Top

Sentinta civila

Dosar nr. 861/239/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

Şedinţa publică din 04 Martie 2010

PREŞEDINTE – C. M. P.

Grefier M. D.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 249

La ordine fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamant A. M., reclamant A. M. la fam S. C. şi pe pârât A. S. C., pârât C. C. P., pârât A. C. C., pârât B. A., intervenient în nume propriu B. S., intervenient în nume propriu A. D., având ca obiect anulare act declinare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsind părţile

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Dezbaterile la fond au avut loc în şedinţa publică din data de 25/02/2010, susţinerile părţilor fiind consemnate la acea dată, când din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea cauzei pentru astăzi, când,

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. 22681/245/2008, reclamantul A. M., a chemat in judecata pe pârâţii A. S. C., C. C. P., A. C. C., B. A, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea certificatului de moştenitor nr. 3/23.01.2003 eliberat de BNP E. B. şi a contractului de v?nzare-cumpărare autentificat sub nr. 2…./24.01.200377/27.06.2007 la BNP E. B., cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în mod nelegal a fost înlăturat de la succesiune, fiind considerat străin de succesiune, în baza art. 700 C.civ.

A învederat reclamantul faptul că este fiul legitim al defunctului A. C. şi moştenitor legal al acestuia, av?nd vocaţie succesorală.

A men?ionat acesta ca şi contractul de v?nzare-cumpărare este nelegal, întruc?t are la bază un certificat de moştenitor nelegal emis.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri şi interogatoriu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 700 C.civ.

În termen legal, pârâţii B. C. A. şi A. C. au depus întâmpinare, prin care au solicitat respingerea acţiunii reclamantului, atât pe excepţie cât şi pe fond, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

Au invocat aceştia excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi a lipsei de interes a acestuia în promovarea acestei acţiuni, arătând că reclamantul nu şi-a valorificat dreptul de opţiune succesorală în termen de 6 luni de la deschiderea moştenirii, nu a acceptat expres moştenirea şi nici nu a făcut vreun fel de act de acceptare tacită.

Au invocat aceştia şi excepţia prescripţiei dreptului de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, fiind împlinit termenul de 3 ani de la data eliberării acestor acte.

Au invocat şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a p?r?telor A. C. şi C. ., acestea v?nz?ndu-şi cotele lor părţi către ceilalaţi p?r?ţi.

Pe fondul cauzei, au învederat aceştia că acţiunea reclamantului este neîntemeiată, motivat de faptul că reclamantul nu a înţeles să culeagă moştenirea rămasă de pe urma defunctului, fiind străin de moştenire prin neacceptare conform dispoziţiilor art. 700 C.civ. şi neput?nd avea nicio pretenţie la moştenire.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri şi interogatoriu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 700 C.civ. şi Legea nr. 36/1995.

În termen legal, A. D. a formulat înt?mpinare şi cerere reconvenţională, calificată de instanţă ca fiind cerere de intervenţie în interes propriu, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea certificatului de moştenitor nr. 3/23.01.2003 eliberat de BNP E. B. şi a contractului de v?nzare-cumpărare autentificat sub nr. 2…. la BNP E. B., cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, intervenientul a arătat că în mod nelegal a fost înlăturat de la succesiune, fiind considerat străin de succesiune, în baza art. 700 C.civ.

A învederat intervenientul faptul că este moştenitor legitim al defunctului A. C. şi moştenitor legal al acestuia, av?nd vocaţie succesorală în calitate de nepot, în mod nelegal nefiind convocat la dezbaterea moştenirii.

A men?ionat acesta ca şi contractul de v?nzare-cumpărare este nelegal, întruc?t are la bază un certificat de moştenitor nelegal emis.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri, martori şi interogatoriu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 700 C.civ.

În termen legal, B. S. a formulat înt?mpinare şi cerere reconvenţională, calificată de instanţă ca fiind cerere de intervenţie în interes propriu, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea certificatului de moştenitor nr. 3/23.01.2003 eliberat de BNP E. B. şi a contractului de v?nzare-cumpărare autentificat sub nr. ………….. la BNP E. B., cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, intervenienta a arătat că în mod nelegal a fost înlăturată de la succesiune, fiind considerată străină de succesiune, în baza art. 700 C.civ.

A învederat intervenienta faptul că este moştenitoare legitimă a defunctului A. C. şi moştenitor legal al acestuia, av?nd vocaţie succesorală în calitate de fiică, în mod nelegal nefiind convocată la dezbaterea moştenirii.

A men?ionat aceasta ca şi contractul de v?nzare-cumpărare este nelegal, întruc?t are la bază un certificat de moştenitor nelegal emis.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri, martori şi interogatoriu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 700 C.civ.

În termen legal, pârâta C. P. a depus întâmpinare, prin care a solicitat admiterea acţiunii reclamantului, înveder?nd instanţei faptul că recunoaşte calitatea sa de moştenitor cu drepturi depline.

În termen legal, pârâţii B. C. A. şi A. C. au depus întâmpinare la cererea de intervenţie în interes propriu formulată de A. D., prin care au solicitat respingerea acţiunii acestuia, atât pe excepţie cât şi pe fond, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

Au invocat aceştia excepţia lipsei timbrajului şi excepţia inadmisibilităţii cererii de intervenţie în interes propriu, motivat de faptul că acesta este de acord cu acţiunea reclamantului.

Au invocat aceştia şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientului şi a lipsei de interes a acestuia în promovarea acestei acţiuni, arătând că intervenientul nu şi-a valorificat dreptul de opţiune succesorală în termen de 6 luni de la deschiderea moştenirii, nu a acceptat expres moştenirea şi nici nu a făcut vreun fel de act de acceptare tacită.

Au invocat aceştia şi excepţia prescripţiei dreptului de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, fiind împlinit termenul de 3 ani de la data eliberării acestor acte.

Pe fondul cauzei, au învederat aceştia că acţiunea intervenientului este neîntemeiată, motivat de faptul că acesta nu a înţeles să culeagă moştenirea rămasă de pe urma defunctului, fiind străin de moştenire prin neacceptare conform dispoziţiilor art. 700 C.civ. şi neput?nd avea nicio pretenţie la moştenire.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri şi interogatoriu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 700 C.civ. şi Legea nr. 36/1995.

În termen legal, pârâţii B. C. A. şi A. C. au depus întâmpinare la cererea de intervenţie în interes propriu formulată de B. S., prin care au solicitat respingerea acţiunii acesteia, atât pe excepţie cât şi pe fond, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

Au invocat aceştia excepţia lipsei timbrajului şi excepţia inadmisibilităţii cererii de intervenţie în interes propriu, motivat de faptul că aceasta este de acord cu acţiunea reclamantului.

Au invocat aceştia şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientei şi a lipsei de interes a acesteia în promovarea acestei acţiuni, arătând că intervenienta nu şi-a valorificat dreptul de opţiune succesorală în termen de 6 luni de la deschiderea moştenirii, nu a acceptat expres moştenirea şi nici nu a făcut vreun fel de act de acceptare tacită.

Au invocat aceştia şi excepţia prescripţiei dreptului de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, fiind împlinit termenul de 3 ani de la data eliberării acestor acte.

Pe fondul cauzei, au învederat aceştia că acţiunea intervenientei este neîntemeiată, motivat de faptul că aceasta nu a înţeles să culeagă moştenirea rămasă de pe urma defunctului, fiind străină de moştenire prin neacceptare conform dispoziţiilor art. 689 şi 700 C.civ. şi neput?nd avea nicio pretenţie la moştenire.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri şi interogatoriu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 689 şi 700 C.civ. şi Legea nr. 36/1995.

Prin sentinţa civilă nr. 6133/2009, a fost admisă excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Iaşi, cauza fiind trimisă spre competentă soluţionare Judecătoriei H?rlău. Dosarul a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 861/239/2009.

În cursul cercetarii judecatoreşti, a fost administrata proba cu înscrisuri, depunându-se la dosarul cauzei, în copie certificată, contractul de v?nzare-cumpărare atacat, toată documentaţia care a stat la baza întocmirii acestuia, certificatul de moştenitor atacat, toată documentaţia care a stat la baza întocmirii acestuia, titlu de proprietate, acte de stare civilă, facturi fiscale, chitanţe şi adeverinţe, ; proba cu doi martori, declaraţiile sub jurăm?nt ale acestora fiind ataşate la dosarul prezentei cauze; precum şi proba cu interogatoriul p?r?ţilor A. C. şi B.A..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

În primul rând, în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi a lipsei de interes a acestuia în promovarea acestei acţiuni, instanţa urmează să le respingă, motivat de faptul că reclamantul are calitate procesuală activă şi interes legitim în prezenta cauză, deoarece este fiu al defunctului A. C., fiind trecut şi în cuprinsul certificatului de moştenitor la rubrica străini de succesiune conform art. 700 C.civ.

Astfel, instanţa reţine că, deşi reclamantul este trecut la rubrica străini de succesiune, fiind trecut în cuprinsul certificatului de moştenitor, acesta are interes legitim în formularea acţiunii şi calitate procesuală activă.

Prin urmare, av?nd în vedere toate considerentele arătate mai sus, instanţa urmează să respingă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi excepţia lipsei interesului legitim, ca neîntemeiate.

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, instanţa urmează să respingă şi această excepţie, motivat de faptul că prezenta acţiune are ca obiect constatarea nulităţii absolute a acestor acte şi nu nulitatea relativă a lor. Prin urmare, av?nd în vedere regimul juridic al nulităţilor absolute, instanţa, av?nd în vedere cele învederate mai sus, va respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a p?r?telor A. C. şi C. P., instanţa va respinge şi această excepţie, motivat de faptul că aceste p?r?te sunt trecute în cuprinsul certificatului de moştenitor a cărui nulitate se cere a fi constatată. Prin urmare, acestea au calitate procesuală pasivă de a sta în calitate de p?r?te în prezenta cauză.

Av?nd în vedere toate considerentele de mai sus, instanţa va respinge cu această motivare excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a p?r?telor A. C. şi C.P., ca neîntemeiată.

C?t priveşte excepţia lipsei timbrajului şi excepţia inadmisibilităţii cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenient, instanţa urmează să le respingă, motivat de faptul că timbrajul a fost asigurat de către intervenient la un termen ulterior, iar cererea de intervenţie în interes propriu este admisibilă în principiu. Problema temeiniciei sau nu a cererii de intervenţie în interes propriu va fi analizată de către instanţă la momentul analizei fondului cauzei şi nu are nicio legătură cu admisibilitatea unei asemenea cereri.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientului şi a lipsei de interes a acestuia în promovarea acestei acţiuni, instanţa urmează să le respingă, motivat de faptul că intervenientul are calitate procesuală activă şi interes legitim în prezenta cauză, deoarece este nepot al defunctului A. C., fiind trecut şi în cuprinsul certificatului de moştenitor la rubrica străini de succesiune conform art. 700 C.civ.

Astfel, instanţa reţine că, deşi intervenientul este trecut la rubrica străini de succesiune, fiind trecut în cuprinsul certificatului de moştenitor, acesta are interes legitim în formularea acţiunii şi calitate procesuală activă.

Prin urmare, av?nd în vedere toate considerentele arătate mai sus, instanţa urmează să respingă excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientului şi excepţia lipsei interesului legitim, ca neîntemeiate.

C?t priveşte excepţia prescripţiei dreptului intervenientului de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, instanţa urmează să respingă şi această excepţie, motivat de faptul că prezenta cerere de intervenţie în interes propriu are ca obiect constatarea nulităţii absolute a acestor acte şi nu nulitatea relativă a lor.

Prin urmare, av?nd în vedere regimul juridic al nulităţilor absolute, instanţa, av?nd în vedere cele învederate mai sus, va respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, ca neîntemeiată.

C?t priveşte excepţia lipsei timbrajului şi excepţia inadmisibilităţii cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientă, instanţa urmează să le respingă, motivat de faptul că timbrajul a fost asigurat de către intervenientă la un termen ulterior, iar cererea de intervenţie în interes propriu este admisibilă în principiu. Problema temeiniciei sau nu a cererii de intervenţie în interes propriu va fi analizată de către instanţă la momentul analizei fondului cauzei şi nu are nicio legătură cu admisibilitatea unei asemenea cereri.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientei şi a lipsei de interes a acesteia în promovarea acestei acţiuni, instanţa urmează să le respingă, motivat de faptul că intervenienta are calitate procesuală activă şi interes legitim în prezenta cauză, deoarece este fiică a defunctului A. C., fiind trecută şi în cuprinsul certificatului de moştenitor la rubrica străini de succesiune conform art. 700 C.civ.

Astfel, instanţa reţine că, deşi intervenienta este trecută la rubrica străini de succesiune, fiind trecută în cuprinsul certificatului de moştenitor, aceasta are interes legitim în formularea acţiunii şi calitate procesuală activă.

Prin urmare, av?nd în vedere toate considerentele arătate mai sus, instanţa urmează să respingă excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientei şi excepţia lipsei interesului legitim, ca neîntemeiate.

C?t priveşte excepţia prescripţiei dreptului intervenientei de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, instanţa urmează să respingă şi această excepţie, motivat de faptul că prezenta cerere de intervenţie în interes propriu are ca obiect constatarea nulităţii absolute a acestor acte şi nu nulitatea relativă a lor.

Prin urmare, av?nd în vedere regimul juridic al nulităţilor absolute, instanţa, av?nd în vedere cele învederate mai sus, va respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa va respinge at?t cererea principală formulată de către reclamant, c?t şi cererile de intervenţie în interes propriu, formulate de intervenienţi, ca neîntemeiate, av?nd în vedere următoarele considerente.

În primul r?nd, instanţa reţine că data de 06.06.1993 constituie data deschiderii moştenirii, respectiv data decesului autorului comun al părţilor din prezenta cauză, defunctul A. C..

Instanţa stabileşte că moştenitori ai defunctului A. C., decedat la data de 06.06.1993, sunt părţile din prezenta cauză, respectiv A. C., soţie supravieţuitoare, A. C. M., reclamantul din prezenta cauză, B. C. A., fiică, A. C. C., fiu, C. C. P., fiică, B. C. S., fiică, şi A. N., fiu decedat lăs?nd moştenitor pe A. D. descendent direct.

În al doilea r?nd, instanţa stabileşte, potrivit dispoziţiilor art. 700 C.civ., că dreptul de opţiune succesorală se prescrie în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii, în speţa de faţă de la data decesului autorului comun, defunctul A. C..

Analiz?nd documentaţia care a stat la baza emiterii certificatului de moştenitor a cărui nulitate absolută se cere a fi constatată în prezenta cauză, coroborată cu mijloacele de probă administrate în prezenta procedură judiciară, instanţa reţine că trei dintre moştenitori, respectiv reclamantul din cauză şi cei doi intervenienţi în interes propriu, nu au înţeles să culeagă moştenirea lăsată de defunct, nu au acceptat expres moştenirea prin declaraţie notarială, nu au făcut niciun fel de act de acceptare tacită şi nici nu s-au prezentat la dezbaterea succesiunii defunctului A. C., care a avut loc 10 ani mai t?rziu la BNP E. B., deşi au fost informaţi şi ştiau de această dezbatere.

Prin urmare, instanţa stabileşte că aceştia sunt moştenitori nerenunţători ai moştenirii, dar consideraţi străini de moştenirea defucntului A. C., ei neexercit?ndu-şi dreptul de opţiune succesorală în termenul legal de exercitare a acestui drept, respectiv 6 luni de la deschiderea succesiunii, conform art. 700 C.civ.

În concluzie, instanţa reţine că în mod corect BNP E. B. a emis certificatul de moştenitor nr. 3/23.01.2003, consider?nd că reclamantul şi cei doi intervenienţi sunt străini de moştenire conform art. 700 C.civ., aceştia neput?nd avea nicio pretenţie la moştenire.

Instanţa reţine şi faptul că ceilalţi moştenitori nu au ascuns notarului public existenţa şi a celorlalţi 3 moştenitori, reclamantul şi cei doi intervenienţi, acest lucru reieşind din documentaţia care a stat la baza emiterii certificatului de moştenitor, respectiv declaraţia autentică pe proprie răspundere dată de p?r?ţii din prezenta cauză la acel moment, lucru care denotă buna lor credinţă la momentul emiterii certificatului de moştenitor atacat.

În considerarea acestei soluţii, instanţa a avut în vedere, în primul r?nd, pasivitatea reclamantului şi a intervenienţilor, care timp de 15 ani nu au întreprins nimic în legătură cu dezbaterea succesiunii, accept?nd tacit lucrurile şi desfăşurarea lor. În al doilea r?nd, în ceea ce priveşte eventualele acte de acceptare tacită a succesiunii din partea reclamanţilor şi a intervenienţilor, instanţa, din analiza declaraţiilor martorilor audiaţi sub acest aspect, a ajuns la concluzia că nu s-a făcut dovada că aceste acte de acceptare tacită a succesiunii au fost efectuate în termenul legal de exercitare a dreptului de opţiune succesorală, de 6 luni de la data deschiderii moştenirii.

Astfel, instanţa consideră că reclamantul şi intervenienţii nu au făcut dovada fără putinţă de tăgadă că au efectuat aceste acte de acceptare tacită în intervalul legal de 6 luni de la data decesului defunctului A. C.. Instanţa nu neagă existenţa unor munci în grădină efectuate de către aceştia sau a unor eventuale investiţii, aspecte dovedite prin declaraţiile martorilor propuşi de reclamant, dar, c?tă vreme nu s-a dovedit că aceste fapte au avut loc înlăuntrul termenului de acceptare a succesiunii de 6 luni de la data deschiderii moştenirii, instanţa constată că aceste fapte materiale nu reprezintă acte de acceptare tacită a succesiunii rămase de pe urma defunctului A. C..

Instanţa a ajuns la situaţia de fapt arătată mai sus prin analiza susţinerilor reclamantului, a intervenienţilor şi a pârâţilor, coroborate cu răspunsurile la interogatoriu şi cu toate actele, înscrisurile şi documentaţiile depuse la dosarul prezentei cauze.

În ceea ce priveşte contractul de v?nzare-cumpărare, instanţa va respinge şi acest capăt de cerere, motivat de faptul că acest contract are la bază un certificat de moştenitor legal şi corect emis.

De aceea, având în vedere toate considerentele şi motivele dezvoltate mai sus, instanţa urmează să respingă at?t cererea principală formulată de către reclamant, c?t şi cererile de intervenţie în interes propriu, formulate de intervenienţi, ca neîntemeiate.

În temeiul art. 274 C.proc.civ., văzând lipsa chitanţelor doveditoare de la dosarul cauzei, instanţa va respinge cererea p?r?ţilor de plată a cheltuielilor de judecată, ca nedovedită.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia lipsei de interes legitim a reclamantului, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a p?r?telor A. C. şi C. P., ca neîntemeiată.

Respinge excepţia lipsei timbrajului, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de intervenţie în interes propriu formulată de către intervenient, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientului, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia lipsei de interes legitim a intervenientului, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia prescripţiei dreptului intervenientului de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia lipsei timbrajului, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de intervenţie în interes propriu formulată de către intervenientă, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientei, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia lipsei de interes legitim a intervenientei, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia prescripţiei dreptului intervenientei de a cere anularea certificatului de moştenitor şi a contractului de v?nzare-cumpărare, ca neîntemeiată.

Respinge cererea principală formulată de către reclamantul A. M. domiciliat în Ţ., comuna Ţ. , judeţul Iaşi , cu domiciliul procedural ales la S. C. din Iaşi , b-dul D., judeţul Iaşi în contradictoriu cu pârâţii A.i S. C. domiciliată în sat Satu Nou, comuna Belceşti, judeţul Iaşi, C. C. P. domiciliată în I., str. S., judeţul Iaşi, A. C. C. domiciliat în C., str. D., B. A. domiciliată în Iaşi , str. L., judeţul Iaşi, ca neîntemeiată.

Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de către intervenientul A. D. domiciliat în I., ca neîntemeiată.

Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de către intervenienta B. S. domiciliată în I., judeţul Iaşi, ca neîntemeiată.

În temeiul art. 274 C.proc.civ., respinge cererea de plată a cheltuielilor de judecată, ca nedovedită.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.03.2010.

Etichete: