ar ajunge la perpetuarea unei inechitati evidente savârsita chiar de legiuitor la momentul edictarii respectivei legi, fiind de natura a reprezenta si o încalcare flagranta a prevederilor art.1 din Protocolul 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, în conditiile în care asiguratul ar fi privat în acest mod de dreptul sau de proprietate asupra fractiunii din patrimoniul constituit prin plata contributiilor la sistemul asigurarilor sociale.

Cum o asemenea privare nu este justificata de vreun scop legitim, efectele sale fiind vadit discriminatorii, tribunalul conchide în sensul caracterului întemeiat al contestatiei, ce se impune a fi admisa în conformitate cu dispozitiile legale mai sus enuntate.

În consecinta, intimata urmeaza a fi obligata sa recalculeze pensia contestatoarei cu luarea în calcul a veniturilor înscrise în adeverinta nr.400/17.04.2008 eliberata de SC ”E.” SA.

Fata de considerentele ce preced, în temeiul textelor de lege invocate, instanta urmeaza sa admita actiunea formulata, potrivit dispozitivului .

Tags: