Top

Cerere de reabilitare

Dosar nr. 2895/189/2009 – cerere de reabilitare

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA PENALA

DECIZIA PENALA Nr. 1R

Sedinta publica de la 07 Ianuarie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: NICULACHE LUMINITA

Judecator: OANA RADU-NICOLAE

Judecator: SIMIONESCU ELENA

Grefier: HOTOLEANU CRISTINA

Cu participarea procurorului: ACSINTE GHEORGHE

Pe rol, la ordine se afla spre solutionare recursul penal declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bârlad, împotriva sentintei penale nr. 468/25.08.2009 a Judecatoriei Bârlad data în dosarul nr. 2895/189/2009 privind pe

petentul OC.

Obiectul cauzei: cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.).

La apelul nominal facut în sedinta publica lipseste petentul intimat OC.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca, recursul este declarat de parchet în termen legal si motivat în scris, s-a întors adresa catre SC F CONSTANTA cu mentiunea „societate desfiintata”, au sosit relatii de la Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale. Petentul a transmis o nota telefonica anuntând faptul ca nu se poate prezenta în instanta având în vedere timpul nefavorabil si faptul ca prezinta un grad de handicap.

S-au verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care:

Instanta constata ca petentul a informat doar ca nu se poate prezenta la acest termen fara a cere amânarea cauzei si nemaifiind alte probleme prealabile dezbaterilor da cuvântul în sustinerea recursului

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, arata ca împotriva sentintei penale nr. 468 din 25.08.2009 a Judecatoriei Bârlad, Parchetul de pe lânga Judecatoria Bârlad a formulat recurs, criticând-o de nelegalitate si netemeinicie. În motivarea recursului, parchetul arata ca desi prima instanta a fost sesizata cu cerere de reabilitare judecatoreasca, instanta nu a procedat la verificarea tuturor conditiilor prev. de art. 137 Cod penal pentru admiterea cererii. Astfel la dosar nu exista dovada achitarii în întregime a cheltuielilor judiciare si a despagubirilor civile de catre OC, acest aspect fiind unul din conditiile prev. de art. 137 lit. d Cod penal. Prin Decizia penala nr. 718 din 5.02.2002 Tribunalul Constanta a mentinut dispozitiile Sentintei penale nr. 1826 din 5.10.2001 a Judecatoriei Constanta în ceea ce priveste latura civila si cuantumul cheltuielilor judiciare. Conform hotarârii primei instante inculpatul OC a fost obligat în solidar cu inculpatii Bîclea Gabriel si Duman Cristian la plata sumei de 289.637.450 lei vechi despagubiri civile si 1.075.000 lei cheltuieli judiciare catre stat. Din actele dosarului rezulta ca s-a recuperat de la petentul recurent suma de 640 lei noi din 28.963,74 lei noi. Considera ca în cauza se impune admiterea recursului formulat de parchet, casarea hotarârii primei instante, iar pe fond sa se respinga cererea de reabilitare ca fiind nefondata.

S-au declarat dezbaterile închise, iar cauza a ramas în pronuntare.

Ulterior deliberarii.

TRIBUNALUL

Asupra recursului penal de fata;

Prin Sentinta penala nr. 468, pronuntata la data de 25 august 2009, în dosarul nr. 2895/189/2009 al Judecatoriei BÂRLAD, a fost admisa cererea formulata de condamnatul OC si s-a dispus reabilitarea acestuia pentru pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata prin Sentinta penala nr.1826/5.10.2001 a Judecatoriei Constanta, modificata prin Decizia penala nr.718 /5.09.2002 a Tribunalului Constanta. Pe cale de consecinta, s-a dispus efectuarea cuvenitelor mentiuni pe hotarârea susmentionata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin Sentinta penala nr. 1826/2001 a Judecatoriei Constanta, modificata prin Decizia penala nr.718/5.09.2002 a Tribunalului Cosntanta, petentul OC, a fost condamnat la 3 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii prev.de art. 215 al.1, 2, 3, 4 Cod penal, cu aplicarea art.13 C.penal si art.75 lit.c din Cod penal.

Executarea pedepsei a început la data de 27.10.2000, liberându-se la data de 20.11.2002, cu un rest neexecutat de 351 zile.

Potrivit art.135 alin.1 lit. b Cod penal – condamnatul poate fi reabilitat la cerere, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani pâna la 10 ani, dupa trecerea unui termen de 5 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.

Potrivit art. 136 alin.1 Cod penal, termenele de reabilitare se socotesc de la data când a luat sfârsit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.

Conform art. 137 din Codul penal, cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat întruneste urmatoarele conditii:

a) nu a suferit o noua condamnare în intervalul prevazut în art.135;

b) îsi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si în cazul când are vârsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;

c) a avut o buna conduita;

d) a achitat în întregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul când partea vatamata a renuntat la despagubiri, sau când instanta constata ca cel condamnat si-a îndeplinit în mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotarârea de condamnare.

Instanta a retinut astfel ca petentul nu a suferit o noua condamnare în intervalul prevazut în art. 135 din Codul penal, a avut o buna conduita si îsi are asigurata existenta prin pensia de care dispune.

S-a aratat, de asemenea ca nu rezulta din referatul Biroului penal al Judecatoriei Constanta daca s-a comunicat Administratiei financiare Bârlad luarea în debit a acestuia cu privire la achitarea cheltuielilor judiciare. Deci nu este culpa acestuia în achitarea lor.

Relativ la despagubirile civile, s-a retinut ca nu sunt acte la dosar care sa stabileasca reaua–vointa a acestuia în achitarea lor. Condamnatul este pensionat si pensia nu este consistenta pentru a dovedi reaua credinta a acestuia.

Instanta a concluzionat ca sunt aplicabile disp.art.137 alin. 2 din Codul penal, asa încât în baza art.135 din Codul penal, a admis cererea formulata.

În termenul legal, împotriva hotarârii instantei de fond, a declarat recurs Parchetul de pe lânga Judecatoria Bârlad care a adus critici referitoare la legalitate motivat de împrejurarea ca, desi investita cu o cerere de reabilitare judecatoreasca, instanta nu a procedat la verificarea tuturor conditiilor prevazute de art. 137 din Codul penal.

S-a aratat ca la dosar nu a existat dovada achitarii în întregime a cheltuielilor judiciare si a despagubirilor civile la plata caror a fost obligat condamnatul OC, în contextul în care acesta, prin cererea formulata, a precizat ca a achitat în întregime aceste obligatii.

S-a mai aratat ca, în conditiile în care s-au retinut prevederile art. 137 alin. 2 din Cod penal, se impunea a fi verificata buna credinta a condamnatului care a ajuns sa nu-si achite obligatiile independent de vointa sa.

Examinând actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs invocate si din oficiu, potrivit art. 385 ind. 6 din Cod procedura penala, tribunalul constata ca recursul este nefondat, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare:

Prin sentinta penala nr. 1826 din 05.10.2001 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin Decizia penala nr. 762/din 25.10.2002 a Curtii de Apel Constanta, petentul OC a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea unei infractiuni prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 si 4 Cod penal, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

Prin aceeasi hotarâre, in temeiul art. 13, 346 Cod procedura penala, OC a fost obligat in solidar cu alti doi coinculpati la plata sumei de 289.637.450 lei catre partea civila SC F SA Constanta.

Potrivit art. 189, 191 Cod procedura penala, petentul OC a fost obligat la plata sumei de 1.075.000 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Petentul, pentru executarea acestei pedepse, a fost arestat la data de 27.10.2000, fiind eliberat la data 20.11.2002, cu un rest de 351 de zile.

Verificând termenul de reabilitare, tribunalul constata îndeplinita conditia impusa de art. 135 din Cod penal, potrivit caruia, condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de un an pâna la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.

Drept urmare, se impune a fi verificate si conditiile cerute de art. 137 din C. penal, detaliate în hotarârea instantei de fond si la care s-a facut referire si în prezenta.

Din fisa de cazier depusa la dosar rezulta ca petentul nu a suferit o noua condamnare în intervalul prevazut în art. 137 din Cod penal.

Relativ la comportamentul adoptat de condamnat, instanta de recurs constata ca din caracterizarea emisa de Primaria Comunei Bogdanesti, judetul Vaslui, aflata la dosarul instantei de fond la pagina 38 rezulta ca, acesta locuieste împreuna cu sotia având 4 copii pe care i-a educat corespunzator, familia bucurându-se de stima si respect in comunitate. El are o fire calma si un comportament conform normelor morale si etice in societate, manifestând respect si serviabilitate fata de cetateni si colaboreaza cu reprezentantii autoritatii locale.

Aceeasi caracterizare atesta si faptul ca petentul este pensionar de stat, realizând venituri si din agricultura si cresterea animalelor, fiind muncitor si având si o gospodarie bine întretinuta.

La termenul din 26.11.2009, petentul recurent depune la dosarul cauzei chitanta TS3B nr. 3318449/18.11.2009 din care rezulta achitarea sumei de 108 lei reprezentând cheltuieli judiciare, conform sentintei penale nr. 1826 din 05.10.2001.

Totodata a precizat ca despagubirile civile stabilite sunt retinute din pensie, depunând la dosar cuponul de pensie nr. 035493 din luna septembrie 2009 din care rezulta ca din suma de 1226 a fost retinuta suma de 276 lei.

Din adresa nr. 18263 din 04.01.2010 a C.N.P.A.S., rezulta ca despagubirile civile stabilite prin sentinta penala 1826 din 05.10.2001 au fost retinute lunar in perioada august 2004 – septembrie 2005. Urmare unor suspendari din oficiu a dosarului de pensie datorate neachitarii pensiei cu mentiunea: “Plecat din localitate” precum si din cauza unor multiple retineri, la efectuarea reluarii dosarului s-a omis si reluarea retinerii conform hotarârii judecatoresti, fapt ce urmeaza a fi corectat.

Intr-o atare situatie, tribunalul constata ca despagubirile civile nu au fost achitate integral dincolo de culpa condamnatului care a avut credinta ca sumele au fost retinute.

Aceasta, in contextual in care Biroul Executorului Judecatoresc care a comunicat C.N.P.A.S. debitul de recuperat, nu a sesizat cu privire la eroarea de a nu mai fi retinuta suma datorata.

Drept urmare, instanta de recurs constata ca, desi nu este îndeplinita conditia prev. de art. 137 lit. Cod penal, acest fapt nu se datoreaza relei-credinte a condamnatului, ceea ce face admisibila reabilitarea potrivit art. 137 alin. 2 din Cod penal.

Având in vedere acest fapt, tinând cont de toate aspectele ce deriva din condamnarea pe care a suferit-o petentul, din comportamentul adoptat ulterior, dar si din celelalte elemente la care s-a facut deja referire, instanta de recurs apreciaza ca petentul poate fi reintregat in societate cu drepturi depline, meritând aceasta restitutie in întregime, prin dovada pe care a facut-o, de îndreptare a conduitei sale, de resocializare deplina. Se apreciaza astfel ca se impune anularea pentru viitor a tuturor decaderilor, interdictiilor si incapacitatilor ce au intervenit in temeiul condamnarii .

Drept urmare, potrivit art. 38515 lit. b din Cod de procedura penala, va fi respins, ca nefondat, recursul formulat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bârlad si, pe cale de consecinta, va fi mentinuta Sentinta penala nr. 468, pronuntata la data de 25 august 2009, în dosarul nr. 2895/189/2009 al Judecatoriei Bârlad.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul formulat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bârlad, împotriva Sentintei penale nr. 468 din 25.08.2009 a Judecatoriei Bârlad, pe care o mentine.

Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 7.01.2010.

Presedinte, Judecatori, Grefier,

N.L. O.R. S.E. H.C.

Etichete: