Top

Anulare ordin Prefect. Imposibilitatea atribuirii unui teren echivalent ori a acordării de despăgubiri băneşti în cazul cererilor de reconstituire formulate în baza art. 36 al. 5 din Lg. 18/1991.

Prin plângerea înregistrata la Judecatoria Iasi, sub nr. 23236/245 la data de 21 noiembrie 2008, reclamantul O.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Institutia Prefectului Iasi, prin Prefectul Judetului Iasi, anularea ordinului cu nr. ……./20.10.2008 si reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul în suprafata de 840 mp situat în Iasi, str. P. nr. 46, cu cheltuieli de judecata.

În fapt, reclamantul arata ca a fost respinsa cererea privind reconstituirea proprietatii pentru suprafata de 840 mp teren, situat în Iasi, str. P. nr. 46, printr-un ordin emis în baza dispozitiile art. 26 din Legea nr. 340/2004 abrogat prin Legea nr. 262/2007.

De asemenea, reconstituirea se face prin hotarârea comisiei judetene de fond funciar si nu prin ordin al Prefectului. S-a mai solicitat de reclamant ca în situatia în care terenul este ocupat pe vechiul amplasament, exista obligatia aplicarii dispozitiilor art. 10 din H.G. nr. 890/2005 de a se oferi un alt amplasament or despagubiri.

În considerarea acestor motive, se solicita sa se constate nulitatea absoluta a ordinului nr. ……../20.10.2008, fiind emis în baza unui text abrogat si de un organ neabilitat în acest sens, fiind atributul legal al Comisiei Judetene de Fond Funciar.

Legal, citata pârâta Institutia Prefectului Iasi – Prefectul Judetului Iasi, depune întâmpinare fila 9 dosar si totodata atasata documentatia aferenta ordinului contestat la filele 11-32 dosar. Se motiveaza prin întâmpinare referitor la cele invocate prin actiune urmatoarele:

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (6) din Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „atribuirea în proprietate a terenurilor prevazute de alin. (2) – (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.” Motivat de acest aspect se invoca ca s-ar impune introducerea în cauza a Comisiei Municipale de Fond Funciar Iasi pentru opozabilitate si întrucât ordinul prefectului are la baza propunerea comisiei municipale care se sprijina pe verificarile efectuate de Serviciul amenajarea teritoriului si cadastru funciar din Primaria Municipiului Iasi, structura specializata în domeniul activitatii topo-cadastrala.

Referatul primariei privind situatia juridica a terenului este preluat ca atare, fara a avea posibilitatea de a efectua verificari asupra celor constatate de comisia locala, astfel ca, introducerea acesteia în cauza este realmente necesara, cerere la care ulterior nu s-a mai dat curs ,fiind solicitata judecarea cauzei în conditiile art.242 al.2 cod procedura civila iar pârâtul de altfel nici nu a contestat detaliile de sistematizare enuntate în ordinul contestat, pentru a se justifica calitatea de parte în proces a respectivei institutii.

Pe fond, în mod corect a fost respinsa cererea întrucât, terenul revendicat este afectat de detalii de sistematizare, iar potrivit articolului mentionat numai terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate, potrivit legii din intravilanul localitatii, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz, la cerere.”

Din referatul Comisiei Municipale de Fond Funciar Iasi, rezulta ca suprafata de teren în cauza este afectata de detalii de sistematizare, respectiv blocuri de locuinte, spatiu verde, alee de acces si platforma betonata, astfel ca nu poate fi retrocedata în baza prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991 republicata cu modificarile ulterioare.

Privitor la cererea reclamantului referitoare la despagubiri, se arata de pârât ca Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile ulterioare reglementeaza acest drept doar în cazul terenurilor intravilane solicitate în temeiul art. 24 alin. (2) (respectiv, din perimetrul fostelor cooperative agricole de productie).

În speta de fata nu sunt aplicabile dispozitiile art. 24 alin. (2), care se refera la fostii proprietari din mediul rural carora li se acorda despagubiri în situatia ca nu pot fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta, or reclamantul nu se poate prevala de aceste prevederi, dupa cum nu pot fi aplicabile nici dispozitiile art. 36 alin. (5) din legea nr. 18/1991 republicata cu modificarile ulterioare, potrivit carora se atribuie doar terenul liber de constructii si neafectat de detalii de sistematizare, fara a fi prevazuta vreo modalitate de despagubire.

Dispozitiile art. 10 din H.G. nr. 890/2005 invocate sunt date în aplicarea art. 24 din Legea nr. 18/1991.

Sustinerea reclamantului potrivit careia reconstituirea dreptului de proprietate se face prin hotarâre a comisiei judetene si nu prin ordin al prefectului nu poate fi retinuta întrucât în situatia de fata sunt incidente indiscutabil dispozitiile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 18/1991 care prevad urmatoarele: „atribuirea în proprietare a terenurilor prevazute de alin. (2) – (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.”

În ce priveste art. 26 din Legea nr. 340/2004 republicata care, în opinia reclamantului ar fi abrogat, iar emiterea ordinului prefectului ar fi avut loc în baza unui articol de lege abrogat, fiind astfel lovit de nulitate, reclamantul este în eroare, deoarece articolul 26 abrogat prin Legea nr. 262/2007, se refera, în forma initiala a legii, la controlul legalitatii actelor administrative de catre prefect si nu la actele prefectului reglementate de art. 32 care confera prefectului prerogativa de a emite ordine în materia fondului funciar.

În forma actuala a legii republicata în Monitorul Oficial nr. 225/24.03.2008 a devenit art. 26 aflat în vigoare potrivit caruia „pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în conditiile legii…”.

Prin urmare, ordinul contestat de reclamant are temei legal.

Pentru toate aceste considerente, se solicita sa se constate ca Ordinul nr. …/20.10.2008 al Prefectului judetului Iasi este legal si sa se respinga actiunea reclamantului ca fiind neîntemeiata.

Concluzionând în respingerea actiunii instanta retine urmatoarele:

Terenul în litigiu nu este teren agricol pentru a intra sub incidenta Legilor nr. 18/1991, nr. 169/1997, nr. 1/2000, este un teren intravilan situat în orasul Iasi, face parte din domeniul public al statului,( art. 5 din Legea nr. 18/1991 R) afectat de detalii de sistematizare fiind realizate constructii si investitii, respectiv blocuri de locuinte, spatiu verde, alee acces si platforma betonata, investitii pe care nici reclamantul nu le contesta, nefiind contestat ordinul ca terenul nu ar fi afectat de respectivele detalii de sistematizare.

Pentru toate argumentele sus-aratate, asa cum au fost redate prin întâmpinare si sus expuse, converg la respingerea plângerii si mentinerea ordinului contestat, ca fiind legal si temeinic.

În mentinerea ordinului contestat se impune a se mentiona raportat la cele invocate prin actiune ,ca este reglementat în mod expres prin Legea fondului funciar de a se dispune prin ordin pentru situatia prev. de art. 36 alin. 2 – 5 din Legea nr. 18/1991 care prevede expres competenta prefectului pentru atribuirea în proprietate a terenurilor care fac obiectul legii fondului funciar ( Capitolul III din legea sus citata si H.G.nr.730/1992 de modificare a regulamentului aprobat pentru aplicarea Legii nr.18/1991).

Comisiile judetene au atributii expres prevazute în lege si H.G.890/2005 iar competenta de atribuire în proprietate a terenurilor care fac obiectul art. 36 alin.(2)-(5) din Legea nr.18/1991 apartine deci prefectului si nu comisiei judetene.

Asadar în conformitate cu prevederile art.36 alin.6 din legea enuntata ,atribuirea în proprietate a unui teren intravilan se va face prin ordinul prefectului ,la propunerea primariilor,în urma verificarii situatiei juridice a terenurilor.

Totodata pentru suprafetele de teren pe care s-au edificat constructii si care nu pot face obiectul reconstituirii, fostul proprietar nu are nici posibilitatea atribuirii unei alte suprafete în compensare or despagubiri, pentru ca prin lege este stabilit doar dreptul la reconstituirea terenului avut în proprietate.

Nefiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 36 alin. 5 din Legea nr. 18/1991,solutia respingerii cererii prin ordinul contestat este legala si temeinica.

Etichete: