Top

Anulare ordin Prefect.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.11.2008, sub nr. 23318/245/2008 reclamantul D. O. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii Institutia Prefectului Judetului Iasi si Prefectul Judetului Iasi, anularea Ordinului nr. 906/09.09.2008 emis de catre pârât .

În motivare reclamantul a aratat, în primul rând ca, ordinul atacat a fost emis cu încalcarea normelor de competenta materiala, deoarece, contestatia sa înregistrata sub nr. 66026/12.09.2005, trebuia solutionata de comisia judeteana,în conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea nr. 18/19991 si art. 27 alin 3 si alin 6 din HG nr. 890/2005 si nu de catre prefect prin ordin .

Cu privire la fondul cererii, reclamantul a învederat ca, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate a terenului de 1037 mp, în calitate de succesor al autoarei sale D. M., cerere respinsa în mod eronat pentru presupusa existenta a unor detalii de sistematizare, în ciuda faptului ca a depus acte doveditoare ale dreptului de proprietate, iar comisia locala nu a dovedit ca exista detalii de sistematizare în acceptiunea legii .

În final, sustine reclamantul ca, la emiterea ordinului atacat au fost nesocotite dispozitiile art. 24 alin 2 din Legea nr. 18/1991,potrivit caruia ar fi avut dreptul la despagubiri sau o suprafata de teren în echivalent .

Reclamantii au atasat actiunii, în copii, ordinul nr. 906/09.09.2008 emis de catre Prefectul Judetului Iasi .

Pârâtul Prefectul Judetului Iasi, legal citat, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, determinat de faptul ca, solutia este temeinica, având la baza referatul comisiei municipale, potrivit caruia terenul este afectat de detalii de sistematizare, respectiv blocuri de locuinte, cai de acces, spatii verzi, strada C., având regimul juridic reglementat de art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991 .

De asemenea, a apreciat pârâtul ca se impune respingerea exceptiei necompetentei prefectului de a solutiona cererea, deoarece, sunt incidente dispozitiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 atât timp cât terenul a intrat în posesia statului ca urmare a aplicarii dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative .

La solicitarea instantei, prin Serviciul Registratura al Judecatoriei Iasi, la data de 28.11.2008, pârâtul Prefectul Judetului Iasi a depus la dosar documentatia care a stat la baza emiterii Ordinului nr. 906/15.09.2008.

Reclamantul, a solicitat în dovedirea actiunii, proba cu expertiza tehnica judiciara, proba încuviintate de catre instanta, astfel ca, a fost depus la data de 27.02.2009 raportul de expertiza tehnica topo R. P. .

La ultimul termen, reclamantul si-a precizat actiunea, în sensul ca solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata libera ce rezulta din raportul de expertiza, respectiv suprafata de 261 mp compusa din suprafetele S2 si S 3 .

Referitor la exceptia invocata de catre reclamant, a exceptiei necompetentei eiterii ordinului de catre prefect, instanta retine ca aceasta nu este o exceptie procesuala ci o aparare de fond, urmând a fi analizata odata cu fondul cauzei .

Prin intermediul exceptiilor de procedura se invoca anumite neregularitati procedurale, respectiv încalcarea unor dispozitii privitoare la sesizarea instantei competente.

Dupa cum se poate observa, reclamantul invoca exceptia necompetentei prefectului, si nu a instantei, astfel ca nefiind incidente dispozitiile art. 158 Cod proc.civ., urmeaza ca instanta sa verifice pe fondul actiunii daca ordinul a fost emise cu respectarea normelor de competenta stabilite de lege.

Pe fondul cauzei, analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin decretele de expropriere nr. 172/26.03.1970, respectiv 388/08.11.1979 ( filele 20, 23 – 24), autoarea reclamantului D. M, a fost deposedata de suprafata de 1037 mp teren, în vederea construirii unor blocuri de locuinte, iar prin cererea înregistrata sub nr. 66026/12.09.2005 (fila 22), reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta suprafata teren .

Dupa analiza înscrisurilor depuse, Comisia Municipala Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a propus – prin referatul întocmit la data de 30.06.2006 ( filele 17 – 19) – respingerea cererii, retinând ca „ nu sunt întrunite cumulativ conditiile prevazute de art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991, terenul fiind sistematizat, afectat de constructii si investitii realizate” .

Prin Ordinul nr. 906/15.09.2008 ( fila 13), Prefectul Judetului Iasi s-a dispus respingerea cererii formulate de catre reclamantul din prezenta cauza, pentru suprafata de 1037 mp, în considerente retinându-se ca, „ terenul revendicat este afectat de detalii de sistematizare,fiind realizate constructii si investitii, respectiv blocuri de locuinte, cai de acces, spatii verzi si strada C.”.

Prin raportul de expertiza tehnica topo R. P. efectuat în cauza s-a constatat ca exista detalii de sistematizare pe terenul solicitat, identificându-se astfel : S1 – suprafata de 329,8 mp aferenta blocului de locuinte, S2 – suprafata de 221 mp spatiu de parcare amenajat, S3 – suprafata de 40 mp spatiu verde, S4 – suprafata de 140 mp trotuar si psatiu verde, S5 – suprafata de 249 mp strada C., S6 – suprafata de 44 mp spatiu verde si trotuar, S7 – suprafata de 13 mp, ocupata de blocul de locuinte A 56, expertul apreciind ca teren liber suprafata de 261 mp compusa din suprafetele S2 si S 3 .

În primul rând, instanta retine ca, determinat de faptul ca nu s-a facut dovada comunicarii de catre pârâta cu confirmarea de primire, conform dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991, nu s-a impus invocarea exceptiei tardivitatii .

Urmeaza sa analizam ordinul atacat prin prisma motivului invocat în considerentele acestuia, redat anterior dar si a criticilor formulate de catre reclamant :

Instanta are în vedere dispozitiile art. 24 alin 2 si art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicata .

Analizând întregul probator administrat în cauza, rezulta ca solutia celor doua institutii, este corecta si legala .

? Referitor la competenta prefectului de a solutiona cererea

reclamantului, instanta retine ca ordinul atacat a fost emis cu respectarea normelor de competenta reglementate de lege, aceasta critica fiind evident neîntemeiata .

Astfel, ne aflam în ipoteza prevazuta de art. art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991, fiind vorba de un teren aflat în intravilan si intrat în posesia statului, ca urmare a unor decrete de expropriere, decretele de expropriere nr. 172/26.03.1970, respectiv 388/08.11.1979, asa încât, acestea intra sub incidenta sintagmei „acte normative speciale” .

Ori, aliniatul 6 al aceluiasi articol 36 prevede expres ca cererile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru astfel de terenuri se solutioneaza prin ordinului prefectului, asa cum este si cazul de fata .

În acest sens, invocam si o decizie de speta a instantei supreme, respectiv decizia nr. 214/1999, CSJ, sectia civila .

? Cu privire la legalitatea ordinului :

Pentru admiterea unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate este necesara îndeplinirea unor conditii generale, iar în prezenta speta si a unor conditii speciale .

? În ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor generale, pârâtul nu a

avut obiectiuni, nefacând motivul respingerii cererii, astfel ca urmeaza a fi verificate pe scurt de catre instanta :

? Calitatea

Calitatea reclamantului nu a facut obiectul respingerii cererii, prin ordinul ce face obiectul prezentei actiuni, însa aceasta nu poate fi pusa la îndoiala, atât timp cât, exista acte de stare civila depuse la dosar ( filele 26 -27, 30 verso – 32)

? Dovada dreptului de proprietate

Nici dreptul de proprietate al reclamantului sau al autoarei acestuia, nu este contestat, instanta retinând de asemenea ca acesta nu a fost pus la îndoiala niciodata, fiind dovedita prin copie certificata de actul de vindere cumparare autentificat sub nr. 2405/1928, respectiv act de vindere cumparare încheiat între M si C. O. si E. si D. C. (filele 28, 30) .

? Dovada preluarii terenului

Nici în ceea ce priveste aceasta situatie nu exista obiectiuni, terenul fiind în posesia unitatii administrativ teritoriale, asa cum rezulta din referatul cu caracter de propunere din 30.06.2006 emise de catre Comisia Municipala Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, ordinul atacat, raportul de expertiza si decretele de expropriere nr. 172/26.03.1970, respectiv 388/08.11.1979 ( filele 20, 23 – 24).

? Conditiile speciale, sunt prevazute de art. 36 alin 5 din Legea nr.

18/1991, motivul respingerii cererii reclamantei fiind neîndeplinirea uneia dintre aceste conditii speciale :

Pentru ca reclamanta sa poata beneficia de constituirea dreptului

de proprietate este necesara îndeplinirea cumulativa a mai multor conditii:

o sa fie vorba de terenuri fara constructie, adica libere, situate în

intravilan;

o terenurile sa nu fie afectate de lucrari de investitii, aprobate potrivit

legii .

o terenurile sa fi fost preluate de stat cu titlu valabil de catre stat sau

unitatile detinatoare prin aplicarea dispozitiilor decretului nr. 712/1966 si alte acte normative speciale ori cu titlu de donatie, dupa caz ;

Asa dupa cum am precizat singurul motiv al respingerii cererii reclamantei este acela ca terenul solicitat de catre aceasta este afectat de detalii de sistematizare .

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, rezulta ca situatia de fapt retinuta de catre pârât este reala, terenul solicitat de catre reclamant fiind afectat de detalii de sistematizare .

Astfel, din referatul comisiei locale si schitele anexa a acestuia din 24.11.2005 ( filele 17 – 19), rezulta cu certitudine ca terenul solicitat de catre reclamant este afectat de aceste detalii de sistematizare, respectiv blocul de locuinte blocuri de locuinte, cai de acces, spatii verzi si strada C.

Referatul mentionat este confirmat de raportul de expertiza tehnica topo R. P. nr. ________ efectuat în cauza prin care s-a constatat ca exista detalii de sistematizare, respectiv : S1 – suprafata de 329,8 mp aferenta blocului de locuinte, S2 – suprafata de 221 mp spatiu de parcare amenajat, S3 – suprafata de 40 mp spatiu verde, S4 – suprafata de 140 mp trotuar si psatiu verde, S5 – suprafata de 249 mp strada C., S6 – suprafata de 44 mp spatiu verde si trotuar, S7 – suprafata de 13 mp .

De altfel, reclamantul nu a administrat nici o proba din care sa rezulte ca situatia de fapt ar fi alta decât cea retinuta în ordinul atacat, neproducând nici o proba care sa duca la alta concluzie .

În aceste conditii, nu este îndeplinita una din conditiile speciale ale

art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991 redate anterior – terenurile sa nu fie afectate de lucrari de investitii, aprobate potrivit legii – astfel ca nu se poate dispune restituirea în natura pe vechiul amplasament .

De asemenea, instanta însa, nu îsi va însusi opinia expertului, care apreciaza ca fiind teren liber suprafata de 261 mp compusa din suprafetele S2 si S 3, în sensul ca va retine faptul ca suprafata de 261 mp nu poate fi restituita, deoarece este vorba de o parcare amenajata si un spatiu verde de asemenea amenajat, elemente ce reprezinta lucrari de investitii si au regimul prevazut de art. 36 alin 5 din legea nr. 18/1991, în sensul ca reprezinta un detaliu de sistematizare .

Asa cum ama aratat anterior, terenul a fost expropriat în vederea

unor blocuri de locuinte ( fila 23), „ …în scopul construirii unui numar de 559 apartamente,…, precum si a lucrarilor tehnico edilitare aferente…”, asa încât, suprafetele S2 si S 3, sunt evident detalii de sistematizare realizate în scopul deservirii apartamentelor, facând parte astfel din lucrarile de investitii aprobate potrivit legii .

Astfel, atât parcarea cât si spatiul verde, sunt afectate servitutilor legale

a amenajarilor de utilitate publica, reprezentate de blocul de locuinte, trotuar si strada C., asa încât, nu este îndeplinita una din conditiile speciale ale art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991 redate anterior – terenurile sa nu fie afectate de lucrari de investitii, aprobate potrivit legii – astfel ca nu se poate dispune restituirea în natura pe vechiul amplasament .

În acest sens, invocam si o decizie de speta, respectiv decizia nr. 53/11.04.2007 a Curtii de apel Iasi .

? În ceea ce priveste situatia prevazuta de art. 24 alin 2 din Legea

nr. 18/1991, în sensul ca, reclamantilor nu li se poate reconstitui dreptul de proprietate pentru un teren acordat în compensare :

În acest caz, obiectul dreptului de constituire îl reprezinta terenurile agricole aferente terenurilor atribuite de cooperativele agricole de productie, cooperatorilor sau altor persoane îndreptatite, pentru constructia de locuinte, terenuri care, de regula, au fost atribuite ca loturi de folosinta.

Textul de lege are în vedere aici, suprafetele de teren ce au format obiectul unor acte de dare în plata sau loturile în folosinta acordate pentru constructia de locuinte .

Ori, din actele si lucrarile dosarului rezulta ca nu ne aflam în aceasta situatie, terenul ce face obiectul prezentei cereri nu este un lot atribuit în folosinta de o cooperativa agricola, fiind vorba despre un teren expropriat, ce se circumscrie dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 .

Pentru ca reclamantul sa fi fost îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate conform art. 24, trebuia sa faca dovada îndeplinirii cumulative a doua conditii, respectiv :

– existenta unor acte de atribuire a terenurilor, acte care sa provina de la cooperativele agricole de productie;

– persoanele care sa fi primit astfel de loturi, sa fi edificat constructii de locuit .

Nici solicitarea reclamantului privind acordarea de teren în echivalent nu

este întemeiata, deoarece, aceasta ar trebui dispusa conform art. 24 alin 2 din Legea nr. 18/1991, dispozitie legale ce nu are incidenta în cauza, deoarece, reclamantul nu numai ca nu fac dovada îndeplinirii acestor conditii, ci dimpotriva, dovedeste ca se circumscrie dispozitiilor art. 36 alin 5 din Legea nr. 18/1991, deci nu poate beneficia de dispozitiile art. 24 alin 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicata, modificata si completata.

Pe de alta parte, fata de dispozitiile legale aplicabile în cauza dar si în concordanta cu practica judiciara în materie, rezulta ca, reclamantul nu poate beneficia de teren în echivalent sau de despagubiri, art. 36 alin 5 , neprevazând aceasta posibilitate în cazul acestor terenuri, astfel ca acesta avea posibilitatea de a apela la dispozitiile Legii nr. 10/2001, în conditiile art. 8 din acest din urma act normativ, asa cum de altfel s-a statuat si în literatura si practica judiciara în materie .

În acest sens, invocam practica instantei supreme, mai exact decizia nr. 5269/2005 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – sectia civila si de proprietate intelectuala .

Fata de considerentele expuse, instanta va respinge a neîntemeiata actiunea precizata formulata de catre reclamant .

Etichete: