Top

Anulare act

Dosar nr. 1290/89/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 314/CA

Şedinţa publică de la 14 Decembrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Grefier RALUCA EHOR

Pe rol pronunţarea cu privire la cererea de chemare în judecată formulată de reclamant CABINET DE MEDICINĂ DE FAMILIE DR. S A, cu sediul în …, în contradictoriu cu pârâţii PRIMĂRIA COM. VIIŞOARA, PRIMARUL COM. VIIŞOARA, COMISIA DE VÂNZARE A SPAŢIILOR MEDICALE DIN CADRUL PRIMĂRIEI VIIŞOARA, având ca obiect anulare act emis de autorităţi publice locale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică la pronunţare nu au răspuns părţile.

Dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 07 decembrie 2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când, din lipsă de timp pentru deliberare a fost amânată pronunţarea pentru azi, când ?????

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă constată următoarele

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1290/89/2009 reclamantul Cabinetul de medicină de familie „Dr. S A” a chemat judecată pârâţii Primăria comunei Viişoara, Primarul comunei Viişoara, Comisia de vânzare a spaţiilor medicale din cadrul Primăriei com. Viişoara solicitând:

– 1. anularea raportului de evaluare imobiliară a imobilului din sat Viişoara, com. Viişoara, teren în suprafaţă de 1900 mp şi imobil în suprafaţă utilă de 100,82 mp şi suprafaţă construită de 140 mp;

– 2. anularea tuturor actelor procedurale prealabile efectuate cu repunerea în situaţia anterioară;

– 3. obligarea efectuării procedurii speciale stabilite în OUG nr. 68/2008. afişarea listelor, comunicarea aprobării cumpărării sediului prin scrisoare recomandată, alegerea corectă a membrilor Comisiei, întrunirea comisiei conf. art. 6 lit. c din OUG 68/2008, întrunirea comisiei de contestaţii, încheierea procesului verbal.

În motivare, reclamantul arată că la data de 29.07.2008 a formulat cerere pentru cumpărarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea ca medic de familie, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008. Ca urmare a acestei cereri, a fost întocmită o evaluare imobiliară de către expert Munteanu Ciprian Costel, care în raportul de evaluare nr. 482/24.09.2008 a stabilit că valoare de piaţă a imobilului este de 93.600 lei, respectiv 26.000 euro, din care terenul 20.900 de lei, respectiv 5.700 euro. Analizând acest raport de expertiză, reclamantul a constatat că nu au fost aplicaţi anumiţi indici, preţul de vânzare solicitat fiind prea mare, fapt pentru care a formulat contestaţie la Primăria Viişoara înregistrată sub nr. 2069/31.10.2008. Adresa nr. 2069/07.11.2008 nu poate fi considerată un răspuns la contestaţie, având în vedere că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 şi 4 din OUG 86/2008 comisia de contestaţii este cea care soluţionează contestaţia nu instituţia primarului. Deşi au făcut mai multe demersuri la primărie pentru ca această comisie de soluţionare a contestaţiilor să se întrunească, acest lucru nu s-a întâmplat.

În drept, reclamantul a invocat prevederile Legii nr. 544/2004 şi art. 3, art. 4 alin. 1, alin. 2, art. 5 alin. 2, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 din OUG 68/2008.

În susţinerea cererii au fost depuse înscrisuri.

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată.

Legal citaţi, pârâţi au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, având în vedere că preţul a fost stabilit de către un expert autorizat selectat prin licitaţie publică iar la data la care s-a întrunit Comisia de vânzare, reclamantul a contestat preţul de vânzare nearătându-se interesat să cumpere. Precizează pârâţii că în nici un caz preţul de vânzare al imobilului nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin evaluarea efectuată.

Pârâţii au depus la dosarul cauzei înscrisuri şi au precizat că imobilul în cauză nu este vândut.

La data de 04.12.2009 reclamantul a depus la dosarul cauzei precizări prin care arată că înţelege solicite anularea raportului de evaluare şi la punctul 2 al cererii introductive întrunirea Comisiei conf. art. 5 din OUG 68/2008 şi întrunirea comisiei de contestaţii şi că va renunţa parţial la soluţionarea capătului doi de cerere.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că:

Reclamantul S A a făcut cerere la 29.07.2008 la pârâtul Primarul comunei Viişoara de cumpărare a spaţiului în care-şi desfăşoară activitatea ca medic de familie, bun imobil compus din clădire şi teren aferent de 1900 mp ce face parte din domeniul public al Comunei Viişoara conf. HG 136 2001 -fila 154 .

La 5.08.2008 Primăria comunei Viişoara i-a comunicat reclamantului că dispensarul în care-şi desfăşoară activitatea şi terenul aferent fac obiectul vânzării în conformitate cu prevederile OUG 68/2008 iar comunicarea s-a făcut cu scrisoare recomandată.

Dovada că reclamantul a cunoscut faptul că imobilul face parte din această categorie de bunuri care pot fi vândute potrivit procedurii prev. de OUG 68/2008 este că acesta s-a prezentat la 29.10.2008 în faţa Comisiei pentru vânzare( fila 163) şi a înţeles să conteste preţul stabilit de evaluator.

Imobilul pentru care reclamantul şi-a exprimat dorinţa de cumpărare a fost evaluat de evaluatorul Munteanu Ciprian Costel, autorizat, care a câştigat licitaţia –fila 140- la suma de 93600 lei.

Nemulţumit de preţul stabilit de evaluator reclamantul a înţeles să formuleze contestaţie la 31.10.2008 – fila 35- arătând că expertul nu a respectat prev. art. 7 alin. 3 din OUG 63/2008 şi nu a ţinut cont de investiţiile ce au fost realizate.

La această contestaţie i-a răspuns Primarul com. Viişoara care a arătat că acea contestaţie nu este îndreptăţită întrucât potrivit art. 8 din OUG 68/2008 (3): refuzul de a încheia procesul-verbal de finalizare a vânzării sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispoziţiilor legale poate fi contestată la comisia de contestaţii, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vânzare.

Evaluarea imobilului nu este de competenta comisiei de contestatie.

Primul capăt de cerere având ca obiect anularea raportului de evaluare este inadmisibil întrucât acesta nu este un act administrativ care să poată face obiectul controlului pe contencios administrativ.

Din art 8 raportat la definiţia prevăzută de art. 2 lit c din legea 554/2004 rezultă că obiect al acţiunii în contencios administrativ este actul administrativ care este un act emis de o autoritate publică, act care dă naştere, modifică sau stinge un raport juridic între autoritate şi o altă persoană fizică sau juridică.

Raportul de evaluare nu este emis de o autoritate publică şi nici nu generează un raport juridic de drept administrativ.

În consecinţă se va admite excepţia inadmisibilităţii şi se va respinge acest capăt de cerere.

Al dolilea capăt de cerere având ca obiect anularea tuturor actelor de procedură prealabile întrucât au fost făcute cu fraudarea legii este neîntemeiat.

În precizările făcute de reclamant şi depuse la fila 221 acesta s-a exprimat în primă fază că înţelege să renunţe parţial la acest capăt de cerere pentru ca în final să arate că va renunţa.

Întrucât reclamntul a avut o poziţie indecisă si acesta nu s-a exprimat clar că renunţă la acest capăt de cerere instanţa se va pronunţa pe fond.

În cazul vânzării spaţiului s-a îndeplinit procedura de vânzare reglementată de art 4 şi următoarele din OUG 68/2008, respectiv s-a aprobat lista în care este cuprins şi acest imobil, a fost comunicată reclamntului, s-a constituit comisia de vânzare care şi-a ales preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul .

Al treilea capăt de cerere va fi admis în parte cu privire la obligare pârâţilor să întrunească Comisia de contestaţii pentru soluţionarea contestaţiei realizate de reclamant la 31.10.2008 prin care se critică valoarea imobilului stabilită de evaluator.

Art. 8 din OUG 68/2008 (3) prevede că : Refuzul de a încheia procesul-verbal de finalizare a vânzării sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispoziţiilor legale poate fi contestată la comisia de contestaţii, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vânzare.Hotărârea comisiei de contestaţii poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ.

Nu se poate reţine apărarea pârâţilor în sensul că nu este de competenţa Comisiei de contestaţii să soluţioneze această contestaţie a reclamantului din moment ce nu s-a finalizat procedura de vânzare.

Contestaţia formulată de reclamant este adresată Comisiei de contestaţii şi în consecinţă aceasta trebuie să se pronunţe în procedura prealabilă, nu primarul care i-a răspuns reclamantului în sensul că nu intră în competenţa comisiei această verificare -fila 36 dosar.

Comisia de contestaţii are o altă componenţă şi nu se confundă cu primarul care are numai competenţa de a constitui această comisie, asfel cum prevede art 5 alin 2 din OUG 68/2008.

După înaintarea la Comisie şi soluţionarea contestaţiei de către Comisia de contestaţii reclamantul se poate adresa instanţei de judecată şi se poate respecta dreptul acestuia la un tribunal, conform art 6 din CEDO, altfel procedura de vânzare s-ar bloca, ceeea ce s-a şi întâmplat până în prezent şi nu s-ar putea verifica dacă preţul stabilit de evaluator respectă cerinţele legale.

La capătul 3 de cerere se solicită şi întrunirea Comisiei de vânzare conf art 6 lit c din OUG 68/2008 care prevede :(1) Comisia are următoarele atribuţii:

c) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază cu cumpărătorul şi aprobă preţul minim de vânzare al spaţiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât preţul stabilit în baza raportului de evaluare;

Întrucât reclamantul la data de 29.10.2008 nu a acceptat evaluarea facută prin raportul ataşat Comisia de vânzare a fost în imposibilitatea de a negocia cu promitentul cumpărător preţul dar este în măsură să aprobe preţul minim de vânzare care nu poate fi mai mic decât preţul stabilit în raport.

Comisia de vânzare nu şi-a îndeplinit această ultimă obligaţie de a aproba preţul minim de vânzare asfel că va fi obligată să aprobe preţul minim .

Numai după aprobarea acestui preţ şi după rezolvarea contestaţiei de către Comisia de contestaţii se va respecta dreptul reclamantului de acces la justiţie inclusiv cu privire la faptul dacă preţul stabilit de comisie are la bază indicatorii de piaţă şi criteriile acceptate de comun acord conform cerinţelor prevăzute de art 7 alin 3 din OUG 68 şi dacă s-au evidenţiat şi investiţiile.

Dreptul la o instanţă imparţială şi independentă reglementat de art 6 din Convenţia Europenă a Drepturilor Omului garantează accesul persoanelor la instanţele judecătoreşti pentru respectarea drepturilor în materie civilă.

Reclamantul îndeplineşte condiţiile de a cumpăra acest imobil prin faptul că este medic care deţine în mod legal acest spaţiu şi care şi-a exprimat dorinţa de a-l achiziţiona conf art 3 din OUG 68/2008 şi este beneficiarul ofertei de vânzare ceea ce denotă că dreptul său intră în sfera civilă şi în consecinţă beneficiază de accesul la un tribunal conf art 6 din CEDO.

Celelalte capete de cerere de la punctual 3 vor fi respinse ca neîntemeiate :

– Obligarea afişării listei care să cuprindă imobilul în litigiu pentru că nu s-a facut dovada că i s-a produs reclamantului vreo vătămare din moment ce a cunoscut de procedura demarată şi a participat la aceasta,

– Comunicarea aprobării cumpărării imobilului prin scrisoare recomandată pentru că s-a făcut dovada îndeplinirii acestei proceduri prin actele de la filele 193 şi 196

– alegerea corectă a membrilor comisiei conf art 5 alin 2 din OUG 68 pentru că prin dispoziţia primarului 168 din 5.09.2008 s-a constituit Comisia de vânzare – fila 162 – cu respectarea dispoziţiilor legale invocate anterior.

– încheierea procesului verbal conform art 8 din OUG 68/2008 pentru că acest articol prevede întocmirea procesului verbal la finalizarea procesului de vânzare şi în cauză nu s-a finalizat vânzarea pentru că nu s-au îndeplinit actele premergătoare -nu s-a aprobat preţul şi nu s-a negociat acest preţ cu cumpărătorul.

Prin refuzul soluţionării contestaţiei şi a aprobării preţului minim reclamantul este vătămat de pârâţi şi în temeiul art 1 raportat la 8 din legea contenciosului administrativ i se va admite în parte acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia inadmisibilităţii.

Respinge acţiunea formulată de reclamant Cabinetul de Medicină de Familie „Dr. S A” cu domiciliul ales în…, în contradictoriu cu Primăria comunei Viişoara, Primarul comunei Viişoara, Comisia de vânzare a spaţiilor medicale din cadrul Primăriei Viişoara având ca obiect anularea raportului de evaluare ca inadmisibil.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul Cabinetul de Medicină de Familie „Dr. S A” în contradictoriu cu Primăria comunei Viişoara, Primarul comunei Viişoara.

Obligă pârâţii să întrunească Comisia de contestaţii pentru soluţionarea contestaţiei din 31.10.2008..

Obligă pârâta Comisia de vânzare a spaţiilor medicale să aprobe preţul minim de vânzare a imobilului din Viişoara, compus din construcţie şi teren, cu destinaţie spaţiu medical.

Respinge celelalte cereri ale reclamantului ca neîntemeiate.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Decembrie 2009.

Etichete: