Top

COMERCIAL : Insolvenţă . Executarea silită a bunurilor din averea unei societăţi în nume colectiv. Incidenţa dispoziţiilor art. 126 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Prin cererea înregistrată sub nr. X/X/2009 la data de 10.08.2009, lichidatorul R.G. a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei privind pe debitorul SC N & CO SNC cu emblema F cu sediul social în Buzău, strada X, nr. X, judeţ Buzău.

În motivarea cererii lichidatorul a învederat că în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 4 din Legea nr. 359/2004 modificată şi completată a fost desemnat de judecătorul delegat la Oficiul registrului de pe lângă Tribunalul Buzău , lichidator al debitorului SC N & CO SNC cu emblema F dizolvată pentru nedepunerea bilanţului contabil pe anii 2004, 2005, 2006, 2007.

Constatând că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 1 alin. 2 lit. e din Legea 85/2006 a fost admisă cererea lichidatorului R.G. şi s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei debitorului SC N & CO SNC cu emblema F prin sentinţa nr. X/.2009 fiind menţinut în calitate de lichidator judiciar R.G..

Acesta a întocmit tabelul suplimentar şi definitiv consolidat al creanţelor, potrivit căruia creditoarea AFPM Buzău are de recuperat o creanţă bugetară în cuantum de 63 lei.

Prin Raportul depus la termenul de judecată din 07.01.2010 lichidatorul judiciar a arătat că societatea debitoare are regimul juridic de societate în nume colectiv, astfel că în conformitate cu dispoziţiile art. 126 din Legea nr. 85/2006 solicită să se dispună autorizarea executării silite asupra averii asociaţilor debitorului N.R.G. şi N.I., pentru pasivul de 63,00 lei înscris în tabelul definitiv consolidat al creanţelor în favoarea AFPM Buzău şi pentru că în patrimoniul debitorului nu au fost identificate bunuri, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 din Legea nr. 85/2006 solicită închiderea procedurii, radierea acestuia din registrul comerţului şi descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

Constatând că lichidatorul judiciar R.G. desemnat să administreze procedura insolvenţei SC N & CO SNC cu emblema F a solicitat autorizarea executării silite asupra averii asociaţilor N.R.G. şi N.I. pentru pasivul de 63 lei reprezentând creanţa AFPM Buzău şi închiderea procedurii ca urmare a lipsei bunurilor din patrimoniul debitorului;

Prin sentinţa nr. X/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău,

În temeiul art. 126 din Legea 85/2006 s-a dispus autorizarea executării silite asupra bunurilor personale ale asociaţilor N.R.G. şi N.I. ai debitorului SC N & CO SNC cu emblema F, urmând ca sentinţa să fie pusă în executare de lichidator, prin intermediul executorului judecătoresc.

În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC N & CO SNC cu emblema F şi radierea acestuia din registrul comerţului.

În temeiul art. 4 – (4) din Legea 85/2006 s-a dispus plata din fondul de lichidare a sumei de 1800 lei către lichidatorul judiciar R.G..

În temeiul art. 135 din Legea 85/2006 s-a dispus notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorului DGFP, ORC Buzău pentru efectuarea menţiunii de radiere şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Etichete: