Top

Contestaţia la executare – invocare de apărări de fond împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional

Prin sentinta civila nr. 3659/05.03.2009, pronuntata în dosarul nr. 2458/245/2009 al Judecatoriei Iasi, a fost respinsa contestatia la executare formulata de contestatoarea C.M. împotriva actelor de executare întocmite de întimata în contradictoriu cu intimata A.N.V-D.R.O.V.I.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut:

La data de 04.02.2009 a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi, contestatia formulata de contestatoarea C M împotriva executarii pornite de creditoarea A.N.A.F. – D.R.AO.V.I, prin care a solicitat anularea formelor de executare.

Prin contestatia formulata, contestatoarea invoca prescriptia dreptului de a cere executarea silita, deoarece actul care sta la baza somatiei a fost emis la data de 23.07.2003, iar termenul limita ar fi fost la data de 23.07.2008. Sustine ca în aceasta perioada nu i-a fost comunicat nici un alt înscris care sa fi întrerupt termenul de prescriptie.

Pe fondul cauzei sustine ca prin actul constatator nr.X, s-a constatat ca este obligata la plata sumei de X lei reprezentând diferenta de taxe vamale pentru introducerea în tara a autoturismului X, iar împotriva acestuia a facut contestatie care nu a fost solutionata. Sustine ca în mod gresit s-a retinut ca ar fi introdus în tara autoturismul fara ca acesta sa fie produs în Uniunea Europeana, fiind o interpretare gresita a actelor de organele vamale.

Se face referire la diferite articole din Protocol 4 România-UE, raportat la care se apreciaza ca documentatia depusa pentru vamuire a fost completa si corecta.

S-a solicitat prin urmare suspendarea de urgenta a executarii, iar pe fondul cauzei, anularea titlului executoriu, respectiv actul constatator nr.X.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 399 si urmatoarele Cod procedura civila, art. 403 alin. 1 si 4 Cod procedura civila.

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii întrucât actele si formele de executare începute de organele de executare, sunt corect întocmite, fiind legale si temeinice, iar titlul executoriu nu este desfiintat.

În ce priveste exceptia prescrierii dreptului de a cere executarea silita, sustine ca este nefondata si trebuie respinsa.

Învedereaza ca în conformitate cu dispozitiile prevazute de art. 172 alin. 3 din H.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare „contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu în temeiul caruia a fost pornita executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.”

Ori în cauza, actul constatator, a fost contestat conform prevederilor dispozitiilor art. 205-207 din O.G. nr. 92/2003, republicata, modificata ulterior si solicita sa se constate ca aceasta instanta nu mai poate fi investita cu judecarea legalitatii actului constatator, devenit titlu executoriu.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 115 – 118 Cod procedura civila.

Analizând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanta retine ca prin actul constatator nr. X s-au stabilit sumele datorate de C. M cu titlu de diferenta taxe vamale, accize si TVA, pentru autoturismul marca X, ca urmare a retragerii regimului tarifar preferential.

La data de 03.11.2003 a fost emisa somatia prin care i se pune în vedere contestatoarei achitarea sumelor datorate, somatia fiind comunicata contestatoarei cu confirmare de primire la data de 07.11.2003.

Cum contestatoarea nu si-a îndeplinit de bunavoie obligatia de plata a sumelor datorate la bugetul de stat, s-a demarat executarea silita a debitoarei.

La data de 12.02.2008 a fost emisa o noua somatie ce i-a fost comunicata debitoarei.

Se constata prin urmare ca nu a trecut o perioada de 5 ani de la ramânerea în nelucrare a dosarului de executare, motiv pentru care instanta urmeaza a respinge exceptia ca nefiind întemeiata.

Pe fondul cauzei, instanta retine ca în conformitate cu dispozitiile art. 399 al.1 teza I C. pr. civ., împotriva executarii silite însesi, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare, iar potrivit dispozitiilor alineatului 3 al acestui text de lege, în cazul în care executarea silita se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca în contestatia la executare aparari de fond împotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede în acest scop o alta cale de atac.

Art. 172 alin. 3 din OG 92/2003 prevede ca se poate face contestatie si împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instantă judecătorească sau de alt organ jurisdictional si dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

Ori împotriva titlului executoriu – actul constatator nr. X emis de D.R.V. contestatoarea avea calea contestatiei la organul emitent.

Cum în prezenta cauza contestatorul invoca doar aparari de fond privind titlul de creanta devenit titlu executoriu, aparari pe care acest nu le poate face în cadrul contestatiei, instanta a retinut ca respectiva contestatie este neîntemeiata.

Etichete: