Top

Contestaţie împotriva hotărârii adunării generale a creditorilor.

Prin contestaţia formulată de creditorul ANAF s-a solicitat să se constate nulitatea Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC N SA Iaşi din data de 28.05.2010 ca fiind nelegală.
În motivarea cererii se arată că această primă şedinţă a Adunării Generale a Creditorilor a fost stabilită a se desfăşura la o dată anterioară definitivării tabelului preliminar al creanţelor debitoarei SC N SA Iaşi; aceasta în condiţiile în care reprezentanţii acestei creditoare au formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar cu privire la cuantumul creanţei fiscale, întrucât administratorul judiciar a înţeles să o consemneze în parte ca aparţinând SC R SRL.
Contestatoarea susţine că în ceea ce priveşte confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei – pct. 3 şi 4 din Ordinea de zi – decizia luată este lovită de nulitate. Aceasta întrucât a fost luată cu încălcarea art. 17, alin. 1, lit. b respectiv art. 19, alin. 2 din legea 85/2006.
Un alt punct pe ordinea de zi contestat de către reprezentanţii ANAF Iaşi se referă la aprobarea Raportului cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă, solicitându-se refacerea acestuia întrucât nu au fost analizate şi cuprinse toate elementele prev. de art. 20, alin. 1, lit. b din lege.
Prin contestaţia formulată de reprezentanţii aceluiaşi creditor la data de 02.08.2010 s-a solicitat să se constate nulitatea Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC N SA Iaşi din data de 30.07.2010 ca fiind nelegală, urmând a se constata nulitatea deciziilor luate în cadrul acesteia.
În motivarea cererii se arată că în cadrul şedinţei adunării creditorilor din 30.07.2010 s-au supus spre dezbatere prin ordinea de zi un număr de trei puncte. Deşi la punctele 2 şi 3 s-a făcut iniţial vorbire de aprobarea vânzării unor bunuri mobile şi a regulamentului de vânzare a unor active mobile ulterior administratorul judiciar a prezentat sarcinile cu care sunt grevate precum şi metoda de vânzare a unui număr de trei bunuri imobile.
De asemenea, se face referire la faptul consemnării unor anumite procentaje în ceea ce priveşte modalităţile de vânzare a bunurilor mobile fără a se face distincţie de procentajul prin care s-a aprobat vânzarea bunurilor imobile.
Conchizând asupra nelegalităţii luării deciziilor de vânzare din cadrul şedinţei Adunării Creditorilor din 30.07.2010, reprezentanţii creditorului precizează că nu s-a făcut nici un fel de menţiune în ceea ce priveşte natura bunurilor a căror valorificare s-a aprobat.
În replică administratorul judiciar formulează întâmpinări împotriva celor două contestaţii depuse de creditoarea ANAF Iaşi prin care arată următoarele:
În ceea ce priveşte şedinţa Adunării Generale a Creditorilor care a avut loc la data de 28.05.2010 apreciază că data acesteia a fost fixată de către Tribunalul Sindic prin sentinţa comercială de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, nerecurată de creditoarea ANAF Iaşi. Faptul că tabelul preliminar al creanţelor nu a fost definitivat anterior datei când a avut loc şedinţa nu impietează nici asupra alegerii Comitetului Creditorilor nici a componenţei acestuia; de asemenea, reprezentanţii creditoarei ANAF Iaşi nu au dovedit că s-ar afla în conflict de interese cu membrii Comitetului Creditorilor pentru a se relua alegerea acestora în condiţiile în care componenţa acestuia s-a decis cu 80,9598% din totalul creditorilor. Pe de altă parte creditorul ANAF Iaşi şi-a arătat disponibilitatea de a face parte din componenţa Comitetului Creditorilor, în urma votului exprimat de creditori a fost desemnat în acest organism şi nu şi-a exprimat în nici un fel votul negativ faţă de hotărârea respectivă.
Cu referire la punctele 3 şi 4, în ceea ce priveşte confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei se susţine că aceasta sa făcut cu votul a 81,4125% din creditorii prezenţi, iar din conţinutul contestaţiei nu rezultă care sunt criteriile clare ce ar fi trebuit respectate la alegerea practicianului în insolvenţă. Totodată, deşi creditorul ANAF Iaşi a propus cu titlu de remuneraţie cuvenită administratorului judiciar un procent de 2% din operaţiunile de lichidare, nu a votat ulterior împotriva onorariului stabilit de către ceilalţi creditori şi nici nu a solicitat ca acest lucru să se consemneze în procesul-verbal.
În ceea ce priveşte punctul 5 al şedinţei din 28.05.2010 administratorul judiciar susţine că raportul cauzelor a fost aprobat în forma actuală de majoritatea creditorilor prezenţi la şedinţă şi oricum va fi completat ulterior pe măsura studierii tuturor documentelor contabile.
Cu privire la contestaţia împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din 30.07.2010 apreciază că s-a strecurat o eroare materială în ceea ce priveşte înlocuirea sintagmei „bunuri imobile” cu „bunuri mobile”, fapt care oricum rezultă din comunicările către creditori a documentelor ce trebuiau dezbătute.
De asemenea, administratorul judiciar a consemnat în conţinutul procesului-verbal întocmai cele decise de creditorii SC R SRL şi SE privind aprobarea valorificării bunurilor imobile şi nu mobile.
În drept se invocă disp. art.14, alin. 7 din legea 85/2006.
Acordând cuvântul cu privire la contestaţiile formulate de reprezentanţii creditoarei ANAF Iaşi împotriva hotărârilor Adunărilor Creditorilor debitoarei SC N SA din 28.05 respectiv 30.07.2010 instanţa reţine următoarele:
Debitoarea a intrat în procedura insolvenţei prin sent. com. 53/S din 21.01.2010 pronunţată de Tribunalul Sindic Iaşi, fiind desemnat administrator judiciar M.
Pentru data de 28.05.2010 a fost convocată şi a avut loc Adunarea Creditorilor debitoarei pe ordinea de zi fiind prezentarea stadiului procedurii insolvenţei, desemnarea comitetului creditorilor, a preşedintelui acestuia, confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei, aprobarea raportului cauzelor şi împrejurărilor care au condus debitoarea în insolvenţă şi prezentarea raportului de evaluare şi a ofertei financiare a evaluatorului.
În conformitate cu disp. art. 14, alin. 7 din lege „hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.

În ceea ce priveşte primul punct de pe ordinea de zi – stadiul procedurii de insolvenţă a debitoarei SC N SA Iaşi – instanţa constată că reprezentantul contestatoarei desemnat să ia parte la şedinţă a luat act de prezentarea făcută de administratorul judiciar, nu a votat împotrivă şi nu a făcut să fie consemnat acest aspect în p-v.
În ceea ce priveşte punctul 2 de pe ordinea de zi – desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia – instanţa constată că reprezentantul contestatoarei desemnat să ia parte la şedinţă exprimă disponibilitatea creditoarei ANAF Iaşi de a face parte din comitetul creditorilor.
În urma votului exprimat de către creditori s-a hotărât cu un procent de 80,9598% ca din componenţa comitetului creditorilor să parte trei membri, unul dintre aceştia fiind ANAF Iaşi.
Susţinerile exprimate ulterior în contestaţia din 01.06.2010 conform cărora între ANAF Iaşi şi alt membru al Comitetului Creditorilor SC R SRL există un conflict de interese ca urmare a subrogării în drepturi nu au fost exprimate în şedinţa Adunării Creditorilor din 28.05, reprezentantul creditoarei ANAF Iaşi nu a votat la momentul respectiv împotriva hotărârii luate şi nu a făcut ca acest lucru să fie consemnat în p-v de şedinţă.
Cu privire la punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi – confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia – instanţa constată că în ceea ce priveşte punctul 3 reprezentantul contestatoarei desemnat să ia parte la şedinţă exprimă propunerea ca în calitate de administrator judiciar al debitoarei să fie desemnat practicianul în insolvenţă C conform selecţiei de oferte organizate în baza Ordinului ANAF 1009/2009.
Cu toate acestea, în urma votului exprimat practicianul în insolvenţă M a fost confirmat cu un procent de 81,4125% din totalul creanţelor.
Pe de altă parte se remarcă faptul că respectiva propunere a ANAF Iaşi se referă la o selecţie de oferte în cu totul altă cauză, iar în baza votului exprimat de ceilalţi creditori reprezentantul contestatoarei desemnat să ia parte la şedinţă nu a votat la momentul respectiv împotriva hotărârii luate şi nu a făcut ca acest lucru să fie consemnat în p-v de şedinţă.
Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi – aprobarea raportului cauzelor şi împrejurărilor care au condus debitoarea în insolvenţă – instanţa consideră că analiza situaţiei economico-financiare a debitoarei poate fi şi ulterior completată de către administratorul judiciar pe măsura studierii documentelor contabile, urmând să fie atinse toate punctele prev. de art. 20, alin. 1, lit. b din legea 85/2006.
În consecinţă va considera că acest aspect nu a fost complinit în mod corespunzător de către administratorul judiciar şi faţă de opoziţia consemnată în p-v de către reprezentantul ANAF Iaşi, va dispune anularea deciziei de la punctul 5 al Hotărârii Adunării Creditorilor din 28.05.2010.
Pentru data de 30.07.2010 a fost convocată şi a avut loc Adunarea Creditorilor debitoarei pe ordinea de zi fiind prezentarea stadiului procedurii insolvenţei, aprobarea raportului privind modalităţile de vânzare ale unor bunuri mobile ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare şi aprobarea regulamentului de vânzare a unor active mobile aflate în patrimoniul SC N SA ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare.
În ceea ce priveşte punctul 2 de pe ordinea de zi – aprobarea raportului privind modalităţile de vânzare ale unor bunuri mobile ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare şi aprobarea regulamentului de vânzare a unor active mobile aflate în patrimoniul SC N SA ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare – deşi au fost supuse dezbaterii aspecte legate de „bunuri şi active mobile”, în procesul – verbal al şedinţei Adunării Creditorilor s-au consemnat în final aspecte referitoare la „bunuri imobile”.
Pe de altă parte, deşi reprezentanţii SC R SRL şi SE au aprobat în parte aprobarea raportului privind modalităţile de vânzare ale unor bunuri mobile ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare în sensul că sunt de acord cu valorificarea bunurilor imobile şi nu a celor mobile, administratorul judiciar consemnează că hotărârea s-a luat cu votul a 85,93% dintre creditori fără a se distinge dacă acest procent se referă la vânzarea bunurilor mobile ori imobile.
Aceeaşi neclaritate se remarcă şi cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi – aprobarea regulamentului de vânzare a unor active mobile aflate în patrimoniul SC N SA ce nu fac obiectul activităţii de reorganizare unde se consemnează că s-a decis adoptarea cu votul a 2 contra unul din membrii comitetului creditorilor; aceasta în condiţiile în care creditorul ANAF Iaşi, prin adresa nr. AFI 64523/30.07.2010 nu a recomandat aprobarea regulamentului, solicitând administratorului judiciar să întocmească un raport detaliat cu privire la activul „Fabrică de Oxigen” care se află pe terenul F SA Iaşi.
Totodată, instanţa remarcă lipsa menţiunilor cu privire la natura bunurilor a căror valorificare a fost aprobată de către creditori.
Considerând că Hotărârea Adunării Creditorilor este modalitatea prin care aceştia decid etapele executării colective ale debitoarei şi prin care, dau totodată ordine administratorului judiciar în derularea activităţii pentru care a fost confirmat, faţă de lipsurile şi lipsa de transparenţă a deciziilor luate la cele două puncte ale Hotărârii din 30.07.2010, instanţa consideră că se impune anularea parţială a acesteia pentru motive de nelegalitate, urmând ca în eventualitatea dezbaterii ulterioare a aceloraşi aspecte să fie eliminate erorile materiale şi să se precizeze în mod clar activele şi bunurile la care urmează a se lua decizii.
Motivat de aceste aspecte instanţa va considera că din punct de vedere al nelegalităţii întocmirii p-v de şedinţă şi a Hotărârilor Adunării Creditorilor debitoarei SC N SA Iaşi din 28.05 respectiv 30.07.2010 contestaţiile formulate sunt întemeiate în parte, urmând să le admită în aceeaşi manieră şi să dispună anularea parţială a Hotărârilor Adunării Generale, cu reconvocarea unei noi şedinţe.

Etichete:

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR.

Prin contestaţia formulată de creditorul SC I s-a solicitat să se constate nulitatea Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC G SA Iaşi din data de 10.09.2010 ca fiind nelegală.
În motivarea cererii se arată că deşi creditoarea a fost convocată la Adunarea Generală a Creditorilor pentru data de 10.09.2010, orele 11, la sediul Tribunalului Sindic Iaşi şi a fost reprezentată legal de d-l N în calitate de administrator al firmei şi unic asociat, nu a fost lăsat să voteze pentru societatea creditoare întrucât nu a prezentat împuternicire. A considerat că nu se impune să aibă această împuternicire, dar cu toate acestea, în două ore de la terminarea şedinţei a prezentat relaţii de la ORC din care rezultă calitatea sa în cadrul societăţii.
Solicită prin urmare anularea procesului-verbal al şedinţei adunării creditorilor pentru a avea posibilitatea exprimării votului în numele creditoarei.
Prin contestaţia formulată de creditorul SC N SRL la data de 15.09.2010 s-a solicitat să se constate nulitatea Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC G SA Iaşi din data de 10.09.2010 ca fiind nelegală, urmând a se organiza o nouă adunare a creditorilor în vederea desemnării administratorului judiciar definitiv, a comitetului creditorilor, a preşedintelui acestuia, cu stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar.
În motivarea cererii se arată că în cadrul şedinţei adunării creditorilor s-au luat hotărâri fără a se consemna rezultatul votului exprimat şi al dezbaterilor ce au avut loc. Astfel nu s-au trecut în ceea ce priveşte desemnarea comitetului creditorilor cine a luat deciziile referitoare la alegerea membrilor acestuia.
În ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar consideră că în mod greşit s-au trecut nişte procente pentru fiecare din cei doi administratori judiciare desemnaţi provizoriu.
Nu în ultimul rând afirmă că reprezentantului legal al SC I SRL nu i s-a permis să voteze, fiind astfel eliminat pentru faptul neprezentării împuternicirii.
În drept invocă disp. art.14, alin. 7 din legea 85/2006.
Prin contestaţia formulată de creditorul S la data de 15.09.2010 s-a solicitat să se constate nulitatea Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC G SA Iaşi din data de 10.09.2010 ca fiind nelegală.
În motivarea cererii se arată că administratorul judiciar C SPRL, prin practicianul în insolvenţă R – asociat şi reprezentat legal al acestuia – este incompatibil în ceea ce priveşte administrarea procedurii şi trebuia să se abţină întrucât este în acelaşi timp şi asociat unic la o societate comercială care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de franciză acordat de creditoarea VOLKSBANK ROMÂNIA.
Cu privire la desemnarea administratorului judiciar apreciază că acest lucru s-a făcut în mod nelegal întrucât nu s-au consemnat în mod distinct creditorii votanţi pentru fiecare dintre administratorii judiciari, trecându-se doar procentaje calculate greşit.
Solicită totodată numirea în calitate de administrator judiciar a L IPURL.
Prin contestaţia formulată de creditorul SC A SRL la data de 15.09.2010 s-a solicitat să se constate nulitatea Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC G SA Iaşi din data de 10.09.2010 ca fiind nelegală, urmând a se organiza o nouă adunare a creditorilor în vederea desemnării administratorului judiciar definitiv, a comitetului creditorilor, a preşedintelui acestuia, cu stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar.
În motivarea cererii se arată că în cadrul şedinţei adunării creditorilor s-au luat hotărâri fără a se consemna rezultatul votului exprimat şi al dezbaterilor ce au avut loc. Astfel nu s-au trecut în ceea ce priveşte desemnarea comitetului creditorilor cine a luat deciziile referitoare la alegerea membrilor acestuia.
În ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar consideră că în mod greşit s-au trecut nişte procente pentru fiecare din cei doi administratori judiciare desemnaţi provizoriu.
Nu în ultimul rând afirmă că reprezentantului legal al SC I SRL nu i s-a permis să voteze, fiind astfel eliminat pentru faptul neprezentării împuternicirii.
Totodată apreciază că există nereguli şi în ceea ce priveşte remuneraţia administratorului judiciar, hotărârea majorităţii creditorilor fiind diferită de cea a BRD, în condiţiile în care administratorii judiciari au agreat propunerea acestui din urmă creditor.
Nu în ultimul rând a formulat contestaţie creditorul BRD SA la data de 21.09.2010 prin care s-a solicitat să se constate nulitatea Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC G SA Iaşi din data de 10.09.2010 ca fiind nelegală.
În motivarea cererii se arată că disp. art. 13 şi 40, alin. 1 şi 4, lit. b din legea 85/2006 au fost încălcate de către administratorul judiciar prin aceea că Adunarea Creditorilor a fost prezidată, iar p-v a fost semnat de către o persoană care nu avea calitatea de practician în insolvenţă.
Pe de altă parte din conţinutul p-v al adunării nu rezultă modalitatea de exprimarea votului creditorilor, care sunt creditorii votanţi şi cum s-a ajuns la procentele consemnate.
Prin precizările depuse în scris de către administratorul judiciar L IPURL se arată de către reprezentanţii acesteia că obiecţiunile formulate de creditori împotriva modalităţii de întocmire a p-v al Adunării Creditorilor sunt însuşite şi sunt de acord cu anularea sa şi cu organizarea unei noi convocări.
Acordând cuvântul cu privire la contestaţiile formulate de creditorii sus-arătaţi împotriva hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC G SRL din 10.09.2010 instanţa reţine următoarele:
Debitoarea SC G SRL Iaşi a intrat în procedura insolvenţei prin sent. com. .. din 25.03.2010 pronunţată de Tribunalul Sindic Iaşi, fiind desemnaţi administratori judiciari C SPRL respectiv L IPURL.
Pentru data de 10.09.2010 a fost convocată şi a avut loc Adunarea Creditorilor debitoarei pe ordinea de zi fiind desemnarea comitetului creditorilor, al preşedintelui acestuia, definitivarea desemnării administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei.
Creditorul contestator SC I SRL susţine că nu a lipsit de la Adunarea Creditorilor, dar nu a fost lăsat să voteze, ceilalţi creditori contestatari, mai puţin BDS confirmând această susţinere.
În general toate contestaţiile formulate susţin faptul că p-v de şedinţă a fost incomplet întocmit, fără a se consemna în manieră transparentă creditorii votanţi, modul de vot şi dezbaterile purtate.
În conformitate cu disp. art. 14, alin. 7 şi 8 din lege „hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.

(8) Cererea prev?zut? la alin. (7) va fi depus? la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adun?rii creditorilor şi va fi soluţionat? în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar sau, dup? caz, a lichidatorului şi a creditorilor. În cazul în care a fost constituit comitetul creditorilor, va fi citat şi preşedinteleacestuia.

Ori reprezentanţii creditoarei BRD SA au înregistrat la Tribunalul Sindic Iaşi contestaţia la data de 21.09.2010, în condiţiile în care termenul stipulat de art. 14, alin. 9 era de 5 zile de la data Adunării Creditorilor – 10.09.2010.
Astfel contestaţia va fi declarată tardivă urmând a fi respinsă.
În ceea ce priveşte celelalte contestaţii formulate, având în vedere că din conţinutul acestora rezultă că aspectele invederate instanţei converg, referindu-se la modalitatea de întocmire a p-v al Adunării Creditorilor şi văzând că administratorul judiciar L IPURL a confirmat cele precizate, instanţa va considera că nu s-a consemnat în mod transparent modalitatea de vot a creditorilor, ce dezbateri au avut loc în şedinţa din 10.09.2010 şi nici modul de calcul al cvorumului în ceea ce priveşte desemnarea în mod definitiv a administratorului judiciar.
Motivat de aceste aspecte instanţa va considera că din punct de vedere al nelegalităţii întocmirii p-v de şedinţă şi a Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC G SRL Iaşi din 10.09.2010 contestaţiile formulate sunt întemeiate, urmând să le admită şi să dispună anularea Hotărârii Adunării Generale, cu reconvocarea unei noi şedinţe.
În ceea ce priveşte solicitarea creditorului S din contestaţia formulată, în sensul de a se desemna pentru administrarea procedurii debitoarei un anumit practician în insolvenţă, instanţa o consideră neîntemeiată, urmând să o respingă motivat de faptul că acest aspect se soluţionează în cadrul şedinţei Adunării Creditorilor, nefiind un atribut al instanţei de judecată decât în prima fază procesuală a deschiderii procedurii, când desemnarea se face cu titlu provizoriu.

Etichete: