Top

Contestaţie la executare

Dosar nr. 1855/333/2009 – contestatie la executare

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 306/R

Sedinta publica de la 03 Martie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Judecator ADINA ALEXANDRU

Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE

Grefier ELENA GHEORGHIES

Pe rol se afla judecarea cererii de recurs formulata de recurentii – contestatori BG si BL, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocatura Dobos Simona, cu sediul, în contradictoriu cu intimatii CL, cu domiciliul în, BC, cu domiciliul în, BD cu domiciliul în si intimatele – tert poprit CASA JUDETEANA DE PENSII IASI, cu sediul în si CASA DE PENSII M.I.R.A., cu sediul în mun. Bucuresti, , împotriva sentintei civile nr. 3607/17.11.2009 pronuntata de Judecatoria Vaslui, cauza având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza urmatoarele: procedura de citare este legal îndeplinita; cauza se afla la al doilea termen de judecata; în data de 26.02.2010, prin serviciul registratura al instantei, intimata Casa de pensii M.A.I. a depus adresa nr. 1451412/19.02.2010; în data de 01.03.2010, prin serviciul registratura, Casa judeteana de Pensii Vaslui a depus adresa nr. 5334/01.03.2010; s-a solicitat judecarea si în lipsa.

S-au citit si verificat actele si lucrarile dosarului dupa care, având în vedere lipsa partilor legal citate precum si faptul ca s-a solicitat judecarea în lipsa, în baza probatoriului administrat, instanta se considera lamurita, conform disp. art. 242 al.2 Cod pr. civ., constata cauza în stare de judecata si ramâne în pronuntare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului civil de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 3607/17.11.2009 Judecatoria Vaslui a admis în parte contestatia la executare formulata de debitorii contestatori BG si BL, în contradictoriu cu debitorii intimati CL, BC, BD si tertul poprit Casa De Pensii M.A.I..

A anulat în parte toate actele de executare îndeplinite de Biroul Executorului Judecatoresc „Mihai Boboc” în dosarul de executare nr.121/2009, pâna la suma de 757,6 lei reprezentând creanta urmarita silit.

A obligat debitorii – intimati sa achite creditorilor – contestatori suma de 596,66 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1408/17.05.2006, pronuntata de Judecatoria Vaslui în dosarul nr. 2694/2005 a fost admisa în parte actiunea civila formulata de contestatorii BG si Liviu împotriva defunctului BA pe care 1-a obligat sa desfiinteze constructia amplasata pe terenul reclamantilor.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs BA finalizat prin pronuntarea decizie civile nr. 186/02.12.2008, prin care a fost admis apelul declarat de BA, sentinta civila nr. 1408/17.05.2006 fiind modificata in parte în sensul ca a fost respinsa actiunea civila formulata de BL si G, a fost mentinuta dispozitia sentintei privind respingerea ca inadmisibil al capatului doi de cerere. Intimatii, BL si G au fost obligati sa achite mostenitorilor defunctului BA, suma de 1130 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

În temeiul acestei decizii civile, CL a formulat cerere de executare silita solicitând recuperarea sumei de 1130 lei pe care contestatorii le-o datoreaza.

Prin sentinta civila nr. 1425/17.05.2006, pronuntata de Judecatoria Vaslui, a fost admisa actiunea civila formulata de BL si G, defunctul BA fiind obligat sa plateasca acestora suma de 1781, 07 lei cu titlu de despagubiri civile si suma de 1083 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs BA, finalizat prin pronuntarea decizie civile nr. 89/24.01.2007, prin care a fost modificata sentinta civila nr. 1425/17.05.2006, în sensul ca pârâtul, BA, a fost obligat sa achite reclamantilor, BL si G, suma de 757,6 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

În temeiul acestei decizii civile, contestatorii au formulat la rândul lor cerere de executare silita pentru recuperarea sumei de 757,6 lei.

În cadrul contestatiei la executare este posibila invocarea compensatiei legale daca sunt întrunite conditiile cerute de art. 1143 si urm. din Codul civil.

Potrivit art. 1144 C.civ., „compensatia se opereaza de drept, în puterea legii si chiar când debitorii n-ar sti nimic despre aceasta, cele doua datorii se sting reciproc în momentul când ele se gasesc existând deodata si pâna la concurenta cotitatilor lor respective”, iar potrivit art. 1145 compensatia are loc cu certitudine între „ doua datorii care deopotriva au ca obiect o suma de bani, o cantitate oarecare de lucruri fungibile si care deopotriva sunt lichide si exigibile”.

Prin urmare, pentru a opera compensatia legala trebuie îndeplinite urmatoarele conditii: reciprocitatea obligatiilor, creantele sa aiba ca obiect bunuri fungibile, creantele sa fie certe, lichide si exigibile.

Verificând creantele pe care cele doua parti le au una fata de cealalta s-a constatat ca îndeplinesc conditiile sus enuntate: obligatiile sunt reciproce, au ca obiect o suma de bani, sunt certe lichide si exigibile.

Fata de aceste considerente instanta de judecata a admis contestatia la executare constatând intervenita compensatia legala pâna la concurenta sumei de 757,6 lei.

În temeiul dispozitiilor art. 274 Cod procedura civila, debitorii au fost obligati la plata cheltuielilor de judecata, pozitia initiala a acestora fiind de opunere la invocarea compensatiei legale.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs BL si BG care au aratat ca prima instanta in mod gresit a admis compensarea sumei de 757,6 lei

Decizia civila 89/2007 a solutionat doar recursul privind cuantumul cheltuielilor de judecata, despagubirile in cuantum de 1781,07 cuprinse in sentinta 1425/17 mai 2006 au intrat in puterea de lucru judecat prin nerecurare, in acest sens arata ca in considerentele deciziei se arata – criticele se refera doar la cheltuieli de judecata, iar celelalte dispozitii ale sentintei vor fi mentinute.

Astfel, prima instanta in mod gresit a anulat doar in parte actele de executare si solicita compensarea legala a sumei de 1130 lei cu sumele provenind din sentinta 1425, respectiv cu despagubirile in cuantum de 1781,07 lei si cu suma de 757,6 lei reprezentând cheltuieli de judecata

Al dolie motiv de recurs vizeaza acordarea in parte a cheltuielilor de judecata, fara a se acorda si cheltuielile cu transportul, conform bonurilor de benzina, in conditiile in care este de necontestat ca recurentii s-au deplasat la Jud Vaslui pentru depunerea cautiunii si a actiunii.

Solicita cheltuieli de judecata.

CA, BC au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingea recursului si obligarea recurentilor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare s-a aratat ca intimatii nu au de ce sa le plateasca cheltuieli de executare in conditiile in care au fost de acord cu compensarea legala. Nu au nici o culpa pentru a fi obligati la cheltuielile de executare.

În mod corect prima instanta nu a avut in vedere bonurile de benzina depuse

Recurentilor nu le-a fost retinuta nici o suma de bani pentru ca s-a dispus suspendarea executarii silite.

In recurs au fost depuse înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor legale aplicabile se constata ca recursul este întemeiat.

Prin sentinta civila nr. 1425/17.05.2006, pronuntata de Judecatoria Vaslui, a fost admisa actiunea civila formulata de BL si G, defunctul BA fiind obligat sa plateasca acestora suma de 1781, 07 lei cu titlu de despagubiri civile si suma de 1083 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs BA, finalizat prin pronuntarea decizie civile nr. 89/24.01.2007, prin care a fost modificata in parte sentinta civila nr. 1425/17.05.2006, în sensul ca pârâtul, BA, a fost obligat sa achite reclamantilor BL si G, suma de 757,6 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, mentinându-se celelalte dispozitii, respectiv cu privire la despagubiri, recursul vizând doar capatul accesoriu al cheltuielilor

În consecinta, titlul executoriu al recurentilor creditori este sentinta 1425 din 2007 a Judecatoriei Vaslui, modificata in parte prin decizia 89/2007 a Tribunalului Vaslui, numai cu privire la cheltuieli de judecata, astfel ca in final creditorii Bolat Mihai si BG au o creanta împotriva succesorilor lui BA de 2538,67 lei ( 1781,07 lei despagubiri si 757,6 lei cheltuieli de judecata).

Celalalt titlu executoriu este sentinta civila nr. 1408/17.05.2006, pronuntata de Judecatoria Vaslui modificata prin decizia civila nr. 186/02.12.2008. Intimatii, BL si G au fost obligati sa achite mostenitorilor defunctului BA, suma de 1130 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Contestatia la executare vizeaza dosarul de executare 121 /2009 in care au fost emise adrese de înfiintare a popririi pentru suma de 1338 lei, din care debit de 1130 lei si cheltuieli de executare de 208 lei, ca urmare a cererii creditoarei CA, ca mostenitoare a lui BA, in baza ultimului titlu executoriu amintit anterior.

Întrucât creanta recurentilor este mai mare ca valoare – fiind de 2538,67 lei – decât creanta executata in dosarul 121/2009, apartinând creditoarei CL – în suma de 1130 lei, in temeiul art. 1145 Cod civil, se va constata ca ultima creanta este stinsa prin compensare legala de la data emiterii titlului executoriu – dec. 186 din 02 12 2008.

Cheltuielile de executare din dosarul de executare 121/2009 nu le pot suporta recurentii pentru ca datoria lor era stinsa prin compensare legala la data formularii cererii de executare de catre CA si nu este aplicabil art. 3717 care prevede obligatia debitorilor de a suporta cheltuielile de executare. Cheltuielile de executare din acel dosar de executare trebuie suportate de creditorul urmaritor – CA, BC, BD.

In consecinta, primul motiv de recurs cu privire la compensarea întregului debit de 1130 lei este întemeiat si fata de lipsa culpei recurentilor in antrenarea executarii silite, actele de executare din dosarul 121 /2009 vor fi anulate in întregime, dispunându-se încetarea executarii silite., in temeiul art. 404 Cod proc civ

Al doilea motiv de recurs, cu privire la cheltuielile efectuate in prima instanta cu privire la transport, este neîntemeiat pentru ca aceste cheltuieli nu s-a facut cu transportul la instanta-creditorii nu au fost prezenti la nici un termen de judecata si nu s-a facut dovada ca la depunerea cererii si a cautiunii s-au prezentat personal.

In temeiul art. 312 Cod proc civ se va admite recursul si se va modifica sentinta in parte

In temeiul art. 274 cod proc civ intimatii CA, BC, BD vor fi obligati sa achite recurentilor BL si BG cheltuieli de judecata în cuantum de 50,6 lei si se va respinge cererea intimatilor de acordare a cheltuielilor de judecata

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurentii BL si BG împotriva sentintei civile nr. 3607/17.11.2009 a Judecatoriei Vaslui pe care o modifica in parte astfel:

Anuleaza în tot actele de executare îndeplinite de Biroul Executorului Judecatoresc Mihai Boboc în dosarul de executare nr. 121/2009: procesul verbal de stabilire a cheltuielilor, adrese de înfiintare poprire pentru suma de 1338 lei.

Dispune încetarea executarii silite pornite în dosarul de executare nr. 121/2009 al B.E.J. Mihai Boboc.

Obliga intimatii CA, BC, BD sa achite recurentilor BL si BG cheltuieli de judecata în cuantum de 50,6 lei.

Respinge cererea intimatilor de acordare a cheltuielilor de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica azi, 3 martie 2010.

Presedinte,

IOLANDA-MIHAELA PASCARU Judecator,

ADINA ALEXANDRU Judecator,

DANIELA MIHAELA MANOLE

Grefier,

ELENA GHEORGHIES

Etichete: