Top

Sentinta civila

Dosar nr. 827/239/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

JUDECĂTORIE

Şedinţa publică din 24 Noiembrie 2009

PREŞEDINTE – Luminiţa Varvara

Grefier Liliana Ivănuţă

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 803

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe petent SC A. PRIN TM şi pe intimat A.R.R. având ca obiect plângere contravetionala.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică: petenta reprezentată de avocat Bodea, lipsă intimata.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura este completă.

Instanţa constată, că la dosarul cauzei intimata a depus concluzii cu privire la excepţia prescrierii amenzii contraventionale.

Instanţa acordă cuvântul pe excepţia nulităţii absolute a procesului verbal de constatare a contravenţiei şi pe exceptia tardivităţii formulării plângerii.

Avocat Bodea precizează că potrivit art.13 alin.1 din OG 2/2002 contraventia se aplică în termen de şase luni de la săvârsirea acesteia.Procesul verbal a fost încheiat în data de 04.03.2009 iar fapta săvârţită ân 04.03.2008 motiv pentru care solicită admiterea excepţiei.

Cu privire la excepţia tardivităţii formulării plângerii solicită respingerea excepţiei având în vedere că petentul a luat cunoştinţă de contraventie o dată cu somatia de plată.

Pe fondul cauzei avocat Bodea solicită admiterea plângerii, şi anularea procesului verbal de contraventie.

In temeiul art.150 Cod procedură civilă, instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 3.06.2009 sub nr.827/239/2009,petenta SC T.A. SRL,prin administrator T.M.,a contestat procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria AIR nr.0131355 emis de Autoritatea Rutiera Română solicitând anularea acestuia si exonerarea de plata amenzii iar în subsidiar înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertismentul.

Petenta a solicitat judecarea cauzei in lipsa conform art.242 alin.2 Cod procedura civilă.

In motivarea plângerii,petenta a arătat că la data de 21.05.2009 a primit somaţia nr.22/40/1/2009/1098 de la Administraţia Finanţelor Publice H prin care era somat să plătească suma de 28000 lei cu titlu de amenzi precum si procesul-verbal pe care îl contestă.

Petenta a precizat că nu a avut cunoştinţă de existenţa acestui proces-verbal de contravenţie,de care a aflat la primirea somaţiei, nu are cunostinţă de săvârşirea vreunei contravenţii şi nu ştie de unde apar înscrise datele despre societatea al cărei administrator este.

S-a arătat de către adminstratorul petentei că a solicitat licenţa de transport pe care nu a primit-o nici în prezent,deşi a efectuat toate demersurile.

Este imposibil de achitat amenda deoarece societatea nu are activitate în prezent,motiv pentru care solicită înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertismentul.

Plângerea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.7 pct.3,art.30 din OG 2/2001 si art.242 alin.2 Cod procedura civila.

In dovedirea plângerii,scutită de plata taxei de timbru,petenta a depus înscrisuri:titlu executoriu,somaţie,procesul-verbal contestat.

Legal citată,intimata a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii formulării plângerii contravenţionale deoarece procesul-verbal a fost încheiat la data de 4.03.2009 si comunicat petentei la aceeaşi dată,fiind înmânat administratorului T.M.,cel care conducea vehiculul controlat in trafic,fapt confirmat de obiectiunile si semnătura sa pe procesul-verbal atacat.

A precizat intimata că agentul constatator a înmânat un exemplar al procesului-verbal administratorului petentei la locul si momentul controlului iar plângerea a fost promovată la data de 3.06.2009,cu mult peste termenul de 15 zile prevăzut de art.13 alin.1 din OG 2/2001.

Intâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.115-118 Cod procedura civila,art.13 alin.1 din OG 2/2001,OG 109/2005 privind transporturile rutiere,modificata prin Legea nr.102/2006.

Intimata a solicitat judecarea cauzei in lipsa conform art.242 alin.2 Cod procedura civilă.

Petenta a formulat o cerere de completare a plângerii prin care a invocat excepţia prescrierii aplicării sancţiunii contravenţionale.

A motivat petentul aceasta excepţie prin aceea că,dispoziţiile art.13 pct.1 din OG 2/2001 prevăd ca aplicarea sancţiunii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei ori,din conţinutul procesului-verbal rezultă ca fapta ar fi fost săvârşită la data de 4.03.2008,ora 16,iar procesul-verbal a fost încheiat după un an de zile,motiv pentru care solicita anularea acestuia.

Intimata a depus documentaţia care a stat la baza întocmirii procesului-verbal contestat şi a răspuns la excepţia prescrierii aplicării sancţiunii contravenţionale.

Instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia tardivităţii formulării plângerii iar petenta a susţinut că nulitatea absolută a procesului-verbal este imprescriptibilă.

Analizând actele dosarului,instanţa reţine că petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de 28.000 lei in ziua de 4.03.2009,ora 16 deoarece şoferul T.M. efectua transport de persoane pe ruta B.I. fără a deţine licenţa de traseu şi nu eliberase bilete de călătorie unui număr de 3 persoane.

Petenta a invocat excepţia prescrierii aplicării sancţiunii contravenţionale deoarece agentul constatator,la rubrica „descrierea faptei” a inserat ca data a efectuării controlului 4.03.2008.

Instanţa va respinge această excepţie pentru următoarele considerente:

Este adevărat că agentul constatator a trecut ca data a săvârşirii contravenţiei 4.03.2008 in loc de 2009,însă instanţa consideră ca este vorba de o eroare materială deoarece toate celelalte înscrisuri depuse la dosarul cauzei,coroborate conduc la ideea ca data săvârşirii contravenţiei este aceeaşi cu data încheierii procesului-verbal-4.03.2009.

Astfel,chiar din conţinutul procesului -verbal se deduce ca este vorba de anul 2009 si nu 2008,acesta fiind încheiat la 4.03.2009,petentul semnând personal la rubrica”data înmânării şi semnătura contravenientului”.

Coroborând procesul-verbal cu fisa de control-fila 61,ce poarta data 4.03.2009 si cu declaraţiile persoanelor găsite fără bilet de călătorie,D.D.-fila 67 si S.A.E.-fila 68,ambele purtând data 4.03.2009,instanţa constată că este vorba de o simpla eroare materiala strecurată în conţinutul procesului-verbal care nu poate produce consecinţele juridice dorite de petent.

Instanţa va admite excepţia tardivităţii formulării plângerii pentru următoarele motive:

Verificând procesul-verbal de contravenţie,instanţa observă ca el a fost înmânat administratorului petentei care conducea vehiculul in trafic,Tanasa Mihai,care a semnat personal de primire si luare la cunoştinţa,astfel încât era normal ca toate datele sale de identificare si ale societăţii sa fie inserate în procesul-verbal.

In aceste condiţii,petentului nu trebuia să i se mai comunice prin poştă cu confirmare de primire procesul-verbal deoarece acesta s-a înmânat de către agentul constatator cu ocazia constatării şi sancţionării contravenţiei,astfel încât apărarea sa ca a luat cunoştinţă de procesul-verbal odată cu comunicarea somaţiei de către organele fiscale nu poate fi luata în considerare de instanţă.

Procesul-verbal a fost încheiat la data de 4.03.2009,a fost semnat de petent care a formulat si obiecţiuni,acesta fiind momentul de la care a început să curgă termenul de 15 zile pentru promovarea plângerii.

Potrivit art.34 din OG 2/2001,actualizată,instanţa competenta sa solutioneze plangerea verifica mai intai daca aceasta a fost introdusa in termen,dupa care va proceda la ascultarea partilor si administrarea probelor.

OG 2/2001 se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila care,la art.103 prevede ca neexercitarea oricarei cai de atac in termenul legal atrage decaderea.

Instanta constata ca,in cauza de fata,plangerea a fost introdusa la instanta la data de 3.06.2009,cu mult peste termenul de 15 zile in care procesul-verbal putea fi atacat.

In consecinta,instanta va respinge plangerea petentului ca tardiv formulata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge excepţia prescrierii aplicării sancţiunii contravenţionale invocată de petent.

Admite excepţia tardivităţii formularii plângerii invocată de intimată.

Respinge plângerea formulată de petenta SC T.A. SRL cu sediul în sat U,comuna B.,jud.I,prin administrator T.M. împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria AIR nr.0131355 din 4.03.2009 emis de intimata A.R.R. cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Agenţia ARR V.nr.26,F,jud.V,ca fiind tardiv formulată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,24.11.2009.

Etichete: