Top

Condiţii de admisibilitate ale cererii de ordonanţă preşedinţială în cazul obligaţiilor de a face.

Desi, în principiu, o obligatie de a face nu poate fi dispusa prin ordonanta presedintiala, o asemenea cerere este admisibila atunci când masura se impune pentru înlaturarea efectelor unor actiuni la care pârâtul nu era îndreptatit, având în vedere si natura bunurilor în legatura cu care se solicita luarea masurii vremelnice.

Reclamantul G.P. a chemat în judecata pe pârâtul P.M. , solicitând instantei ca, prin procedura ordonantei presedintiale, sa îl obliga pe pârât sa ridice garajul amplasat cu nerespectarea dimensiunilor si pozitionarii lotului nr 17 în raport cu prevederile documentatiei cadastrale întocmita pentru respectivul corp de proprietate. Reclamantul a precizat ca pârâtul a amplasat un garaj tip Calarasi fara a respecta coordonatele stabilite de experti, astfel ca distanta dintre garajul acesta si cel al reclamantului s-a micsorat cu mai mult de 1 m. Reclamantul sustine ca nu mai este posibil a folosi autoturismul sau, care se afla în garaj, întrucât spatiul mic nu mai permite efectuarea virajelor.

Prin ordonanta nr.3659 din data de 16 decembrie 2008 pronuntata de Judecatoria Slobozia s-a admis cererea si pârâtul a fost obligat sa ridice garajul amplasat cu nerespectarea dimensiunilor lotului 17 situat în Slobozia, judetul Ialomita.

Instanta a retinut ca pârâtul nu a respectat liniile de amplasament, astfel cum au fost stabilite initial si a restrâns , fara a fi fost autorizat în vreun fel, spatiul destinat folosintei garajului reclamantului. A apreciat ca numitul Gropescu Alexandru beneficiaza de aparenta în drept , iar actiunea pârâtului, de a-si stabili în mod unilateral, un alt amplasament, fara a lua în considerare raporturile de vecinatate si dreptul de proprietate al altor persoane, dobândeste un caracter abuziv.

În ceea ce priveste urgenta masurii s-a avut în vedere ca, prin natura bunurilor în legatura cu care se poarta prezentul, litigiu (garaj, autoturism), acestea sunt destinate unei utilizari permanente; de altfel, din probele administrate în cauza a reiesit împrejurarea ca reclamantul a apelat la alte modalitati de transport decât acela cu autoturismul personal. Instanta a apreciat ca urgenta este determinata de necesitatea pastrarii unui drept ce s-ar pagubi prin întârziere(potrivit art 581 alineat 1 cod procedura civila), reclamantul fiind împiedicat în exercitarea atributului de folosinta asupra bunului sau.

Cu referire la vremelnicia masurii, s-a retinut ca nu este absolut necesar a exista concomitent, sau a se promova ulterior o alta actiune de drept comun si nici nu este determinant a se stabili în timp durata masurii ordonate, atât timp cât masura se impune pentru înlaturarea efectelor unor actiuni la care pârâtul nu era îndreptatit. De remarcat si împrejurarea ca garajul pârâtului este un bun care poate fi manipulat în mod distinct, iar ridicarea acestuia nu semnifica distrugerea lui. Mai mult, de îndata ce problema amplasamentului garajului va fi solutionata, acest bun va putea fi din nou instalat.

Prin decizia civila nr. 184 R din data de 26.02.2009 Tribunalul Ialomita a respins recursul formulat , apreciind ca solutia primei instante a fost legala si temeinica

Etichete:

Condiţii de admisibilitate pentru emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată. Obligaţie de plată a unei sume de bani asumată printr-un contract scris, însuşit prin semnătură.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei, creditoarea S.C. A. R. A. V.I.G. S.A. a chemat în judecată pe debitoarea P. L., solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată împotriva acesteia, pentru suma de 581 lei, actualizată în raport de rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective.
În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin angajamentul de plată nr. 1xxxx din 1x.xx.2007, debitoarea a recunoscut că datorează suma de 631 lei reprezentând despăgubiri achitate de creditoare în dosarul nr. 3xx/1576/2007 şi s-a obligat la plata sumei în mod eşalonat. Totodată, a mai arătat creditoarea că în aceeaşi zi, debitoarea a achitat suma de 50 lei prin chitanţa nr. 1623166, restul debitului rămânând neachitat.
În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile O.G. nr. 5/2001 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 22 din Legea nr. 136/1995.
În susţinerea acţiunii au fost depuse la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: angajament de plată nr. 1xxxx/2007, BI seria xx nr. xxxxxx, dosarul de daună nr. 3xx/1576/2007.
Acţiunea a fost legal timbrată cu 39 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.
Deşi legal citată, debitoarea nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a formula apărări.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:
Prin angajamentul de plată nr. 1xxxx/1x.xx.2007 încheiat între creditoarea S.C. A. R. A. V.I.G. S.A. şi debitoarea P. L., aceasta din urmă s-a obligat a plăti creditoarei suma de 631 lei, din care 50 lei au fost plătiţi la data încheierii contractului, iar restul sumei, adică 581 lei, urma să fie achitat în rate lunare de câte 50 lei. Suma la care debitoarea s-a obligat reprezintă despăgubirea pentru paguba cauzată din culpa acesteia la data de 17.08.2007 şi stabilită pe baza dosarului de daună nr. 3xx/1576/2007 întocmit de creditoare. Prin chitanţa nr. 1xxxxxx/1x.xx.2007, debitoarea a achitat suma de 50 lei, rămânând un rest de plată de 581 lei.
În drept, instanţa are în vedere împrejurarea că potrivit dispoziţiilor art. 1 alin.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.
Instanţa constată că creditoarea deţine o creanţă certă, existenţa ei rezultând din înscrisul constatator al creanţei, însuşit de părţi prin semnătură, intitulat „angajament” şi depus în copie la dosarul cauzei, lichidă întrucât cuantumul acesteia este prevăzut cu exactitate, exigibilă deoarece termenul prevăzut în favoarea debitoarei pentru achitarea facturii şi acceptat de aceasta prin contract este scadent.
Totodată, instanţa reţine că debitoarea nu şi-a onorat până în prezent obligaţiile contractuale asumate, precum şi că aceasta nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare pentru a combate justeţea cererii creditoarei şi nu s-a prezentat la judecată pentru a face dovada plăţii debitului.
În consecinţă, faţă de probele administrate în cauză, instanţa apreciază ca întemeiată cererea creditoarei, astfel încât, în temeiul art. 969 C. civ. coroborat cu art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001, va soma debitoarea, prin prezenta ordonanţă, să achite creditoarei, în termenul prevăzut de art. 6 alin.3 din O.G. nr. 5/2001(30 de zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri), suma de 581 lei reprezentând despăgubire achitată de creditoare în dosarul nr. 315/1576/2007.
Având în vedere şi dispoziţiile art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001 care prevăd ca suma ce reprezintă debitul, precum şi dobânzile, majorările sau penalităţile datorate se actualizează în raport de rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective, instanţa va dispune actualizarea acestor sume.
Ordonanţa va fi comunicată părţilor, de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, potrivit art.6 alin. 4 din O.G. nr.5/2001.

Etichete:

CONDIŢII DE ADMISIBILITATE

Tip: sentinta penală

Nr. 1702/20.11.2009

Autor: Judecătoria Focşani

CONDIŢII DE ADMISIBILITATE

Prin sentinţa penală nr. 1702/20.11.2009 a Judecătoriei Focşani , inculpatul C.C a fost condamnat la 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 al.1 şi 2 Cod penal.

În condiţiile art.71 Cod penal s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 al.1 lit.,,a” teza a II-a şi lit.,,b” Cod penal, pe durata executării pedepsei.

În temeiul art.81 Cod penal şi art.71 al.5 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare, de 4 ani.

În temeiul art.359 C.p.p. s-a atras atenţia inculpatului asupra disp.art.83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate.

Apărătorul inculpatului a invocat incidenţa dispoziţiilor art.10 lit.e Cod pr.penală rap.la art.47 Cod penal, privind cazul fortuit, întrucât accidentul a fost produs datorită faptului că inculpatul nu a mai putut stăpâni calul ce se speriase şi fugind , a accidentat-o mortal pe victimă.

Instanţa nu a reţinut aceste susţineri pentru următoarele motive:

Potrivit art.47 Cod penal ,,nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, al cărui rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută”.

În speţă, nu putea fi vorba de o împrejurare care nu putea fi prevăzută, în condiţiile în care, inculpatul ştia că are mâna în ghips, că este băut şi că atelajul nu-i aparţine. Astfel, acesta putea să prevadă că nu poate stăpâni calul. De altfel, inculpatul era sub influenţa băuturilor alcoolice, iar calul mergea galop , fiind condus cu viteză , aşa cum au declarat martorii oculari.

Etichete:

Conditii de admisibilitate ale cererii de ordonanta presedintiala întemeiata pe dispozitiile art. 133 din L. nr. 31/1990 republicata si modificata

Prin sentinta comerciala nr. 1269/05.08.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi. Sectia Comerciala a fost admisa exceptia inadmisibilitatii si a fost respinsa în consecinta cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul RC, prin care acesta a solicitat , în baza art. 133 din Legea nr. 31/1990 , suspendarea Hotarârii Generale a Actionarilor din cadrul pârâtei SC C SA din data de 23.05.2009 .
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca reclamantul RC este actionar al societatii pârâte SC C SA Pascani , detinând un numar de 1464 actiuni , dupa cum rezulta din art. 6 din actul constitutiv al societatii si a facut dovada promovarii actiunii în anulare în ce priveste hotarârea AGA din data de 23.05.2009 adoptata de pârâta si a carei suspendare o solicita în cauza de fata .
Motivele reclamantului se refera la faptul ca în cadrul Adunarii Generale din data de 23.05.2009 s-a votat grevarea patrimoniului pârâtei fara a fi mentionate date suplimentare privitoare la garantiile pe care societatea le constituie în favoarea bancilor , date care nu au fost mentionate în convocator , reclamantul fiind în imposibilitate de a analiza daca pârâta este supusa vreunui risc .
S-a aratat ca exista posibilitatea pierderii imobilelor aflate în patrimoniul societatii cu consecinta prejudicierii acesteia si a actionarilor .
De asemenea , accesarea unui credit de 850.00 lei si garantarea acestuia cu întreg patrimoniul societatii comerciale , în conditiile în care societatea are contractate credite de aproape 600.000 lei duce la încalcarea art. 1 din Legea 31/1990 si la falimentarea societatii .
Instanta mai constata ca dispozitiile art. 133 Legea 31/1990 dau posibilitatea reclamantului , actionar al pârâtei , de a solicita, odata cu intentarea actiunii în anulare, suspendarea executarii hotarârii atacate, pe cale de ordonanta presedintiala, motiv pentru care se impune a se verifica în cauza îndeplinirea conditiilor de admisibilitate prevazute de art. 581 C.p.civ. , respectiv urgenta, neprejudecarea fondului si caracterul provizoriu al masurii ce se solicita a fi luata .
Instanta retine ca prin hotarârea Adunarii Generale a actionarilor pârâtei din data de 23.05.2009 s-au aprobat raportul de gestiune , bilantul contabil si raportul cenzorilor pentru anul 2008 , s-a revocat Consiliul de Administratie , s-a aprobat un nou Consiliu de Administratie , s-au revocat trei membri ai comisiei de cenzori si s-au aprobat noi membri , s-a prelungit mandatul pentru doi cenzori si s-a aprobat un plafon maxim de creditare cu bancile comerciale de 850.000 lei , fiind împuterniciti directorul economic si directorul general sa reprezinte societatea în relatiile cu bancile si sa angajeze patrimoniul societatii .
În cauza reclamantul a solicitat luarea unei masuri provizorii , însa nu a dovedit conditia urgentei , cerinta esentiala , legiuitorul impunând prin art. 581 al. 1 C.p.civ. luarea masurilor vremelnice „în cazuri grabnice si pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere , pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara”.
Raportat la sustinerile reclamantului , instanta constata ca aprobarea unui plafon maxim de creditare cu bancile comerciale de 850.000 lei si împuternicirea directorului economic si a directorului general sa reprezinte societatea în relatiile cu bancile si sa angajeze patrimoniul societatii reprezinta o masura cu caracter general si nedeterminat în ce priveste punerea sa în aplicare .
Reclamantul nu a prezentat dovezi în sensul ca aducerea la îndeplinire a acestei masuri ar cauza un prejudiciu iremediabil societatii si actionarilor care sa determine suspendarea hotarârii AGA din data de 23.05.2009.
De asemenea , în lipsa unor elemente concrete în sensul ca masura aprobata ar pune de îndata societatea pârâta în imposibilitate de a-si continua activitatea sau ar duce la diminuarea dividendelor cuvenite reclamantului , în conditiile în care cuantumul acestora nu este prestabilit si reprezinta o cota-parte dintr-un profit determinat , nu se poate concluziona ca masura solicitata de reclamant este justificata .
Reclamantul a mai facut referire la alte credite contractate de societate în valoare de 600.000 lei , însa nici acest aspect nu a fost dovedit , cum nu s-a dovedit nici faptul ca aprobarea unui plafon maxim de creditare si împuternicirea reprezentantilor legali sa angajeze patrimoniul societatii ar produce reclamantului pagube cu caracter iminent.
Instanta mai are în vedere ca celelalte masuri adoptate de Adunarea Generala prin hotarârea din data de 23.05.2009 au fost aduse la îndeplinire , dupa cum rezulta din înscrisurile aflate la filele10-13 , 25-42 dosar , nemaiputându-se ridica problema suspendarii unor masuri deja executate , ci doar , în cazuri justificate, a anularii acestora pe calea dreptului comun .
În ce priveste conditia neprejudecarii fondului , instanta constata ca sustinerile reclamantului referitoare la modalitatea si continutul convocarii adunarii generale, la fraudarea drepturilor sale pentru motivele precizate reprezinta aparari de fond ce pot fi analizate numai în cadrul actiunii în anularea hotarârii pretins vatamatoare , retinerea acestora în cauza de fata fiind contrara conditiei neprejudecarii fondului .
Astfel , în situatia în care pe calea ordonantei presedintiale s-ar prejudeca fondul, atunci s-ar anticipa solutia asupra hotarârii instantei de drept comun, procedura speciala impunând examinarea sumara a litigiului dedus judecatii , aceasta însa numai în masura în care nu se rezolva litigiul în fond .

Etichete:

Conditii de admisibilitate ordonanta presedintiala. Dovada urgentei si a producerii unei pagube iminente

Prin sentinta comerciala nr. 1241/16.06.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost respinsa cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta S.C. AI S.R.L. Iasi in contradictoriu cu parata BRD. GSG., cerere prin care s-a solicitat suspendarea provizorie a inscrierii sale in centrala incidentelor de plati.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca potrivit art. 581 Cod procedura civila „Instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari”.
Prin urmare o prima conditie pe care trebuie sa o indeplineasca reclamantul este justificarea caracterului urgent al cererii.
In speta nu rezulta caracterul urgent al acestei masuri si nici producerea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara, reclamanta nefacand nici un fel de sustineri fondate sub acest aspect. Astfel in cererea sa reclamanta nu arata in ce-ar consta paguba iminenta pentru societate si pentru relatia cu S.C. F S.A. Iasi care are 1800 de angajati ce depind in continuare de aceasta relatie de plati a furnizorilor si aprovizionarii in continuare cu materii. Instanta constata ca efectul inscrierii reclamantei in CIP este retragerea de catre banca a tuturor filelor de cec care se afla deja pe circuit si interdictia de a emite CEC-uri timp de 1 an. Acest lucru nu conduce la o paguba iminenta cu atat mai mult cu cat CEC –ul este doar unul din numeroasele instrumente prin care se poate face o plata, nu unicul instrument de plata. De asemenea nu este indeplinita conditia vremelniciei pentru ca masura solicitata tinde sa aiba caracter definitiv in conditiile in care Cerere de inscriere a refuzului bancar in FNC, la Centrala Incidentelor de Plati a fost deja inregistrata anterior sesizarii instantei. Prin urmare in prezent nu mai poate fi suspendata ci doar anulata inscrierea daca actiunea pe fond s-ar dovedi intemeiata. in ce priveste cea de-a treia conditie, neprejudecarea fondului cauzei, nici aceasta nu e indeplinita, intrucat pentru a se pronunta asupra inscrierii sale in centrala incidentelor de plati in cauza instanta ar trebui sa verifice daca s-au respectat dispozitiile legale aplicabile, efectuand implicit o examinare a fondului cauzei, lucru inadmisibil pe calea acestei proceduri speciale. Motivele aratate de reclamanta in prezenta cerere sustin de fapt exclusiv netemeinicia cererii de inscriere a refuzului bancar in FNC or, aceste motive urmeaza a fi analizate in cadrul actiunii formulate pe calea dreptului comun.

Etichete: