Top

Faliment

Prin sentinţa comercială nr. 572/14 aprilie 2009 a Tribunalului Bacău-Secţia comercială şi contencios administrativ, s-au respins excepţiile tardivităţii contestaţiei şi a lipsei calităţii procesuale active a D.G.F.P. BACAU.

S-au respins contestaţiile la raportul asupra fondurilor şi planului de distributie din 20.02.2009, formulate de D.G.F.P. BACAU, pentru AFPCM BACAU şi Municipiul Bacău, prin Primarul Munic.Bacău, ca nefondate.

S-a probat raportul asupra fondurilor şi planul de distribuţie din 20.02.2009, întocmite de L.J.

Pentru a se pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 20.02.2009, lichidatorul judiciar L.C. & H. SPRL BACĂU, a depus la dosarul cauzei raport asupra fondurilor şi plan de distribuţie , care au fost afişate la uşa instanţei la aceeaşi dată.

Împotriva acestor acte au formulat contestaţii DGFP Bacău pentru AFPCM Bacău şi PRIMARUL MUNICIP BACĂU pentru Municipiul Bacău.

În contestaţia formulată de DGFP –AFPCM BACĂU, se arată că se contestă raportul privind fondurile obţinute din lichidare până la data de 31.12.2008 şi cheltuielile de procedura efectuată în perioada 30.09.2008-31.12.2008, arătând că anterior datei de 20.02.2009 (când a fost depus în instanţă) raportul şi planul nu au fost prezentat Comitetului Creditorilor, conf.art 122 alin.1 din Lg.85/2006 , cu atât mai mult cu cât lichidatorul judiciar şi onorariul acestuia nu au fost confirmaţi de Adunarea Creditorilor , iar creditorii nu au putut să-şi manifeste rolul activ în cadrul procedurii.

În ceea ce priveşte raportul asupra cheltuielilor de procedură, înţelege să conteste onorariul lichidatorului pentru perioada 30.09.2008 – 31.12.2008 , în procent de 15% din recuperări creanţe, care nu a fost confirmat de către creditori.

Menţiunea acestui procent ridicat are drept consecinţă diminuarea gradului de recuperare a creanţelor de către creditori, motiv pentru care se impunea punerea în discuţia creditorilor a acestor rapoarte şi implicit a onorariului.

Pentru aceste motive, solicită admiterea contestaţiei şi obligarea lichidatorului la refacerea actelor contestate cu respectarea dispoziţiilor legale.

Municip. Bacău, prin Primar, a contestat onorariul lichidatorului judiciar, arătând că nu se justifică suma de 64.0873 lei, pentru o perioadă de 4 luni.

Consideră că onorariul lichidatorului judiciar trebuia confirmat printr-o încheiere dată de judecătorul sindic, ca urmare a unei negocieri cu adunarea Creditorilor, aşa cum prevede art 11 al.1 lit d) din Lg.85/2006.

Având în vedere că lichidatorul judiciar nu a convocat Adunarea creditorilor , care să includă negocierea onorariului lichidatorului judiciar pe ordinea de zi, este nelegală aprobarea plăţii acestui onorariu care nu a fost confirmat.

Ca atare, înainte de aprobarea raportului şi a planului, se impune convocarea Adunării creditorilor pentru negocierea onorariului său.

Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare împotriva celor două contestaţii , solicitând respingerea lor ca neîntemeiate, iar în apărare a arătat că a prezentat raportul şi planul de distribuţie Comitetului Creditorilor la data de 20.02.2009 şi a notificat fiecărui creditor depunerea acestor documente , conform dispoz.art.122 al.1 din Lg.85/2006, conform borderoului de mandate ataşat raportului de activitate şi confirmărilor de primire a creditorilor.

Consideră că susţinerea contestatoarei DGFP Bacău, că aceste documente trebuiau fi prezentate anterior depunerii în instanţă, nu are acoperire legală.

În ceea ce priveşte onorariul lichidatorului judiciar arată că acesta a fost stabilit prin sentinţa civilă nr.117 din 11.04.2008 a Tribunalului Bacău, şi că pe ordinea de zi a Adunării Creditorilor din 24.07.2008, a fost înscrisă confirmarea lichidatorul judiciar şi a onorarului stabilit.

Contestatoarele au arătat, cu această ocazie, că vor exprima un punct de vedere că privire la aceste aspecte, în termen de 30 zile, însă nici până în prezent nu l-au prezentat.

Ca atare , onorariul actual al lichidatorului judiciar este cel stabilit prin sentinţa civilă nr.117 /2008 al Tribunalului Bacău, cum corect a fost prins în raportul asupra cheltuielilor de procedură.

Părţile au depus acte în susţinerea cererilor lor.

La termenul din 10.04.2009, judecătorul sindic din oficiu a pus în discuţie calitatea procesuală activă a DGFP Bacău, având în vedere că în tabelul definitiv al creditorilor este înscrisă AFPCM Bacău, care are personalitate juridică, iar la termenul de azi, lichidatorul judiciar a invocat tardivitatea contestaţiei formulate de DGFP Bacău, pentru AFPCM Bacău, excepţie pusă în discuţie la termenul de azi.

Faţă de contestaţiile formulate, de excepţiile invocate şi de actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic consideră neîntemeiate atât excepţiile invocate, cât şi contestaţiile formulate, pentru următoarele considerente;

Cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei formulate de DGFP Bacău, se reţine că raportul asupra fondurilor şi planul de distribuţie au fost afişate la data de 20.02.2009, iar contestaţia a fost formulată la 06.03.2009(data poştei) deci în termenul legal de 15 zile de la afişare , prev de art 122 al.3 din Lg.85/2006, motiv pentru care va respinge excepţia ca nefondată.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a DGFP Bacău, având în vedere că s-a depus de către contestatoarea AFPCM Bacău, relaţii din care rezultă că AFPCM BACAU nu are personalitate juridică, întrucât, prin HG 109/18.02.2009(art.2) s-a stabilit că singurele instituţii publice cu personalitate juridică din subordinea ANAF sunt Garda Financiară , ANV şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municip. Bucureşti, iar conform OANAF nr.343/2009 activitatea AFPCM va fi preluată de DGFP, urmează a fi respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Pe fondul cauzei, contestaţiile formulate de DGFP Bacău – AFPCM Bacău şi Municip Bacău , prin Primar sunt neîntemeiate.

Prin sentinţa civilă nr.117/11.04.2008, pronunţată în prezenta cauză, s-a stabilit un onorariu pentru lichidatorul judiciar de 15% din valoarea bunurilor vândute şi a creanţelor recuperate iar în lipsa acestora de 2000 lei lunar, ce va fi plătită din fondul de lichidare.

Acest onorariu este identic pentru majoritatea lichidatorilor judiciari desemnaţi de acelaşi judecător sindic în dosarele aflate pe rolul Tribunalului Bacău.

La şedinţa Adunării creditorilor din 24.07.2008, (prima şedinţă a creditorilor după deschiderea procedurii de faliment) la pct. 3 de pe ordinea de zi, s-a trecut „confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului conform art 11 lit e) din Lg.85/2006.

Contestatoarele AFPCM şi Primarul Municip Bacău au avut reprezentanţi la această adunarea a creditorilor, care au arătat că vor prezenta , în termen de 30 zile de la adunarea creditorilor, un punct de vedere cu privire la această problemă supusă dezbaterii.

Ulterior, nici în cele 30 zile şi nici după această perioadă, contestatoarele nu au mai prezentat punctul lor de vedere şi nici nu au mai solicitat lichidatorului judiciar trecerea acestui aspect pe ordinea de zi a adunărilor creditorilor ulterioare, deşi a trecut aproape un an de zile de la această adunare şi activitate a de lichidare a debitoarei este realizată în proporţie de 90%.

Ba mai mult, reprezentantul contestatoarei Municip Bacău, nici nu –şi mai aminteşte că a participat la această adunare a creditorilor, ceea ce dovedeşte , atât o necunoaştere a legislaţiei insolvenţei cât şi o lipsă de preocupare pentru desfăşurarea procedurii falimentului în acest dosar.

Conf.art.17 al.1 lit b) din L:g.85/2006 „Comitetul Creditorilor negociază cu lichidatorul judiciar care doreşte să fie desemnat de către creditori în dosar, condiţiile numirii şi recomandă adunării creditorilor, astfel de numiri”. Ca atare negocierea onorariului nu este de atribuitul adunării creditorilor, cum arată contestatoarea Municip Bacău în contestaţia formulată.

Având în vedere aceste aspecte, orice hotărâre ar lua în viitor Adunarea Creditorilor, cu privire la onorariul lichidatorului judiciar, aceasta nu ar putea avea efecte retroactive. Rezultă că pentru perioada 30.09.2008 – 31.12.2008 onorariul lichidatorului judiciar al debitoarei M.-E. SA este cel stabilit prin sentinţa civilă nr.117/2008 a Tribunalului Bacău , care deşi nu a fost confirmat , nu a fost nici infirmat de Adunarea Creditorilor şi ca atare raportul privind cheltuielile de procedură a fost întocmit corect.

Referitor la neprezentarea raportului şi planului de distribuţie Comitetul Creditorilor anterior depunerii la instanţă, invocată de contestatoarea DGFDP – AFPCM Bacău, judecătorul sindic constată că se dă o interpretare proprie dispoz.art 122 al.1 din Lg.85/2006.

Termenul de „prezentare” nu este echivalent cu „ convocare” cum lasă să se înţeleagă contestatoarea, ci de „arătare” „depunere” la dosarul cauzei în vederea luării la cunoştinţă, interpretare logică dacă aveam în vedere şi dispoz.al.2 care prevede că planul va fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul judiciar va notifica fiecare creditor depunerea acestora”.

Dacă legiuitorul ar fi dorit ca aceste rapoarte şi planuri de distribuţie să fie aprobate anterior de Comitetul creditorilor, ar fi arătat-o expres în dispoz. art 17 din legea insolvenţei.

Ca atare, înmânarea raportului şi planului de distribuţie, sub luare de semnătură , către creditori şi notificarea creditorilor despre depunerea acestor documente, satisface cerinţele, art 122 al.1 din Lg.85/2006.

Pentru aceste motive, în temeiul art 122 al.4 din Lg.85/2006, judecătorul sindic va respinge excepţiile tardivităţii contestaţiei formulate de DGFP-AFPCM Bacău şi a lipsei calităţii procesuale active a DGFP Bacău şi totodată va respinge ca nefondate contestaţiile formulate la raportul şi planul de distribuţie din 20.02.20099, pe care le va proba .

Etichete: