Top

Contestaţie la executare

Dosar nr. 3519/189/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1004/R

Şedinţa publică de la 24 Iunie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ADINA ALEXANDRU

Judecător DANIELA MIHAELA MANOLE

Judecător MIRELA-CRISTINA ŢÂRLEA

Grefier ELENA GHEORGHIES

Pe rol se află judecarea recursului civil formulat de recurenta – contestatoare SC Vxx SRL BARLAD, cu sediul, în contradictoriu cu intimatele – creditoare DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE VASLUI, ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BARLAD şi intimatele – terţ poprit BRD GSG BARLAD şi BCR BARLAD, împotriva sentinţei civile nr. 368/09.02.2009 pronunţată de Judecătoria Bârlad, cauza având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, au lipsit părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că: procedura este legal îndeplinită.

Dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică de la 17 iunie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea din acea zi şi care face parte integrantă din prezenta decizie. Din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, 24 iunie 2009, când s-a dat soluţia de faţă.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului declarat constată următoarele;

Prin sentinţa civilă nr. 368/2009 a Judecătoriei Bârlad a fost respinsă contestaţia la executare formulată de SC Vxxx SRL BÂRLAD împotriva popririi nr. 3232 şi 3231/1.10.2008 instituite asupra conturilor terţului poprit BDR-GSG Agenţia Bârlad de către conducerea DGFP Vaslui şi împotriva titlului executoriu nr. 2866/29.07.2008, deciziei de impunere nr. 509/07.07.2008, deciziei nr. 510/2008, dispoziţiei nr. 2514/2008 , proceselor verbale de contravenţie nr. 0039251, 0039252 şi 0039253/2008.

Instanţa de fond a reţinut că:

Contestatoarea SC Vxx SRL a formulat contestaţie la executare împotriva popririi nr.3232, 3231 din 1 octombrie 2008 instituite asupra conturilor pe care le are deschide la BRD GSG Agenţia Bârlad, BCR de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui, Administraţia Finanţelor Publice Bârlad, a titlului executoriu nr.2866 din 29 iulie 2008, deciziei de impunere nr.509 din 7 iulie 2008, deciziei de impunere nr.510 din 7 iulie 2008, dispoziţiei nr.2514 din 4 iulie 2008, proceselor verbale de contravenţie nr.0039251, 0039252, 0039253 din 30 iunie 2008, solicitând desfiinţarea titlurilor nelegale, întoarcerea executării şi restituirea sumelor executate nelegal.

Titlul executoriu nr.2866 din 29 iulie 2008 (fila 34, dosar) în baza căruia a fost începută executarea pentru suma de 118.070 lei împotriva contestatoarei-debitoare SC Vxx SRL se referă la decizia nr.70.524 din 28 iulie 2008 şi nr.3643 din 28 iulie 2008, astfel că nu are nici o legătură cu deciziile de impunere nr.509, nr.510 din 7 iulie 2008, dispoziţia nr.2514 din 4 iulie 2008, procesele verbale de contravenţie nr.0039251, 0039252, 0039253 din 30 iunie 2008, a căror desfiinţare o solicită contestatoarea, urmând să se dispună întoarcerea executării şi restituirea sumelor executate.

În condiţiile în care contestatoarea-creditoare SC Vxxx SRL nu face referire la sumele menţionate în titlul executoriu nr.2866 din 29 iulie 2008, respectiv suma totală de 118.070 lei, referindu-se în conţinutul contestaţiei la alte sume, cu privire la care face divagaţii fără suport real, instanţa apreciază că nu poate analiza temeinicia sumelor menţionate în deciziile de impunere nr.509, 510 din 7 iulie 2008, dispoziţia nr.2514 din 4 iulie 2008, ori în conţinutul proceselor verbale de constatare a contravenţiei nr.0039251, 0039252, 0039253 din 30 iunie 2008, cu atât mai mult modalitatea în care au fost întocmite.

În ce priveşte titlul executoriu nr.2866 din 29 iulie2008 emis de Administraţia Finanţelor Publice Bârlad, acesta are la baza deciziile de impunere nr.70524 din 25 iulie 2008 şi 3643 din 28 iulie 2008, necontestate de contestatoarea debitoare SC Vxxx SRL , deşi i-au fost comunicate la data de 7 august 2008 (confirmare de primire, fila 25 dosar), fiind emisă somaţia nr.37/30/2/2008/5740 prin care s-a pornit executarea silită, iar ulterior înfiinţată poprirea prin adresa nr.3232 din 1 octombrie 2008, comunicată către BCR, poprire confirmată prin adresa înregistrată sub nr.13790 din 23 octombrie 2008, astfel că dispoziţiile art.145, art.149 şi urm. din OG nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind Codul de procedură fiscală au fost respectate.

Excepţia invocată de intimata-creditoare Direcţia generală a Finanţelor Publice Vaslui – Administraţia Finanţelor Publice Bârlad respectiv inadmisibilitatea contestaţiei formulată împotriva proceselor verbale de contravenţie nr.0039251, 0039252, 0039253 a fost respinsă întrucât aşa cum a precizat şi contestatoarea debitoare SC Vxx SRL ea o consideră contestaţie la titlu şi este opţiunea acesteia de a formula contestaţie şi împotriva acestora.

A fost respinsă şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de BRD – Groupe Societe Generale Agenţia Bârlad, întrucât adresa de înfiinţare a popririi a fost înaintată de către intimata-creditoare şi către această societate şi apreciem că trebuie să figureze în cauză ca terţ poprit la solicitarea contestatoarei-debitoare SC VECAST SRL .

Raportat celor reţinute, contestaţia a fost respinsă şi pe fond întrucât argumentele contestatoarei-creditoare SC Vxxx SRL nu se încadrează în categoria apărărilor de fond pentru titlu executoriu nr.2866 din 29 iulie 2008 în baza căruia s-a început poprirea nr.3231 şi 3232 din 1 octombrie 2008, deoarece au ca fundament dec.nr.70524 din 28 iulie 2008, nr.3643 din 28 iulie 2008 şi nu deciziile de impunere nr.509, 510 din 7 iulie 2008, dispoziţia nr.2514 din 4 iulie 2008 aşa cum susţine eronat contestatoarea-debitoare, cu atât mai mult pentru procesele verbale de contravenţie nr.0039251, 0039252, 0039253 din 30 iunie 2008, ce nu au nici o legătură cu titlul executoriu menţionat anterior, în drept fiind aplicabile disp.art.399, 404 Cod proc. Civilă, art.136 şi urm.din O.G. nr.92/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind Codul de procedură fiscală

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs SC Vxx SRL Bârlad, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Recurenta arată că somaţia nr. 2867/2008 şi titlul executoriu nr. 2866/29.07.2008 nu au fost comunicate în mod legal. Nu se indică calitatea primitorului actului şi nu s-a aplicat ştampila societăţii.

Nici adresele de înfiinţare a popririlor nr. 3232 şi 3231/2008 nu au fost comunicate în mod legal.

Pe de altă parte, recurenta arată că s-a contestat chiar executarea silită deoarece nu au fost respectate dispoziţiile Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală în ceea ce priveşte calcularea, impunerea şi executarea obligaţiilor pe care societatea le are faţă de bugetul de stat.

Intimata avea obligaţia conform dispoziţiilor legale să acopere obligaţiile fiscale neachitate din sumele achitate în avans şi astfel se puteau acoperi toate obligaţiile fiscale.

Intimata AFP Bârlad a depus la dosar întâmpinare prin care solicită respingerea recursului formulat.

Se arată că actele şi formele de executare întocmite au rămas fără obiect. Obligaţia de plată a SC Vxx SRL Bârlad privind suma de 74951 lei TVA s-a stins prin compensare, conform dispoziţiilor art. 116 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Intimata arată că instanţa de fond a reţinut, în mod corect, că somaţia nr. 37/30/2/2008/5740 însoţită de titlul executoriu au fost comunicate recurentei. Cu privire la contestaţia la executare împotriva proceselor verbale de contravenţie nr. 0039251,0039252 şi 0039253, instanţa arată că aceasta nu este o cale de atac împotriva proceselor verbale de contravenţie, fiind aplicabile dispoziţiile art. 31 din OG 2/2001.

Executarea silită pornită de ADF Bârlad se întemeiază pe titlul executoriu nr. 2866/2008 şi somaţia nr. 37/30/2/2008/5740, iar poprirea a fost înfiinţată prin adresa nr. 3232/2008 pentru obligaţia de plată reprezentând TVA declarat de către debitor prin decontul de TVA depus şi înregistrat al AFP sub nr. 3643/28.07.2008.

Din actele şi lucrările dosarului de faţă, prin prisma motivelor de recurs invocate şi analizând cauza sub toate aspectele potrivit dispoziţiilor art. 304? Cod procedură civilă, Tribunalul constată următoarele:

Instanţa de fond nu a răspuns în mod detaliat asupra motivelor invocate de contestatoare cu privire la legalitatea dovezii de comunicare din data de 06.08.2008 prin care s-a comunicat somaţia nr. 2867/29.07.2008, titlul executoriu nr. 2866/29.07.2008 precum şi adresa de înfiinţare a popririi nr. 3232 şi 3231/01.10.2008.

Aceasta trebuia să analizeze respectarea dispoziţiilor legale cu privire la comunicarea fiecărui act de executare. Cu privire la contestaţia la executare propriu zisă formulată de SC Vxx SRL, aceasta a contestat sumele incluse în titlul executoriu nr. 2866/29.07.2008 şi somaţia nr. 37/30/2/2008/5740 precum şi adresa de înfiinţare a popririi nr. 3232/01.10.2008 şi 3231/01.10.2008. Contestaţia la executare este destinată să expliciteze titlul executoriu ce urmează a fi valorificat. În cadrul soluţionării contestaţiei instanţa nu poate anula sau modifica însuşi titlul executoriu, o atare finalitate putându-se realiza numai prin intermediul căilor legale de atac.

Legea procesuală civilă prevede că debitorul are dreptul să invoce, pe calea contestaţiei, toate apărările de fond referitoare la existenţa, întinderea şi valabilitatea creanţei contestate prin respectivul titlul executoriu. Dacă însă legea pune la dispoziţia debitorului o cale de atac specială, acesta nu mai poate să utilizeze apărări de fond în cadrul contestaţiei la executare.

Contestaţia la executare vizează doar împrejurări survenite după începerea executării silite şi care sunt legate de modul de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor cuprinse într-un titlu executoriu. Nu pot fi invocate acte sau împrejurări de natură a diminua sau stinge datoria dacă asemenea acte sau împrejurări existau la data soluţionării cauzei.

În cazul de faţă, titlul executoriu nu este emis de o instanţă judecătorească, ci de AFP Bârlad în baza unei decizii de impunere şi a unor procese verbale de contravenţie.

Era necesar să se analizeze de către instanţa de fond dacă împotriva acestor acte, care au data la baza emiterii titlurilor executorii contestate, există o procedură specială de contestare.

Debitorul nu are posibilitatea de alegere între promovarea căii de atac împotriva titlului emis de un alt organ decât o instanţa judecătorească şi promovarea unei contestaţii la executare.

Aceasta deoarece potrivit dispoziţiilor art. 399 alin. 3 Cod procedură civilă „ în cazul în care executarea se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede o altă cale de atac.”

Din actele de la dosar nu rezultă dacă împotriva deciziilor de impunere care au stat la baza emiterii titlului de executare nr. 2866/2008 a somaţiei nr. 37/30/2/2008/5740 şi adresa de înfiinţare a popririi era prevăzută o cale de atac şi dacă debitoarea contestatoare a urmat această procedură.

Se cunoaşte doar că împotriva proceselor verbale de contravenţie se poate formula plângere la Judecătorie potrivit dispoziţiilor OG2/2001 însă nu rezultă dacă acestea au fost contestate.

Mai mult decât atât, aceste acte care au stat la baza actelor de executare contestate nu au fost depuse la dosarul cauzei iar instanţa de fond a soluţionat contestaţia fără a face o verificare a sumelor înscrise în actele ce au stat la baza emiterii titlurilor executorii, dacă coincid cu sumele înscrise în deciziile de impunere şi procesele verbale de contravenţie.

Dacă instanţa a apreciat că „ nu poate analiza temeinicia sumelor menţionate în deciziile de impunere ori în conţinutul proceselor verbale de contravenţie” trebuia să admită efectuarea unei expertize contabile , probă ce ar fi fost foarte utilă pentru soluţionarea corectă a cauzei.

Argumentaţia instanţei de fond precum că reclamanta contestatoare „ face divagaţii fără suport real” nu reprezintă o motivare care să corespundă condiţiilor prevăzute de art. 261 Cod procedură civilă, reprezentând, de fapt, o lipsă de răspuns la capetele de cerere formulate.

Pentru considerentele arătate, Tribunalul apreciază că Judecătoria Bârlad a pronunţat o hotărâre nelegală, pentru că a soluţionat procesul fără a intra cercetarea fondului, neanalizând toate aspectele invocate în contestaţia la executare formulată.

Pe de altă parte, hotărârea instanţei de fond nu cuprinde motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, argumentele invocate fiind neclare şi neconvingătoare.

Nici dispozitivul sentinţei nu este clar arătându-se că „se resping excepţiile”, fără a preciza care sunt aceste excepţii.

Tribunalul apreciază că recursul este întemeiat şi, prin urmare, va fi admis.

În baza art. 312 pct.5 Cod procedură civilă va casa hotărârea Judecătoriei Bârlad şi va trimite cauza spre rejudecare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de SC Vxx SRL cu sediul în Bârlad, str. Palermo nr. 4, jud. Vaslui împotriva sentinţei civile nr. 368/09.02.2009 a Judecătoriei Bârlad pe care o casează în totalitate.

Trimite cauza spre rejudecare la aceiaşi instanţă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 24 iunie 2009.

Etichete: