Top

Anulare ordin Prefect.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: FOND FUNCIAR.

Dosar nr. 6841/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11022/12.11.2009

TITLU: Anulare ordin Prefect.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 6841/245/2009
reclamanta M. P. a solicitat anularea Ordinului nr. 151 emis la data de 26.02.2009 de
catre Prefectul jud. Iasi.
Cererea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.
În motivare actiunii reclamanta a sustinut ca a solicitat reconstituirea
dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,05 ha teren situata în Iasi, str. Dr.
Davila nr. 4, în prezent nr. 108, depunând toata documentatia aferenta prin care facea
dovada îndreptatirii sale la acest teren. A precizat reclamanta ca a solicitat doar 500
m.p. teren deoarece sunt liberi si pot fi restituiti în natura.
Prin ordinul atacat i s-a respins cererea cu motivarea ca terenul este afectat de detalii
de sistematizare situatie care nu este reala.
În aceste conditii reclamanta apreciaza ca se impune a-i fi restituita în natura
suprafata de teren solicitata, iar în masura în care acest lucru nu este posibil sa i se
acorde despagubiri.
Reclamanta nu a indicat temeiul de drept pentru cererea formulata.
Alaturat cererii a depus copia ordinului atacat, dovada datei la care i-a fost
comunicat , copia certificatului nr. 1665/1991 eliberat de Arhivele Statului si copia
actului de vesnica vânzare.
Legal citat , pârâtul a depus întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii
ca neîntemeiata.
Arata pârâtul ca prin referatul Comisiei municipale pt. aplic. Lg.18/1991 s-a
precizat ca pentru suprafata de teren solicitata nu poate fi reconstituit dreptul de
proprietate în favoarea reclamantei întrucât este afectata de detalii de sistematizare,
respectiv bloc de locuinte, alee acces si spatii verzi amenajate, conditii în care a
apreciat ca în cauza nu sunt aplicabile disp. art. 36 alin. 5 din Lg. 18/1991, republicata
si modificata.
Mai precizeaza pârâtul ca solicita respingerea cererii privind acordarea
despagubirilor motivat de faptul ca Lg. 18/1991 nu prevede aceasta posibilitate, în
speta nefiind incidente prevederile art. 24 alin. 2 din Lg. 18/1991.
Din oficiu, instanta de judecata a dispus atasarea documentatiei care a stat la
baza emiterii ordinului atacat.
În dovedirea actiunii reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri si efectuarea
unei expertize tehnice topometrice, probe pe care instanta de judecata le-a apreciat ca
fiind utile si concludente în solutionarea cauzei le-a încuviintat si a procedat la
administrarea lor.
Pârâta nu a solicitat administrarea de probe în contradovada.
În concluziile raportul de expertiza întocmit de expert Istin Gheorghe,
concluzii care nu au fost contestate de nici una dintre parti, s-a aratat ca doar
suprafata de 420 m.p. teren nu este afectata de detalii de sistematizare si poate fi
retrocedata reclamantei, întocmindu-se si o schita anexa.
Analizând actele si lucrarile dosarului instanta de judecata retine urmatoarele:
Prin cererea formulata reclamanta a solicitat anularea Ordinului nr. 151 emis
la data de 26.02.2009 de catre Prefectul jud. Iasi, motivat de faptul ca este îndreptatita
la restituirea aceste suprafete care este libera, iar în caz contrar sa i se acorde
despagubiri.
Prin actul de vesnica vânzare din 04.04.1925 autorii reclamantei au cumparat
de la numitul V. I. o suprafata de 900 m.p. teren, în Iasi, str. Dr. Davila nr. 4. Conform
certificatului nr. 1665/1991 eliberat de Arhivele Statului autorul reclamantei figura în
registrul agricol al anilor 1956-1958 cu suprafata de 1,05 ha teren.
Reclamanta a facut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate care, prin
ordinul atacat, i-a fost respinsa cu motivarea ca pentru suprafata de teren solicitata
nu poate fi reconstituit dreptul de proprietate în favoarea reclamantei întrucât este
afectata de detalii de sistematizare, respectiv bloc de locuinte, alee acces si spatii
verzi amenajate, conditii în care a apreciat ca în cauza nu sunt aplicabile disp. art. 36
alin. 5 din Lg. 18/1991, republicata si modificata.
Din cuprinsul schitei anexa la raportul de expertiza coroborat cu referatul
comisiei municipale de fond funciar s-a dovedit ca terenul în litigiu este cuprins în
planul de sistematizare a orasului, zona în care sunt construite blocuri de locuinte.
Terenul amenajat ca spatiu verde între blocuri si alei, este necesar utilizarii firesti a
constructiilor.
Instanta de judecata apreciaza ca spatiul verde si caile de acces constituie un
tot inseparabil ce nu permite crearea de „suprafete libere” pentru a fi restituite în
natura, fiind aplicabil art. 11 alin. 3 si 4 si acordate masuri reparatorii prin echivalent.
Fata de cele mai sus expuse raportat la art. 54 din Lg. 18/1991 urmeaza a
respinge ca neîntemeiat capatul de cerere privind anularea ordinului.
În ceea ce priveste acordarea de despagubiri – în primul rând având în vedere
solutia pronuntata în primul capat de cerere, iar în al doilea rând, conform prev. art.
36 alin.5 din legea nr.18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare ” …Terenurile
fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate, potrivit legii, din
intravilanul localitatilor, aflate in administrarea consiliilor locale, considerate
proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte
normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa
caz, la cerere.”
Dupa cum reiese din probatoriul administrat în speta terenul a carui reconstituire
o solicita reclamanta, situat în intravilanul mun. Iasi, a fost expropriat terenul fiind
ocupat la acest moment de detalii de sistematizare.
În aceste conditii instanta va respinge cererea reclamantei, fiind neîntemeiata,
întrucât în speta nu sunt aplicabile prev. art. 24 alin.2 1 din Legea nr.18/1991, care se
refera la compensarea cu teren echivalent si acordarea de despagubiri banesti doar
în cazul terenurilor care au apartinut fostelor cooperative agricole de productie si nu
terenurilor intravilane, nefiind posibila asadar extinderea dispozitiilor legale si în
situatia de fata, pentru care eventual reclamantul are posibilitatea de a solicita
despagubiri în baza prev. Legii nr.10/2001, ce exced obiectului prezentei cauze.
Dispozitiile Lg. 247/2005- Titlul VII sunt aplicabile si cauzelor în curs de
judecata, astfel ca despagubiri banesti nu pot fi acordate.
Pe cale de consecinta instanta de judecata urmeaza a respinge si capatul de
cerere privind acordarea de despagubiri.

Etichete: