Top

Rezoluţiune contract

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. …./86/2009 la data de 10 iunie 2008, reclamantul CABINET DE INSOLVENTA „….” Suceava, a chemat în judecata pe pârâta SC ….. SRL Suceava, solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna rezolutiunea contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 81/04.03.2008 de BNP …..

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, în calitate de lichidator al SC …. SA Siret, desemnat prin încheierea nr. 262 din 6.01.2006 a Tribunalului Suceava, societate aflata în dizolvare de drept, a încheiat cu pârâta în data de 4.03.2008 contractul de vânzare-cumparare nr. 81/04.03.2008 având ca obiect „imobilul constatând din teren curti-constructii în suprafata de 4.565 m.p., nr. cadastral 530, înscris în C.F. nr. 683 a comunei cadastrale S., jud. S., imobil care a fost adjudecat prin licitatie publica.

Arata ca, pretul vânzarii a fost stabilit la suma de 35.000 Euro (inclusiv TVA), echivalentul a 129.500 lei, pret ce urma a fi consemnat, potrivit art. 512 Cod procedura civila – în contul de lichidare deschis la Reiffeisen Bank – Agentia Suceava, în termen de 30 de zile de la data perfectarii contractului de v/c, sub sanctiunea art. 513 din Cod procedura civila.

Mai arata ca pârâta, încalcând prevederile contractului, nu si-a respectat obligatia de plata a pretului asa cum a fost prevazut, fiind astfel în imposibilitatea de a desfasura procedura lichidarii în dosar nr. 399/2005. Termenul de plata al pretului a expirat la data de 4.04.2008.

Pârâta, desi legal citata, nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca cererea reclamantului este întemeiata.

Astfel, prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 81/04.03.2008 la Biroul Notarului Public …. reclamantul a vândut pârâtei imobilul constând în teren curti – constructii cu atelier C1 si copertina C2, în suprafata totala de 4565 mp apartinând SC … SA Siret, societate aflata în procedura insolventei cu obligatia pârâtei de a consemna pretul în suma de 35.000 Euro la Raiffesen Bank – Agentia Suceava în contul averii SC … SA Siret în termen de 30 de zile de la data validarii vânzarii. Contractul de vânzare cumparare s-a încheiat în urma licitatiei publice încheiata prin adjudecarea imobilului în favoarea pârâtei conform procesului verbal de licitatie nr. 399 din 06.01.2006.

În conformitate cu dispozitiile art. 512 alin. 1 Codul de procedura civila „adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executorului judecatoresc în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzarii, tinându-se seama de cautiunea depusa în contul pretului” iar dispozitiile art. 513 alin. 1 din acelasi act normativ stabilesc ca „daca adjudecatarul nu depune pretul în termenul prevazut de art. 512 alin. 1, imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia”. Din interpretarea logica a textelor de lege citate, rezulta ca, în situatia în care adjudecatarul nu-si îndeplineste obligatia de achitare a pretului în termenul prevazut de lege intervine rezolutiunea contractului de vânzare cumparare iar bunul ce a format obiectul contractului se va scoate din nou la vânzare.

De altfel, în materie contractuala, în situatia în care una din parti nu-si îndeplineste obligatia asumata, cealalta parte este îndreptatita a solicita rezolutiunea contractului în temeiul art. 1020 din Codul civil.

Cum pârâta nu si-a îndeplinit obligatia de a achita pretul în termenul de 30 de zile prevazut de art. 512 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va admite actiunea si va dispune rezolutiunea contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 81/04.03.2008 la BNP …..

Etichete: