Top

Cerere de intervenţie voluntară accesorie. Soluţia instanţei de recurs.

Potrivit art. 49 alin. 1 şi 3 C. proc. civ. oricine are interes poate interveni într-o pricină ce se judecă între alte persoane; cererea de intervenţie voluntară este accesorie când este făcută în interesul uneia din părţi, sprijinind numai apărarea acesteia.

Conform art. 51 C. proc. civ. „ Cererea de intervenţie în interesul uneia din părţi se poate face chiar înaintea instanţei de recurs.”

Decizia nr. 919/R din 12.12.2008 a Curţii de Apel Galaţi

Prin încheierea nr.50/11 septembrie 2008 pronunţată, în dosarul nr.1186/113/2008 al Tribunalului Brăila, secţia comercială, de judecătorul-sindic, a fost respinsă ca nefondată, cererea creditoarei A.F.P Brăila privind schimbarea lichidatorului judiciar şi s-a acordat termen la data de 9 octombrie 2008 pentru continuarea procedurii insolvenţei debitorului S.C „V.L.” S.R.L Brăila.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că Ordinul nr.1009/2007 emis de Preşedintele ANAF are aplicabilitate numai în cadrul ANAF şi nu poate îngrădi sau majora drepturile practicienilor în insolvenţă de a fi desemnaţi în cazurile de insolvenţă, nefiind opozabile acestora.

Împotriva menţionatei hotărâri, în termen legal, creditoarea A.F.P Brăila a declarat recurs, invocând motivul prevăzut de art.304 pct.9 C.proc.civ.. În dezvoltarea acestui motiv, creditoarea a susţinut că dreptul său ca organ fiscal de a decide desemnarea administratorului sau lichidatorului judiciar în dosarele în care deţine cel puţin 50% din totalul creanţelor este recunoscut de lege şi că Ordinul nr.1009/2007 nu contravine dispoziţiilor Legii nr.85/2006.

În concluzie, recurenta creditoare a solicitat admiterea recursului cu consecinţa admiterii cererii sale de a fi numit practicianul în insolvenţă „S.Q.” SPRL Bacău în calitate de administrator sau lichidator judiciar al debitorului S.C.”V L”S.R.L Brăila.

În cursul soluţionării recursului, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă- Filiala Brăila a formulat cerere de intervenţie voluntară accesorie în interesul intimatului CIPI „L.C.”- lichidator judiciar desemnat în prezenta cauză, prin care a solicitat respingerea recursului creditoarei.

Intervenientul accesoriu a motivat că recurenta-creditoare a încercat să evingă textul şi litera Legii nr.85/2006, invocând un ordin care stabileşte doar o procedură internă de desemnare a unui administrator sau lichidator judiciar şi că a încercat să încalce caracterul concursual al acestei legi având în vedere că la deschiderea procedurii judecătorul este suveran să aprecieze pe baza ofertelor desemnate la dosarul cauzei, practicianul în insolvenţă ce va fi desemnat provizoriu, conform dispoziţiilor art.11 lit.c din Legea nr.85/2006; în timpul procedurii, singurul organ abilitat să hotărască desemnarea unui alt administrator sau lichidator judiciar este Adunarea Creditorilor şi numai la recomandarea Comitetului Creditorilor, acesta din urmă fiind singurul abilitat în cadrul procedurii Legii nr.85/2006 să negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreşte să fie desemnat de către creditori.

A mai precizat că în cauză nu este nicio negociere a comitetului creditorilor, niciun proces verbal în care să se consemneze un vot concursual pe baza numărului de membri şi nu pe baza cuantumului creanţelor şi că vreo hotărâre ulterioară a adunării creditorilor.

Recursul nu este fondat;

Este de necontestat că prin sentinţa comercială nr.454/12 iunie 2008 pronunţată în dosarul nr.1186/113/2008 al Tribunalului Brăila, a fost deschisă procedura insolvenţei debitoarei S.C „V.L.” S.R.L Brăila şi că „L.C.” a fost desemnat administrator judiciar, fiindu-i stabilite atribuţiile conform art.11 alin.1 lit.c şi art.19 alin.1 din Legea nr.85/2006.

În mod corect a reţinut judecătorul sindic că Ordinul nr.1009/2007 ANAF nu poate îngrădi sau majora drepturile practicienilor în insolvenţă de a fi desemnaţi în cauzele de insolvenţă şi a respins ca nefondată cererea creditoarei de schimbare a lichidatorului judiciar.

Faptul că practicianul în insolvenţă propus de creditoare se află înscris în lista practicienilor de insolvenţă nu constituie un criteriu în plus pentru desemnarea acestuia ca administrator sau lichidator judiciar.

Prin urmare, criticile aduse sentinţei recurate nefiind fondate, va fi menţinută încheierea nr.50/11 septembrie 2008 a Tribunalului Brăila. Nici în faţa primei instanţe şi nici în recurs, creditoarea nu a produs dovezi astfel cum prevede textul art. 1169 C. civ. din care să rezulte că a avut loc o negociere a comitetului creditorilor sau că s-a încheiat un proces-verbal din conţinutul căruia să rezulte un vot concursual pe baza numărului de membri şi nu pe baza cuantumului creanţelor ori o hotărâre ulterioară a adunării creditorilor.

Faţă de cele ce preced, recursul declarat de creditoare nefiind fondat, în temeiul art.312 alin.1 C.proc.civ. a fost respins.

Pentru aceleaşi considerente cererea de intervenţie voluntară accesorie a fost respinsă ca fiind rămasă fără obiect.

Etichete: