Top

Legea nr.10/2001. Restituire în natură

Restituirea în natură a terenurilor intră sub incidenţa procedurilor prevăzute de Legea nr.10/2001, dacă terenul este disponibil. Caracterul reparatoriu al legii include şi acele terenuri din intravilan care, până la 14 februarie 2001 – data intrării în vigoare a legii –, nu au fost restituite persoanelor îndreptăţite. Legea impune şi condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ: amplasamentul să fie acelaşi cu al fostei proprietăţi, în intravilan, preluarea să fie abuzivă, terenul să nu fi fost restituit în procedura instituită prin Legea nr.18/1991 şi deţinător să fie unitatea administrativ-teritorială.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr.47 din 4 martie 2009

Prin sentinţa civilă nr.630/3 iunie 2008 a Tribunalului Vaslui s-a admis acţiunea formulată de reclamanta P.E. în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului Bârlad, a fost anulată dispoziţia nr.869/2008 emisă de pârât, a fost obligat pârâtul să restituie în natură în proprietatea reclamantei suprafaţa de 2688 m.p. teren situat în Bârlad, str. „P.R.” nr.44 (fostă str. „F.” nr.13), sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii în sumă de 50 lei pe zi de întârziere, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea întocmai a acesteia.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că reclamanta a făcut dovada calităţii de persoană îndreptăţită la despăgubiri, fapt constatat prin sentinţa civilă nr.7130/12.12.1994 a Judecătoriei Bîrlad, restituindu-i-se reclamantei dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 5312 m.p. teren situat în Bîrlad, str. „F.” nr.13.

S-a mai constatat că reclamanta este îndreptăţită să fie repusă în dreptul de proprietate şi la diferenţa de 2688 m.p.

Împotriva sentinţei civile nr.630/3 iunie 2008 a Tribunalului Vaslui a formulat apel Primarul municipiului Bîrlad, criticând sentinţa apelată pentru următoarele motive: din suprafaţa de 2688 m.p. revendicată de petentă, o parte este ocupată de un bloc de locuinţe, iar o suprafaţă de 400 m.p. este ocupată de construcţii provizorii (garaje); reclamanta P.E. nu a depus actul de proprietate, dovada preluării abuzive a imobilului revendicat şi certificatul de calitate de moştenitor; nu a fost depusă documentaţia care a stat la baza emiterii dispoziţiei nr.869/2008; în cauză nu s-a efectuat o expertiză topografică, neexistând pentru restituirea în natură a terenului din Bîrlad, str. „P.R.” nr.44 (fosta str. „F.” nr.13) un studiu topografic; având în vedere că suprafaţa de teren de 2688 m.p. situată în Bîrlad, str. „P.R.” nr.44, judeţul Vaslui este imposibil de restituit în natură, fiind ocupată de bloc de locuinţe şi lucrări de sistematizare verticală aferente, a apreciat apelantul-pârât că instanţa de fond a dispus în mod superficial restituirea în natură a terenului.

Apelul este întemeiat pentru considerentele de mai jos.

Potrivit art.4 alin.2 din Legea nr.10/2001, beneficiază de dispoziţiile legii şi moştenitorii persoanei îndreptăţite.

Din actele depuse, rezultă că P.E. este fiica lui P.V., decedat la 22 iunie 1980, acesta fiind fiul lui C.P. şi al lui M. P.

Tatăl reclamantei a avut două surori – P.E., decedată la 11 martie 1974 şi P.M., decedată la 11 octombrie 1983, petenta P.E. fiind nepoata celor două defuncte şi singura moştenitoare a acestora.

Sub acest aspect, într-adevăr sentinţa civilă nr.7130/12 decembrie 1994 a Judecătoriei Bîrlad, definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr.121/7.04.1995 a Tribunalului Vaslui, statuează cu autoritate de lucru judecat că petenta este nepoata de frate a numitelor P.M. şi P.E., în prezent decedate.

Prin certificatul nr.3545/29 martie 1994 emis de Ministerul Finanţelor, Administraţia Financiară a municipiului Bîrlad se atestă că la nr.708 au figurat P.E. şi P.M. din Bîrlad, cu un teren în suprafaţă de 8000 m.p. în Bîrlad, str. „F.” nr.13, în perioada 1958-1961.

Totodată, matricola privind impozitul pe clădiri şi teren proprietate nr.349/25.VI.1952 atestă că P.E. şi P.M. figurează cu teren în suprafaţă de 8000 m.p. în Bîrlad, str. „F.” nr.13 şi, începând cu anul 1962, terenul nu a mai fost impus în evidenţele fiscale, fiind folosit de Consiliul Popular Bîrlad.

În raport de aceste considerente, tribunalul a constatat că reclamanta a făcut dovada de persoană îndreptăţită în sensul Legii nr.10/2001.

În ceea ce priveşte dovedirea dreptului de proprietate, potrivit art.23.1 din H.G. nr.250/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001, prin acte doveditoare ale dreptului de proprietate se înţelege orice înscrisuri translative de proprietate, orice acte juridice care atestă deţinerea proprietăţii (extras de carte funciară, istoric de rol fiscal, orice act emanând de la o autoritate din perioada respectivă, care atestă direct sau indirect faptul că bunul respectiv aparţine persoanei respective).

Or, în litigiu reclamanta-intimată P.E. a făcut dovada dreptului de proprietate asupra terenului de 8000 m.p. din Bîrlad, str. „F.” nr.13 cu certificatul nr.3545/29 martie 1994 emis de Administraţia Financiară a municipiului Bîrlad şi matricola nr.7/25.VI.1952 emisă de aceeaşi autoritate, a autoarelor sale P.E. şi P.M.

În materia retrocedării imobilelor preluate abuziv, în privinţa dovedirii dreptului de proprietate textul legii speciale nu impune ca dovada dreptului de proprietate să se facă potrivit dreptului comun, fiind admisibile şi alte mijloace de dovadă, aşa cum au fost menţionate şi cele de mai sus. Ceea ce este important în accepţiunea legii speciale este de a se stabili dacă bunul solicitat s-a aflat în proprietatea persoanei îndreptăţite sau a autorilor acesteia.

Prin sentinţa civilă nr.7130/12 decembrie 1994 a Judecătoriei Bîrlad i s-a reconstituit petentei P.E. dreptul de proprietate în condiţiile Legii nr.18/1991 după autoarele sale P.M. şi P.E. pentru suprafaţa de 5312 m.p., teren situat în Bîrlad, str. „F.” nr.13, judeţul Vaslui.

În prezentul litigiu, pentru diferenţa de 2688 m.p., până la 8000 m.p. teren situat în Bîrlad, str. „F.” nr.13 (în prezent str. „P.R.” nr.44), reclamanta P.E. a solicitat restituirea în natură a acestei suprafeţe în baza Legii nr.10/2001.

La instanţa de apel a fost efectuată o expertiză tehnică topo-cadastrală, în vederea identificării suprafeţei de 2688 m.p. situată în Bîrlad, str. „P.R.” nr.44 (fostă str. „F.” nr.13) şi stabilirii de expert dacă suprafaţa de teren este liberă de construcţii şi poate fi restituită în natură.

Din raportul de expertiză tehnică topo-cadastrală şi obiecţiunile formulate de apelantul Primarul municipiului Bîrlad, rezultă că din suprafaţa de 2688 m.p. teren situat în Bîrlad, str. „P.R.” nr.44, numai suprafaţa de 673,985 m.p. nu poate fi restituită în natură, deoarece pe de o parte nu face parte din vechiul amplasament al proprietăţii, iar pe de altă parte în prezent este proprietatea privată a unei persoane fizice – aspect necontestat de intimată.

Faţă de acestea şi de dispoziţiile art.296 C.pr.civ. a fost admis apelul formulat de Primarul municipiului Bîrlad şi a fost schimbată în parte sentinţa Tribunalului Vaslui, în sensul înlăturării din dispozitivul sentinţei civile nr.630/3.06.2008 a Tribunalului Vaslui a obligaţiei restituirii suprafeţei de teren de 673,985 m.p., ce nu este în posesia Primarului municipiului Bîrlad pentru a dispune restituirea ei şi a fi obligat Primarul municipiului Bîrlad să acorde reclamantei despăgubiri conform Titlului VII din Legea nr.247/2005 pentru această suprafaţă de teren.

Etichete: