Top

Anulare ordin Prefect.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: FOND FUNCIAR.

Dosar nr. 6841/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11022/12.11.2009

TITLU: Anulare ordin Prefect.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 6841/245/2009
reclamanta M. P. a solicitat anularea Ordinului nr. 151 emis la data de 26.02.2009 de
catre Prefectul jud. Iasi.
Cererea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.
În motivare actiunii reclamanta a sustinut ca a solicitat reconstituirea
dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,05 ha teren situata în Iasi, str. Dr.
Davila nr. 4, în prezent nr. 108, depunând toata documentatia aferenta prin care facea
dovada îndreptatirii sale la acest teren. A precizat reclamanta ca a solicitat doar 500
m.p. teren deoarece sunt liberi si pot fi restituiti în natura.
Prin ordinul atacat i s-a respins cererea cu motivarea ca terenul este afectat de detalii
de sistematizare situatie care nu este reala.
În aceste conditii reclamanta apreciaza ca se impune a-i fi restituita în natura
suprafata de teren solicitata, iar în masura în care acest lucru nu este posibil sa i se
acorde despagubiri.
Reclamanta nu a indicat temeiul de drept pentru cererea formulata.
Alaturat cererii a depus copia ordinului atacat, dovada datei la care i-a fost
comunicat , copia certificatului nr. 1665/1991 eliberat de Arhivele Statului si copia
actului de vesnica vânzare.
Legal citat , pârâtul a depus întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii
ca neîntemeiata.
Arata pârâtul ca prin referatul Comisiei municipale pt. aplic. Lg.18/1991 s-a
precizat ca pentru suprafata de teren solicitata nu poate fi reconstituit dreptul de
proprietate în favoarea reclamantei întrucât este afectata de detalii de sistematizare,
respectiv bloc de locuinte, alee acces si spatii verzi amenajate, conditii în care a
apreciat ca în cauza nu sunt aplicabile disp. art. 36 alin. 5 din Lg. 18/1991, republicata
si modificata.
Mai precizeaza pârâtul ca solicita respingerea cererii privind acordarea
despagubirilor motivat de faptul ca Lg. 18/1991 nu prevede aceasta posibilitate, în
speta nefiind incidente prevederile art. 24 alin. 2 din Lg. 18/1991.
Din oficiu, instanta de judecata a dispus atasarea documentatiei care a stat la
baza emiterii ordinului atacat.
În dovedirea actiunii reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri si efectuarea
unei expertize tehnice topometrice, probe pe care instanta de judecata le-a apreciat ca
fiind utile si concludente în solutionarea cauzei le-a încuviintat si a procedat la
administrarea lor.
Pârâta nu a solicitat administrarea de probe în contradovada.
În concluziile raportul de expertiza întocmit de expert Istin Gheorghe,
concluzii care nu au fost contestate de nici una dintre parti, s-a aratat ca doar
suprafata de 420 m.p. teren nu este afectata de detalii de sistematizare si poate fi
retrocedata reclamantei, întocmindu-se si o schita anexa.
Analizând actele si lucrarile dosarului instanta de judecata retine urmatoarele:
Prin cererea formulata reclamanta a solicitat anularea Ordinului nr. 151 emis
la data de 26.02.2009 de catre Prefectul jud. Iasi, motivat de faptul ca este îndreptatita
la restituirea aceste suprafete care este libera, iar în caz contrar sa i se acorde
despagubiri.
Prin actul de vesnica vânzare din 04.04.1925 autorii reclamantei au cumparat
de la numitul V. I. o suprafata de 900 m.p. teren, în Iasi, str. Dr. Davila nr. 4. Conform
certificatului nr. 1665/1991 eliberat de Arhivele Statului autorul reclamantei figura în
registrul agricol al anilor 1956-1958 cu suprafata de 1,05 ha teren.
Reclamanta a facut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate care, prin
ordinul atacat, i-a fost respinsa cu motivarea ca pentru suprafata de teren solicitata
nu poate fi reconstituit dreptul de proprietate în favoarea reclamantei întrucât este
afectata de detalii de sistematizare, respectiv bloc de locuinte, alee acces si spatii
verzi amenajate, conditii în care a apreciat ca în cauza nu sunt aplicabile disp. art. 36
alin. 5 din Lg. 18/1991, republicata si modificata.
Din cuprinsul schitei anexa la raportul de expertiza coroborat cu referatul
comisiei municipale de fond funciar s-a dovedit ca terenul în litigiu este cuprins în
planul de sistematizare a orasului, zona în care sunt construite blocuri de locuinte.
Terenul amenajat ca spatiu verde între blocuri si alei, este necesar utilizarii firesti a
constructiilor.
Instanta de judecata apreciaza ca spatiul verde si caile de acces constituie un
tot inseparabil ce nu permite crearea de „suprafete libere” pentru a fi restituite în
natura, fiind aplicabil art. 11 alin. 3 si 4 si acordate masuri reparatorii prin echivalent.
Fata de cele mai sus expuse raportat la art. 54 din Lg. 18/1991 urmeaza a
respinge ca neîntemeiat capatul de cerere privind anularea ordinului.
În ceea ce priveste acordarea de despagubiri – în primul rând având în vedere
solutia pronuntata în primul capat de cerere, iar în al doilea rând, conform prev. art.
36 alin.5 din legea nr.18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare ” …Terenurile
fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate, potrivit legii, din
intravilanul localitatilor, aflate in administrarea consiliilor locale, considerate
proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte
normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa
caz, la cerere.”
Dupa cum reiese din probatoriul administrat în speta terenul a carui reconstituire
o solicita reclamanta, situat în intravilanul mun. Iasi, a fost expropriat terenul fiind
ocupat la acest moment de detalii de sistematizare.
În aceste conditii instanta va respinge cererea reclamantei, fiind neîntemeiata,
întrucât în speta nu sunt aplicabile prev. art. 24 alin.2 1 din Legea nr.18/1991, care se
refera la compensarea cu teren echivalent si acordarea de despagubiri banesti doar
în cazul terenurilor care au apartinut fostelor cooperative agricole de productie si nu
terenurilor intravilane, nefiind posibila asadar extinderea dispozitiilor legale si în
situatia de fata, pentru care eventual reclamantul are posibilitatea de a solicita
despagubiri în baza prev. Legii nr.10/2001, ce exced obiectului prezentei cauze.
Dispozitiile Lg. 247/2005- Titlul VII sunt aplicabile si cauzelor în curs de
judecata, astfel ca despagubiri banesti nu pot fi acordate.
Pe cale de consecinta instanta de judecata urmeaza a respinge si capatul de
cerere privind acordarea de despagubiri.

Etichete:

Anulare Ordin Prefect

Prin sentinta civila nr.5031/31.03.2009, a Judecatoriei Iasi , a fost admisa în parte , plângerea formulata de TG , în contradictoriu cu Prefectul Judetului Iasi , s-a dispus anularea Ordinului emis la 03.10.2008 si s-a reconstituit dreptul de proprietate al petentei pentru terenul în suprafata de 135 mp situat în Iasi.

A fost respinsa cererea vizând plata cheltuielilor de judecata.

A retinut instanta din analiza Ordinului contestat ca autorii defunctei, TN si TD , au dobândit prin act autentic de vânzare – cumparare un imobil casa de locuit în suprafata de 583 mp , în Iasi, iar prin procesul – verbal din 29.03.1937 , terenul a fost trecut în proprietate de stat si prin Decretul 239/1981 , a fost expropriata suprafata de 583 mp, iar potrivit certificatului de mostenitor 1132/1981, petenta este mostenitoarea lui TN.

Prin Ordinul astazi contestat , a fost respinsa cererea petentei TG retinându-se ca terenul este afectat de detalii de sistematizare fiind realizate constructii si investitii. Concluziile expertizei efectuate în cauza au certificat faptul ca, doar suprafata de 301 mp este afectata de constructii si investitii, suprafata de 135 mp fiind teren liber neafectat de detalii de sistematizare.

Prin consecinta, plângerea petentei s-a admis în parte si a fost constituit petentei dreptul de proprietate pentru 135 mp .

Cererea vizând plata cheltuielilor de judecata a fost respinsa întrucât nu s-a dovedit culpa procesuala a pârâtului.

Etichete:

Anulare ordin Prefect. Forma şi interpretarea mandatului în formularea cererii de reconstituire potrivit legislaţiei fondului funciar

Prin cererea formulata reclamanta G.D. a formulat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Municipala de Fond Funciar Iasi si Institutia Prefectul Judetului Iasi plângere împotriva Ordinului nr. XXX/2008, solicitând anularea acestuia.

În motivarea de fapt a plângerii, reclamanta a aratat ca pârâta a comis o eroare materiala respingând cererea formulata de fiul reclamantei, G.D.D. Eroarea se datoreaza faptului ca fiul reclamantei s-a deplasat la institutiile competente pentru a formula precizari, reclamanta aflându-se în imposibilitate de a se ocupa personal de aceasta chestiune, datorita vârstei si a faptului ca locuieste alt judet, la mare distanta. Mai precizeaza reclamanta ca ea este cea care a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate la institutiile competente, pe terenul respectiv fiind edificata si o constructie – casa de locuit.

În drept, reclamanta îsi motiveaza cererea în temeiul dispozitiilor prevazute de legea 18/1991 cu modificarile ulterioare si H.G. 890/2005.

Reclamanta anexeaza cererii introductive înscrisuri.

La solicitarea instantei, pârâta Institutia Prefectului judetului Iasi a depus la dosarul cauzei documentatia ce a stat la baza eliberarii ordinului nr. XXX/2008.

Prin încheiere de sedinta, instanta a dispus, în baza prevederilor art.164 C. proc. civ., conexarea la prezenta cauza a dosarului nr. 22964/245/2008, având ca obiect plângerea formulata de G.D.D., cu privire la acelasi Ordin, în contradictoriu cu aceleasi pârâte, prin care a solicitat, de asemenea, anularea sa, pentru motivele invocate si în cererea initiala de catre mama sa.

La acelasi termen de judecata, instanta încuviinteaza administrarea probei testimoniale cu un martor, pentru a dovedi faptul ca cererea de reconstituire nu a fost depusa în nume propriu de catre G.D.D., ci ca a existat un mandat verbal din partea reclamantei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, cu privire la aspectele invocate în titlul prezentei analize de speta, instanta a retinut urmatoarele:

Prin Ordinul nr. XXX/03.10.2008 al Prefectului Judetului Iasi s-a respins cererea reclamantei G.D., considerata a fi formulata de reclamantul G.D.D., privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 642 mp teren, situat în Iasi.

În motivare respingerii s-a retinut ca solicitantul nu face dovada dreptului de proprietate asupra terenului revendicat si nici dovada calitatii de mostenitor legal al autoarei sale.

Din documentatia depusa de Institutia Prefectului Iasi, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Prin cererea formulata de reclamantul G.D.D., acesta a solicitat „în calitate de mostenitor unic al mamei sale, G.D., mostenitoare a terenului în baza certificatului de mostenitor nr. Y/1980 de pe urma autoarei C.O., suprafata de 642 mp teren, situata în Iasi.

Din actele de stare civila rezulta împrejurarea ca G.D., în viata, este mama lui G.D.D., unicul sau fiu, prin urmare, nu se pune problema analizarii directe a îndreptatirii reclamantului G.D. la reconstituire.

Atât reclamanta G.D. în cererea sa de chemare în judecata, cât si reclamantul G.D.D, în cererea de chemare în judecata conexata sustin împrejurarea ca, în realitate, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a fost formulata de G.D.D ca mandatar al mamei sale si nu în nume propriu, aceasta împrejurarea reiesind din sintagma, defectuos exprimata din punct de vedere juridic „G.D.D, în calitate de mostenitor unic a lui G.D, mostenitoarea unui imobil (…)”.

Sustinerile reclamantilor sunt dovedite cu actele de stare civila care atesta faptul ca G.D este în viata si, prin urmare, vointa interna a semnatarului cererii nu putea fi aceea a formularii unei cereri în nume propriu, precum si de proba testimoniala, martorul partilor E.S., confirmând existenta mandatului verbal dat de mama fiului sau.

În retinerea acestei situatii de fapt instanta va mai avea în vedere si împrejurarea ca reclamanta este o persoana în vârsta, greu deplasabila, în virtutea relatiilor sale filiale mandatând în mod normal pe fiul sau sa se ocupe de ceea ce urmeaza sa devina mostenirea lui, „în calitate de unic mostenitor”, dupa decesul reclamantei.

Asadar, în interpretarea sintagmei din cererea de reconstituire, instanta urmeaza sa aiba în vedere vointa interna a celui care a formulat cererea si a mandantului sau, apreciind ca din exprimarea citata mai sus, raportat si la gradul de cunostinte juridice extrem de redus al solicitantului, se poate retine împrejurarea ca cererea este formulata de G.D.D, nu în nume propriu, ci ca mandatar al mamei sale G.D, titularul fiind mentionat ca atare pe cererea de reconstituire.

O interpretare contrarie celei de mai sus, în opozitie cu vointa interna si exprimata a reclamantilor, ar determina respingerea cererii de reconstituire pe motive pur formale, cu efectul direct al lipsirii reclamantei de drept, în sensul art. 1 Protocol 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Potrivit dispozitiilor art. 8 alin.3 Lg. 18/1991 stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se face, la cerere, care, în absenta unor dispozitii derogatorii de la normele de drept comun poate fi formulata si prin intermediul unui mandatar, indiferent daca este comostenitor sau o alta persoana.

Prin urmare, în analiza îndeplinirii/neîndeplinirii acestei conditii, instanta urmeaza a analiza validitatea mandatului verbal dat de reclamanta G.D fiului sau, G.D.D.

În cauza reclamantii invoca împrejurarea ca cererea formulata de G.D.D este facuta în numele reclamantei G.D, în baza unui mandat verbal. În acord cu toate regulile institutiei mandatului, prevazute în art. 1532-1559 C.civ. instanta urmeaza sa constate ca pentru valabilitatea conventiei de mandat nu este necesara forma scrisa decât ad probationaem. Cu alte cuvinte, valabilitatea însasi a mandatului nu este afectata de lipsa formei scrise atâta timp cât cei ce invoca mandatul pot proba existenta lui.

Potrivit dispozitiilor înscrise în art. 1169 C.Civ, reclamantii, invocând existenta unui mandat, aveau obligatia de a proba aceasta împrejurare.

În temeiul art. 1191 alin.3 C.civ., constatând acordul tacit al pârâtelor la încuviintarea probei testimoniale, instanta a admis aceasta proba pentru dovedirea existentei unui mandat verbal dat de catre reclamanta G.D reclamantului G.D.D, prin depozitia martorului E.S., existenta conventiei fiind dovedita.

Având în vedere cele de mai sus, sub aspectele analizate, plângerile reclamantilor sunt întemeiate.

Etichete:

Anulare ordin Prefect.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.11.2008, sub nr. 23318/245/2008 reclamantul D. O. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii Institutia Prefectului Judetului Iasi si Prefectul Judetului Iasi, anularea Ordinului nr. 906/09.09.2008 emis de catre pârât .

În motivare reclamantul a aratat, în primul rând ca, ordinul atacat a fost emis cu încalcarea normelor de competenta materiala, deoarece, contestatia sa înregistrata sub nr. 66026/12.09.2005, trebuia solutionata de comisia judeteana,în conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea nr. 18/19991 si art. 27 alin 3 si alin 6 din HG nr. 890/2005 si nu de catre prefect prin ordin .

Cu privire la fondul cererii, reclamantul a învederat ca, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate a terenului de 1037 mp, în calitate de succesor al autoarei sale D. M., cerere respinsa în mod eronat pentru presupusa existenta a unor detalii de sistematizare, în ciuda faptului ca a depus acte doveditoare ale dreptului de proprietate, iar comisia locala nu a dovedit ca exista detalii de sistematizare în acceptiunea legii .

În final, sustine reclamantul ca, la emiterea ordinului atacat au fost nesocotite dispozitiile art. 24 alin 2 din Legea nr. 18/1991,potrivit caruia ar fi avut dreptul la despagubiri sau o suprafata de teren în echivalent .

Reclamantii au atasat actiunii, în copii, ordinul nr. 906/09.09.2008 emis de catre Prefectul Judetului Iasi .

Pârâtul Prefectul Judetului Iasi, legal citat, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, determinat de faptul ca, solutia este temeinica, având la baza referatul comisiei municipale, potrivit caruia terenul este afectat de detalii de sistematizare, respectiv blocuri de locuinte, cai de acces, spatii verzi, strada C., având regimul juridic reglementat de art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991 .

De asemenea, a apreciat pârâtul ca se impune respingerea exceptiei necompetentei prefectului de a solutiona cererea, deoarece, sunt incidente dispozitiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 atât timp cât terenul a intrat în posesia statului ca urmare a aplicarii dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative .

La solicitarea instantei, prin Serviciul Registratura al Judecatoriei Iasi, la data de 28.11.2008, pârâtul Prefectul Judetului Iasi a depus la dosar documentatia care a stat la baza emiterii Ordinului nr. 906/15.09.2008.

Reclamantul, a solicitat în dovedirea actiunii, proba cu expertiza tehnica judiciara, proba încuviintate de catre instanta, astfel ca, a fost depus la data de 27.02.2009 raportul de expertiza tehnica topo R. P. .

La ultimul termen, reclamantul si-a precizat actiunea, în sensul ca solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata libera ce rezulta din raportul de expertiza, respectiv suprafata de 261 mp compusa din suprafetele S2 si S 3 .

Referitor la exceptia invocata de catre reclamant, a exceptiei necompetentei eiterii ordinului de catre prefect, instanta retine ca aceasta nu este o exceptie procesuala ci o aparare de fond, urmând a fi analizata odata cu fondul cauzei .

Prin intermediul exceptiilor de procedura se invoca anumite neregularitati procedurale, respectiv încalcarea unor dispozitii privitoare la sesizarea instantei competente.

Dupa cum se poate observa, reclamantul invoca exceptia necompetentei prefectului, si nu a instantei, astfel ca nefiind incidente dispozitiile art. 158 Cod proc.civ., urmeaza ca instanta sa verifice pe fondul actiunii daca ordinul a fost emise cu respectarea normelor de competenta stabilite de lege.

Pe fondul cauzei, analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin decretele de expropriere nr. 172/26.03.1970, respectiv 388/08.11.1979 ( filele 20, 23 – 24), autoarea reclamantului D. M, a fost deposedata de suprafata de 1037 mp teren, în vederea construirii unor blocuri de locuinte, iar prin cererea înregistrata sub nr. 66026/12.09.2005 (fila 22), reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta suprafata teren .

Dupa analiza înscrisurilor depuse, Comisia Municipala Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a propus – prin referatul întocmit la data de 30.06.2006 ( filele 17 – 19) – respingerea cererii, retinând ca „ nu sunt întrunite cumulativ conditiile prevazute de art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991, terenul fiind sistematizat, afectat de constructii si investitii realizate” .

Prin Ordinul nr. 906/15.09.2008 ( fila 13), Prefectul Judetului Iasi s-a dispus respingerea cererii formulate de catre reclamantul din prezenta cauza, pentru suprafata de 1037 mp, în considerente retinându-se ca, „ terenul revendicat este afectat de detalii de sistematizare,fiind realizate constructii si investitii, respectiv blocuri de locuinte, cai de acces, spatii verzi si strada C.”.

Prin raportul de expertiza tehnica topo R. P. efectuat în cauza s-a constatat ca exista detalii de sistematizare pe terenul solicitat, identificându-se astfel : S1 – suprafata de 329,8 mp aferenta blocului de locuinte, S2 – suprafata de 221 mp spatiu de parcare amenajat, S3 – suprafata de 40 mp spatiu verde, S4 – suprafata de 140 mp trotuar si psatiu verde, S5 – suprafata de 249 mp strada C., S6 – suprafata de 44 mp spatiu verde si trotuar, S7 – suprafata de 13 mp, ocupata de blocul de locuinte A 56, expertul apreciind ca teren liber suprafata de 261 mp compusa din suprafetele S2 si S 3 .

În primul rând, instanta retine ca, determinat de faptul ca nu s-a facut dovada comunicarii de catre pârâta cu confirmarea de primire, conform dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991, nu s-a impus invocarea exceptiei tardivitatii .

Urmeaza sa analizam ordinul atacat prin prisma motivului invocat în considerentele acestuia, redat anterior dar si a criticilor formulate de catre reclamant :

Instanta are în vedere dispozitiile art. 24 alin 2 si art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicata .

Analizând întregul probator administrat în cauza, rezulta ca solutia celor doua institutii, este corecta si legala .

? Referitor la competenta prefectului de a solutiona cererea

reclamantului, instanta retine ca ordinul atacat a fost emis cu respectarea normelor de competenta reglementate de lege, aceasta critica fiind evident neîntemeiata .

Astfel, ne aflam în ipoteza prevazuta de art. art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991, fiind vorba de un teren aflat în intravilan si intrat în posesia statului, ca urmare a unor decrete de expropriere, decretele de expropriere nr. 172/26.03.1970, respectiv 388/08.11.1979, asa încât, acestea intra sub incidenta sintagmei „acte normative speciale” .

Ori, aliniatul 6 al aceluiasi articol 36 prevede expres ca cererile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru astfel de terenuri se solutioneaza prin ordinului prefectului, asa cum este si cazul de fata .

În acest sens, invocam si o decizie de speta a instantei supreme, respectiv decizia nr. 214/1999, CSJ, sectia civila .

? Cu privire la legalitatea ordinului :

Pentru admiterea unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate este necesara îndeplinirea unor conditii generale, iar în prezenta speta si a unor conditii speciale .

? În ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor generale, pârâtul nu a

avut obiectiuni, nefacând motivul respingerii cererii, astfel ca urmeaza a fi verificate pe scurt de catre instanta :

? Calitatea

Calitatea reclamantului nu a facut obiectul respingerii cererii, prin ordinul ce face obiectul prezentei actiuni, însa aceasta nu poate fi pusa la îndoiala, atât timp cât, exista acte de stare civila depuse la dosar ( filele 26 -27, 30 verso – 32)

? Dovada dreptului de proprietate

Nici dreptul de proprietate al reclamantului sau al autoarei acestuia, nu este contestat, instanta retinând de asemenea ca acesta nu a fost pus la îndoiala niciodata, fiind dovedita prin copie certificata de actul de vindere cumparare autentificat sub nr. 2405/1928, respectiv act de vindere cumparare încheiat între M si C. O. si E. si D. C. (filele 28, 30) .

? Dovada preluarii terenului

Nici în ceea ce priveste aceasta situatie nu exista obiectiuni, terenul fiind în posesia unitatii administrativ teritoriale, asa cum rezulta din referatul cu caracter de propunere din 30.06.2006 emise de catre Comisia Municipala Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, ordinul atacat, raportul de expertiza si decretele de expropriere nr. 172/26.03.1970, respectiv 388/08.11.1979 ( filele 20, 23 – 24).

? Conditiile speciale, sunt prevazute de art. 36 alin 5 din Legea nr.

18/1991, motivul respingerii cererii reclamantei fiind neîndeplinirea uneia dintre aceste conditii speciale :

Pentru ca reclamanta sa poata beneficia de constituirea dreptului

de proprietate este necesara îndeplinirea cumulativa a mai multor conditii:

o sa fie vorba de terenuri fara constructie, adica libere, situate în

intravilan;

o terenurile sa nu fie afectate de lucrari de investitii, aprobate potrivit

legii .

o terenurile sa fi fost preluate de stat cu titlu valabil de catre stat sau

unitatile detinatoare prin aplicarea dispozitiilor decretului nr. 712/1966 si alte acte normative speciale ori cu titlu de donatie, dupa caz ;

Asa dupa cum am precizat singurul motiv al respingerii cererii reclamantei este acela ca terenul solicitat de catre aceasta este afectat de detalii de sistematizare .

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, rezulta ca situatia de fapt retinuta de catre pârât este reala, terenul solicitat de catre reclamant fiind afectat de detalii de sistematizare .

Astfel, din referatul comisiei locale si schitele anexa a acestuia din 24.11.2005 ( filele 17 – 19), rezulta cu certitudine ca terenul solicitat de catre reclamant este afectat de aceste detalii de sistematizare, respectiv blocul de locuinte blocuri de locuinte, cai de acces, spatii verzi si strada C.

Referatul mentionat este confirmat de raportul de expertiza tehnica topo R. P. nr. ________ efectuat în cauza prin care s-a constatat ca exista detalii de sistematizare, respectiv : S1 – suprafata de 329,8 mp aferenta blocului de locuinte, S2 – suprafata de 221 mp spatiu de parcare amenajat, S3 – suprafata de 40 mp spatiu verde, S4 – suprafata de 140 mp trotuar si psatiu verde, S5 – suprafata de 249 mp strada C., S6 – suprafata de 44 mp spatiu verde si trotuar, S7 – suprafata de 13 mp .

De altfel, reclamantul nu a administrat nici o proba din care sa rezulte ca situatia de fapt ar fi alta decât cea retinuta în ordinul atacat, neproducând nici o proba care sa duca la alta concluzie .

În aceste conditii, nu este îndeplinita una din conditiile speciale ale

art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991 redate anterior – terenurile sa nu fie afectate de lucrari de investitii, aprobate potrivit legii – astfel ca nu se poate dispune restituirea în natura pe vechiul amplasament .

De asemenea, instanta însa, nu îsi va însusi opinia expertului, care apreciaza ca fiind teren liber suprafata de 261 mp compusa din suprafetele S2 si S 3, în sensul ca va retine faptul ca suprafata de 261 mp nu poate fi restituita, deoarece este vorba de o parcare amenajata si un spatiu verde de asemenea amenajat, elemente ce reprezinta lucrari de investitii si au regimul prevazut de art. 36 alin 5 din legea nr. 18/1991, în sensul ca reprezinta un detaliu de sistematizare .

Asa cum ama aratat anterior, terenul a fost expropriat în vederea

unor blocuri de locuinte ( fila 23), „ …în scopul construirii unui numar de 559 apartamente,…, precum si a lucrarilor tehnico edilitare aferente…”, asa încât, suprafetele S2 si S 3, sunt evident detalii de sistematizare realizate în scopul deservirii apartamentelor, facând parte astfel din lucrarile de investitii aprobate potrivit legii .

Astfel, atât parcarea cât si spatiul verde, sunt afectate servitutilor legale

a amenajarilor de utilitate publica, reprezentate de blocul de locuinte, trotuar si strada C., asa încât, nu este îndeplinita una din conditiile speciale ale art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991 redate anterior – terenurile sa nu fie afectate de lucrari de investitii, aprobate potrivit legii – astfel ca nu se poate dispune restituirea în natura pe vechiul amplasament .

În acest sens, invocam si o decizie de speta, respectiv decizia nr. 53/11.04.2007 a Curtii de apel Iasi .

? În ceea ce priveste situatia prevazuta de art. 24 alin 2 din Legea

nr. 18/1991, în sensul ca, reclamantilor nu li se poate reconstitui dreptul de proprietate pentru un teren acordat în compensare :

În acest caz, obiectul dreptului de constituire îl reprezinta terenurile agricole aferente terenurilor atribuite de cooperativele agricole de productie, cooperatorilor sau altor persoane îndreptatite, pentru constructia de locuinte, terenuri care, de regula, au fost atribuite ca loturi de folosinta.

Textul de lege are în vedere aici, suprafetele de teren ce au format obiectul unor acte de dare în plata sau loturile în folosinta acordate pentru constructia de locuinte .

Ori, din actele si lucrarile dosarului rezulta ca nu ne aflam în aceasta situatie, terenul ce face obiectul prezentei cereri nu este un lot atribuit în folosinta de o cooperativa agricola, fiind vorba despre un teren expropriat, ce se circumscrie dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 .

Pentru ca reclamantul sa fi fost îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate conform art. 24, trebuia sa faca dovada îndeplinirii cumulative a doua conditii, respectiv :

– existenta unor acte de atribuire a terenurilor, acte care sa provina de la cooperativele agricole de productie;

– persoanele care sa fi primit astfel de loturi, sa fi edificat constructii de locuit .

Nici solicitarea reclamantului privind acordarea de teren în echivalent nu

este întemeiata, deoarece, aceasta ar trebui dispusa conform art. 24 alin 2 din Legea nr. 18/1991, dispozitie legale ce nu are incidenta în cauza, deoarece, reclamantul nu numai ca nu fac dovada îndeplinirii acestor conditii, ci dimpotriva, dovedeste ca se circumscrie dispozitiilor art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991, deci nu poate beneficia de dispozitiile art. 24 alin 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicata, modificata si completata.

Pe de alta parte, fata de dispozitiile legale aplicabile în cauza dar si în concordanta cu practica judiciara în materie, rezulta ca, reclamantul nu poate beneficia de teren în echivalent sau de despagubiri, art. 36 alin 5 , neprevazând aceasta posibilitate în cazul acestor terenuri, astfel ca acesta avea posibilitatea de a apela la dispozitiile Legii nr. 10/2001, în conditiile art. 8 din acest din urma act normativ, asa cum de altfel s-a statuat si în literatura si practica judiciara în materie .

În acest sens, invocam practica instantei supreme, mai exact decizia nr. 5269/2005 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – sectia civila si de proprietate intelectuala .

Fata de considerentele expuse, instanta va respinge a neîntemeiata actiunea precizata formulata de catre reclamant .

Etichete:

Anulare ordin Prefect. Calitate procesuala activa

Fata de plângerea petentului I.A., P.I. si I.F.A. , formulata împotriva Ordinului nr. … /2008 emis de Prefectul judetului Iasi prin care se solicita anularea ordinului si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1207 ,33 mp situata in Iasi str. Ralet 9 .

La dosar a fost atasata documentatia care a stat la baza emiterii Ordinului … /2008.

Instanta fata de exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentelor I.A. si I.A. , verificând documentatia care a stat la baza emiterii Ordinului … /2008 retine la data de 22.08.2005 a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate numai petenta P i cerere înregistrata cu nr……/2005.

În ce priveste celelalte doua petente instanta retine ca la dosarul cererii de reconstituire a dreptul de proprietate nu exista cereri formulata de catre acestea iar pe durata judecarii prezentei plângeri nu au facut dovada ca au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 1207,33 mp situat in Iasi str. R. 9.

Fata de aceste constatari si facând aplicarea dispozitiilor L 18 /91 prin care se reglementeaza ca cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate trebuie formulate personal de catre petent sau prin împuternicit cu procura speciala , fapt ce nu a fost îndeplinit de catre petentele I.A. si I.F.A. instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a acestora.

In ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Institutiei prefectului instanta retine ca este neîntemeiata in conditiile in care petentele au identificat aceasta institutie cu prefectul judetului Iasi având in vedere si dispozitiile art. 53 L 18 /91 va respinge aceasta exceptie .

Pe fondul cauzei instnata retine urmatoarea situatie de fapt:

In anul 1976 autoarele I.E. si V.E. au consfintit prin act notarial sa transmita cu titlu de schimb casa de locuit sit in Iasi str. R 9 si sa primeasca in schimb apartamentul 24 din str. P de al numitii C.S. si C.E.

Prin autenticul încheiat in data de 22 05 1976 se arata ca terenul aferent constructiei devine proprietate de stat in baza L 58 /1974.

Fata de aceasta situatie de fapt raportata la dispozitiile art. 36 alin 2 din L 18 /91 in care se arata ca instanta retine ca plângerea petentei nu este întemeiata întrucât autorii sai au încetat sa mai fie proprietari ai terenului din momentul in care au încheiat contractul de schimb . Astfel instnata retine ca Ordinul …. /2008 emis de prefectul judetului Iasi a fost legal si temeinic emis pentru aceste considerente instanta va respinge plângerea

Etichete:

Anulare ordin Prefect. Imposibilitatea atribuirii unui teren echivalent ori a acordării de despăgubiri băneşti în cazul cererilor de reconstituire formulate în baza art. 36 al. 5 din Lg. 18/1991.

Prin plângerea înregistrata la Judecatoria Iasi, sub nr. 23236/245 la data de 21 noiembrie 2008, reclamantul O.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Institutia Prefectului Iasi, prin Prefectul Judetului Iasi, anularea ordinului cu nr. ……./20.10.2008 si reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul în suprafata de 840 mp situat în Iasi, str. P. nr. 46, cu cheltuieli de judecata.

În fapt, reclamantul arata ca a fost respinsa cererea privind reconstituirea proprietatii pentru suprafata de 840 mp teren, situat în Iasi, str. P. nr. 46, printr-un ordin emis în baza dispozitiile art. 26 din Legea nr. 340/2004 abrogat prin Legea nr. 262/2007.

De asemenea, reconstituirea se face prin hotarârea comisiei judetene de fond funciar si nu prin ordin al Prefectului. S-a mai solicitat de reclamant ca în situatia în care terenul este ocupat pe vechiul amplasament, exista obligatia aplicarii dispozitiilor art. 10 din H.G. nr. 890/2005 de a se oferi un alt amplasament or despagubiri.

În considerarea acestor motive, se solicita sa se constate nulitatea absoluta a ordinului nr. ……../20.10.2008, fiind emis în baza unui text abrogat si de un organ neabilitat în acest sens, fiind atributul legal al Comisiei Judetene de Fond Funciar.

Legal, citata pârâta Institutia Prefectului Iasi – Prefectul Judetului Iasi, depune întâmpinare fila 9 dosar si totodata atasata documentatia aferenta ordinului contestat la filele 11-32 dosar. Se motiveaza prin întâmpinare referitor la cele invocate prin actiune urmatoarele:

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (6) din Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „atribuirea în proprietate a terenurilor prevazute de alin. (2) – (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.” Motivat de acest aspect se invoca ca s-ar impune introducerea în cauza a Comisiei Municipale de Fond Funciar Iasi pentru opozabilitate si întrucât ordinul prefectului are la baza propunerea comisiei municipale care se sprijina pe verificarile efectuate de Serviciul amenajarea teritoriului si cadastru funciar din Primaria Municipiului Iasi, structura specializata în domeniul activitatii topo-cadastrala.

Referatul primariei privind situatia juridica a terenului este preluat ca atare, fara a avea posibilitatea de a efectua verificari asupra celor constatate de comisia locala, astfel ca, introducerea acesteia în cauza este realmente necesara, cerere la care ulterior nu s-a mai dat curs ,fiind solicitata judecarea cauzei în conditiile art.242 al.2 cod procedura civila iar pârâtul de altfel nici nu a contestat detaliile de sistematizare enuntate în ordinul contestat, pentru a se justifica calitatea de parte în proces a respectivei institutii.

Pe fond, în mod corect a fost respinsa cererea întrucât, terenul revendicat este afectat de detalii de sistematizare, iar potrivit articolului mentionat numai terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate, potrivit legii din intravilanul localitatii, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz, la cerere.”

Din referatul Comisiei Municipale de Fond Funciar Iasi, rezulta ca suprafata de teren în cauza este afectata de detalii de sistematizare, respectiv blocuri de locuinte, spatiu verde, alee de acces si platforma betonata, astfel ca nu poate fi retrocedata în baza prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991 republicata cu modificarile ulterioare.

Privitor la cererea reclamantului referitoare la despagubiri, se arata de pârât ca Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile ulterioare reglementeaza acest drept doar în cazul terenurilor intravilane solicitate în temeiul art. 24 alin. (2) (respectiv, din perimetrul fostelor cooperative agricole de productie).

În speta de fata nu sunt aplicabile dispozitiile art. 24 alin. (2), care se refera la fostii proprietari din mediul rural carora li se acorda despagubiri în situatia ca nu pot fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta, or reclamantul nu se poate prevala de aceste prevederi, dupa cum nu pot fi aplicabile nici dispozitiile art. 36 alin. (5) din legea nr. 18/1991 republicata cu modificarile ulterioare, potrivit carora se atribuie doar terenul liber de constructii si neafectat de detalii de sistematizare, fara a fi prevazuta vreo modalitate de despagubire.

Dispozitiile art. 10 din H.G. nr. 890/2005 invocate sunt date în aplicarea art. 24 din Legea nr. 18/1991.

Sustinerea reclamantului potrivit careia reconstituirea dreptului de proprietate se face prin hotarâre a comisiei judetene si nu prin ordin al prefectului nu poate fi retinuta întrucât în situatia de fata sunt incidente indiscutabil dispozitiile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 18/1991 care prevad urmatoarele: „atribuirea în proprietare a terenurilor prevazute de alin. (2) – (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.”

În ce priveste art. 26 din Legea nr. 340/2004 republicata care, în opinia reclamantului ar fi abrogat, iar emiterea ordinului prefectului ar fi avut loc în baza unui articol de lege abrogat, fiind astfel lovit de nulitate, reclamantul este în eroare, deoarece articolul 26 abrogat prin Legea nr. 262/2007, se refera, în forma initiala a legii, la controlul legalitatii actelor administrative de catre prefect si nu la actele prefectului reglementate de art. 32 care confera prefectului prerogativa de a emite ordine în materia fondului funciar.

În forma actuala a legii republicata în Monitorul Oficial nr. 225/24.03.2008 a devenit art. 26 aflat în vigoare potrivit caruia „pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în conditiile legii…”.

Prin urmare, ordinul contestat de reclamant are temei legal.

Pentru toate aceste considerente, se solicita sa se constate ca Ordinul nr. …/20.10.2008 al Prefectului judetului Iasi este legal si sa se respinga actiunea reclamantului ca fiind neîntemeiata.

Concluzionând în respingerea actiunii instanta retine urmatoarele:

Terenul în litigiu nu este teren agricol pentru a intra sub incidenta Legilor nr. 18/1991, nr. 169/1997, nr. 1/2000, este un teren intravilan situat în orasul Iasi, face parte din domeniul public al statului,( art. 5 din Legea nr. 18/1991 R) afectat de detalii de sistematizare fiind realizate constructii si investitii, respectiv blocuri de locuinte, spatiu verde, alee acces si platforma betonata, investitii pe care nici reclamantul nu le contesta, nefiind contestat ordinul ca terenul nu ar fi afectat de respectivele detalii de sistematizare.

Pentru toate argumentele sus-aratate, asa cum au fost redate prin întâmpinare si sus expuse, converg la respingerea plângerii si mentinerea ordinului contestat, ca fiind legal si temeinic.

În mentinerea ordinului contestat se impune a se mentiona raportat la cele invocate prin actiune ,ca este reglementat în mod expres prin Legea fondului funciar de a se dispune prin ordin pentru situatia prev. de art. 36 alin. 2 – 5 din Legea nr. 18/1991 care prevede expres competenta prefectului pentru atribuirea în proprietate a terenurilor care fac obiectul legii fondului funciar ( Capitolul III din legea sus citata si H.G.nr.730/1992 de modificare a regulamentului aprobat pentru aplicarea Legii nr.18/1991).

Comisiile judetene au atributii expres prevazute în lege si H.G.890/2005 iar competenta de atribuire în proprietate a terenurilor care fac obiectul art. 36 alin.(2)-(5) din Legea nr.18/1991 apartine deci prefectului si nu comisiei judetene.

Asadar în conformitate cu prevederile art.36 alin.6 din legea enuntata ,atribuirea în proprietate a unui teren intravilan se va face prin ordinul prefectului ,la propunerea primariilor,în urma verificarii situatiei juridice a terenurilor.

Totodata pentru suprafetele de teren pe care s-au edificat constructii si care nu pot face obiectul reconstituirii, fostul proprietar nu are nici posibilitatea atribuirii unei alte suprafete în compensare or despagubiri, pentru ca prin lege este stabilit doar dreptul la reconstituirea terenului avut în proprietate.

Nefiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 36 alin. 5 din Legea nr. 18/1991,solutia respingerii cererii prin ordinul contestat este legala si temeinica.

Etichete:

Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a inscrisului sub semnatura privata avand ca obiect un teren. Inadmisibilitate acordare despăgubiri în cazul reconstituirii potrivit art. 36 al.5 din Legea 18/1991.

Reclamantul R.I. a solicitat anularea Ordinului Prefectului prin care i s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru o suprafata de teren situata în municipiul Iasi, întrucât, pe de o parte, nu a facut dovada dreptului de proprietate, terenul fiind dobândit prin act sub semnatura privata, iar pe de alta parte, deoarece acesta este afectat de detalii de sistematizare.

Instanta a respins plângerea pentru urmatoarele motive:

În primul rând, actele primare de proprietate invocate în dovedirea dreptului de proprietate trebuie sa fi fost încheiate cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege „ad validitatem”. Nefiind respectata forma prevazuta de lege, în cazul de fata cea autentica, actul juridic nu are caracter translativ de proprietate si în baza principiului conversiunii juridice poate fi considerat ca fiind antecontract, situatie în care reconstituirea se face pe numele promitentului-vânzator.

În al doilea rând, conform dispozitiilor art. 36 al. 5 din Legea 18/1991 modif. si compl., reconstituirea nu se poate realiza daca pe teren sunt edificate constructii sau acesta este afectat de lucrari de investitii aprobate conform legii.

În al treilea rând, despagubirile, solicitate în subsidiar de catre reclamant, nu pot fi acordate în cazul prevazut de art. 36 al. 5 din legea 18/1991 modif. si compl., acestea fiind admisibile doar pentru terenurile intravilane situate în fostele zone cooperativizate, solicitate în temeiul art. 24 al.2 din legea 18/1991 modif. si compl.

Etichete:

Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a unui inscris sub semnatura privata ce are ca obiect (derivat) un imobil

Prin sentinta civila nr. 12632 din 4 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de reclamantul CC in contradictoriu cu paratul Prefectul Judetului Iasi, prin care se solicita anularea ordinului nr. 792 din 12.10.2007, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 200 m.p. situat in Iasi str. Atelierului, nr. 3 A, punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate.

Pentru a decide in acest sens, instanata a retinut ca prin ordinul emis de Prefectul judetului Iasi nr. 792 din 12.20.2007 a fost respinsa cererea numitului CC privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 200 m.p. situat in Iasi, str. Atelierului, nr. 3 A, cu motivarea ca terenul este dobandit prin act sub semnatura privata si nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 36 al. 5 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examinarea documentatiei inaintate de institutia Prefectului a atestat faptul ca la 21 iulie 1956 s-a incheiat un act sub semnatura privata intitulat act de vanzare – cumparare prin care CC cumpara de la CI si CT terenul in suprafata totala de 200 m.p. in strada Atelierului, nr. 3 Iasi si, prin decizia 188 a fostului Consiliu Popular al judetului Iasi din 11 aprilie 1975, se doneaza terenul statului.

Intrucat transferul dreptului de proprietate asupra terenului nu se facea decat prin act autentic , instanata apreciaza ca actul sub semnatura privata este nul, incat petentul nu si-a dovedit dreptul de proprietate . Mai mult chiar, nu s-a dovedit ca terenul a fost preluat de stat, actul de donatie nefiind facut in forma autentica; de altfel, chiar din sustinerile petentului a rezultat ca acesta detine terenul, drept pentru care terenul nu face obiectul legii 18/1991.

Etichete:

Anulare ordin prefect.

Prin sentinta civila nr. 13122 din 10 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de catre reclamantul CA impotriva ordinului nr.848/25.08.2008, adoptat de paratul Prefectul jud.Iasi, prin care s-a solicitat, in contradictoriu cu acesta, anularea inscrisului contestat si obligarea paratului la emiterea unui nou ordin, prin care sa se constituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 144,99 mp teren, situat in Iasi, str.Sulfinei, jud.Iasi.

Pentru a pronunta aceatsa sentinta, instanta a retinut in fapt ca, potrivit mentiunilor din Ordinul nr.878/25.08.2008 adoptat de parat, a fost respinsa cererea formulata in baza prev. Legii nr.247/2005, de reclamantul CA cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren de 144,99 mp, din totalul suprafetei de 276,99 mp pe care acesta sustine ca o detine in Iasi, str.Sulfinei, jud. Iasi, motivat de faptul ca nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului revendicat, la baza solutiei de respingere aflandu-se referatul cu propunerea de respingere al Comisiei municipale Iasi de fond funciar, prin care s-a aratat faptul ca reclamantul nu este indreptatit la constituirea dreptului de proprietate terenul solicitat facand parte din fosta proprietate Mandru, pentru care a fost inregistrata o cerere de revendicare, indicandu-se ca temei pentru aceasta solutie art.24 alin. 11 din Legea nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare .

Instanta a constatat faptul ca prin contractul de vanzare cumparare nr.197/02.02.1974, incheiat cu O.J.C.J.L. Iasi, reclamantul, impreuna cu tatal sau CC, decedat in prezent, au cumparat un apartament in Iasi, str. Buna Vestire, jud.Iasi (actual str.Sulfinei), fiindu-le atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei prin acelasi inscris suprafata de 132,00 mp teren aferent locuintei reprezentand cota indiviza de 33% din suprafata de 400,00 mp teren, pentru care a fost adoptata ulterior decizia nr. 136/15.04.1974 (f.44) si emis pe numele reclamantului Titlul de proprietate nr. 183746/07.07.1995 (f.25).

Potrivit disp. art.36 lain.2 din Legea nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „Terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor, in proprietatea acestora, integral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie. „

Coroborand situatia de fapt retinuta in speta cu dispozitia legala anterioara, instanta a apreciat ca reclamantul este indreptatit la dobandirea, prin constituire, a dreptului de proprietate doar pentru suprafata de 132,00 mp ce i-a fost atribuit in folosinta, mentionata in cuprinsul Deciziei de atribuire nr.136/15.04.1974 si a contractului de vanzare cumparare nr.197/02.02.1974, cu privire la care acestuia i-a fost consfintit dreptul de proprietate, prin emiterea Titlului de proprietate nr.183.746/07.07.1995, nefiind relevant, in aplicarea art.36 alin.2 din Legea nr.18/1991 faptul ca CA detine in fapt o suprafata mai mare de teren, chiar daca achita impozitul aferent folosintei acestuia.

Etichete:

Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a inscrisului sub semnatura privata avand ca obiect un teren. Inadmisibilitate acordare despăgubiri în cazul reconstituirii potrivit art. 36 al.5 din Legea 18/1991

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 15418 (18.12.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: fondul funciar

Reclamantul R.I. a solicitat anularea Ordinului Prefectului prin care i s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru o suprafata de teren situata în municipiul Iasi, întrucât, pe de o parte, nu a facut dovada dreptului de proprietate, terenul fiind dobândit prin act sub semnatura privata, iar pe de alta parte, deoarece acesta este afectat de detalii de sistematizare.

Instanta a respins plângerea pentru urmatoarele motive:

În primul rând, actele primare de proprietate invocate în dovedirea dreptului de proprietate trebuie sa fi fost încheiate cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege „ad validitatem”. Nefiind respectata forma prevazuta de lege, în cazul de fata cea autentica, actul juridic nu are caracter translativ de proprietate si în baza principiului conversiunii juridice poate fi considerat ca fiind antecontract, situatie în care reconstituirea se face pe numele promitentului-vânzator.
În al doilea rând, conform dispozitiilor art. 36 al. 5 din Legea 18/1991 modif. si compl., reconstituirea nu se poate realiza daca pe teren sunt edificate constructii sau acesta este afectat de lucrari de investitii aprobate conform legii.
În al treilea rând, despagubirile, solicitate în subsidiar de catre reclamant, nu pot fi acordate în cazul prevazut de art. 36 al. 5 din legea 18/1991 modif. si compl., acestea fiind admisibile doar pentru terenurile intravilane situate în fostele zone cooperativizate, solicitate în temeiul art. 24 al.2 din legea 18/1991 modif. si compl.

Etichete: , , , , ,