Top

Asigurări sociale. Pensii.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.755 din 5.02.2009 d-na V. S. a formulat contestaţie împotriva debitului stabilit în sarcina sa, de 835 lei, de C.J.P. Bacău prin decizia nr.105033/21.10.2008.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că decizia este emisă în mod abuziv întrucât nu precizează cu claritate ce reprezintă suma de 835 lei, de ce se consideră că această sumă a fost încasată necuvenit în perioada 21.02.2005 – 1.11.2008, nefiind solicitate lămuriri de la ultimul angajator cu privire la sporurile cu caracter permanent luate în calcul în această perioadă.

Contestaţia nu a fost motivată în drept, fiind depuse la dosar în susţinerea sa înscrisuri în fotocopie (f.3-6).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit L.19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (f.11-13), CJP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei formulate arătându-se că potrivit art.187 din L.19/2000, prin decizia 105033/21.10.2008 a rezultat un punctaj de 1,24113 puncte deşi s-au luat în calcul şi salariile brute înscrise în carnetul de muncă. Punctajul rezultat prin decizia contestată este mai mic decât cel iniţial de 1,28726 puncte deoarece prin decizia emisă în anul 2005 s-au strecurat erori de calcul.

Constatându-se că în mod eronat s-au luat în calcul sporuri pentru perioada 01.04.1990- 01.04.1992 şi nu se specifica în CM ce reprezintă sporurile acordate, iar pentru perioada 01.04.2001- 01.07.2001 1/3 din venit şi timp lucrat.

Având în vedere că în urma recalculării a rezultat un punctaj de 1.241129 puncte care înmulţite cu valoarea punctului de pensie care la momentul stabilirii iniţiale a pensiei de limită de vârstă este de 2955592.00 dau cuantumul pensiei care este egal cu 3.668.271 lei (înainte de indexare). Întrucât pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat, în suma de 3.668.271 este mai mică decât pensia aflată în plată, s-a emis Decizia 105033 din 21.10.2008 potrivit art. 24 lit. g din H.G. nr. 13/2004 pentru recuperarea debitului de 835 lei creat, decizia de debit constituind titlu executoriu potrivit art. 187 din Legea nr. 19/2000.

Motivând în drept, intimata a invocat dispoziţiile art.115-117 Cpc, L.19/2000, O.340/2001, HG 13/2004 iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri (f.14-66).

Examinând înscrisurile aflate la dosar instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr.105033/21.10.2008 CJP Bacău a stabilit un debit în sarcina d-nei S.V. de 835 lei reprezentând suma încasată necuvenit în perioada 21.02.2005-1.11.2008, cu motivarea că „eronat s-au luat în calcul sporuri pentru perioada 1.04.1990 – 1.04.1992, nefiind specificat în carnetul de muncă ce anume reprezintă iar 1.04.2001 – 1.07.2001 1/3 din venit şi timp lucrat” (f.5,15).

Debitul a fost stabilit ca urmare a revizuirii pensiei acordate contestatoarei prin decizia nr.105033/1.04.2005 (f.28), decizia de revizuire fiind emisă la aceeaşi dată cu decizia de debit, respectiv 21.10.2008 (f.17), fără a se da posibilitate contestatoarei de a ataca separat decizia de revizuire, cu încălcarea dispoziţiilor art.88 din L.19/2000 potrivit cărora decizia casei teritoriale de pensii, necontestată în termen, este definitivă, putând fi astfel pusă în executare.

În ceea ce priveşte primul motiv care a stat la baza revizuirii pensiei şi stabilirii debitului, instanţa constată că potrivit adeverinţei DRU 58/3.02.2009 eliberată de SC R. SA Oneşti (f.3) începând cu 1.04.1990 d-na S. V. a beneficiat de sporuri cu caracter permanent, respectiv de sporul pentru condiţii grele şi de sporul pentru condiţii periculoase, sporuri care au făcut parte din baza de calcul a retribuţiei de asigurări sociale şi care se regăsesc înscrise în carnetul de muncă (f.51-65), astfel că în mod greşit s-a procedat la revizuirea pensiei acordate contestatoarei în 2005.

Cât despre cel de-al doilea motiv, se constată că acesta este insuficient precizat atât în decizia de debit cât şi în întâmpinare, nefiind posibilă verificarea temeiniciei sale. Astfel, se reţine în decizia de debit că „în perioada 1.04.2001 – 1.07.2001 1/3 din venit şi timp lucrat” (?!), fără alte precizări, în întâmpinare nu se furnizează alte informaţii iar în carnetul de muncă al contestatoarei nu există menţiuni potrivit cărora să fie luate în calcul la stabilirea pensiei doar 1/3 din venituri, timpul lucrat fiind, în lipsa altor precizări, de 8 ore zilnic (f.64).

În consecinţă, instanţa va constata că atât decizia de revizuire a pensiei (f.17) cât şi cea de stabilire a debitului (f.5), ambele purtând acelaşi număr şi aceeaşi dată, respectiv 105033/21.10.2008, sunt nelegale şi netemeinice, urmând a admite contestaţia formulată şi a proceda la anularea lor.

Etichete: