Top

Contestatie

Dosar nr. 3007/333/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 1027/R

Şedinţa publică de la 07 Iulie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE DIANA ELENA SÎRGHI

Judecător ADINA ALEXANDRU

Judecător VASILE AGAFIŢEI

Grefier CAMELIA APOSTOL

Pe rol soluţionarea cererii de recurs formulată de recurent creditor SC.Axx.SRL, cu sediul în contradictoriu cu intimat debitor E M, domiciliată , împotriva încheierii de încuviinţare a executării silite din data de 28.05.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, având ca obiect încuviinţare executare silită.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-au verificat actele şi lucrările dosarului şi s-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează următoarele: cauza se află la al doilea termen de judecată, se solicită judecarea cauzei în lipsă(prin întâmpinare), după care;

Instanţa având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, lasă cauza în pronunţare, când, deliberând;

TRIBUNALUL,

Asupra recursului civil de faţă;

Reclamanta SC AxxxSRL cu sediul a promovat cerere de executare silită prin care a solicitat a se admite punerea în executare silită a titlului executoriu Sentinţa civilă nr.9/13.01.2009 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr.44/89/2008 potrivit căreia numita E M domiciliată în, fost administrator statutar, a fost obligată la suportarea pasivului societăţii comerciale SC Lxx SRL Vaslui în cuantum de 390.973,65 lei reprezentând creanţa reclamantei înscrisă la masa credală în dosarul de faliment privind debitoarea falită.

Prin Încheierea din Camera de Consiliu din data de 28 mai 2009 Judecătoria Vaslui a respins cererea formulată de SC Axx SRL prin executor judecătoresc Mihai Boboc prin care se solicita încuviinţarea executării silite împotriva debitoarei E M, fost administrator statutar al debitoarei falite SC Lxx SRL Vaslui.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că instanţa de executare este obligată să verifice întrunirea condiţiilor impuse de lege pentru declanşarea acesteia, printre altele existenţa unui titlu executoriu, calitatea de creditor sau debitor, valabilitatea cererii de executare, îndeplinirea obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, competenţa materială şi teritorială, etc., concluzionând că din actele şi lucrările dosarului nu rezultă calitatea de creditor a petentei SC. Axx SRL..

– 2 –

Fără a avea posibilitatea de a verifica titlul executoriu decât pentru o regularitate exterioară, vizibilă, care creează o prezumţie de regularitate internă, instanţa a reţinut că prin titlul executoriu ce se solicită a fi pus în executare, instanţa „autorizează creditorii înscrişi în tabelul definitiv consolidat al creanţelor să pună în executare prezenta hotărâre potrivit dispoziţiilor art. 142 alin. 2 din Legea insolvenţei” fără a nominaliza creditorii, fără a indica vreo listă de creditori care să facă parte integrantă din hotărâre, fără a face referire la creanţele fiecărui creditor .

Pentru a putea analiza şi dispune asupra încuviinţării executării silite, dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti trebuie să fie clar, explicit, nefiind dubii de interpretare .

Procedura încuviinţării executării silite este una sumară, necontencioasă, instanţa de executare nefiind îndrituită să examineze decât aparent titlul executoriu şi nu în raport cu întregul conţinut al titlului executoriu, al actelor de procedură şi probelor existente în dosarul de fond .

Ca atare, analizând aparenţa titlului executoriu instanţa a reţinut că din conţinutul acestuia nu rezultă calitatea de creditor al SC. AxxSRL şi nici cuantumul creanţei acestuia, aspecte ce puteau fi rezolvate, în opinia instanţei de fond, pe calea dispoziţiilor art. 281 indice 1 alin. 1 Cod procedură civilă .

La data de 10 iunie 2009 reclamanta SC Axx SRL a promovat recurs împotriva Incheierii de respingere a încuviinţării executării silite din data de 28 mai 2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul civil nr. 3007/333/2009 privind Sentinţa civilă nr.9/F/13.01.2009 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul de insolvenţă nr.44/89/2008, prin care a solicitat admiterea recursului, casarea Incheierii din data de 28.05.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui cu retrimitere în vederea încuviinţării executării silite a Sentinţei Civile nr.9/F/13.01.2009 pronunţată de Tribunalul Vaslui-judecător sindic în dosarul de insolvenţă nr.44/89/2008.

Recursul este întemeiat.

Instanţa de executare, învestită cu încuviinţarea executării silite, în mod eronat şi cu aplicarea greşită a dispoziţiilor legale în materia insolvenţei a respins cererea de încuviinţare a executării silite a Sentinţei civile nr.9/F/13.01.2009 pronunţată de Tribunalul Vaslui-judecător sindic, în dosarul de insolvenţă nr-44/89/2008, formulată de reclamanta creditoare SC Axx SRL Satu-Mare considerând că în urma analizării aparenţei titlului executoriu, nu reiese calitatea de creditor al reclamantei şi nici cuantumul creanţei societăţii creditoare, fără a face o verificare atentă prin care instanţa de fond avea posibilitatea să constate că societatea reclamantă este nominalizată în cadrul sentinţei de insolvenţă în calitate de creditor alături de ceilalţi creditori ai debitoarei SC Lxx SRL Vaslui.

Prin dispozitivul sentinţei civile nr.9/F/13.01.2009 pronunţată de Tribunalul Vaslui-judecător sindic în dosarul de insolvenţă nr.44/89/2008 se prevede faptul că se autorizează creditorii înscrişi în tabelul definitiv consolidat al creanţelor să pună în executare hotărârea potrivit dispoziţiilor art. 142 alin.2 din Legea insolvenţei.

Reclamanta creditoare SC Axx SRL este înscrisă în tabelul definitiv consolidat al creanţelor debitoarei SC Lxx SRL Vaslui în calitate de creditor cu o creanţă admisă şi necontestată în cuantum de 390.973,65 lei, sumă care, după închiderea procedurii falimentului, cu aplicarea dispoziţiilor art. 142 alin.2 din Legea nr.85/2006, va fi repartizată de către executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile Legii 85/2006, în temeiul tabelului definitiv consolidat al creanţelor pus la dispoziţia executorului judecătoresc de către lichidator.

Astfel executorul judecătoresc va distribui sumele încasate în urma executării în funcţie de tabelul definitiv al creanţelor pus la dispoziţia sa de către lichidatorul judiciar, nefiind necesar ca aceste menţiuni cuprinse în tabelul definitiv al creanţelor să fie în mod explicit transpuse în dispozitivul sentinţei, tabelul definitiv al creanţelor fiind un document aprobat de către judecătorul sindic în cadrul procedurii insolvenţei care în prealabil a fost supus verificării, şi care este tabelul care cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului de la data deschiderii

– 3 –

procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea 85/2006, precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor.

Faţă de aceste considerente urmează a se admite recursul reclamantei creditoare SC Axx SRL Satu Mare împotriva Încheierii din 28.05.2009 dată în dosarul nr. 3007/333/2009 al Judecătoriei Vaslui, pe care o va schimba în tot în sensul că se va încuviinţa executarea silită a titlului executoriu, sent.civ. 9/F/13.01.2009 a Tribunalului Vaslui-judecător sindic, pronunţată în dosarul de insolvenţă nr.44/89/2008.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de creditoarea SC”Axx”SRL împotriva încheierii din 28.05.2009 dată în dosarul nr. 3007/333/2009 al Judecătoriei Vaslui, pe care o schimbă în tot în sensul că încuviinţează executarea silită a titlului executoriu, sent.civ. 9/F/13.01.2009 a Tribunalului Vaslui.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică , azi, 07 Iulie 2009.

Etichete: