Top

Executare silita declasata in temeiul unui proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. Comunicarea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor cu încalcarea dispozitiilor art. 27 din O.G. nr.2/2001. Consecinte.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CONTESTATIE LA EXECUTARE.

Dosar nr. 12292/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 10372/28.10.2009

TITLU: Executare silita declasata in temeiul unui proces verbal de constatare
si sanctionare a contraventiilor. Comunicarea procesului verbal de constatare
si sanctionare a contraventiilor cu încalcarea dispozitiilor art. 27 din O.G.
nr.2/2001. Consecinte.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 27.05.2009 sub
nr.12292/245/2009, contestatoarea S.C. M. Ex. S.R.L., reprezentata legal prin
administrator I. C., a solicitat în contradictoriu cu intimata Ministerul Economiei si
Finantelor – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Administratia Finantelor
Publice a Municipiului Iasi, sa se dispuna anularea formelor de executare silita începute
de intimata în dosarul de executare nr.3524/2009.
În motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca la data de 12.05.2009 a primit titlul
executoriu si somatia emise de intimata, aflând astfel ca prin procesul-verbal de
contraventie nr.214067/10.12.2008 a fost sanctionata cu amenda de 500 lei.
Contestatoarea a mai precizat ca formele respective de executare silita sunt nelegale, în
conditiile în care procesul-verbal de contraventie nu i-a fost comunicat niciodata,
nefiindu-i cunoscute faptele pentru care a fost sanctionata si neavând astfel posibilitatea
sa-si exercite dreptul la aparare.
În drept, au fost invocate dispozitiile art.141 alin.(6) si (7) si art.172-173 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si art.399 alin.(3) C. pr. civ. .
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 45,96 lei,
achitata cu chitanta nr. ISXUC 10188300/09.06.2009 (fila 18) si timbru judiciar în valoare
de 0,3 lei.
Prin întâmpinarea depusa prin Serviciul Registratura la data de 24.06.2009 (filele
21-22), intimata Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi a solicitat
respingerea contestatiei la executare ca inadmisibila, iar pe fond ca neîntemeiata, si
mentinerea actelor de executare silita emise în dosarul de executare nr.3524/2009. În
acest sens, intimata a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, aratând ca titlul care a
stat la baza declansarii procedurii de executare silita este procesul-verbal de
contraventie nr.214067/10.12.2008, împotriva caruia societatea putea formula plângere în
termen de 15 zile de la data la care a luat cunostinta de întocmirea lui, potrivit
dispozitiilor art.31 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare. Intimata a mai precizat ca amenda de 500 lei a fost
aplicata în conformitate cu dispozitiile art.41 pct.2 lit.f) raportat la art.42 alin.(1) din
Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului
M.E.F. nr.1958/24.06.2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008
a operatorilor economici, pentru nedepunerea de catre contestatoare a raportarii contabile
sau, în cazul în care nu a desfasurat activitate, a declaratiei pe proprie raspundere care
sa ateste acest lucru. În continuare, intimata a aratat ca procesul-verbal de contraventie a
fost comunicat contestatoarei în conformitate cu prevederile art.44 alin.(2) si (3) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, prin posta, iar ulterior prin publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor
Publice, prin anuntul colectiv nr.225/09.01.2009. Având în vedere ca procesul-verbal de
contraventie nu a fost contestat si nici amenda achitata s-a procedat la declansarea
procedurii de executare silita, fiind emisa somatia nr.99029/30.04.2009, care a fost
primita de contestatoare la data de 13.05.2009. În consecinta intimata a solicitat
respingerea contestatiei la executare.
În cauza, instanta a administrat la cererea contestatoarei proba cu înscrisuri, fiind
depuse în copie certificata pentru conformitatea cu originalul: somatia
nr.99029/30.04.2009 (fila 4), titlul executoriu nr.659752/30.04.2009 (fila 5), adresa
nr.345328/24.10.2008 (fila 6), declaratii fiscale (filele 7-8, 31-32), certificate de înregistrare
a societatii (filele 11-12). De asemenea, a fost depus în copie dosarul de executare
nr.3524/2009 (filele 23-28), care contine, pe lânga somatia si titlul executoriu în cauza,
procesul-verbal de contraventie nr.214067/10.12.2008 (fila 25), plicul de corespondenta
(fila 26), precum si anuntul colectiv nr.225/09.01.2009 (filele 27-28).
Contestatoarea a depus la dosar concluzii scrise (filele 47-48).
Având în vedere exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de intimata prin
întâmpinare, exceptie întemeiata pe dispozitiile art.172 alin.(3) din Codul de procedura
fiscala, si tinând seama de prevederile art.137 C. pr. civ., instanta va analiza cu
prioritate aceasta exceptie, pe care o va respinge ca neîntemeiata, din urmatoarele
motive:
Potrivit art. 172 alin. 3 din OG 92/2003 „Contestatia poate fi facuta si împotriva
titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este
o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru
contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.”
Prin urmare Codul de procedura fiscala instituie doua conditii de admisibilitate a
contestatiei la executare pentru cazul in care se invoca aparari de fond împotriva titlului
executoriu: titlul pus in executare sa nu fie o hotarâre judecatoreasca sau o hotarâre a
unui alt organ cu activitate jurisdictionala (pentru a se respecta puterea de lucru judecat
a unor asemenea acte) si sa nu existe alta procedura prevazuta de lege pentru
contestarea titlului. Potrivit art. 31 alin. 1 din O.G. 2/2001 „împotriva procesului verbal de
constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere in termen de 15 zile de
la data înmânarii sau comunicarii acestuia”. Prin urmare O.G.2/2001 prevede posibilitatea
formularii plângerii contraventionale împotriva procesului verbal de constatare si
sanctionare a contraventiilor, procedura in care poate fi verificata legalitatea si
temeinicia întocmirii acestuia. Data fiind aceasta procedura in cadrul contestatiei la
executare nu pot fi formulate critici in ce priveste legalitatea si temeinicia procesului
verbal.
Pe de alta parte insa potrivit art.27 din OG 2/2001 „comunicarea procesului-
verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la
domiciliul sau la sediul contravenientului; operatiunea de afisare se consemneaza într-
un proces-verbal semnat de cel putin un martor”. Potrivit dispozitiilor art. 14 alin. 1 din
O.G. 2/2001 executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul
verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de
o luna de la data aplicarii sanctiunii.
In prezenta cauza contestatoarea a aratat ca întelege sa conteste executarea
pornita in baza celor procesului verbal de contraventie întrucât acesta nu i-a fost
comunicat in termenul prevazut de lege. In aceste conditii instanta apreciaza ca
reclamanta contestatoare nu a înteles sa invoce nelegalitatea întocmirii procesului verbal
(situatie in care contestatia ar fi fost intr-adevar inadmisibila), ci a pus in discutie
problema prescriptiei executarii sanctiunii contraventionale ca urmare a necomunicarii
actului de constatare si sanctionare a contraventiilor in termenul prevazut de lege. Or
aceste aparari pot fi invocate doar pe calea contestatiei la executare. Problema
prescriptiei executarii sanctiunii contraventionale poate fi analizata doar in cadrul
contestatiei la executare, întrucât vizeaza aspecte ulterioare întocmirii procesului verbal
de constatare si sanctionare a contraventiilor, aceasta chestiune neputând fi analizata in
cadrul procedurii prevazute de O.G. 2/2001 a plângerii contraventionale.
Fata de aceste considerente instanta va respinge exceptia inadmisibilitatii
invocata de catre intimata prin întâmpinare.
In ce priveste fondul cauzei, din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta
retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal de contraventie nr.214067/10.12.2008, contestatoarea S.C. M.
Ex. SRL a fost sanctionata cu amenda de 500 lei de catre intimata Ministerul Economiei
si Finantelor – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Administratia Finantelor
Publice a Municipiului Iasi, în conformitate cu dispozitiile art.41 pct.2 lit.f) raportat la
art.42 din Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a
nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la depunerea raportarii contabile aferente
primului semestru din anul 2008.
Comunicarea procesului-verbal de contraventie s-a realizat potrivit prevederilor
art.44 alin.(2) lit.c) si d) si alin.(3) din Codul de procedura fiscala, intimata procedând mai
întâi la comunicarea prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, si
ulterior, la comunicarea prin publicitate, prin anuntul colectiv nr.225/09.01.2009.
La data de 13.05.2009, contestatoarea a primit titlul executoriu
nr.659752/30.04.2009 si somatia nr.99029/30.04.2009, luând astfel cunostinta de faptul ca
a fost sanctionata cu amenda de 500 lei, prin procesul-verbal de contraventie
nr.214067/10.12.2008.
Potrivit art. 19 din O.G 2/2001 procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de
agentul constatator si de contravenient iar potrivit art. 25 alin. 1 din acelasi act normativ
procesul-verbal se va înmâna sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului
si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate. Din aceste
dispozitii legale rezulta ca in masura in care contravenientul este de fata la întocmirea
procesului verbal o copie a actului constatator ii este înmânata. In cazul in care
contravenientul nu este de fata agentul constatator este obligat sa comunice procesul
verbal persoanei sanctionate.
In ce priveste comunicarea procesului verbal instanta constata ca potrivitart.27
din OG 2/2001 „comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin
posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului;
operatiunea de afisare se consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un
martor”. Asadar textul de lege prevede in mod alternativ doua modalitati de
comunicare a actelor de constatare si sanctionare a contraventiilor: fie prin posta, cu aviz
de primire, fie, in cazul in care acesta modalitate de comunicare nu poate fi realizata,
prin afisare la sediul sau domiciliul contravenientului., ambele modalitati urmarind sa
asigure posibilitatea efectiva pentru persoana sanctionata de a lua cunostinta de
continutul procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.
Or in prezenta cauza instanta retine ca intimata nu a procedat la comunicarea
procesului-verbal de contraventie nr.214067/10.12.2008 în conformitate cu regulile
expres prevazute de actul normativ care guverneaza materia contraventiilor si, prin
urmare, contestatoarea nu a fost înstiintata de încheierea acestuia. Astfel, intimata a
procedat mai întâi la comunicarea procesului verbal prin posta, cu scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, si ulterior, la comunicarea prin publicitate, prin
anuntul colectiv nr.225/09.01.2009.
Consecinta directa a nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la comunicarea
procesului-verbal este prevazuta la art.14 alin.(3) din O.G. nr.2/2001, textul legal
prevazând în mod imperativ ca executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie
daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în
termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
Având in vedere faptul ca procesul verbal de constatare si sanctionare a
contraventiei nr.214067/10.12.2008 nu a fost comunicat contestatoarei cu respectarea
dispozitiilor legale in termen de o luna astfel cum impun dispozitiile art. 14 alin. 1 din
O.G. 2/2001 instanta apreciaza ca a intervenit prescriptia executarii amenzii
contraventionale aplicate prin acest proces verbal. În consecinta, instanta va admite
contestatia la executare formulata de contestatoarea SC M. Ex. SRL si va dispune
anularea formelor de executare silita începute în dosarul de executare nr.3524/2009.
Instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: