Top

Anulare act administrativ

Dosar nr. 1290/89/2009

Anulare act administrativ

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 314/CA

Sedinta publica de la 14 Decembrie 2009

Instanta constituita din:

PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Grefier RALUCA EHOR

Pe rol pronuntarea cu privire la cererea de chemare în judecata formulata de reclamant CABINET DE MEDICINA DE FAMILIE DR. S A, cu sediul , în contradictoriu cu pârâtii PRIMARIA COM. VIISOARA, PRIMARUL COM. VIISOARA, COMISIA DE VÂNZARE A SPATIILOR MEDICALE DIN CADRUL PRIMARIEI VIISOARA, având ca obiect anulare act emis de autoritati publice locale.

La apelul nominal facut în sedinta publica la pronuntare nu au raspuns partile.

Dezbaterile în prezenta cauza au avut loc în sedinta publica din data de 07 decembrie 2009 si au fost consemnate în încheierea de sedinta care face parte integranta din prezenta sentinta, când, din lipsa de timp pentru deliberare a fost amânata pronuntarea pentru azi, când

INSTANTA

Asupra cauzei de fata constata urmatoarele

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1290/89/2009 reclamantul Cabinetul de medicina de familie „Dr. S A” a chemat judecata pârâtii Primaria comunei Viisoara, Primarul comunei Viisoara, Comisia de vânzare a spatiilor medicale din cadrul Primariei com. Viisoara solicitând:

– 1. anularea raportului de evaluare imobiliara a imobilului din sat Viisoara, com. Viisoara, teren în suprafata de 1900 mp si imobil în suprafata utila de 100,82 mp si suprafata construita de 140 mp;

– 2. anularea tuturor actelor procedurale prealabile efectuate cu repunerea în situatia anterioara;

– 3. obligarea efectuarii procedurii speciale stabilite în OUG nr. 68/2008. afisarea listelor, comunicarea aprobarii cumpararii sediului prin scrisoare recomandata, alegerea corecta a membrilor Comisiei, întrunirea comisiei conf. art. 6 lit. c din OUG 68/2008, întrunirea comisiei de contestatii, încheierea procesului verbal.

În motivare, reclamantul arata ca la data de 29.07.2008 a formulat cerere pentru cumpararea spatiului în care îsi desfasoara activitatea ca medic de familie, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008. Ca urmare a acestei cereri, a fost întocmita o evaluare imobiliara de catre expert Munteanu Ciprian Costel, care în raportul de evaluare nr. 482/24.09.2008 a stabilit ca valoare de piata a imobilului este de 93.600 lei, respectiv 26.000 euro, din care terenul 20.900 de lei, respectiv 5.700 euro. Analizând acest raport de expertiza, reclamantul a constatat ca nu au fost aplicati anumiti indici, pretul de vânzare solicitat fiind prea mare, fapt pentru care a formulat contestatie la Primaria Viisoara înregistrata sub nr. 2069/31.10.2008. Adresa nr. 2069/07.11.2008 nu poate fi considerata un raspuns la contestatie, având în vedere ca în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 si 4 din OUG 86/2008 comisia de contestatii este cea care solutioneaza contestatia nu institutia primarului. Desi au facut mai multe demersuri la primarie pentru ca aceasta comisie de solutionare a contestatiilor sa se întruneasca, acest lucru nu s-a întâmplat.

În drept, reclamantul a invocat prevederile Legii nr. 544/2004 si art. 3, art. 4 alin. 1, alin. 2, art. 5 alin. 2, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 din OUG 68/2008.

În sustinerea cererii au fost depuse înscrisuri.

Cererea de chemare în judecata a fost legal timbrata.

Legal citati, pârâti au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii ca neîntemeiata, având în vedere ca pretul a fost stabilit de catre un expert autorizat selectat prin licitatie publica iar la data la care s-a întrunit Comisia de vânzare, reclamantul a contestat pretul de vânzare nearatându-se interesat sa cumpere. Precizeaza pârâtii ca în nici un caz pretul de vânzare al imobilului nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin evaluarea efectuata.

Pârâtii au depus la dosarul cauzei înscrisuri si au precizat ca imobilul în cauza nu este vândut.

La data de 04.12.2009 reclamantul a depus la dosarul cauzei precizari prin care arata ca întelege solicite anularea raportului de evaluare si la punctul 2 al cererii introductive întrunirea Comisiei conf. art. 5 din OUG 68/2008 si întrunirea comisiei de contestatii si ca va renunta partial la solutionarea capatului doi de cerere.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine ca:

Reclamantul S A a facut cerere la 29.07.2008 la pârâtul Primarul comunei Viisoara de cumparare a spatiului în care-si desfasoara activitatea ca medic de familie, bun imobil compus din cladire si teren aferent de 1900 mp ce face parte din domeniul public al Comunei Viisoara conf. HG 136 2001 -fila 154 .

La 5.08.2008 Primaria comunei Viisoara i-a comunicat reclamantului ca dispensarul în care-si desfasoara activitatea si terenul aferent fac obiectul vânzarii în conformitate cu prevederile OUG 68/2008 iar comunicarea s-a facut cu scrisoare recomandata.

Dovada ca reclamantul a cunoscut faptul ca imobilul face parte din aceasta categorie de bunuri care pot fi vândute potrivit procedurii prev. de OUG 68/2008 este ca acesta s-a prezentat la 29.10.2008 în fata Comisiei pentru vânzare( fila 163) si a înteles sa conteste pretul stabilit de evaluator.

Imobilul pentru care reclamantul si-a exprimat dorinta de cumparare a fost evaluat de evaluatorul Munteanu Ciprian Costel, autorizat, care a câstigat licitatia –fila 140- la suma de 93600 lei.

Nemultumit de pretul stabilit de evaluator reclamantul a înteles sa formuleze contestatie la 31.10.2008 – fila 35- aratând ca expertul nu a respectat prev. art. 7 alin. 3 din OUG 63/2008 si nu a tinut cont de investitiile ce au fost realizate.

La aceasta contestatie i-a raspuns Primarul com. Viisoara care a aratat ca acea contestatie nu este îndreptatita întrucât potrivit art. 8 din OUG 68/2008 (3): refuzul de a încheia procesul-verbal de finalizare a vânzarii sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestata la comisia de contestatii, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vânzare.

Evaluarea imobilului nu este de competenta comisiei de contestatie.

Primul capat de cerere având ca obiect anularea raportului de evaluare este inadmisibil întrucât acesta nu este un act administrativ care sa poata face obiectul controlului pe contencios administrativ.

Din art 8 raportat la definitia prevazuta de art. 2 lit c din legea 554/2004 rezulta ca obiect al actiunii în contencios administrativ este actul administrativ care este un act emis de o autoritate publica, act care da nastere, modifica sau stinge un raport juridic între autoritate si o alta persoana fizica sau juridica.

Raportul de evaluare nu este emis de o autoritate publica si nici nu genereaza un raport juridic de drept administrativ.

În consecinta se va admite exceptia inadmisibilitatii si se va respinge acest capat de cerere.

Al dolilea capat de cerere având ca obiect anularea tuturor actelor de procedura prealabile întrucât au fost facute cu fraudarea legii este neîntemeiat.

În precizarile facute de reclamant si depuse la fila 221 acesta s-a exprimat în prima faza ca întelege sa renunte partial la acest capat de cerere pentru ca în final sa arate ca va renunta.

Întrucât reclamntul a avut o pozitie indecisa si acesta nu s-a exprimat clar ca renunta la acest capat de cerere instanta se va pronunta pe fond.

În cazul vânzarii spatiului s-a îndeplinit procedura de vânzare reglementata de art 4 si urmatoarele din OUG 68/2008, respectiv s-a aprobat lista în care este cuprins si acest imobil, a fost comunicata reclamntului, s-a constituit comisia de vânzare care si-a ales presedintele, vicepresedintele si secretarul .

Al treilea capat de cerere va fi admis în parte cu privire la obligare pârâtilor sa întruneasca Comisia de contestatii pentru solutionarea contestatiei realizate de reclamant la 31.10.2008 prin care se critica valoarea imobilului stabilita de evaluator.

Art. 8 din OUG 68/2008 (3) prevede ca : Refuzul de a încheia procesul-verbal de finalizare a vânzarii sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestata la comisia de contestatii, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vânzare.Hotarârea comisiei de contestatii poate fi atacata în instanta de contencios administrativ.

Nu se poate retine apararea pârâtilor în sensul ca nu este de competenta Comisiei de contestatii sa solutioneze aceasta contestatie a reclamantului din moment ce nu s-a finalizat procedura de vânzare.

Contestatia formulata de reclamant este adresata Comisiei de contestatii si în consecinta aceasta trebuie sa se pronunte în procedura prealabila, nu primarul care i-a raspuns reclamantului în sensul ca nu intra în competenta comisiei aceasta verificare -fila 36 dosar.

Comisia de contestatii are o alta componenta si nu se confunda cu primarul care are numai competenta de a constitui aceasta comisie, asfel cum prevede art 5 alin 2 din OUG 68/2008.

Dupa înaintarea la Comisie si solutionarea contestatiei de catre Comisia de contestatii reclamantul se poate adresa instantei de judecata si se poate respecta dreptul acestuia la un tribunal, conform art 6 din CEDO, altfel procedura de vânzare s-ar bloca, ceeea ce s-a si întâmplat pâna în prezent si nu s-ar putea verifica daca pretul stabilit de evaluator respecta cerintele legale.

La capatul 3 de cerere se solicita si întrunirea Comisiei de vânzare conf art 6 lit c din OUG 68/2008 care prevede :(1) Comisia are urmatoarele atributii:

c) în cazul vânzarii prin negociere directa, negociaza cu cumparatorul si aproba pretul minim de vânzare al spatiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât pretul stabilit în baza raportului de evaluare;

Întrucât reclamantul la data de 29.10.2008 nu a acceptat evaluarea facuta prin raportul atasat Comisia de vânzare a fost în imposibilitatea de a negocia cu promitentul cumparator pretul dar este în masura sa aprobe pretul minim de vânzare care nu poate fi mai mic decât pretul stabilit în raport.

Comisia de vânzare nu si-a îndeplinit aceasta ultima obligatie de a aproba pretul minim de vânzare asfel ca va fi obligata sa aprobe pretul minim .

Numai dupa aprobarea acestui pret si dupa rezolvarea contestatiei de catre Comisia de contestatii se va respecta dreptul reclamantului de acces la justitie inclusiv cu privire la faptul daca pretul stabilit de comisie are la baza indicatorii de piata si criteriile acceptate de comun acord conform cerintelor prevazute de art 7 alin 3 din OUG 68 si daca s-au evidentiat si investitiile.

Dreptul la o instanta impartiala si independenta reglementat de art 6 din Conventia Europena a Drepturilor Omului garanteaza accesul persoanelor la instantele judecatoresti pentru respectarea drepturilor în materie civila.

Reclamantul îndeplineste conditiile de a cumpara acest imobil prin faptul ca este medic care detine în mod legal acest spatiu si care si-a exprimat dorinta de a-l achizitiona conf art 3 din OUG 68/2008 si este beneficiarul ofertei de vânzare ceea ce denota ca dreptul sau intra în sfera civila si în consecinta beneficiaza de accesul la un tribunal conf art 6 din CEDO.

Celelalte capete de cerere de la punctual 3 vor fi respinse ca neîntemeiate :

– Obligarea afisarii listei care sa cuprinda imobilul în litigiu pentru ca nu s-a facut dovada ca i s-a produs reclamantului vreo vatamare din moment ce a cunoscut de procedura demarata si a participat la aceasta,

– Comunicarea aprobarii cumpararii imobilului prin scrisoare recomandata pentru ca s-a facut dovada îndeplinirii acestei proceduri prin actele de la filele 193 si 196

– alegerea corecta a membrilor comisiei conf art 5 alin 2 din OUG 68 pentru ca prin dispozitia primarului 168 din 5.09.2008 s-a constituit Comisia de vânzare – fila 162 – cu respectarea dispozitiilor legale invocate anterior.

– încheierea procesului verbal conform art 8 din OUG 68/2008 pentru ca acest articol prevede întocmirea procesului verbal la finalizarea procesului de vânzare si în cauza nu s-a finalizat vânzarea pentru ca nu s-au îndeplinit actele premergatoare -nu s-a aprobat pretul si nu s-a negociat acest pret cu cumparatorul.

Prin refuzul solutionarii contestatiei si a aprobarii pretului minim reclamantul este vatamat de pârâti si în temeiul art 1 raportat la 8 din legea contenciosului administrativ i se va admite în parte actiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia inadmisibilitatii.

Respinge actiunea formulata de reclamant Cabinetul de Medicina de Familie „Dr. S A” cu domiciliul, în contradictoriu cu Primaria comunei Viisoara, Primarul comunei Viisoara, Comisia de vânzare a spatiilor medicale din cadrul Primariei Viisoara având ca obiect anularea raportului de evaluare ca inadmisibil.

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul Cabinetul de Medicina de Familie „Dr. S A” în contradictoriu cu Primaria comunei Viisoara, Primarul comunei Viisoara.

Obliga pârâtii sa întruneasca Comisia de contestatii pentru solutionarea contestatiei din 31.10.2008..

Obliga pârâta Comisia de vânzare a spatiilor medicale sa aprobe pretul minim de vânzare a imobilului din Viisoara, compus din constructie si teren, cu destinatie spatiu medical.

Respinge celelalte cereri ale reclamantului ca neîntemeiate.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 14 Decembrie 2009.

Etichete: