Top

Contestaţie împotriva hotărârii adunării generale a creditorilor.

Prin contestaţia formulată de creditorul ANAF s-a solicitat să se constate nulitatea Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC N SA Iaşi din data de 28.05.2010 ca fiind nelegală.
În motivarea cererii se arată că această primă şedinţă a Adunării Generale a Creditorilor a fost stabilită a se desfăşura la o dată anterioară definitivării tabelului preliminar al creanţelor debitoarei SC N SA Iaşi; aceasta în condiţiile în care reprezentanţii acestei creditoare au formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar cu privire la cuantumul creanţei fiscale, întrucât administratorul judiciar a înţeles să o consemneze în parte ca aparţinând SC R SRL.
Contestatoarea susţine că în ceea ce priveşte confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei – pct. 3 şi 4 din Ordinea de zi – decizia luată este lovită de nulitate. Aceasta întrucât a fost luată cu încălcarea art. 17, alin. 1, lit. b respectiv art. 19, alin. 2 din legea 85/2006.
Un alt punct pe ordinea de zi contestat de către reprezentanţii ANAF Iaşi se referă la aprobarea Raportului cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă, solicitându-se refacerea acestuia întrucât nu au fost analizate şi cuprinse toate elementele prev. de art. 20, alin. 1, lit. b din lege.
Prin contestaţia formulată de reprezentanţii aceluiaşi creditor la data de 02.08.2010 s-a solicitat să se constate nulitatea Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC N SA Iaşi din data de 30.07.2010 ca fiind nelegală, urmând a se constata nulitatea deciziilor luate în cadrul acesteia.
În motivarea cererii se arată că în cadrul şedinţei adunării creditorilor din 30.07.2010 s-au supus spre dezbatere prin ordinea de zi un număr de trei puncte. Deşi la punctele 2 şi 3 s-a făcut iniţial vorbire de aprobarea vânzării unor bunuri mobile şi a regulamentului de vânzare a unor active mobile ulterior administratorul judiciar a prezentat sarcinile cu care sunt grevate precum şi metoda de vânzare a unui număr de trei bunuri imobile.
De asemenea, se face referire la faptul consemnării unor anumite procentaje în ceea ce priveşte modalităţile de vânzare a bunurilor mobile fără a se face distincţie de procentajul prin care s-a aprobat vânzarea bunurilor imobile.
Conchizând asupra nelegalităţii luării deciziilor de vânzare din cadrul şedinţei Adunării Creditorilor din 30.07.2010, reprezentanţii creditorului precizează că nu s-a făcut nici un fel de menţiune în ceea ce priveşte natura bunurilor a căror valorificare s-a aprobat.
În replică administratorul judiciar formulează întâmpinări împotriva celor două contestaţii depuse de creditoarea ANAF Iaşi prin care arată următoarele:
În ceea ce priveşte şedinţa Adunării Generale a Creditorilor care a avut loc la data de 28.05.2010 apreciază că data acesteia a fost fixată de către Tribunalul Sindic prin sentinţa comercială de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, nerecurată de creditoarea ANAF Iaşi. Faptul că tabelul preliminar al creanţelor nu a fost definitivat anterior datei când a avut loc şedinţa nu impietează nici asupra alegerii Comitetului Creditorilor nici a componenţei acestuia; de asemenea, reprezentanţii creditoarei ANAF Iaşi nu au dovedit că s-ar afla în conflict de interese cu membrii Comitetului Creditorilor pentru a se relua alegerea acestora în condiţiile în care componenţa acestuia s-a decis cu 80,9598% din totalul creditorilor. Pe de altă parte creditorul ANAF Iaşi şi-a arătat disponibilitatea de a face parte din componenţa Comitetului Creditorilor, în urma votului exprimat de creditori a fost desemnat în acest organism şi nu şi-a exprimat în nici un fel votul negativ faţă de hotărârea respectivă.
Cu referire la punctele 3 şi 4, în ceea ce priveşte confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei se susţine că aceasta sa făcut cu votul a 81,4125% din creditorii prezenţi, iar din conţinutul contestaţiei nu rezultă care sunt criteriile clare ce ar fi trebuit respectate la alegerea practicianului în insolvenţă. Totodată, deşi creditorul ANAF Iaşi a propus cu titlu de remuneraţie cuvenită administratorului judiciar un procent de 2% din operaţiunile de lichidare, nu a votat ulterior împotriva onorariului stabilit de către ceilalţi creditori şi nici nu a solicitat ca acest lucru să se consemneze în procesul-verbal.
În ceea ce priveşte punctul 5 al şedinţei din 28.05.2010 administratorul judiciar susţine că raportul cauzelor a fost aprobat în forma actuală de majoritatea creditorilor prezenţi la şedinţă şi oricum va fi completat ulterior pe măsura studierii tuturor documentelor contabile.
Cu privire la contestaţia împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din 30.07.2010 apreciază că s-a strecurat o eroare materială în ceea ce priveşte înlocuirea sintagmei „bunuri imobile” cu „bunuri mobile”, fapt care oricum rezultă din comunicările către creditori a documentelor ce trebuiau dezbătute.
De asemenea, administratorul judiciar a consemnat în conţinutul procesului-verbal întocmai cele decise de creditorii SC R SRL şi SE privind aprobarea valorificării bunurilor imobile şi nu mobile.
În drept se invocă disp. art.14, alin. 7 din legea 85/2006.
Acordând cuvântul cu privire la contestaţiile formulate de reprezentanţii creditoarei ANAF Iaşi împotriva hotărârilor Adunărilor Creditorilor debitoarei SC N SA din 28.05 respectiv 30.07.2010 instanţa reţine următoarele:
Debitoarea a intrat în procedura insolvenţei prin sent. com. 53/S din 21.01.2010 pronunţată de Tribunalul Sindic Iaşi, fiind desemnat administrator judiciar M.
Pentru data de 28.05.2010 a fost convocată şi a avut loc Adunarea Creditorilor debitoarei pe ordinea de zi fiind prezentarea stadiului procedurii insolvenţei, desemnarea comitetului creditorilor, a preşedintelui acestuia, confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei, aprobarea raportului cauzelor şi împrejurărilor care au condus debitoarea în insolvenţă şi prezentarea raportului de evaluare şi a ofertei financiare a evaluatorului.
În conformitate cu disp. art. 14, alin. 7 din lege „hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.

În ceea ce priveşte primul punct de pe ordinea de zi – stadiul procedurii de insolvenţă a debitoarei SC N SA Iaşi – instanţa constată că reprezentantul contestatoarei desemnat să ia parte la şedinţă a luat act de prezentarea făcută de administratorul judiciar, nu a votat împotrivă şi nu a făcut să fie consemnat acest aspect în p-v.
În ceea ce priveşte punctul 2 de pe ordinea de zi – desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia – instanţa constată că reprezentantul contestatoarei desemnat să ia parte la şedinţă exprimă disponibilitatea creditoarei ANAF Iaşi de a face parte din comitetul creditorilor.
În urma votului exprimat de către creditori s-a hotărât cu un procent de 80,9598% ca din componenţa comitetului creditorilor să parte trei membri, unul dintre aceştia fiind ANAF Iaşi.
Susţinerile exprimate ulterior în contestaţia din 01.06.2010 conform cărora între ANAF Iaşi şi alt membru al Comitetului Creditorilor SC R SRL există un conflict de interese ca urmare a subrogării în drepturi nu au fost exprimate în şedinţa Adunării Creditorilor din 28.05, reprezentantul creditoarei ANAF Iaşi nu a votat la momentul respectiv împotriva hotărârii luate şi nu a făcut ca acest lucru să fie consemnat în p-v de şedinţă.
Cu privire la punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi – confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia – instanţa constată că în ceea ce priveşte punctul 3 reprezentantul contestatoarei desemnat să ia parte la şedinţă exprimă propunerea ca în calitate de administrator judiciar al debitoarei să fie desemnat practicianul în insolvenţă C conform selecţiei de oferte organizate în baza Ordinului ANAF 1009/2009.
Cu toate acestea, în urma votului exprimat practicianul în insolvenţă M a fost confirmat cu un procent de 81,4125% din totalul creanţelor.
Pe de altă parte se remarcă faptul că respectiva propunere a ANAF Iaşi se referă la o selecţie de oferte în cu totul altă cauză, iar în baza votului exprimat de ceilalţi creditori reprezentantul contestatoarei desemnat să ia parte la şedinţă nu a votat la momentul respectiv împotriva hotărârii luate şi nu a făcut ca acest lucru să fie consemnat în p-v de şedinţă.
Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi – aprobarea raportului cauzelor şi împrejurărilor care au condus debitoarea în insolvenţă – instanţa consideră că analiza situaţiei economico-financiare a debitoarei poate fi şi ulterior completată de către administratorul judiciar pe măsura studierii documentelor contabile, urmând să fie atinse toate punctele prev. de art. 20, alin. 1, lit. b din legea 85/2006.
În consecinţă va considera că acest aspect nu a fost complinit în mod corespunzător de către administratorul judiciar şi faţă de opoziţia consemnată în p-v de către reprezentantul ANAF Iaşi, va dispune anularea deciziei de la punctul 5 al Hotărârii Adunării Creditorilor din 28.05.2010.
Pentru data de 30.07.2010 a fost convocată şi a avut loc Adunarea Creditorilor debitoarei pe ordinea de zi fiind prezentarea stadiului procedurii insolvenţei, aprobarea raportului privind modalităţile de vânzare ale unor bunuri mobile ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare şi aprobarea regulamentului de vânzare a unor active mobile aflate în patrimoniul SC N SA ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare.
În ceea ce priveşte punctul 2 de pe ordinea de zi – aprobarea raportului privind modalităţile de vânzare ale unor bunuri mobile ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare şi aprobarea regulamentului de vânzare a unor active mobile aflate în patrimoniul SC N SA ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare – deşi au fost supuse dezbaterii aspecte legate de „bunuri şi active mobile”, în procesul – verbal al şedinţei Adunării Creditorilor s-au consemnat în final aspecte referitoare la „bunuri imobile”.
Pe de altă parte, deşi reprezentanţii SC R SRL şi SE au aprobat în parte aprobarea raportului privind modalităţile de vânzare ale unor bunuri mobile ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare în sensul că sunt de acord cu valorificarea bunurilor imobile şi nu a celor mobile, administratorul judiciar consemnează că hotărârea s-a luat cu votul a 85,93% dintre creditori fără a se distinge dacă acest procent se referă la vânzarea bunurilor mobile ori imobile.
Aceeaşi neclaritate se remarcă şi cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi – aprobarea regulamentului de vânzare a unor active mobile aflate în patrimoniul SC N SA ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare unde se consemnează că s-a decis adoptarea cu votul a 2 contra unul din membrii comitetului creditorilor; aceasta în condiţiile în care creditorul ANAF Iaşi, prin adresa nr. AFI 64523/30.07.2010 nu a recomandat aprobarea regulamentului, solicitând administratorului judiciar să întocmească un raport detaliat cu privire la activul „Fabrică de Oxigen” care se află pe terenul F SA Iaşi.
Totodată, instanţa remarcă lipsa menţiunilor cu privire la natura bunurilor a căror valorificare a fost aprobată de către creditori.
Considerând că Hotărârea Adunării Creditorilor este modalitatea prin care aceştia decid etapele executării colective ale debitoarei şi prin care, dau totodată ordine administratorului judiciar în derularea activităţii pentru care a fost confirmat, faţă de lipsurile şi lipsa de transparenţă a deciziilor luate la cele două puncte ale Hotărârii din 30.07.2010, instanţa consideră că se impune anularea parţială a acesteia pentru motive de nelegalitate, urmând ca în eventualitatea dezbaterii ulterioare a aceloraşi aspecte să fie eliminate erorile materiale şi să se precizeze în mod clar activele şi bunurile la care urmează a se lua decizii.
Motivat de aceste aspecte instanţa va considera că din punct de vedere al nelegalităţii întocmirii p-v de şedinţă şi a Hotărârilor Adunării Creditorilor debitoarei SC N SA Iaşi din 28.05 respectiv 30.07.2010 contestaţiile formulate sunt întemeiate în parte, urmând să le admită în aceeaşi manieră şi să dispună anularea parţială a Hotărârilor Adunării Generale, cu reconvocarea unei noi şedinţe.

Etichete: